Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации научной и научно-технической деятельности Государственной архивной службы Украины в сфере страхового фонда документации Украины

Минюст
Положение, Приказ от 02.04.2013 № 618/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.04.2013

м. Київ

N 618/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 квітня 2013 р. за N 549/23081

Про затвердження Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері страхового фонду документації України

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
від 14 червня 2019 року N 1771/5)

Відповідно до статті 29 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", статті 6 Закону України "Про страховий фонд документації України", пункту 3 Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 407,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності Державної архівної служби України у сфері страхового фонду документації України, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби України Гінзбург О. П.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
архівної служби

В. М. Воронін

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту України

Д. Табачник

 

Положення
про організацію наукової і науково-технічної діяльності
Державної архівної служби України
у сфері страхового фонду документації України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає загальні засади та порядок організації наукової і науково-технічної діяльності у Державній архівній службі України (далі - Укрдержархів) у сфері формування, ведення та використання страхового фонду документації України (далі - СФД).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Про страховий фонд документації України", Положення про Державну архівну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 407.

1.3. Метою цього Положення є врегулювання відносин, пов'язаних з науковою і науково-технічною діяльністю, та створення умов для підвищення ефективності наукових досліджень і впровадження та використання їх результатів для забезпечення розвитку сфери СФД.

1.4. Основною формою наукової діяльності у сфері СФД є прикладні наукові дослідження.

1.5. Основними формами (видами) науково-технічної діяльності у сфері СФД є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії їх практичного використання.

1.6. Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (далі - НДІ мікрографії) здійснює наукову і науково-технічну діяльність у сфері СФД.

1.7. Укрдержархів у межах своїх повноважень через Державний департамент страхового фонду документації (далі - Департамент) здійснює організацію планування та контроль за науковою та науково-технічною діяльністю у сфері СФД та діяльністю НДІ мікрографії.

II. Планування наукової і науково-технічної діяльності у сфері страхового фонду документації

2.1. Щороку НДІ мікрографії розробляє проект тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт на наступний рік згідно з вимогами центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності (далі - Темплан).

2.2. Проект Темплану розробляється НДІ мікрографії у строки, визначені центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, погоджується директором Департаменту та подається на підпис Голові Укрдержархіву для подальшого погодження у центральному органі виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

2.3. Нормативи та порядок розрахунку трудомісткості наукових робіт, що плануються до виконання у сфері СФД, визначено у ДСТУ 4054-2001 "Нормативи трудомісткості та вартість робіт із стандартизації", затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 22 жовтня 2001 року N 520, стандарті організації України СОУ 75.2-00010103-010:2008 "Страховий фонд документації. Укрупнені нормативи трудомісткості наукових робіт", якому надано чинності наказом Державної архівної служби України від 28 квітня 2012 року N 82, та Методиці визначення трудомісткості та вартості робіт із стандартизації, затвердженій наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 19 жовтня 2007 року N 274, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 07 листопада 2007 року за N 1251/14518.

2.4. Зміни до Темплану погоджуються з центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

III. Порядок проведення наукових робіт за тематичним планом прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт

3.1. Наукові роботи у сфері СФД виконуються на підставі затвердженого технічного завдання на їх проведення (далі - ТЗ). Розроблення, оформлення, розгляд і погодження ТЗ, а також внесення змін до нього здійснюються в порядку, передбаченому:

ДСТУ 3973 - 2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення", затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року N 677 (далі - ДСТУ 3973);

ДСТУ 3974 - 2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення", затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 27 листопада 2000 року N 677 (далі - ДСТУ 3974);

ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 24 лютого 2003 року N 32 (далі - ДСТУ 1.2);

СОУ 75.2-00010103-011:2009 "Страховий фонд документації. Порядок проведення та фінансування наукових робіт", якому надано чинності наказом Державної архівної служби України від 28 квітня 2012 року N 82 (далі - Стандарт).

3.2. ТЗ на виконання наукових робіт за Темпланом розробляється до завершення року, що передує року виконання наукової роботи.

3.3. Наукові роботи виконуються відповідно до вимог ДСТУ 3973, ДСТУ 3974, ДСТУ 1.2 та Стандарту.

3.4. Приймання кожного етапу наукової роботи, що виконується за Темпланом, здійснює приймальна комісія Департаменту шляхом розгляду звітної документації, склад якої визначено у ТЗ. Результати роботи комісії оформлюються актом здачі-приймання науково-технічної продукції, форму якого визначено у Стандарті.

3.5. Впровадження результатів наукових робіт здійснюється відповідно до положень ДСТУ 3973, ДСТУ 3974, ДСТУ 1.2 та Стандарту.

3.6. Документи про впровадження результатів наукових робіт підлягають включенню до звітних матеріалів закінчених наукових робіт, що передаються на зберігання до архіву Департаменту.

IV. Порядок надання звітності про виконання наукових робіт

4.1. Звітність про виконання наукових робіт передбачає надання річного звіту головного виконавця наукових робіт до Укрдержархіву (далі - Звіт про виконання Темплану).

4.2. Звіт про виконання Темплану перед поданням до Укрдержархіву подається на погодження до Департаменту до 20 січня наступного за звітним року.

4.3. Звіт про виконання Темплану після погодження Департаментом подається на затвердження Голові Укрдержархіву до 25 січня наступного за звітним року.

4.4. Звіт про виконання Темплану містить:

загальну характеристику Темплану та повноту його виконання (кількість виконаних робіт та обсяг їх фінансування, напрями досліджень, найменування головного виконавця та виконавців складових частин наукової роботи, дані про реєстрацію наукової роботи);

дані про кожну наукову роботу за напрямами досліджень (шифр та назва теми, стислий результат її виконання, реквізити документів про затвердження науково-технічної продукції, дані про впровадження результатів наукової роботи у звітному році, висновок про очікуваний результат використання науково-технічної продукції);

перелік невиконаних наукових робіт, причини їх невиконання, пропозиції щодо їх подальшого виконання;

загальний висновок за звітом.

V. Порядок передачі науково-технічної продукції на зберігання

5.1. Науково-технічна продукція, одержана в результаті виконання наукових робіт Темплану, передається головним виконавцем до архіву Департаменту. Перелік звітних матеріалів, що підлягають передачі на зберігання, визначається ТЗ. Порядок передачі на зберігання визначається Стандартом.

5.2. Справи національних стандартів та інших нормативних документів комплектуються та зберігаються у порядку, визначеному у Стандарті.

5.3. Зберігання звітних матеріалів щодо виконання наукових робіт здійснюється відповідно до вимог Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16 березня 2001 року N 16, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 травня 2001 року за N 407/5598 (із змінами).

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

Опрос