Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Экспертной комиссии Министерства культуры Украины по рассмотрению вопросов о предоставлении всеукраинским союзам профессиональных творческих работников статуса творческого союза как субъекта творческой деятельности

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 30.01.2013 № 42
действует с 07.03.2013

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.01.2013

м. Київ

N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 лютого 2013 р. за N 251/22783

Про затвердження Положення про Експертну комісію Міністерства культури України з розгляду питань про надання всеукраїнським спілкам професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності

Відповідно до Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 1998 року N 762 "Про затвердження Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності" та Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну комісію Міністерства культури України з розгляду питань про надання всеукраїнським спілкам професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності, що додається.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л. П. Гомольська) забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Т. Г. Кохана.

 

Заступник Міністра

Т. Г. Кохан

 

Положення
про Експертну комісію Міністерства культури України з розгляду питань про надання всеукраїнським спілкам професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, організаційно-правовий статус та порядок роботи Експертної комісії Міністерства культури України з розгляду питань про надання всеукраїнським спілкам професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності (далі - Експертна комісія).

1.2. Експертна комісія утворюється Міністерством культури України (далі - Мінкультури України) для вирішення питання про можливість надання всеукраїнським спілкам професійних творчих працівників (далі - всеукраїнські творчі спілки) статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності.

1.3. Експертна комісія є постійним консультативно-дорадчим органом Мінкультури України.

1.4. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінкультури України та цим Положенням.

1.5. Основним завданням Експертної комісії є розгляд питання про можливість надання статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності всеукраїнським творчим спілкам.

1.6. Експертну комісію очолює Голова - заступник Міністра культури України.

1.7. Голова Експертної комісії має одного заступника, який в разі відсутності Голови виконує його обов'язки.

1.8. Відповідальним секретарем Експертної комісії є працівник Мінкультури України, який здійснює організаційне забезпечення роботи Експертної комісії та бере участь у її засіданнях без права голосу.

1.9. До складу Експертної комісії залучаються представники Мінкультури України, Укрдержреєстру, інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний напрям діяльності спілки, представники Національної академії мистецтв України та професійних творчих колективів, провідні діячі мистецтва (за згодою).

1.10. Персональний склад Експертної комісії затверджується наказом Мінкультури України, до якого у разі необхідності можуть вноситися зміни та доповнення.

II. Порядок роботи Експертної комісії

2.1. Члени Експертної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

2.2. Під час голосування члени Експертної комісії є рівними, вільними і незалежними у прийнятті ними рішень.

2.3. Експертна комісія відповідно до основного завдання своєї діяльності, визначеного в пункті 1.5 розділу I цього Положення:

розглядає документи всеукраїнських творчих спілок на їх відповідність умовам, визначеним у пункті 2 Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 1998 року N 762;

приймає рішення про видачу всеукраїнським творчим спілкам висновку про надання всеукраїнській творчій спілці статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності (далі - висновок);

відмовляє всеукраїнським творчим спілкам у видачі висновку.

2.4. Всеукраїнська творча спілка подає до Мінкультури України:

заяву про розгляд питання щодо надання висновку;

копію статуту, засвідчену в установленому законодавством порядку;

копію протоколу загальних зборів (з'їзду, конференції) про утворення всеукраїнської творчої спілки, засвідчену в установленому законодавством порядку;

дані про склад керівних органів всеукраїнської творчої спілки (із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади, дати призначення);

дані про наявність місцевих творчих осередків;

відомості про засновників всеукраїнської творчої спілки (із зазначенням її складу та керівних органів, місцезнаходження);

матеріали, що підтверджують творчу діяльність всеукраїнської творчої спілки у відповідному фаховому напрямі в галузі культури та мистецтва: державні нагороди (у разі наявності), друкована продукція та мультимедійні носії щодо проведення/участі спілки у міжнародних, всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалях, оглядах, конкурсах, виставках тощо (каталоги, буклети, афіші, програми, фото, CD-DVD тощо, копії матеріалів із засобів масової інформації (відгуки, рецензії), а також зразки літературної творчості (романи, оповідання, збірки поезій, публіцистика тощо)).

2.5. Документи, що не відповідають переліку, визначеному у пункті 2.4 цього розділу, повертаються без розгляду.

2.6. Розгляд документів Експертною комісією здійснюється протягом місяця з дня їх реєстрації у Мінкультури України.

2.7. Формою роботи Експертної комісії є засідання.

Засідання Експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

Рішення Експертної комісії приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Експертної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос Голови є вирішальним.

2.8. Експертна комісія має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, закладів культури інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати до участі у засіданнях керівників всеукраїнських творчих спілок;

у разі необхідності залучати незалежних фахівців для розгляду питань, що належать до їх компетенції (за їх згодою);

утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи для вирішення покладених на неї завдань.

2.9. Рішення щодо можливості надання всеукраїнській творчій спілці статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності оформлюється висновком Експертної комісії Мінкультури України із зазначенням відомостей про відповідність діяльності, статуту і членства всеукраїнської творчої спілки умовам, визначеним у пункті 2 Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 1998 року N 762.

Висновок Експертної комісії Міністерства культури України з розгляду питань про надання всеукраїнській творчій спілці статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності оформлюється за формою, наведеною у додатку до цього Положення, у двох примірниках і підписується Головою Експертної комісії.

Один примірник висновку надсилається керівнику всеукраїнської творчої спілки.

2.10. У разі невідповідності діяльності всеукраїнської творчої спілки умовам, визначеним у пункті 2 Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 1998 року N 762, Експертна комісія відмовляє всеукраїнській творчій спілці у наданні висновку з обґрунтуванням прийняття такого рішення.

Відмова надається у формі витягу з протоколу засідання Експертної комісії і разом із супровідним листом Мінкультури України надсилається керівнику всеукраїнської творчої спілки.

2.11. Документи всеукраїнських творчих спілок, подані до Мінкультури України, зберігаються в управлінні мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Директор Департаменту
формування державної політики у
сфері культури, мистецтв та освіти

Л. П. Гомольська

 

ВИСНОВОК
Експертної комісії Міністерства культури України з розгляду питань про надання всеукраїнській творчій спілці статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності

_____________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження всеукраїнської творчої спілки, прізвище, ім'я та
_____________________________________________________________________________________
по батькові голови)
_____________________________________________________________________________________
(основні напрями діяльності)
_____________________________________________________________________________________
(місцеві творчі осередки)

Експертна комісія на підставі наданих документів і матеріалів вирішила, що діяльність, статут і членство спілки професійних творчих працівників відповідають умовам, визначеним у пункті 2 Порядку надання спілці професійних творчих працівників статусу творчої спілки як суб'єкта творчої діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 1998 року N 762.

 

Голова Експертної комісії
Міністерства культури України

_______________
(підпис)
(М. П.)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос