Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка рассмотрения дел о нарушении требований законодательства и применения санкций к субъектам деятельности в сфере использования ядерной энергии

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Порядок, Приказ от 28.12.2012 № 256
действует с 08.02.2013

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2012

м. Київ

N 256

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 січня 2013 р. за N 170/22702

Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

Відповідно до статей 22, 24, 25, 82 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" та підпункту 50 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 403,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, що додається.

2. Управлінню координації інспекційної діяльності Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Кутузова Т. Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Голови -
Головний державний інспектор з
ядерної та радіаційної безпеки України

М. Х. Гашев

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
розгляду справ про порушення вимог законодавства та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії

1. Цей Порядок встановлює процедуру розгляду справ і накладання штрафів за порушення, відповідальність за які передбачена статтею 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (далі - порушення).

2. Цей Порядок застосовується державними інспекторами з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та її територіальних органів (далі - державні інспектори) під час здійснення ними державного нагляду відповідно до статті 25 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

3. Терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законах України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

4. Порушення, виявлені державними інспекторами під час здійснення державного нагляду, фіксуються у документах Держатомрегулювання України або її територіальних органів із посиланням на відповідні структурні одиниці нормативно-правових актів та/або умови документів дозвільного характеру, вимоги яких було порушено.

5. Порушення, виявлені за результатами розгляду звітної та іншої документації суб'єктів діяльності, викладаються в листах Держатомрегулювання України або її територіальних органів і надсилаються на адресу цих суб'єктів діяльності з вимогою усунення цих порушень в установлений строк.

6. У разі виявлення порушень, відповідальність за які передбачена абзацом другим частини першої статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", державними інспекторами складається протокол за кожним виявленим фактом такого порушення, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку.

7. У разі виявлення порушень, відповідальність за які передбачена абзацом третім частини першої статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", протокол складається у випадках, якщо ці порушення завдали або могли завдати шкоди здоров'ю людей чи навколишньому природному середовищу відповідно до статті 82 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку". Форма протоколу наведена у додатку 2 до цього Порядку.

8. Рівень впливу кожного виявленого порушення на стан безпеки та ступінь ризику для персоналу, населення та навколишнього природного середовища оцінюються державними інспекторами з урахуванням типів ядерних установок, категорій джерел іонізуючого випромінювання за рівнем потенційної небезпеки, класифікацій радіоактивних відходів, кількості ядерних матеріалів, рівня фізичного захисту, класифікації обладнання та систем за впливом на безпеку та Примірного розподілу об'єктів та видів діяльності за категоріями радіаційної небезпеки відповідно до додатка до Плану реагування на радіаційні аварії, затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17 травня 2004 року N 87/211, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 червня 2004 року за N 720/9319.

9. Протоколи, передбачені пунктами 6, 7 цього Порядку, складаються у двох примірниках. Один примірник протоколу надсилається суб'єкту діяльності рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис його керівнику чи уповноваженій особі. Другий примірник протоколу обліковується і зберігається у відповідній справі у Держатомрегулюванні України чи її територіальному органі.

У разі відмови суб'єкта діяльності від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Уповноважена посадова особа суб'єкта діяльності повинна пред'явити документ, що посвідчує її повноваження. Копія цього документа додається до протоколу.

10. Датою порушення провадження у справі є дата виявлення порушення, зафіксована у протоколі.

11. Протокол та документи до нього, які підтверджують факти виявлених порушень, разом з пропозиціями щодо накладення штрафу протягом трьох робочих днів після оформлення подаються Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступникам для розгляду та прийняття відповідного рішення.

12. Справа про порушення розглядається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками.

Держатомрегулювання України або її територіальні органи повідомляють суб'єкта діяльності про місце, дату та час розгляду справи про порушення не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати її розгляду. Форму повідомлення про розгляд справи наведено у додатку 3 до цього Порядку. Один примірник повідомлення надсилається суб'єкту діяльності рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис його керівнику чи уповноваженій особі. Другий примірник повідомлення зберігається у відповідній справі у Держатомрегулюванні України чи її територіальному органі.

Нез'явлення суб'єкта діяльності у разі, якщо про місце, дату та час розгляду справи він був повідомлений у встановленому порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

13. Під час розгляду справи оголошується протокол про порушення вимог Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

Держатомрегулювання України або її територіальні органи та суб'єкти діяльності, що притягуються до відповідальності, мають право залучати до розгляду справи експертів, фахівців з окремих напрямів діяльності, третіх осіб, а також використовувати їх письмові висновки та пояснення, що стосуються справи.

14. Рішення про накладення штрафу на суб'єкта діяльності або про закриття справи приймається Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками від імені Держатомрегулювання України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше як через один рік з дня вчинення порушення, та оформлюється відповідними постановами, форми яких наведено у додатках 4, 5 до цього Порядку.

15. Підставами закриття провадження у справі є:

установлення Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками під час розгляду справи відсутності події та складу порушення;

установлення Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками під час розгляду справи порушення державними інспекторами Держатомрегулювання України чи її територіальних органів процедур, передбачених законодавством, в тому числі цим Порядком, щодо виявлення та оформлення факту порушення, складання протоколу та провадження у справі про порушення, що перешкоджають прийняттю рішення у справі;

закінчення на дату розгляду справи строків, передбачених пунктом 14 цього Порядку.

16. Штраф за провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру і реєстрації, без одержання таких документів або реєстрації, а також за невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру застосовується у розмірах, передбачених у статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

При визначенні конкретної суми штрафу Головним державним інспектором з ядерної та радіаційної безпеки України або його заступниками враховуються умови вчинення порушення та його наслідки на підставі всебічного, повного й об'єктивного дослідження всіх обставин справи в їх сукупності. При цьому посадові особи Держатомрегулювання України та її територіальних органів керуються законом, правосвідомістю та своїм внутрішнім переконанням і практичним досвідом.

17. Якщо під час розгляду справи посадові особи Держатомрегулювання України та її територіальних органів прийдуть до висновку, що у виявленому порушенні є ознаки кримінального порушення, матеріали справи передаються прокурору або органу досудового розслідування.

18. Штраф за порушення, які були вчинені внаслідок дій/бездіяльності працівників, що працюють на підставі трудових договорів із суб'єктом діяльності, накладається безпосередньо на суб'єкта діяльності.

19. Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках. Перший примірник постанови у триденний строк після її прийняття надсилається суб'єкту діяльності рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під підпис його керівнику чи уповноваженій особі, про що робиться запис у справі, другий залишається у відповідній справі в Держатомрегулюванні України чи її територіальному органі.

20. Штраф має бути сплачений суб'єктом діяльності до Державного бюджету України протягом одного місяця з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

21. Протягом п'яти днів після перерахування суми штрафу суб'єкт діяльності надсилає Держатомрегулюванню України або її територіальному органу копію платіжного документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі. Зазначена копія платіжного документа підшивається до справи.

22. У разі якщо суб'єкт діяльності не сплачує штраф протягом строку, передбаченого в пункті 20 цього Порядку, Держатомрегулювання України або її територіальний орган звертається до суду з позовною заявою про стягнення із суб'єкта діяльності суми штрафу.

23. Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена суб'єктом діяльності до суду.

24. Держатомрегулювання України та її територіальні органи формують справи щодо кожного випадку порушення та застосування санкцій до суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, ведуть журнали реєстрації та обліку цих справ, забезпечують контроль виконання постанов про накладення штрафів.

Справа формується з протоколу про порушення, відповідних документів Держатомрегулювання України або її територіальних органів, висновків експертів, письмових пояснень, повідомлень, постанови про накладення штрафу (постанови про закриття справи), листування з суб'єктом діяльності та інших документів, що мають значення для вирішення справи.

25. Застосування до суб'єкта діяльності штрафних санкцій не звільняє його від необхідності усунення порушення у встановлений Держатомрегулюванням України або її територіальними органами строк.

26. Крім застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів, до суб'єкта діяльності може бути застосовано інші передбачені законодавством санкції, зокрема щодо зупинення дії та анулювання ліцензії.

 

Начальник управління
координації інспекційної діяльності

Т. Кутузова

 

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

(Державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС
або Державна регіональна інспекція з ядерної
та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України)

ПРОТОКОЛ N ____
про порушення вимог Закону України
"Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

"___" ____________ 20__ року

___________________________
(місце складання протоколу)

Мною,
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
складено цей протокол про те, що ________________________________________________________
                                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________,
             (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця*)
місцезнаходження / місце проживання фізичної особи - підприємця ___________________________
_____________________________________________________________________________________,
місце провадження діяльності ___________________________________________________________,
здійснюється діяльність у сфері використання ядерної енергії ________________________________
_____________________________________________________________________________________,
яка відповідно до _________________________________ Закону України "Про дозвільну діяльність
                                                               (абзац, частина, стаття)
у сфері використання ядерної енергії" має здійснюватись на основі ліцензії/дозволу/реєстрації/сертифіката (зайве викреслити). Відповідальність за провадження цієї діяльності у сфері використання ядерної енергії без отримання ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру чи реєстрації передбачена відповідно до абзацу другого частини першої статті 171 зазначеного Закону.

Факт порушення встановлено ___________________________________________________________.
                                                                                                      (вказати номер та дату відповідного документа)

З протоколом ознайомлений, пояснення та/або зауваження відсутні/додаються** (зайве викреслити)
_____________________________________________________________________________________.
         (посада керівника або уповноваженої особи суб'єкта діяльності, прізвище та ініціали, підпис, дата ознайомлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Державний інспектор,
який склав протокол

____________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

 

Отримав(ла) особисто
"___" ____________ 20__ року

____________________________
(підпис особи)

Відправлено поштою
"___" ____________ 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції / реєстру)

____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка відправила
протокол поштою)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** У разі відмови суб'єкта діяльності від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Уповноважена посадова особа суб'єкта діяльності повинна пред'явити документ, що посвідчує її повноваження. Копія цього документа додається до протоколу.

 

Державний Герб України

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

(Державна інспекція з ядерної безпеки на АЕС
або Державна регіональна інспекція з ядерної
та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України)

ПРОТОКОЛ N ____
про порушення вимог Закону України
"Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

"___" ____________ 20__ року

___________________________
(місце складання протоколу)

Мною, _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол)
складено цей протокол про те, що ________________________________________________________
                                                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________,
             (код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця*)
місцезнаходження / місце проживання фізичної особи - підприємця ___________________________
_____________________________________________________________________________________,
місце провадження діяльності ___________________________________________________________,
не виконуються (неналежно виконуються) умови ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру ____________________________________________________________________________.
                                          (пункт ліцензії та/або іншого документа дозвільного характеру, серія, номер та дата видачі)

Відповідальність за зазначене порушення передбачена абзацом третім частини першої статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

Порушення полягає в: __________________________________________________________________
                                                                                                    (стисло викласти суть порушення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
Факт порушення встановлено ___________________________________________________________
                                               (вказати номер та дату документа Держатомрегулювання України або її територіального органу)

З протоколом ознайомлений, пояснення та/або зауваження відсутні/додаються** (непотрібне викреслити)
_____________________________________________________________________________________
         (посада керівника або уповноваженої особи суб'єкта діяльності, прізвище та ініціали, підпис, дата ознайомлення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Державний інспектор,
який склав протокол

____________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

 

 

Отримав(ла) особисто
"___" ____________ 20__ року

____________________________
(підпис особи)

Відправлено поштою
"___" ____________ 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції / реєстру)

____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка відправила
протокол поштою)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

** У разі відмови суб'єкта діяльності від підписання протоколу в ньому робиться запис про це. Уповноважена посадова особа суб'єкта діяльності повинна пред'явити документ, що посвідчує її повноваження. Копія цього документа додається до протоколу.

 

БЛАНК
Державної інспекції ядерного регулювання України,
Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС
або Державної регіональної інспекції з ядерної
та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про розгляд справи

_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта діяльності / фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________
місцезнаходження суб'єкта діяльності / місце проживання фізичної особи - підприємця)

Повідомляємо, що розгляд справи про порушення, відповідальність за яке передбачена статтею 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", за фактом виявлення якого _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ініціали державного інспектора, який склав протокол)
складено протокол від "___" __________ 20__ року N ____, відбудеться "___" ___________ 20__ року о ___ год. за адресою: ______________________________________________________________.

Прошу Вас з'явитися на розгляд зазначеної справи або відрядити іншу посадову особу, повноваження якої мають бути підтверджені письмовою довіреністю.

_______________________________
(посада особи, яка направляє повідомлення)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Відмітка про отримання повідомлення

Повідомлення отримав(ла)

"___" ____________ 20__ року

Повідомлення відправлено поштою

"___" ____________ 20__ року N _____
     (дата і номер поштової квитанції / реєстру)

_____________________________
(підпис особи, яка отримала копію)

_______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відправила повідомлення)

Примітка. Нез'явлення суб'єкта діяльності у разі, якщо про місце, дату та час розгляду справи він був повідомлений у встановленому порядку, не може бути підставою для відкладення розгляду справи.

 

ПОСТАНОВА N ____
про накладення штрафу за порушення вимог Закону України
"Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

"___" ____________ 20__ року

_________________________________
(місце винесення)

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України / заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, розглянувши матеріали справи про порушення, відповідальність за яке передбачена статтею 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії ________________________________________________________________________________
                                  (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________,
             код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця*)
______________________________________________________________________________________
                                                                          (протокол від ____________ N _____)
_____________________________________________________________________________________,
                                                      (додатки, що підтверджують висновки акта та/або протоколу)

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                (формулювання суті порушень, обставин та наслідків його вчинення)
_____________________________________________________________________________________,
що є порушенням ______________________________________________________________________
            (зазначити відповідні структурні одиниці нормативно-правових актів та/або умови документів дозвільного характеру)

На підставі абзацу другого/третього (непотрібне викреслити) частини першої статті 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"

ПОСТАНОВИВ:

накласти на ___________________________________________________________________________
                                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
______________________________________________________________________________________
                 код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця*)
штраф у сумі ___________________________________________________________________________
                                                                                       (указати цифрами та словами суму штрафу)

Штраф має бути сплачений протягом одного місяця з дня отримання постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - протягом одного місяця з дня набрання чинності рішенням про залишення скарги без задоволення.

Сума штрафу підлягає перерахуванню _____________________________________________________
                                                    (повні реквізити рахунку для сплати штрафів: найменування територіального органу Державної
______________________________________________________________________________________
        казначейської служби України, код класифікації доходів бюджету, найменування установи банку, номер рахунку,
                                                                                 МФО, ідентифікаційний код тощо)

Копії платіжних документів подаються в Держатомрегулювання України / Державну інспекцію з ядерної безпеки на _____ АЕС / __________________ державну інспекцію з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України (потрібне підкреслити) протягом п'яти днів з дня сплати.

_________________________________
(посада)

_____________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ініціали)

 

 

Копію отримав(ла) особисто
"___" ____________ 20__ року

____________________________
(підпис особи)

Копію відправлено поштою
"___" ____________ 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції / реєстру)

____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка відправила
постанову поштою)

Постанова виконана "___" ____________ 20__ року.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
        (зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, якою виконана постанова, номер та дата платіжного документа)

Ця постанова може бути оскаржена суб'єктом діяльності у судовому порядку.

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

 

ПОСТАНОВА N ____
про закриття провадження у справі

"___" ____________ 20__ року

_________________________________
(місце винесення)

Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України / заступник Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, розглянувши матеріали справи про порушення, відповідальність за яке передбачена статтею 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", суб'єктом діяльності у сфері використання ядерної енергії ________________________________________________________________________________
                                                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної
_____________________________________________________________________________________,
                        особи - підприємця, код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків -
                                                                                   фізичної особи - підприємця*)
______________________________________________________________________________________
                                                                           (протокол від ____________ N _____)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (додатки, що підтверджують висновки протоколу)

УСТАНОВИВ:

______________________________________________________________________________________
                                                  (формулювання висновку про наявність підстав для закриття справи)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження у справі про порушення, відповідальність за яке передбачена статтею 171 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії".

____________________________________
(посада)

_____________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ініціали)

 

 

Копію отримав(ла) особисто
"___" ____________ 20__ року

____________________________
(підпис особи)

Копію відправлено поштою
"___" ____________ 20__ року N __________
(дата і номер поштової квитанції / реєстру)

____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка відправила
постанову поштою)

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта.

____________

Опрос