Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления информации уполномоченными рейтинговыми агентствами

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 11.12.2012 № 1767
редакция действует с 06.10.2017

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.12.2012

м. Київ

N 1767

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2013 р. за N 25/22557

Про затвердження Порядку подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 червня 2014 року N 814,
 від 23 вересня 2014 року N 1250,
 від 12 січня 2016 року N 17
,
від 10 серпня 2017 року N 607

Відповідно до пункту 35 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2006 року N 855 "Про затвердження Порядку подання уповноваженими рейтинговими агентствами інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2006 року за N 1112/12986 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Порядок подання інформації уповноваженими рейтинговими агентствами

(У тексті Порядку та додатках до нього слово "поновлення" замінено словом "оновлення" згідно з рішенням Національної  комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 січня 2016 року N 17)

(У тексті Порядку та додатках до нього слово "присвоєння" замінено словом "визначення" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 серпня 2017 року N 607)

1. Цей Порядок встановлює терміни, порядок та форми подання уповноваженими рейтинговими агентствами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) інформації про свою діяльність (далі - Інформація).

2. Звітним періодом для складання річної Інформації є календарний рік. Уповноважені рейтингові агентства подають (надсилають) річну Інформацію до центрального апарату Комісії до 01 березня року, наступного за звітним. Нерегулярна Інформація надсилається до центрального апарату Комісії протягом десяти робочих днів після дати вчинення дії,.

(абзац перший пункту 2 у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.01.2016 р. N 17)

Рейтингові агентства в строки, визначені цим пунктом, до моменту подання Інформації до Комісії, розкривають її в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та розміщують на власній сторінці в мережі Інтернет.

(пункт 2 доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 814
,
абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 12.01.2016 р. N 17)

Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати Інформацію відповідно до цього Порядку, та особи, уповноваженої на розміщення Інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, доступ до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії регулюються нормативно-правовими актами Комісії.

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 814)

У разі якщо останній день подання Інформації є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після неробочого робочий день.

(пункт 2 доповнено новим абзацом четвертим згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24.06.2014 р. N 814,
у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим)

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Подання Інформації уповноваженими рейтинговими агентствами до центрального апарату Комісії здійснюється у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Комісії.

3. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії уповноважене рейтингове агентство зобов'язане подати Інформацію відповідно до цього Порядку в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки уповноваженого рейтингового агентства (у разі її наявності) та підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства або особи, яка виконує обов'язки керівника. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника уповноваженого рейтингового агентства (кількість) аркушів".

(абзац другий пункту 3 у редакції рішення Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1250)

4. Інформація складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

5. Річна Інформація складається з таких розділів:

титульний аркуш (додаток 1);

основні відомості про уповноважене рейтингове агентство (додаток 2) із зазначенням інформації щодо пов'язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу (у довільній формі);

відомості про володіння цінними паперами (частками, паями) (додаток 3);

інформація про перелік емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 4);

інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 5).

6. Пов'язаними особами вважаються особи, визначені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

7. До річної Інформації додається фінансова звітність відповідно до законодавства України. Фінансова звітність складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

8. Нерегулярною Інформацією рейтингового агентства є:

Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 6). Датою вчинення дії вважається дата визначення/оновлення/призупинення/відкликання рейтингової оцінки емітента;

Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (додаток 7). Датою вчинення дії вважається дата визначення/оновлення/призупинення/відкликання рейтингової оцінки цінних паперів.

(пункт 8 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

9. У строки, визначені пунктом 2 цього Порядку для подання річної Інформації, уповноважене рейтингове агентство розміщує (оновлює за необхідності) на власному веб-сайті в мережі Інтернет таку інформацію:

1) структуру власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб'єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), у довільній формі;

2) організаційну структуру та інформацію про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) у довільній формі та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства;

3) інформацію про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників у довільній формі;

4) інформацію щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів у довільній формі;

5) опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів, у довільній формі;

6) інформацію про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, у довільній формі;

7) інформацію щодо рейтингових аналітиків у довільній формі;

8) інформацію про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності у довільній формі;

9) інформацію про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства), у довільній формі;

10) аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності за звітний фінансовий рік;

11) інформацію щодо пов'язаних осіб юридичної особи та їхньої пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі;

12) відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств у довільній формі.

(Порядок доповнено новим пунктом 9 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 607)

10. У строки, визначені пунктом 2 цього Порядку для подання нерегулярної Інформації, уповноважене рейтингове агентство розміщує (оновлює за необхідності) на власному веб-сайті в мережі Інтернет затверджені рейтингову методологію та рейтингову процедуру (зміни до них).

(Порядок доповнено новим пунктом 10 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 607)

11. Рейтингове агентство протягом 90 календарних днів після закінчення кожного календарного півріччя подає до Комісії в паперовій формі та розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет звіт за попереднє календарне півріччя щодо кількості дефолтів за рейтинговими рівнями Національної шкали, в якому зазначається кількість емітентів, які мали діючий кредитний рейтинг агентства на дату дефолту, за зобов'язаннями яких настав дефолт у звітному півріччі, у розбивці за рейтинговими рівнями (uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, uaBB, uaB, uaCCC, uaCC, uaC), до яких відносилися рейтинги відповідних емітентів (або рейтинги окремих зобов'язань, щодо яких настав дефолт) за 6 місяців до дати настання дефолту.

(Порядок доповнено новим пунктом 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 607)

12. Рейтингове агентство протягом 6 календарних місяців з дати дефолту емітента з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня подає до Комісії в паперовій формі та розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет пояснення щодо причин такого дефолту.

(Порядок доповнено новим пунктом 12 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.08.2017 р. N 607,
у зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 13)

13. Інформація рейтингового агентства складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

(Порядок доповнено пунктом 13 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

Титульний аркуш

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Ознака юридичної особи ("0" - підприємство, "1" - суб'єкт малого підприємництва, "3" - суб'єкт малого підприємництва, який складає Спрощений фінансовий звіт)

Посада особи уповноваженого рейтингового агентства, яка підписує Інформацію

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка підписує Інформацію уповноваженого рейтингового агентства

Дата (підписання звіту)

Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства

 

Основні відомості про уповноважене рейтингове агентство

Реквізити, місцезнаходження та засоби зв'язку уповноваженого рейтингового агентства

Найменування поля (зміст)

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Скорочене найменування уповноваженого рейтингового агентства (за наявності)

Організаційно-правова форма*

Найменування території (область) розташування рейтингового агентства**

Район

Поштовий індекс

Населений пункт

Вулиця, будинок

Міжміський код та телефон уповноваженого рейтингового агентства

Факс уповноваженого рейтингового агентства

E-mail (електронна адреса уповноваженого рейтингового агентства)

Веб-сторінка/веб-сайт уповноваженого рейтингового агентства в глобальній інформаційній мережі Інтернет

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

Реєстраційний номер Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Дата включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Керівник

Головний бухгалтер

Код за КВЕД

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в національній валюті

Поточний рахунок в національній валюті

МФО банку

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує рейтингове агентство за поточним рахунком в іноземній валюті

Поточний рахунок в іноземній валюті

МФО банку

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб); фактично за період

Інформація щодо пов'язаних осіб уповноваженого рейтингового агентства та їх пов'язаності з учасниками ринків фінансових послуг, а також щодо визначення їх кредитного рейтингу

Примітки

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

** Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія паспорта**

Номер паспорта**

Рік народження

Освіта

Стаж керівної роботи (років)

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Примітки***

____________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.

*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб агентства непогашеної або незнятої судимості за корисливі та посадові злочини.

Відомості щодо належності уповноваженого рейтингового агентства до будь-яких об'єднань підприємств

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Тип об'єднання, до якого належить рейтингове агентство*

Найменування об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

Місцезнаходження (поштова адреса) об'єднання, до якого належить рейтингове агентство

Примітки

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 40 "Перелік та коди типів об'єднань підприємств" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про відокремлені підрозділи уповноваженого рейтингового агентства*

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування відокремленого підрозділу

Місцезнаходження підрозділу

Примітки

____________
* Інформація щодо кожного відокремленого підрозділу вводиться тільки в один рядок таблиці.

 

Відомості про володіння цінними паперами (частками, паями)

Інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Серія паспорта**

Номер паспорта**

Найменування юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, акції (частки, паї) якої перебувають у власності

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)***

Номінальна вартість акцій***

Кількість за видами акцій; прості іменні***

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника***

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні***

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника***

Примітки

____________
* Вказуються: голова та члени виконавчого органу, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.

*** Заповнюється щодо акціонерних товариств.

Інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи

Місцезнаходження

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)*

Номінальна вартість акцій*

Кількість за видами акцій; прості іменні*

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника*

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника*

Примітки

____________
* Заповнюється акціонерним товариством.

Інформація про фізичних осіб - засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і номінальної вартості акцій (розміру часток, паїв) уповноваженого рейтингового агентства, що перебувають у їх власності

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Серія паспорта*

Номер паспорта*

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)**

Номінальна вартість акцій**

Кількість за видами акцій; прості іменні**

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника**

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні**

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника**

Примітки

____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття персональних даних.

** Заповнюється акціонерним товариством.

Інформація про суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство є власником або користується акціями (частками, паями)

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Найменування суб'єкта господарювання

Код за ЄДРПОУ суб'єкта господарювання

Місцезнаходження

Власник акцій (часток, паїв), користувач акціями (частками, паями): власник - "1", користувач - "2"

Від загальної кількості акцій (часток, паїв) (%)

Кількість акцій (штук)*

Кількість за видами акцій; прості іменні*

Кількість за видами акцій; прості на пред'явника*

Кількість за видами акцій; привілейовані іменні*

Кількість за видами акцій; привілейовані на пред'явника*

Примітки

____________
* Заповнюється щодо акціонерних товариств.

 

Інформація про перелік емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма юридичної особи*

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу**

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)***, 1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)2

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

Дата визначення рейтингової оцінки

Дата оновлення рейтингової оцінки

Дата призупинення

Дата відкликання

Дата оприлюднення3

Місце оприлюднення3

Примітки4

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.

2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.

3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

 

Інформація про перелік цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства

Рік, за який надається Інформація

Вид емісійних цінних паперів*

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності))

Повне найменування емітента

Організаційно-правова форма емітента**

Код за ЄДРПОУ емітента

Група рівнів кредитного рейтингу***

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом)****, 1

Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)2

Прогноз: стабільний - "0"; позитивний - "1"; негативний - "2"; у розвитку - "3"

Дата визначення рейтингової оцінки

Дата оновлення рейтингової оцінки

Дата призупинення

Дата відкликання

Дата оприлюднення3

Місце оприлюднення3

Примітки4

____________
* Заповнюється відповідно до Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами " Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.

2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.

3 Зазначається інформація щодо останньої рейтингової дії.

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

 

Інформація про зміни у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

____________
* Заповнюється відповідно до
Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.

2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.

3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку емітентів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (визначення рейтингової оцінки/ оновлення рейтингової оцінки/ призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

(додаток 6 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

 

Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

____________
* Заповнюється відповідно до
Довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

** Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

*** Заповнюється відповідно до Довідника 42 "Перелік та коди груп рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

**** Заповнюється відповідно до Довідника 43 "Перелік та коди рівнів кредитного рейтингу" Системи довідників та класифікаторів.

1 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим.

2 Не заповнюється при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом.

3 Зазначається, яка саме дія змін у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку (визначення рейтингової оцінки/ оновлення рейтингової оцінки/ призупинення рейтингової оцінки/ відкликання рейтингової оцінки).

4 У разі якщо рейтингова оцінка є незатребувана емітентом, інформація про це обов'язково розкривається у примітках.

(Порядок доповнено додатком 7 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. N 814)

____________

Опрос