Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 18.02.2013 № 12
действует с 05.04.2013

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

18.02.2013

м. Київ

N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 березня 2013 р. за N 400/22932

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 11, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1584/21896 (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 листопада 2002 року N 11 "Про затвердження Положення про застосування заходів впливу до учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за N 954/7242 (із змінами).

3. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Зміни
до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

I. У пункті 1.9 розділу I слова "порушень банком порядку ведення бази даних про вкладників" замінити словами "банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб".

II. У пункті 3.1 розділу III:

в абзацах шостому та сьомому слова "порушень банком порядку ведення бази даних про вкладників" замінити словами "банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб";

абзац третій підпункту 3.1.4 виключити;

підпункти 3.1.5, 3.1.6 викласти в такій редакції:

"3.1.5. При накладенні штрафу посадова особа Фонду, яка уповноважена розглядати справи, вирішує питання про винесення банку розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

3.1.6. Під невиконанням банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб слід розуміти діяння (дію чи бездіяльність) керівника або працівників банку щодо невиконання рішення та/або нормативно-правового акта Фонду чи розпорядження Фонду про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

Під несвоєчасним виконанням банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб слід розуміти виконання рішення та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпорядження Фонду про усунення порушень пізніше строку, встановленого рішенням та/або нормативно-правовими актами Фонду чи розпорядженням Фонду про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, але до дати виявлення Фондом такого порушення.

Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, накладає на банк штраф за невиконання або несвоєчасне виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі від 0,04 до 0,1 відсотка від розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.".

III. У розділі V:

3.1. У пункті 5.1 цифри та слово "15 днів" замінити цифрами та словами "15 робочих днів".

3.2. У пункті 5.5:

після абзацу другого доповнити пункт абзацом третім такого змісту:

"у разі проведення інспекційної перевірки у складі інспекційної групи Національного банку України - працівником Фонду відповідно до окремого плану перевірки, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому після слова "печаткою" слово "Фонду" виключити.

3.3. В абзаці першому пункту 5.8 після слова "печаткою" слово "Фонду" виключити.

IV. В абзаці сьомому пункту 6.1 розділу VI слова "чи сповіщено банк" замінити словами "щодо сповіщення банку".

V. У розділі VII:

5.1. Пункт 7.4 після слів "у справі" доповнити словами "надає висновок щодо провадження у справі про правопорушення".

5.2. Пункт 7.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.7 - 7.11 вважати відповідно пунктами 7.6 - 7.10.

5.3. Пункт 7.10 виключити.

VI. У розділі VIII:

6.1. В абзаці другому пункту 8.1 слова "порушень порядку ведення бази даних про вкладників" замінити словами "банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб".

6.2. В абзаці першому пункту 8.2 слова "порушень банком порядку ведення бази даних про вкладників" замінити словами "банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб".

6.3. У пункті 8.5 слово "Фонду" виключити.

6.4. Абзац третій пункту 8.7 виключити.

6.5. У пункті 8.9 слово "п'яти" замінити словом "п'ятнадцяти".

VII. У розділі IX:

7.1. Назву розділу IX викласти в такій редакції:

"IX. Розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб".

7.2. У пункті 9.1 слова "порушень банком порядку ведення бази даних про вкладників" замінити словами "банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб".

VIII. Пункт 10.3 розділу X виключити.

IX. Абзац перший пункту 11.1 розділу XI виключити.

X. У додатках до Положення:

10.1. У додатку 1 слова та цифри "Керуючись підпунктом ____ пункту 4.2" замінити словами та цифрами "Керуючись пунктом 4.2".

10.2. У додатку 8:

слово та цифри "статті 24" замінити словом та цифрами "статті 33";

останній абзац виключити.

10.3. Додаток 9 викласти у новій редакції (додається).

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного забезпечення

Н. О. Лапаєва

 

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N __
про усунення порушень банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб

"___" ____________ 20__ року

Я, ____________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка розглянула справу)

______________________________________________________________________________________
                                                      (посилання на документ, на підставі якого діє посадова особа)
______________________________________________________________________________________,
розглянувши справу про правопорушення щодо банку ________________________________________
                                                                                                                                           (зазначити повне найменування банку,
______________________________________________________________________________________
                             місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ, код МФО, банківські реквізити, засоби зв'язку)
______________________________________________________________________________________
про допущення порушень,

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                             (викласти обставини, що встановлені при розгляді справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

У результаті дослідження матеріалів справи встановлено, що банк, щодо якого порушено справу, порушив ______________________________________________________________________________.

Керуючись частиною другою статті 33 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб",

ПОСТАНОВИВ:

1. Застосувати до банку-порушника захід впливу у вигляді розпорядження про усунення порушень банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Зобов'язати банк-порушник до "___" ____________ 20__ року усунути такі порушення:

______________________________________________________________________________________.
                                                                         (визначити перелік порушень, які слід усунути)

 

М. П.

Підпис посадової особи,
яка винесла розпорядження ________________

Копію цього розпорядження отримано "___" ____________ 20__ року

Підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові представника банку
_______________________________________________

____________

Опрос