Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министра обороны Украины от 06 февраля 2001 года N 36

Минобороны
Приказ от 27.02.2013 № 146
действует с 12.04.2013

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.02.2013

м. Київ

N 146

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 березня 2013 р. за N 450/22982

Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року N 36

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві"

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року N 36 "Про затвердження Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360 (із змінами), таку зміну:

у преамбулі наказу слова та цифри "Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (із змінами)" замінити словами та цифрами "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року N 36, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за N 169/5360 (із змінами), що додаються.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

П. В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр охорони здоров'я України

Р. В. Богатирьова

Голова Державної служби
гірничого нагляду та промислової
безпеки України

О. І. Хохотва

Голова Центрального комітету
Всеукраїнської профспілки працівників
Збройних Сил України

Д. Т. Мірошниченко

Заступник Міністра
надзвичайних ситуацій України -
керівник апарату

В. Сиротін

 

ЗМІНИ
до Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Дія Інструкції не поширюється на осіб, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовими договорами (контрактами) у військових частинах. Розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з цими особами, а також групових нещасних випадків, унаслідок яких одночасно отримали травми або загинули військовослужбовці та особи, які працюють за трудовими договорами, проводяться згідно з Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1232. У цьому випадку для військовослужбовців додатково складається акт про нещасний випадок (далі - акт) (додаток 1).".

1.2. Пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Розслідування проводиться у разі виникнення нещасного випадку, а саме обмеженої в часі події або раптового впливу на військовослужбовця небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час виконання ним обов'язків військової служби, внаслідок яких зафіксовано шкоду здоров'ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень (заподіяних іншою особою), гострого професійного захворювання і гострого професійного* та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, комахами, іншими представниками флори і фауни (далі - нещасні випадки), які призвели до звільнення від виконання обов'язків військової служби військовослужбовця на один день і більше, а також випадки смерті військовослужбовців під час виконання ними обов'язків військової служби.".

2. У главі 2:

2.1. Абзац другий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

"терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, забезпечити у разі потреби доставку до закладу охорони здоров'я;".

2.2. У пункті 2.3:

в абзаці другому слова "отримання військовослужбовцем травми" замінити словами "нещасного випадку з військовослужбовцем протягом однієї години передати повідомлення з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії (додаток 7)";

абзац третій після слова "частині" доповнити словами "протягом доби";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"забезпечити належні умови для роботи комісії (забезпечити приміщенням, засобами зв'язку, оргтехнікою, автотранспортом, канцелярським приладдям), а також залучених до роботи експертів, інших спеціалістів та сприяти роботі комісії з метою своєчасного і об'єктивного проведення розслідування нещасного випадку.".

2.3. Пункт 2.4 викласти в такій редакції:

"2.4. Нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню, розслідуються відповідно до вимог глави 3 цієї Інструкції.".

2.4. У пункті 2.5:

в абзаці першому слово "діб" замінити словами "робочих днів";

в абзаці другому після слова "одержати" доповнити словом "письмові".

2.5. У пункті 2.9 абзац перший доповнити реченням такого змісту: "Матеріали розслідування подій, пов'язаних зі значними матеріальними збитками, зберігаються постійно".

2.6. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Військовий лікувальний заклад повинен передати протягом доби з використанням засобів зв'язку та на паперовому носії екстрене повідомлення про звернення потерпілого від нещасного випадку та гострого професійного захворювання (отруєння) з посиланням на нещасний випадок (додаток 4):

командиру військової частини, де проходить службу потерпілий;

начальнику територіального органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України за місцем настання нещасного випадку;

відповідним закладам санітарно-епідеміологічного нагляду Збройних Сил України у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння).

Заклад охорони здоров'я обов'язково проводить у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я, необхідні дослідження і складає протокол про наявність в організмі потерпілого алкоголю (наркотичних засобів чи отруйних речовин) та визначає ступінь його сп'яніння. Відповідний висновок чи витяг з протоколу, а також висновок про ступінь тяжкості травми (із зазначенням коду діагнозу згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)) подаються на запит командира військової частини до утворення комісії з проведення розслідування нещасного випадку або голові комісії після її утворення протягом однієї доби з моменту одержання запиту.".

3. У главі 3:

У пункті 3.1 абзац другий доповнити словами "під час виконання обов'язків військової служби;".

У пункті 3.2 абзац перший після слова "подати" доповнити словами "протягом трьох годин";

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "Матеріали спеціального розслідування нещасних випадків, події яких пов'язані зі значними матеріальними збитками, зберігаються постійно.".

4. У главі 5:

4.1. В абзаці третьому пункту 5.1 слово "біологічно" виключити.

4.2. У пункті 5.2:

в абзаці першому слово "три" замінити словом "дві";

в абзаці третьому слово "біологічно" виключити;

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий вважати відповідно абзацом дев'ятим.

4.3. У пункті 5.5:

в абзаці першому слова "першої чи другої категорії" виключити;

абзац п'ятий виключити.

4.4. У пункті 5.6:

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слова "першої, другої, третьої категорії" виключити.

4.5. В абзаці першому пункту 5.10 слова "(у разі аварії першої чи другої категорії)" виключити.

5. Главу 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6.3. Військові частини ведуть облік усіх нещасних випадків".

6. Додаток 1 до Інструкції доповнити примітками такого змісту:

"Примітки:

1. Підпункт 6.1 пункту 6 зазначається відповідно до глави 1 класифікатора, зазначеного у цьому додатку.

2. Пункт 7 зазначається відповідно до глави 2 класифікатора, зазначеного в цьому додатку.

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного випадку

01 - пригоди (події) на транспорті;

01.1 - дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування,

у тому числі:

01.1.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого;

01.2 - дорожньо-транспортна пригода на території підприємства,

у тому числі:

01.2.1 - наїзд транспортних засобів на потерпілого;

01.3 - авіаційна подія;

01.4 - морська та річкова подія;

01.5 - транспортна подія на залізничному транспорті;

02 - падіння потерпілого,

у тому числі:

02.1 - під час пересування;

02.2 - з висоти;

02.3 - в колодязь, ємність, яму тощо;

03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо,

у тому числі:

03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів;

03.2 - обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо;

03.3 - падіння, зсув, перекидання технологічних транспортних засобів;

03.4 - падіння устаткування (обладнання) або їх конструктивних елементів;

04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються,

у тому числі:

04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнання, машин і механізмів;

04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які перебувають під тиском, у вакуумі;

05 - ураження електричним струмом,

у тому числі:

05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів;

05.2 - у разі наближення на недопустиму відстань до струмоведучих частин, що перебувають під напругою;

05.3 - у разі дії блискавки;

06 - дія температур;

06.1 - дія підвищених температур (крім пожежі);

06.2 - дія низьких температур (обмороження);

07 - дія шкідливих і токсичних речовин;

08 - дія іонізуючого випромінювання;

09 - показники важкості праці;

10 - показники напруженості праці;

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори;

12 - утоплення;

13 - асфіксія;

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою;

15 - техногенна аварія;

16 - стихійне лихо;

17 - пожежа;

18 - вибух;

19 - самогубство;

20 - зникнення працівника;

21 - газодинамічне явище;

22 - погіршення стану здоров'я;

23 - інші види.

2. Причини настання нещасного випадку

Технічні:

01 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів виробництва;

02 - конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність транспортних засобів;

03 - неякісне розроблення або відсутність проектної документації на будівництво, реконструкцію виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо;

04 - неякісне виконання будівельних робіт;

05 - недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки;

06 - незадовільний технічний стан,

у тому числі:

06.1 - виробничих об'єктів, будівель, споруд, інженерних комунікацій, території;

06.2 - засобів виробництва;

06.3 - транспортних засобів;

07 - незадовільний стан виробничого середовища (перевищення граничнодопустимого рівня небезпечних та шкідливих виробничих факторів);

08 - інші.

Організаційні:

09 - незадовільне функціонування, недосконалість або відсутність системи управління охороною праці;

10 - недоліки під час навчання безпечним прийомам праці, у тому числі:

10.1 - відсутність або неякісне проведення інструктажу;

10.2 - допуск до роботи без навчання та перевірки знань з охорони праці;

11 - неякісне розроблення, недосконалість інструкцій з охорони праці або їх відсутність;

12 - відсутність у посадових інструкціях визначення функціональних обов'язків з питань охорони праці;

13 - порушення режиму праці та відпочинку;

14 - відсутність або неякісне проведення медичного обстеження (професійного відбору);

15 - невикористання засобів індивідуального захисту через незабезпеченість ними;

16 - виконання робіт з відключеними, несправними засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, освітлення тощо;

17 - залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією);

18 - порушення технологічного процесу;

19 - порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо;

20 - порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів;

21 - порушення правил безпеки руху (польотів);

22 - незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності);

23 - незастосування засобів колективного захисту (у разі їх наявності);

24 - порушення трудової і виробничої дисципліни,

у тому числі:

24.1 - невиконання посадових обов'язків;

24.2 - невиконання вимог інструкцій з охорони праці;

25 - інші.

Психофізіологічні:

26 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне отруєння;

27 - алкогольне, наркотичне, токсикологічне сп'яніння;

28 - низька нервово-психічна стійкість;

29 - незадовільні фізичні дані або стан здоров'я;

30 - незадовільний психологічний клімат у колективі;

31 - травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб;

32 - особиста необережність потерпілого;

33 - інші причини.

3. Обладнання, устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких призвела до настання нещасного випадку

311 - устаткування енергетичне;

313 - устаткування для чорної та кольорової металургії;

314 - устаткування гірничошахтне;

315 - устаткування підіймально-транспортне (крани);

316 - устаткування підіймально-транспортне (конвеєри);

317 - устаткування підіймально-транспортне (крім кранів і конвеєрів);

318 - устаткування і рухомий склад залізниць;

331 - машини електричні малої потужності;

332 - електродвигуни змінного струму потужністю від 0,25 кВт і більше;

334 - електродвигуни вибухозахищені, врубово-комбайнові і електробури;

336 - машини електричні постійного струму;

337 - генератори змінного струму, перетворювачі, підсилювачі електромашинні, електростанції та електроагрегати живлення;

338 - машини електричні великі, агрегати електромашинні, турбо- і гідрогенератори;

341 - трансформатори і трансформаторне устаткування, апаратура високовольтна, силова перетворювальна техніка, прилади силові напівпровідникові, детектори ядерного і нейтронного випромінювання, електрохімічні перетворювачі інформації;

342 - апарати електричні напругою до 1000 В;

343 - комплектне обладнання напругою до 1000 В;

344 - устаткування спеціальне технологічне, шинопроводи низької напруги;

345 - електротранспорт (крім засобів міського транспорту і мотор-вагонних поїздів), електроустаткування для електротранспорту і підіймально-транспортних машин;

346 - устаткування світлотехнічне і вироби електроустановлювальні, лампи електричні, вироби культурно-побутового призначення і широкого вжитку;

348 - джерела струму хімічні, фізичні, генератори електрохімічні та термоелектричні;

361 - устаткування хімічне і запасні частини до нього;

362 - устаткування для переробки полімерних матеріалів і запасні частини до нього;

363 - насоси (відцентрові, парові та привідні поршневі);

364 - устаткування кисневе, кріогенне, компресорне, холодильне, для газополуменевого оброблення металів, насоси, агрегати вакуумні і високовакуумні, комплектні технологічні лінії, установки та агрегати;

365 - устаткування целюлозно-паперове;

366 - устаткування нафтопромислове, бурове, геологорозвідувальне і запасні частини до нього;

367 - устаткування технологічне і апаратура для нанесення лакофарбового покриття на вироби машинобудування;

368 - устаткування нафтогазопереробне;

381 - верстати металорізальні;

382 - машини ковальсько-пресові (без машин з ручним і ножним приводами);

383 - устаткування деревообробне;

384 - устаткування технологічне для ливарного виробництва;

385 - устаткування для гальванопокриття виробів машинобудування;

386 - устаткування для зварювання тертям, холодного зварювання і допоміжне зварювальне обладнання;

451 - автомобілі;

452 - автомобілі спеціалізовані, автопоїзди, автомобілі-тягачі, кузови і фургони, причепи, тролейбуси, автонавантажувачі, мотоцикли, велосипеди;

472 - трактори;

473 - машини сільськогосподарські;

474 - машини для тваринництва, птахівництва і кормовиробництва;

481 - машини для землерийних і меліоративних робіт;

482 - машини дорожні, устаткування для приготування будівельних сумішей;

483 - устаткування і машини будівельні;

484 - устаткування для промисловості будівельних матеріалів;

485 - устаткування технологічне для лісозаготівельної і торф'яної промисловості, машинобудування комунальне;

486 - устаткування для кондиціювання повітря і вентиляції;

493 - устаткування і прилади для опалення і гарячого водопостачання;

511 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для легкої промисловості;

512 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для вироблення хімічного волокна;

513 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для харчової, м'ясної, молочної та рибної промисловості;

514 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для борошномельних, комбікормових підприємств та зерносховищ;

515 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для торгівлі, громадського харчування та блоків харчування, устаткування холодильне і запасні частини до нього, вироби культурно-побутового призначення та господарського вжитку;

516 - устаткування поліграфічне і запасні частини до нього;

517 - устаткування технологічне і запасні частини до нього для скляно-ситалової промисловості, кабельної промисловості, для розвантаження, розфасування та упакування мінеральних добрив і отрутохімікатів;

525 - устаткування та оснащення спеціальне для ремонту та експлуатації тракторів і сільськогосподарських машин, транспортування та складської переробки вантажів, пуску і налагоджування, технічного обслуговування та ремонту машин і устаткування тваринницьких та птахівницьких ферм, а також конструкції, устаткування та оснащення споруд захищеного ґрунту;

945 - устаткування медичне;

947 - устаткування технологічне для медичної промисловості і запасні частини до нього;

968 - устаткування, інвентар та приладдя для театрально-видовищних підприємств і закладів культури.".

7. Додаток 4 викласти в такій редакції:

Форма НВ-3

ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про звернення потерпілого від нещасного випадку та гострого професійного захворювання (отруєння)

1. Військове звання, ініціали та прізвище потерпілого
______________________________________________________________________________________

2. Стать _________________________________, вік __________________________________________

3. Військова частина (установа) ___________________________________________________________
                                                                                                                        (указується умовне найменування,
______________________________________________________________________________________
                                                                  поштова адреса та місце проживання потерпілого)

4. Попередній діагноз ___________________________________________________________________

5. Небезпечний, шкідливий виробничий фактор, який спричинив травмування (профзахворювання, отруєння) _____________________________________________________________________________

6. Дати:

травмування (захворювання, отруєння) ____________________________________________________

установлення діагнозу ___________________________________________________________________

госпіталізації __________________________________________________________________________

7. Місце госпіталізації ___________________________________________________________________

8. Дата і час передачі первинної інформації _________________________________________________

9. Посада, прізвище та підпис особи, яка надіслала повідомлення
______________________________________________________________________________________

10. Посада, прізвище та підпис особи, яка одержала повідомлення
_____________________________________________________________________________________".

8. Назву додатка 7 після слів "Повідомлення про" доповнити словами "нещасний випадок,".

 

Начальник Відділу державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України
полковник

В. І. Литвинчук

Опрос