Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения относительно пруденциальных нормативов профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 25.12.2012 № 1900
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.12.2012

м. Київ

N 1900

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 січня 2013 р. за N 139/22671

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26 листопада 2013 року N 2671
,
 від 25 березня 2014 року N 343
,
 від 3 червня 2014 року N 731

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 1 жовтня 2015 року N 1597)

Відповідно до статей 23 - 25, частини третьої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 3, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (далі - Положення), що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність з 01 січня 2014 року, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2381 "Про затвердження Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за N 61/14752.

3. Управлінню інформаційних технологій, внутрішніх та зовнішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити публікацію повідомлення про рішення НКЦПФР в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Науменко О. О.) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 6 глави 2, пунктів 3, 4 глави 3, пункту 6 глави 4, пункту 4 глави 5, пункту 5 глави 6 розділу II Положення, які набирають чинності з 01 липня 2014 року.

(пункт 5 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Кривенка К. Є.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

(У тексті Положення слова "норматив LR" у всіх відмінках замінено словами "коефіцієнт левериджу" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 листопада 2013 року N 2671)

I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок розрахунку обов'язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок звітування щодо їх виконання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) юридичними особами, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме торговців цінними паперами, які здійснюють брокерську, дилерську діяльність, андеррайтинг, а також управління цінними паперами (далі - торговці цінними паперами).

2. Терміни, які використані в цьому Положенні, вживаються у таких значеннях:

адекватність капіталу першого рівня - пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення спроможності торговця цінними паперами своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями незалежно від непередбачуваних збитків, яких він може зазнати у процесі своєї діяльності залежно від розміру ризиків;

адекватність регулятивного капіталу - пруденційний норматив, який встановлений Комісією та характеризує здатність торговця цінними паперами своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за своїми зобов'язаннями, що випливають з умов професійної діяльності на фондовому ринку, та покрити збитки, спричинені взятими ризиками за рахунок регулятивного капіталу;

коефіцієнт левериджу - пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою визначення співвідношення регулятивного капіталу до скоригованих активів торговця цінними паперами;

показники продуктивності торговців цінними паперами - пруденційний норматив, який встановлений Комісією з метою обмеження співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру власного капіталу торговця цінними паперами залежно від видів професійної діяльності на фондовому ринку;

(абзац п'ятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

пруденційні нормативи - кількісні та якісні показники, встановлені Комісією з метою здійснення пруденційного нагляду, обов'язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку;

регулятивний капітал торговця цінними паперами - пруденційний норматив, який встановлений Комісією та є показником діяльності професійного учасника фондового ринку, основним призначенням якого є покриття негативних наслідків фінансових ризиків, на які наражається торговець цінними паперами в процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

3. Терміни "пруденційний нагляд", "фінансова установа" та інші у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених законодавством з цінних паперів та фондового ринку та державного регулювання ринків фінансових послуг.

(пункт 3 розділу I у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

4. Дія цього Положення поширюється на торговців цінними паперами незалежно від організаційно-правової форми (крім банків).

5. Торговці цінними паперами, яким вперше видано Комісією ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, діяльності з управління цінними паперами), розраховують пруденційні нормативи, які визначені розділом II цього Положення, з дати укладання першого договору.

II. Пруденційні нормативи для торговців цінними паперами

1. Види пруденційних нормативів

1. Відповідно до цього Положення обов'язковими до дотримання торговцями цінними паперами є такі показники пруденційних нормативів щодо:

1.1 адекватності капіталу першого рівня;

1.2 абсолютної ліквідності;

1.3 адекватності регулятивного капіталу;

1.4 коефіцієнту левериджу;

1.5 продуктивності;

1.6 регулятивного капіталу.

2. Інформація щодо чисельних значень, що є складовими розрахунків пруденційних нормативів діяльності торговців цінними паперами, готується та направляється до центрального апарату Комісії на підставі даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", інших нормативно-правових актів.

3. Одиницею виміру чисельних значень, що є складовими розрахунків пруденційних нормативів діяльності торговців цінними паперами, є гривня.

(главу 1 розділу II доповнено пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

4. Під час розрахунку пруденційних нормативів торговця цінними паперами не допускається неодноразове врахування їх складових.

(главу 1 розділу II доповнено пунктом 4 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

2. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо регулятивного капіталу торговця цінними паперами

1. Регулятивний капітал торговця цінними паперами складається з капіталу першого рівня та капіталу другого рівня.

2. Капітал першого рівня складається з таких елементів:

а) фактично сплачений зареєстрований статутний капітал;

б) резервний капітал;

в) емісійний дохід;

г) нерозподілений прибуток.

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал дорівнює зареєстрованому статутному капіталу, що зменшений на суму вилученого та неоплаченого капіталу.

3. Загальний розмір капіталу першого рівня зменшується на суму:

а) простроченої дебіторської заборгованості;

(підпункт "а" пункту 3 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

б) нематеріальних активів за залишковою вартістю;

в) капітальних вкладень у нематеріальні активи;

г) непокритих збитків;

ґ) інвестицій в асоційовані та дочірні компанії (крім акціонерних товариств), у випадку, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються торговцем цінними паперами за методом участі в капіталі;

д) інвестицій у капітал акціонерних товариств у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, окрім цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж;

е) балансової вартості цінних паперів, що не перебувають в обігу хоча б на одній із фондових бірж (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ;

(підпункт "е" пункту 3 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

є) відстрочених податкових активів;

ж) гудвіл;

(підпункт "ж" пункту 3 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

з) векселі придбані та одержані від векселедавця, який не перебуває в біржовому реєстрі хоча б на одній із фондових бірж.

(підпункт "з" пункту 3 глави 2 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

4. Капітал другого рівня складається з таких елементів:

а) інший вкладений капітал;

б) дооцінка активів.

5. Для визначення розміру регулятивного капіталу загальний розмір капіталу першого та другого рівнів додатково зменшується на балансову вартість цінних паперів венчурних фондів.

(пункт 5 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

6. Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговців цінними паперами має становити не менше ніж:

а) 500 тисяч гривень - для торговців, які провадять виключно дилерську діяльність;

б) 1 мільйон гривень - для торговців, які провадять брокерську діяльність;

в) 7 мільйонів гривень - для торговців, які провадять діяльність з андеррайтингу;

г) 7 мільйонів гривень - для торговців, які провадять діяльність з управління цінними паперами.

Зазначені нормативи регулятивного капіталу поширюються на торговців цінними паперами з дати укладання першого відповідного договору (договору купівлі-продажу цінних паперів, договору комісії, договору доручення, договору на брокерське обслуговування, договору андеррайтингу, договору про управління цінними паперами).

(пункт 6 глави 2 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговця цінними паперами (крім банку), який суміщує діяльність з депозитарною діяльністю депозитарної установи, повинен становити не менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством для професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (вимога не застосовується протягом першого року з дати створення товариства).

(пункт 6 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 25.03.2014 р. N 343)

7. Під час розрахунку регулятивного капіталу торговця цінними паперами не допускається неодноразове врахування елементів капіталу.

8. Розмір регулятивного капіталу торговця цінними паперами є розрахунковою величиною, яка визначається на основі оцінки ризиків. Збільшення ризиків у діяльності торговця цінними паперами має бути пов'язане зі збільшенням розміру регулятивного капіталу.

9. Розрахунок регулятивного капіталу торговця цінними паперами є основою для розрахунків показників пруденційних нормативів щодо адекватності регулятивного капіталу та коефіцієнту левериджу.

3. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо адекватності регулятивного капіталу та капіталу першого рівня торговця цінними паперами

1. Розрахунок пруденційного нормативу щодо адекватності капіталу першого рівня або адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами здійснюється за формулою:

де capital - регулятивний капітал або капітал першого рівня відповідно;

RWA - сума активів, зважених на ризик, відповідно до додатка до цього Положення.

2. Розрахунок пруденційного нормативу щодо адекватності регулятивного капіталу та адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами здійснюється щоденно з урахуванням додатка до цього Положення щодо активів торговця цінними паперами, зважених на ризик (яким передбачено розподіл активів на групи за ступенем ризику та урахування відповідних коефіцієнтів зваження).

3. Нормативне значення показника пруденційного нормативу адекватності регулятивного капіталу торговців цінними паперами має бути не меншим, ніж 8 відсотків.

4. Нормативне значення показника пруденційного нормативу адекватності капіталу першого рівня торговців цінними паперами має бути не меншим, ніж 4,5 відсотка.

4. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо абсолютної ліквідності торговця цінними паперами

1. Пруденційним нормативом щодо абсолютної ліквідності торговця цінними паперами є коефіцієнт абсолютної ліквідності, що розраховується як відношення грошових коштів, їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій торговців цінними паперами до поточних зобов'язань торговців цінними паперами.

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина зобов'язань підприємства може бути сплачена негайно.

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується щодня за такою формулою:

коефіцієнт абсолютної ліквідності = (грошові кошти + поточні фінансові інвестиції - поточні фінансові інвестиції у цінні папери венчурних фондів - поточні фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (крім акціонерних товариств), які обліковуються за методом участі в капіталі, - поточні фінансові інвестиції у цінні папери, що не перебувають в обігу хоча б на одній із фондових бірж, крім акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою, та цінних паперів інших фінансових установ, + кошти клієнтів, що заблоковані для проведення торгів на фондовій біржі)/поточні зобов'язання.

У випадку, коли поточні зобов'язання торговця цінними паперами дорівнюють нулю, значення коефіцієнта абсолютної ліквідності зазначається символом "*".

(пункт 3 глави 4 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

4. Поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти в національній та в іноземній валюті використовуються у значеннях, визначених чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Також до грошових коштів відносяться кошти торговця цінними паперами, кошти клієнтів, що заблоковано на рахунку фондової біржі та/або депозитарію та/або розрахункового центру для проведення торгів на фондовій біржі.

5. Поточні зобов'язання використовуються у значеннях, визначених чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Зобов'язання, що виникають у торговця цінними паперами за коштами клієнтів, також включаються до складу його поточних зобов'язань.

6. Нормативне значення пруденційного нормативу щодо абсолютної ліквідності торговця цінними паперами має бути не менше 0,2.

5. Порядок розрахунку пруденційного нормативу щодо співвідношення регулятивного капіталу до скоригованих активів торговця цінними паперами

1. Коефіцієнт левериджу розраховується торговцем цінними паперами станом на останній календарний день кожного місяця, а значення коефіцієнта є середньоарифметичним за квартал і розраховується за такою формулою:

LR =

Rcapital
CA

х 100 %,

де LR - коефіцієнт левериджу;

Rcapital - регулятивний капітал;

CA - сума скоригованих активів.

(пункт 1 глави 5 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

2. Регулятивний капітал вираховується відповідно до глави 2 розділу II цього Положення.

3. Скориговані активи розраховуються як активи торговця цінними паперами на останній календарний день місяця за мінусом:

(абзац перший пункту 3 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

готівкові кошти;

кошти на поточних рахунках у банках;

банківські метали;

державні цінні папери;

нараховані доходи за державними цінними паперами;

боргові цінні папери Національного банку України;

нараховані доходи за цінними паперами Національного банку України;

облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

4. Нормативне значення коефіцієнту левериджу має бути не менше, ніж 3 відсотки.

6. Показники продуктивності торговців цінними паперами

1. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру власного капіталу торговця цінними паперами.

(абзац перший пункту 1 глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

Абзац другий пункту 1 глави 6 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

2. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру власного капіталу торговця цінними паперами.

(абзац перший пункту 2 глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

Абзац другий пункту 2 глави 6 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

3. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює андеррайтинг, розраховується як співвідношення загальної суми договорів, укладених торговцем цінними паперами з юридичними та фізичними особами, але не виконаних на день розрахунку (відкриті позиції), до розміру власного капіталу торговця цінними паперами.

(абзац перший пункту 3 глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

Абзац другий пункту 3 глави 6 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

4. При розрахунку показників продуктивності, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї глави:

4.1 враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які не виконані на день проведення розрахунку, та сума договорів, які були укладені в день розрахунку;

4.2 не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, які були виконані торговцем цінними паперами в день розрахунку;

4.3 не враховується сума договорів купівлі-продажу цінних паперів, підписання та виконання яких здійснювалися в один день.

5. Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність, не може перевищувати 30.

Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність, не може перевищувати 20.

Показник продуктивності торговця цінними паперами, що здійснює андеррайтинг, не може перевищувати 40.

(главу 6 розділу II доповнено пунктом 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 26.11.2013 р. N 2671)

III. Контроль за складанням та поданням інформації

1. Торговці цінними паперами забезпечують дотримання показників пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, у своїй діяльності з фіксацією та зберіганням результатів такого розрахунку на паперових або електронних носіях.

2. Контроль за дотриманням торговцями цінними паперами показників пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку, здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

3. Пункт 3 розділу III виключено

(пункт 3 розділу III у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671
,
 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 03.06.2014 р. N 731)

4. Пункт 4 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 03.06.2014 р. N 731,
у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 3)

3. Інформація, подання якої передбачено цим Положенням, надається до центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійним учасникам фондового ринку.

 

Директор департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

О. О. Науменко

 

Класифікація активів торговця цінними паперами, зважених на ризик

Для розрахунку адекватності капіталу першого рівня та регулятивного капіталу торговця цінними паперами його активи поділяються на п'ять груп за ступенем ризику та підсумовуються за балансовою вартістю з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження:

а) I група активів зі ступенем ризику 0 відсотків (К = 1):

готівкові кошти;

кошти на поточних рахунках у банках;

нараховані доходи за депозитами, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою;

депозити, вклади на вимогу, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою;

банківські метали;

державні цінні папери;

нараховані доходи за державними цінними паперами;

боргові цінні папери Національного банку України;

нараховані доходи за цінними паперами Національного банку України;

облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

нараховані доходи за облігаціями Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснюється під гарантію Кабінету Міністрів України, надану відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік;

цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж;

цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з іноземних бірж, перелік яких визначено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

б) II група активів зі ступенем ризику 20 відсотків (К = 1,2):

депозити, вклади на вимогу, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою, та депозити, що розміщені в банках, які не мають кредитного рейтингу;

нараховані доходи за депозитами, що розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг нижче інвестиційного рівня за національною та/або міжнародною рейтинговою шкалою, та депозити, що розміщені в банках, які не мають кредитного рейтингу;

облігації місцевих позик (за винятком тих, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж);

нараховані доходи за облігаціями місцевих позик;

цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж;

іпотечні облігації, емітовані Державною іпотечною установою, за умови відсутності гарантій Кабінету Міністрів України;

заставні;

в) III група активів зі ступенем ризику 50 відсотків (К = 1,5):

кошти до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня;

нараховані доходи за коштами до запитання в банках, що не належать до інвестиційного рівня;

депозити, які розміщені в банках, що не належать до інвестиційного рівня;

гарантійні депозити в банках (покриті);

активи до одержання за деривативами (строковими контрактами);

витрати майбутніх періодів;

абзац восьмий підпункту "в" виключено 

кошти на поточних рахунках, депозити, розміщені у банку, у разі невиконання банком своїх зобов'язань у строк більше 1 місяця;

нараховані доходи за коштами до запитання в банку, у разі невиконання банком своїх зобов'язань на строк більше 1 місяця;

нарахований, але несплачений дохід за борговими цінними паперами строком до 1 місяця з дати невиконання зобов'язань емітентом;

г) IV група активів зі ступенем ризику 100 відсотків (К = 2):

активи, які не ввійшли до I, II, III та V груп активів;

ґ) V група активів зі ступенем ризику 150 відсотків (К = 2,5):

прострочена дебіторська заборгованість.

(додаток із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.11.2013 р. N 2671)

____________

Опрос