Идет загрузка документа (68 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по торговле племенными (генетическими) ресурсами, проведению генетической экспертизы происхождения и аномалий животных

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Порядок, Приказ от 08.01.2013 № 3
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.01.2013

м. Київ

N 3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 січня 2013 р. за N 184/22716

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 19 червня 2015 року N 233)

Відповідно до статей 6, 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", абзацу другого підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

В. М. Горжеєв

 

Порядок
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

I. Загальні положення

1.1. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію Міністерства аграрної політики та продовольства України на право здійснення господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях відповідно до чинного законодавства.

II. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин (далі - Ліцензійні умови) проводяться органом ліцензування відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються органом ліцензування до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових перевірок щодо державного контролю визначається відповідно до вимог Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі племінної справи у тваринництві та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 року N 178 (далі - Критерії).

2.2. Позапланові перевірки проводяться органом ліцензування на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки (додаток 1).

2.3. Для проведення перевірки орган ліцензування видає наказ, який має містити найменування (прізвище, ім'я по батькові) ліцензіата, щодо якого буде здійснено перевірку, предмет перевірки, прізвища, імена та по батькові посадових осіб, які увійшли до складу комісії.

Комісію з перевірки очолює її голова. До складу комісії входять спеціалісти Мінагрополітики України.

На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки ліцензіата, яке підписується керівником органу ліцензування (його заступником) та засвідчується печаткою.

2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про проведення перевірок ліцензіатів (додаток 2), сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.5. Орган ліцензування здійснює планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов за письмовим повідомленням ліцензіата про проведення такої перевірки (додаток 3) не пізніше ніж за десять днів до дня проведення цієї перевірки.

Повідомлення надсилається ліцензіату рекомендованим листом чи телефонограмою за місцезнаходженням ліцензіата або вручається особисто керівнику ліцензіата чи уповноваженій ним особі під підпис.

2.6. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться органом ліцензування не частіше зазначеного у Критеріях строку.

Не підлягає повторно перевірці період, що вже перевірявся, крім випадків проведення такої перевірки за рішенням суду, або в межах кримінального провадження.

Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається.

Позапланова перевірка здійснюється органом ліцензування на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон).

III. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

3.1. Голова та члени комісії при здійсненні перевірок за додержанням Ліцензійних умов мають право:

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

доступу на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження та з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог Ліцензійних умов;

одержувати від ліцензіата письмові пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до законодавства.

3.2. Голова та члени комісії, які проводять перевірку, зобов'язані:

керуватись у своїй роботі законодавством України;

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку у межах повноважень, передбачених Законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом;

не втручатись і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата, що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірки;

ознайомити керівника ліцензіата або уповноважену ним особу з результатами перевірки в строки, передбачені Законом;

надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо усунення виявлених порушень під час здійснення перевірки.

IV. Права та обов'язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат під час здійснення перевірки має право:

вимагати від посадових осіб, які увійшли до складу комісії, додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб, які увійшли до складу комісії, службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта органу ліцензування;

одержувати та знайомитися з актами перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії посадових осіб, які увійшли до складу комісії;

не допускати посадових осіб, які увійшли до складу комісії, до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності її проведення, передбачених Законом;

посадові особи, які увійшли до складу комісії, не надали копії документів, передбачених Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам Закону.

4.2. Ліцензіат зобов'язаний:

допускати посадових осіб, які увійшли до складу комісії, до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого Законом;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення перевірки;

виконувати вимоги органу ліцензування щодо усунення виявлених порушень вимог Ліцензійних умов;

одержувати примірник акта органу ліцензування за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Перед початком перевірки голова комісії повинен пред'явити ліцензіату (уповноваженій особі) посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують особи голови та членів комісії, і надати копії посвідчень на проведення перевірки.

5.2. Голова або член комісії перед початком здійснення перевірки обов'язково зазначає в журналі відвідування ліцензіата (у разі його наявності) строки та мету відвідування, посади і прізвища голови та членів комісії органу ліцензування, підстави для проведення перевірки. Указані дані голова комісії органу ліцензування засвідчує підписом.

5.3. Перевірці підлягають матеріально-технічна база ліцензіата за місцем безпосереднього провадження господарської діяльності та дотримання ним організаційних, технологічних, кваліфікаційних та інших вимог Ліцензійних умов.

5.4. Комісія при перевірці дотримання Ліцензійних умов перевіряє:

відповідність місцезнаходження (місця проживання) ліцензіата, місць провадження діяльності, інших відомостей, зазначених у заяві про видачу ліцензії (копії ліцензії), фактичному стану;

відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та відомостям, зазначеним в установчих документах;

наявність рішень про створення філій, інших структурних підрозділів ліцензіата, які проводять господарську діяльність з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, наявність засвідчених органом ліцензування копій ліцензій, що підтверджують їх право на провадження цієї діяльності;

достовірність даних у документах, поданих ліцензіатом для отримання ліцензії;

своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміни в документах, що подавалися для отримання ліцензії;

своєчасність переоформлення ліцензії (за потреби);

виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов (за наявності);

наявність відповідних документів, а саме:

атестата про присвоєння суб'єкту господарської діяльності статусу суб'єкта племінної справи у тваринництві;

свідоцтва про реєстрацію племінного стада в Державному племінному реєстрі;

сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

ліцензії та її копій, що підтверджують право філії або інших структурних підрозділів ліцензіата на провадження зазначеного в ліцензії виду господарської діяльності;

відомості суб'єкта господарювання про право власності або користування ним приміщень, де проводиться відповідний вид господарської діяльності;

документа відповідного державного органу щодо ветеринарно-санітарного стану суб'єкта господарювання;

нормативно-правових актів, які регулюють правові відносини у сфері господарської діяльності ліцензіата, зазначені в Ліцензійних умовах, та нормативно-технічної документації на приміщення, обладнання, технологічні процеси тощо;

технічних паспортів на лабораторні прилади, обладнання та апаратуру, документації щодо технічного обслуговування та повірки вимірювальної техніки.

VI. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами планової або позапланової перевірки комісія органу ліцензування складає акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (далі - акт перевірки) (додаток 4), у якому зазначає стан виконання Ліцензійних умов суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявлених порушень з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, вимоги яких були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.2. В останній день перевірки два примірники акта підписуються головою та членами комісії, які здійснювали перевірку, та керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою.

Один примірник акта перевірки надається ліцензіату (уповноваженій ним особі), який перевірявся, а другий - зберігається в органі ліцензування.

6.3. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або уповноважена ним особа особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та засвідчує печаткою на обох примірниках акта перевірки.

Ліцензіат (фізична особа - підприємець) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та засвідчує печаткою (за наявності) на обох примірниках акта перевірки.

6.4. У разі відмови ліцензіата (уповноваженої особи) підписати акт перевірки посадова особа, що увійшла до складу комісії, в акті перевірки зазначає, що ліцензіат (уповноважена особа) з актом ознайомлений(а) і від підписання відмовився(лась). Зазначене засвідчується підписами голови та членів комісії.

У разі відмови ліцензіата (уповноваженої особи) ознайомитися з актом посадова особа, що увійшла до складу комісії, робить відповідний запис в акті про те, що керівник ліцензіата (юридичної особи), або уповноважена ним особа, або ліцензіат - фізична особа - підприємець з актом ознайомлюватися відмовився(лась).

Ліцензіат (уповноважена особа) має право дати письмові пояснення, зауваження та заперечення щодо змісту акта перевірки та її проведення, які є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника ліцензіата або його уповноваженої особи робиться запис "Із зауваженнями".

6.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

6.6. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган ліцензування, що провів перевірку, на підставі акта перевірки, не пізніше п'яти робочих днів з дати його складання видає у двох примірниках розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5) або приймає рішення про анулювання ліцензії.

Один примірник розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не пізніше п'яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погодження строків усунення порушень вимог законодавства залишається в органі ліцензування.

У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов надсилається рекомендованим листом, а на копії розпорядження, що залишається в органі ліцензування, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.7. У разі усунення ліцензіатом порушень Ліцензійних умов протягом п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу ліцензування документів, які це підтверджують, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

6.8. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний забезпечити усунення порушень Ліцензійних умов та в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати до органу ліцензування, який видав це розпорядження, документ, що підтверджує усунення порушень.

6.9. У разі неподання ліцензіатом до органу ліцензування протягом установленого строку інформації про виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

6.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта позапланової перевірки.

6.11. Якщо органом ліцензування під час перевірки виявлено: повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; недостовірні відомості у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії; факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; факт неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, факт відмови ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування, - протягом п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки комісія, яка здійснювала перевірку, складає акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов та/або акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, та/або акт неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності, та/або акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування (додаток 6).

VII. Рішення про анулювання ліцензії

7.1. Перелік підстав для анулювання ліцензії визначено в статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати складання акта про анулювання ліцензії та затверджується відповідним наказом органу ліцензування і подається (надсилається рекомендованим листом) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.3. Розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

7.4. У разі неявки ліцензіата або його уповноваженого представника розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі реквізитів документа, що підтверджує отримання запрошення ліцензіатом.

7.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалася відповідна перевірка.

7.6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дати його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

7.8. Рішення про анулювання ліцензії (додаток 7) надсилається ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія цього рішення зупиняється до прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування відповідного рішення.

8.2. Рішення експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування щодо скарги ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

8.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

(Державний Герб України)
__________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення перевірки

від "___" ____________ ____ року

N ______

Видане голові комісії

_______________________________________________________________
                                                            (прізвище та ініціали)

та членам комісії:

_______________________________________________________________,
                                                            (прізвище та ініціали)
_______________________________________________________________,
                                                            (прізвище та ініціали)
_______________________________________________________________
                                                            (прізвище та ініціали)

для проведення перевірки суб'єкта господарювання
______________________________________________________________________________________
                         (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата)

щодо додержання Ліцензійних умов _______________________________________________________
                                                                                                                                                                      (вид господарської діяльності, що
______________________________________________________________________________________
ліцензується)

за період з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ ____ року

у строк з "___" ____________ ____ року до "___" _____________ ____ року.

Строк перевірки продовжено до "___" ____________ ____ року

_____________________________
   (посадова особа органу ліцензування)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

Ліцензіат копію посвідчення отримав:

_________________________________________________
               (прізвище та ініціали, посада представника ліцензіата)

_____________________________
(підпис)

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про проведення перевірок ліцензіатів

N
з/п

Дата та реєстраційний номер посвідчення

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Склад комісії

Строк перевірки

Дата та реєстраційний номер наказу про склад комісії

1

2

3

4

5

6

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

Відповідно до статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на виконання плану перевірки щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року N 589, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 року за N 1752/22064, повідомляємо, що в період
з __________________________ до __________________________ буде проведено перевірку _______
            (дата початку проведення)                          (дата закінчення проведення)
______________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування ліцензіата / прізвище та ініціали)

____________________________________
            (посадова особа органу ліцензування)

________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище та ініціали)

 

(Державний Герб України)
______________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ ПЕРЕВІРКИ
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов

від "___" ____________ ____ року

N _______

Підстава проведення перевірки ___________________________________________________________
                                                                                                          (дата, номер та назва наказу про склад комісії,
______________________________________________________________________________________
                                                                                           номер та дата посвідчення)
______________________________________________________________________________________
                                                                   (посади, прізвища та ініціали голови та членів комісії)

______________________________________________________________________________________
з "___" ____________ ____ року до "___" ____________ ____ року
у ____________________________________________________________________________________,
                           (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата, місцезнаходження (місце проживання))
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (телефон, місце здійснення діяльності)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                 (номер, дата видачі ліцензії, найменування органу що її видав, вид провадження господарської діяльності)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
у присутності __________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище та ініціали, посада представника ліцензіата)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проведено перевірку ліцензіата.

Перевіркою встановлено:
______________________________________________________________________________________
                        (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки, повинні мати посилання
______________________________________________________________________________________
                                                 на конкретні пункти, статті, розділи чинних нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Акт складено у _______ примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії

______________
(підпис)

__________________,
(прізвище та ініціали)

члени комісії:

______________
(підпис)

__________________,
(прізвище та ініціали)

 

______________
(підпис)

__________________,
(прізвище та ініціали)

 

______________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав:
керівник або уповноважена особа ліцензіата
(юридичної особи),
ліцензіат (фізична особа - підприємець),
у присутності якого проведено перевірку

 

__________________
                (підпис)

_________________________
(прізвище та ініціали)

М. П.

 

 

(Державний Герб України)
________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов

від "___" ____________ ____ року

N _______

За результатами перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
,
                                                 (найменування (П. І. Б) ліцензіата, місцезнаходження (місце проживання))

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця) ______________________________________________________________________________________,
ліцензія: серія _______________________, N _______________, видана "___" ____________ ____ року,

на провадження:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (вид господарської діяльності)
згідно з актом перевірки від __________________________________________ N _________________ було виявлено такі порушення Ліцензійних умов ____________________________________________ ______________________________________________________________________________________
                                (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки, повинні мати
______________________________________________________________________________________
                                    посилання на конкретні пункти, статті, розділи чинних нормативно-правових актів)

пропонується:

у строк до "___" ____________ 20__ року усунути вищезазначені порушення Ліцензійних умов та подати в письмовій формі органу ліцензування ______________________ інформацію про усунення
                                                                                                              (адреса органу ліцензування)
порушень.

У разі невиконання цього розпорядження або встановлення факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

Посадова особа
органу ліцензування

 
____________
(підпис)

 
__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

 

(Державний Герб України)
__________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

АКТ

про __________________________________________________________________________________
                                                                                                    (вид порушення)

від "___" ____________ ____ року

N _______

За результатами перевірки _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                  (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) ліцензіата)

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) _______________________________________________,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця) ______________________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________________________,
                                                                              (місцезнаходження (місце проживання))

ліцензія: серія __________________, N ________________, видана "___" ____________ ____ року,

на провадження: _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                       (вид господарської діяльності)
згідно з актом перевірки від ________________________________ N _______________________ були
виявлені такі порушення: ________________________________________________________________
                                                                           (порушення, які виявлені під час перевірки і зафіксовані в акті перевірки,
______________________________________________________________________________________
                       повинні мати посилання на конкретні пункти, статті, розділи чинних нормативно-правових актів)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Цей акт є підставою для анулювання ліцензії.

Голова комісії

______________
(підпис)

__________________,
(прізвище та ініціали)

члени комісії:

______________
(підпис)

__________________,
(прізвище та ініціали)

 

______________
(підпис)

__________________,
(прізвище та ініціали)

 

______________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

 

(Державний Герб України)
_________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

РІШЕННЯ
про анулювання ліцензії

"___" ____________ ____ року

N _______

Органом ліцензування наказом від ____________________________ N ______________ затверджено рішення про анулювання ліцензії серії _________________________, N __________________, виданої
"___" ____________ ____ року,
______________________________________________________________________________________
                         (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата)
на провадження ________________________________________________________________________
                                                                                                      (вид господарської діяльності)
з таких підстав:
______________________________________________________________________________________.
                                                                           (мотивована підстава прийнятого рішення)

Рішення про анулювання набирає чинності через 30 днів з дня його прийняття.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

Посадова особа
органу ліцензування

 
____________
(підпис)

 
__________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

____________

Опрос