Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о рекламе

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 22.01.2013 № 63
редакция действует с 23.11.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.01.2013

м. Київ

N 63

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 лютого 2013 р. за N 247/22779

Про затвердження Положення про рекламу

(заголовок із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.10.2021 р. N 980)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 28 жовтня 2014 року N 1449
,
 від 3 липня 2015 року N 939
,
від 28 листопада 2017 року N 843
,
від 21 жовтня 2021 року N 980

Відповідно до пункту 378 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 25 Закону України "Про рекламу" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про рекламу, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.10.2021 р. N 980)

2. Департаменту контрольно-правової роботи (Мисюра О. П.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення про рекламу

I. Загальні положення

1. Цим Положенням регулюються питання, пов'язані з рекламою фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, послуг с недержавного пенсійного забезпечення та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку рекламних матеріалів, зупинення та поновлення розповсюдження реклами.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про рекламу", Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

3. Розповсюдження реклами може здійснюватися через усі рекламні засоби, передбачені законодавством, та, якщо реклама стосується послуг з недержавного пенсійного забезпечення, за умови її попереднього подання до НКЦПФР.

4. Реклама дозволяється рекламодавцям, визначеним частиною третьою статті 25 Закону України "Про рекламу".

Рекламодавцями реклами послуг інвестиційної фірми можуть бути пов'язані агенти, з якими такою інвестиційною фірмою укладені агентські договори, якщо умовами відповідного агентського договору передбачено таке право пов'язаного агента.

Рекламодавцями реклами послуг з недержавного пенсійного забезпечення (далі - НПЗ) можуть бути виключно особи, зазначені в частині третій статті 2 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

5. Реклама повинна відповідати, зокрема, таким вимогам:

містити найменування та контактну інформацію рекламодавця;

повинна бути викладена державною мовою;

інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні;

у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди на це цієї особи;

у рекламі забороняється використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів, органів місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законами України у сфері інтелектуальної власності;

у рекламі забороняється імітувати або копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;

у рекламі забороняється рекламувати товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії;

текст рекламного відеоролика або аудіоролика повинен оголошуватися з однією швидкістю, за винятком інформації щодо наявності у рекламодавця статусу фінансової установи, відповідного дозволу або ліцензії, яка може оголошуватися з більшою швидкістю;

реклама не повинна бути прихованою, недобросовісною або містити порівняння, які є неправомірними відповідно до вимог, визначених Законом України "Про рекламу".

Реклама також повинна містити наступні відомості:

реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску;

реклама інститутів спільного інвестування, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування;

реклама товарів та/або послуг професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію, а у разі відсутності зазначених реквізитів така реклама повинна містити номер та дату прийняття рішення НКЦПФР про видачу ліцензії, яке підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;

реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва;

реклама послуг уповноважених рейтингових агентств, крім реклами на радіо, повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.

6. У разі використання в рекламі інформації про дохід за фінансовими інструментами або розмір отриманого учасником ринку капіталу та організованого товарного ринку у минулому прибутку, така реклама має містити застереження, що отриманий у минулому прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому, розміщене таким чином, що б візуально сприймалося як єдине ціле з інформацією про розмір доходу, та із використанням шрифту, розмір якого не менший за розмір шрифту, яким зазначена інша інформація.

7. Особа, яка надає агентські послуги, може розповсюджувати рекламу послуг з НПЗ щодо певного недержавного пенсійного фонду (далі - НПФ) лише на підставі договору доручення на надання агентських послуг, укладеного з адміністратором такого НПФ.

При розповсюдженні реклами особою, що надає агентські послуги, обов'язково зазначаються відомості про ліцензію адміністратора НПФ, з яким цією особою укладено договір доручення на надання агентських послуг.

Реклама, яка розповсюджується рекламодавцем реклами послуг з НПЗ, повинна містити відомості щодо ліцензії (якщо законодавством вимагається отримання відповідної ліцензії), виданої цій особі (номер ліцензії, дату видачі та термін її дії (за наявності) або номер та дату рішення відповідного органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, про видачу ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію), або відомості про включення особи до реєстру фінансових установ (якщо така особа є фінансовою установою).

8. Реклама інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) повинна, зокрема, відповідати таким вимогам:

в інформації повинні зазначатись дата початку та дата закінчення періоду, за який отримано дохідність за цінними паперами ІСІ, дані щодо якої зазначені у рекламі;

не містити посилань на дохідність за цінними паперами ІСІ за період менший, ніж один рік, крім випадку, коли строк діяльності такого ІСІ становить менше одного року;

не вказувати отриману дохідність, що приведена до річного рівня, якщо діяльність ІСІ триває менше одного року;

реклама, що містить інформацію про розмір отриманого у минулому прибутку (доходу), повинна використовуватись не більше шести місяців з дати початку її розповсюдження.

9. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків забороняється вчиняти наступні дії:

зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за фінансовими інструментами (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості фінансових інструментів (крім фінансових інструментів з фіксованою дохідністю);

рекламувати цінні папери до затвердження проспекту цінних паперів згідно із законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки та нормативно-правовими актами НКЦПФР;

рекламувати деривативні контракти, що укладаються на організованому ринку капіталу, до реєстрації специфікації таких деривативних контрактів згідно із законодавством про ринки капіталу та організовані товарні ринки, а також нормативно-правовими актами НКЦПФР;

використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, зареєстрованого НКЦПФР;

використовувати інформацію про дохід за фінансовими інструментами або розмір отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому.

10. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами послуг з НПЗ забороняється вчиняти наступні дії:

використовувати неповну або недостовірну інформацію стосовно послуг з недержавного пенсійного забезпечення, що надаються цим рекламодавцем;

використовувати порівняльну рекламу з метою недобросовісної конкуренції шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну професійну діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, незалежно від того, чи відповідає така інформація про недоліки дійсності;

надавати прогноз чи гарантувати зростання доходів учасників недержавного пенсійного забезпечення;

робити подарунки (виграші) або давати обіцянку про дарування (виграші) потенційним учасникам та вкладникам пенсійних фондів, а також страхувальникам, з якими укладено договір страхування довічної пенсії, чи вкладникам пенсійних депозитних рахунків у банках або здійснювати будь-які інші заохочувальні заходи, що можуть вплинути на вибір того чи іншого пенсійного фонду (банку, страхової організації) його потенційним учасником (вкладником, страхувальником).

II. Порядок подання проєкту реклами послуг з НПЗ до НКЦПФР

1. Рекламодавці послуг з НПЗ не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня її розповсюдження надають до НКЦПФР такі документи:

заяву про подання рекламних матеріалів згідно з додатком до цього Положення (далі - заява);

проєкт реклами, затверджений керівником рекламодавця або іншою особою, яка відповідно до законодавства виконує його обов'язки.

Особи, які надають агентські послуги у сфері НПЗ відповідно до договору доручення про надання таких послуг, укладеного з адміністратором НПФ, та планують розповсюдити рекламу щодо осіб, інтереси яких вони представляють, додатково подають засвідчену ними копію відповідного договору доручення.

У разі якщо заява, документи підписані не керівником рекламодавця, а іншою особою, яка виконує його обов'язки, то рекламодавець повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі використання в проєкті реклами інформації, яка містить економічні та інші аналітичні показники, то рекламодавець повинен надати документи, що містять обґрунтування такої інформації.

Рекламодавець має право, крім документів, передбачених цим Положенням, надавати інші документи, для підтвердження інформації, зазначеної у проекті реклами.

Заява та документи, що надаються рекламодавцем відповідно до цього Положення, мають бути викладені державною мовою, підписані керівником рекламодавця або іншою особою, яка відповідно до законодавства виконує його обов'язки, не містити виправлень та помилок. У разі подання документів у паперовій формі, якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний керівником рекламодавця.

Заява та документи, що подаються до НКЦПФР відповідно до цього Положення, подаються на розгляд НКЦПФР особисто, надсилаються поштовим відправленням або надаються до НКЦПФР офіційним каналом зв'язку в електронній формі з використанням електронного підпису чи печатки, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа відповідно до вимог законодавства про електронний документообіг та електронні довірчі послуги. Вимоги до електронної форми відомостей та/або документів, визначаються окремим документом нормативно-технічного характеру НКЦПФР з урахуванням вимог, визначених Вимогами до форматів даних електронного документообігу в органах державної влади, затверджених наказом Державного агентства з питань електронного урядування України від 07 вересня 2018 року N 60, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2018 року за N 1309/32761.

2. Якщо рекламодавці планують розмістити рекламу на телебаченні, радіо або в мережі Інтернет, до НКЦПФР подається сценарій рекламного відеоролика або аудіоролика в електронному вигляді у форматі AVI, MOV, MPEG, MPG, MP4, WMV, FLV, WMA, Audio CD, AMR, AAC, MP3, WAV або в іншому форматі із зазначенням інформації, необхідної для відтворення проєкту реклами в НКЦПФР.

3. Якщо реклама планується розповсюджуватись рекламодавцями у вигляді поліграфічних видань (буклети, пам'ятки, листівки, плакати тощо) чи засобів наглядної агітації (рекламні стенди, банери та рекламні щити, наклейки тощо), до НКЦПФР подається комп'ютерний макет в електронному вигляді у форматі JPEG, TIFF, BMP, GIF, PCX, PSD, AI, CDR, EPS, FLA, FH, SVG, SWF, WMF або в іншому форматі із зазначенням інформації, необхідної для відтворення проєкту реклами в НКЦПФР. У разі неможливості виготовлення комп'ютерного макета необхідно надати письмовий та графічний макети (текст, ілюстрації).

4. НКЦПФР протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви та відповідних документів має право прийняти рішення про заборону розповсюдження рекламних матеріалів або рішення про обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів, якщо рекламні матеріали не відповідають дійсності або вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", із зазначенням підстав прийняття такого рішення.

5. Підставами для прийняття рішення про заборону розповсюдження рекламних матеріалів або про обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів є:

надання неповного переліку документів, визначених цим Положенням;

недостовірність даних у заяві, проекті реклами та/або інших поданих документах;

проєкт реклами є недобросовісною, прихованою рекламою або порівняння в проєкті реклами є неправомірними відповідно до вимог, визначених Законом України "Про рекламу";

невідповідність проєкту реклами вимогам Закону України "Про рекламу", Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", цього Положення.

6. Про відсутність підстав для заборони розповсюдження реклами послуг з НПЗ НКЦПФР повідомляє рекламодавця офіційним каналом зв'язку протягом п'яти робочих днів з дати отримання заяви та документів.

Після отримання повідомлення НКЦПФР про відсутність підстав для заборони розповсюдження реклами послуг з НПЗ рекламодавці мають право на розповсюдження реклами відповідно до вимог законодавства.

7. Рішення НКЦПФР щодо заборони розповсюдження рекламних матеріалів або рішення про обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЦПФР не пізніше наступного робочого дня та надсилається офіційним каналом зв'язку заявнику протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

8. Заява та документи, надані для погодження розповсюдження рекламних матеріалів, поверненню не підлягають.

9. У разі якщо НКЦПФР прийняла рішення про заборону розповсюдження рекламних матеріалів або рішення про обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів, таке рішення може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законодавством.

10. Після усунення причин, що були підставою для прийняття НКЦПФР рішення щодо заборони розповсюдження рекламних матеріалів або рішення про обов'язкове внесення змін до рекламних матеріалів, рекламодавець може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, які розглядаються відповідно до цього Порядку.

III. Порядок зупинення та поновлення розповсюдження реклами

1. У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу, визнання реклами недобросовісною, прихованою, або визнання порівняння в рекламі неправомірним, НКЦПФР приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.

2. Рішення про зупинення розповсюдження реклами оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЦПФР не пізніше наступного робочого дня з дня його прийняття та надсилається рекламодавцям та розповсюджувачам (засобам масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом трьох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

3. Рекламодавець зобов'язаний забезпечити припинення розповсюдження реклами у триденний строк з дня оприлюднення на офіційному вебсайті НКЦПФР рішення про зупинення розповсюдження такої реклами.

4. НКЦПФР може прийняти рішення про поновлення розповсюдження реклами у разі усунення порушення вимог законодавства про рекламу, що було підставою для прийняття рішення про зупинення розповсюдження такої реклами, за умови надання рекламодавцем до НКЦПФР заяви про поновлення розповсюдження реклами, яка оформлюється у довільній формі, та документів, передбачених абзацами третім, п'ятим, шостим, сьомим пункту 1 розділу II цього Положення, у порядку, встановленому пунктом 1 розділу II цього Положення.

5. Рішення НКЦПФР про поновлення чи відмову в поновленні розповсюдження реклами приймається протягом 30 календарних днів після надання рекламодавцем заяви про поновлення розповсюдження реклами та відповідних документів.

6. Рішення НКЦПФР про поновлення чи відмову в поновленні розповсюдження реклами оприлюднюється на її офіційному вебсайті не пізніше наступного робочого дня та надсилається офіційним каналом зв'язку рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

7. З дня оприлюднення на офіційному вебсайті НКЦПФР рішення про поновлення розповсюдження реклами рекламодавець має право на розповсюдження реклами згідно з чинним законодавством.

 

Директор департаменту методології
регулювання професійних учасників
ринку цінних паперів

І. Курочкіна

 

ЗАЯВА
про подання рекламних матеріалів

Рекламодавець _______________________________________________________________________,
                                                                    (повне найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
місцезнаходження / місце проживання ___________________________________________________,
телефон, адреса електронної пошти для зворотного зв'язку
_____________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________,
вид діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках або у сфері недержавного пенсійного забезпечення _______________________________________________________________,
просить розглянути рекламні матеріали щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення з метою їх розповсюдження
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (інформація про засіб здійснення реклами та форму рекламних матеріалів, які планується розповсюдити)

Інформація про розповсюджувача рекламних матеріалів щодо послуг з недержавного пенсійного забезпечення:

повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
_____________________________________________________________________________________,

місцезнаходження / місце проживання ____________________________________________________,

телефон, адреса електронної пошти для зворотного зв'язку ___________________________________
_____________________________________________________________________________________,
___________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України / реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________.

Достовірність поданих даних щодо реклами послуг з недержавного пенсійного забезпечення, яку планується розповсюдити, та згоду на зберігання у НКЦПФР проєкту реклами засвідчую.

Рекламодавець

_______________
(підпис)

________________________________
(Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

(Положення із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.10.2014 р. N 1449,
від 03.07.2015 р. N 939,
від 28.11.2017 р. N 843,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.10.2021 р. N 980)

____________

Опрос