Идет загрузка документа (725 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования инвестиционных программ лицензиатов по передаче и поставке электрической энергии

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Порядок, Постановление от 13.12.2012 № 1627
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

13.12.2012

м. Київ

N 1627

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2013 р. за N 20/22552

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 2 липня 2015 року N 1991
,
від 25 травня 2017 року N 701

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 4 вересня 2018 року N 955)

Відповідно до статей 11 та 12 Закону України "Про електроенергетику", статті 4 Закону України "Про природні монополії" та пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії (додається).

2. Управлінню інвестиційної політики та технічного розвитку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Ю. Бойко

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

 

Порядок
формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії

(У тексті Порядку та додатків слова "НКРЕ" і "з ПДВ" замінено відповідно словами "НКРЕКП" і "без ПДВ" згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 2 липня 2015 року N 1991)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності (далі - ліцензіати):

абзац другий пункту 1.1 виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 02.07.2015 р. N 1991
,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами другим, третім
)

передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

1.2. Цей Порядок установлює процедуру подання, формування, розгляду, схвалення та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат у структурі тарифів на передачу та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми (щокварталу з наростаючим підсумком та за підсумками року);

інвестиційна програма - план використання коштів для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів, який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період її виконання щодо розвитку ліцензіата, джерела її фінансування, графік виконання та пояснювальну записку;

прогнозний період - період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);

структура тарифу - структура обґрунтованих витрат ліцензіата (операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховуються та затверджуються тарифи.

1.4. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

1.5. Розгляду питання про схвалення інвестиційної програми передує її відкрите обговорення.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.5 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 701)

1.6. Відкрите обговорення проводиться на засадах гласності, відкритості, добровільності та свободи висловлювань.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.6 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 701)

1.7. Обов'язок щодо організації та проведення відкритого обговорення покладається на ліцензіатів.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.7 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 701)

1.8. Ліцензіати з метою проведення відкритого обговорення зобов'язані забезпечити:

1) розміщення в засобах масової інформації за місцем виконання інвестиційної програми та на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет (за наявності) та/або на інформаційних стендах проекту інвестиційної програми та інформації про порядок надання до нього пропозицій, повідомлення про дату початку відкритого обговорення та кінцевий термін для прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення, наданих заінтересованими особами, з одночасним повідомленням листом органів місцевого самоврядування за місцем виконання інвестиційної програми;

2) реєстрацію, розгляд, узагальнення та оприлюднення пропозицій і зауважень до проекту інвестиційної програми, що надійшли протягом визначеного строку від усіх зацікавлених сторін;

3) прийняття обґрунтованих рішень щодо спірних питань;

4) розміщення на своїх офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет протоколу розгляду наданих пропозицій і зауважень та інформації щодо обґрунтованих рішень, прийнятих стосовно спірних питань, з наданням НКРЕКП листа щодо проведених відкритих обговорень з відповідним URL-посиланням.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.8 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 701)

1.9. Пропозиції і зауваження до оприлюднених документів мають бути обґрунтовані та надаватися у визначений строк, що складає не менше 30 календарних днів з дати початку відкритого обговорення.

Анонімні зауваження та пропозиції, а також пропозиції і зауваження, що були надані після визначеного у інформаційному повідомленні терміну, не реєструються та не розглядаються.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.9 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 701)

1.10. Для опрацювання пропозицій та зауважень, які надійшли у період проведення відкритого обговорення, ліцензіатом утворюється комісія, до складу якої входять уповноважені представники ліцензіата та, за умови письмового звернення до ліцензіата, представники органів місцевого самоврядування та громадськості.

Кількість представників органів місцевого самоврядування та громадськості має становити не більше 70 відсотків від загальної чисельності комісії.

Головою комісії є посадова особа ліцензіата.

Результати розгляду пропозицій і зауважень комісії оформлюються протоколом та оприлюднюються ліцензіатом на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет протягом чотирнадцяти календарних днів з дати кінцевого строку прийняття пропозицій і зауважень з питань, винесених на відкрите обговорення.

(розділ I доповнено новим пунктом 1.10 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 701,
у зв'язку з цим пункт 1.5 вважати пунктом 1.11)

1.11. Рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї приймається НКРЕКП на її засіданні у формі відкритого слухання шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритого засідання після розгляду та опрацювання НКРЕКП інвестиційної програми або запропонованих змін та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

Під час розгляду питання про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї на відкрите засідання НКРЕКП запрошуються представники ліцензіата та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

НКРЕКП не пізніше ніж на п'ятий робочий день з дня прийняття рішення відправляє ліцензіату та територіальному підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні копію рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї.

II. Вимоги до інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, які спрямовуються на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕКП подається інвестиційна програма за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

2.2. Джерела фінансування інвестиційної програми формуються ліцензіатом з таких статей:

амортизаційні відрахування;

прибуток на виробничі інвестиції, передбачений структурою тарифів;

запланований обсяг надходжень за перетоки реактивної електричної енергії;

частина від запланованого обсягу надходжень коштів, пов'язаних із зменшенням фактичних технологічних витрат електричної енергії, що виникли при її передачі електричними мережами, порівняно з нормативними.

(абзац п'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути кредити, будь-яка фінансова допомога, кошти, отримані від здійснення діяльності, пов'язаної та не пов'язаної з передачею та/або постачанням електричної енергії, та інші джерела відповідно до вимог чинного законодавства.

2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до розділів, визначених цим Порядком, із зазначенням обсягу фінансування по кожному з розділів (без урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ)) та включає:

(абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

2.3.1 інформацію про прогнозний загальний техніко-економічний стан ліцензіата на дату закінчення чинної інвестиційної програми з урахуванням заходів чинної інвестиційної програми;

2.3.2 опис робіт, запланованих на прогнозний період;

2.3.3 перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення та послуг, запланованих для виконання у прогнозному періоді, з розбивкою на етапи (квартали) з фінансуванням відповідно до планових квартальних обсягів надходжень коштів;

2.3.4 пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

2.3.5 джерела фінансування інвестиційної програми, розраховані відповідно до чинних структур тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

2.3.6 зобов'язання ліцензіата щодо зниження технологічних та/або понаднормативних витрат електричної енергії за результатами реалізації інвестиційної програми.

2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали до запланованих робіт та закупівель товарів, які зокрема можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, накази про затвердження проектної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені інвестиційною програмою.

2.5. Числова інформація в інвестиційній програмі та звітах щодо її виконання зазначається з точністю до двох цифр після коми, а у разі, якщо ціла частина числа дорівнює нулю - з точністю до двох значущих цифр після коми.

2.6. Ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі кошти для розробки проектів на реалізацію робіт, що заплановані до виконання в майбутніх періодах.

2.7. Обсяги інвестицій визначаються ліцензіатом, виходячи з технічного стану основних фондів та інших активів ліцензіата, принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів на передачу і постачання електричної енергії та роздрібних тарифів на електричну енергію.

2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми повинно здійснюватись ліцензіатом з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня якості надання послуг з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії споживачам на довгостроковий період, а також зменшення втрат електричної енергії.

(пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

2.9. Фінансування робіт з проведення будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за наявності необхідних для цього проектів, розроблених та затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

2.10. Ціни закупівель, які застосовуються при формуванні інвестиційної програми, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

2.11. Розгляд та включення до інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом заходів за розділами:

заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії;

впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК);

впровадження та розвиток інформаційних технологій, зокрема кол-центрів;

впровадження та розвиток систем зв'язку здійснюються НКРЕКП за наявності таких документів:

відповідних планів розвитку, що містять переліки запланованих заходів та проектів (за роками);

концепцій автоматизованих систем;

технічних завдань та робочих проектів.

(пункт 2.11 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 02.07.2015 р. N 1991)

2.12. Концепції та технічні завдання впровадження та модернізації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України мають бути погоджені з суб'єктом господарської діяльності, який здійснює оптове постачання електричної енергії, у межах компетенції Головного оператора комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України.

(пункт 2.12 у редакції постанов Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 02.07.2015 р. N 1991
,
 від 25.05.2017 р. N 701)

2.13. На титульній сторінці всіх примірників схваленої інвестиційної програми вказуються реквізити документів, якими інвестиційна програма затверджена відповідно до статуту ліцензіата, погоджена з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та схвалена НКРЕКП. Зазначені відмітки підписуються керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюються печаткою ліцензіата.

Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплюється печаткою ліцензіата.

2.14. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути підписані керівником ліцензіата або уповноваженою ним особою та скріплені печаткою.

III. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

3.1. Інвестиційна програма на прогнозний період подається на розгляд відповідно до затвердженого НКРЕКП графіка надання інвестиційних програм, але не пізніше ніж за 2 місяці до дати закінчення попередньої інвестиційної програми.

3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

3.3. Інвестиційна програма та відповідні обґрунтовувальні матеріали надаються для опрацювання до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні та апарату НКРЕКП в електронному вигляді та на паперових носіях.

Інвестиційна програма ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати її надходження до НКРЕКП розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні.

(абзац другий пункту 3.3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

Інвестиційна програма розглядається на предмет її оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому відповідно до вимог цього Порядку.

У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма до розгляду не приймається, про що в п'ятиденний строк з дня її надходження до НКРЕКП письмово повідомляється ліцензіату.

У разі наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми НКРЕКП письмово інформує ліцензіата.

Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції ліцензіата приймаються НКРЕКП протягом десяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕКП.

3.4. У разі відсутності в НКРЕКП зауважень до інвестиційної програми або відсутності в ліцензіата пропозицій, додаткових пояснень та обґрунтувань щодо зауважень та пропозицій НКРЕКП до інвестиційної програми питання про схвалення інвестиційної програми ліцензіата виноситься на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання.

3.5. Якщо в десятиденний строк з дня надання НКРЕКП зауважень та пропозицій до інвестиційної програми ліцензіат надає відповідні пропозиції, додаткові пояснення та обґрунтування, інвестиційна програма повторно розглядається відповідним підрозділом апарату НКРЕКП, але не більше десяти робочих днів з дати отримання НКРЕКП таких пропозицій, після чого питання про схвалення інвестиційної програми виноситься на засідання НКРЕКП.

(пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

3.6. Після прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми проектна документація та обґрунтовувальні матеріали до неї, надані ліцензіатом, а також робочі примірники інвестиційної програми повертаються ліцензіату та зберігаються у нього не менше трьох років після закінчення строку дії відповідної інвестиційної програми та мають бути надані НКРЕКП за її запитом для виконання покладених на неї завдань.

(пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

3.7. Якщо під час розгляду в НКРЕКП інвестиційної програми виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд інвестиційної програми зупиняється на період, необхідний для проведення такої експертизи, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом п'яти днів з дня прийняття рішення НКРЕКП щодо проведення такої експертизи.

У разі визнання НКРЕКП на її засіданні у формі відкритого слухання недостатності обґрунтування окремих розділів інвестиційної програми НКРЕКП або ліцензіат може ініціювати проведення експертизи зазначених розділів інвестиційної програми, окремих заходів.

За результатами експертизи спірні питання розглядаються на засіданні НКРЕКП.

3.8. У разі визнання на відкритому засіданні НКРЕКП необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових ці розділи чи їх складові ліцензіату пропонується виключити, а кошти, передбачені на їх фінансування, можуть бути вилучені зі структури тарифу або перерозподілені ліцензіатом між іншими розділами інвестиційної програми за пропозицією НКРЕКП.

3.9. Ліцензіат забезпечує достовірність наданої НКРЕКП інформації.

3.10. Схвалена НКРЕКП інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у чотирьох примірниках. Протягом тижня один примірник та його копія в електронній формі надаються до апарату НКРЕКП, другий примірник та його копія в електронній формі - до територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні, третій - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, четвертий - залишається у ліцензіата.

Електронна форма розділів 5, 6 схваленої НКРЕКП інвестиційної програми для ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та/або постачання електричної енергії за регульованим тарифом оприлюднюються відповідним ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті протягом тижня з дня прийняття рішення НКРЕКП про схвалення інвестиційної програми та зберігаються на ньому протягом строку дії інвестиційної програми та не менше трьох років після його закінчення.

(абзац другий пункту 3.10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

3.11. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу, звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕКП на загальних підставах відповідно до визначеної цим Порядком процедури розгляду та схвалення інвестиційних програм.

Питання про внесення змін до інвестиційної програми розглядається НКРЕКП на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань.

IV. Виконання інвестиційної програми

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалену НКРЕКП інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні.

4.2. Виконаними вважаються об'єкти, які введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Роботи, які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору та здійснено оплату відповідно до цих актів.

4.3. При неповному виконанні ліцензіатом інвестиційної програми за звітний період надалі першочергово здійснюється фінансування заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та обладнання і заходів зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електричної енергії.

4.4. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів, передбачених схваленою інвестиційною програмою, до п'яти відсотків ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між цими заходами в межах одного розділу за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4.5. У випадку фактичного збільшення надходження коштів відповідно до визначених джерел фінансування ліцензіат ініціює процедуру внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком у частині збільшення джерел фінансування та доповнення запланованих заходів.

4.6. Профінансованими вважаються заходи інвестиційної програми, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

4.7. У разі недофінансування заходів інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

4.8. Об'єкти (заходи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

4.9. Ліцензіатам при виконанні інвестиційних програм проводити закупівлю нового сучасного високотехнологічного обладнання, виконаного із якісних матеріалів, що не було у використанні та щодо якого зберігаються гарантійні зобов'язання виробників або їх офіційних представників.

(розділ IV доповнено пунктом 4.9 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 701)

V. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних програм

5.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, оформлений згідно з додатком 2 до цього Порядку, в електронній формі та на паперових носіях надається ліцензіатом до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, апарату НКРЕКП і територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному регіоні щокварталу та за підсумками року не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.

(абзац перший пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

Сторінки звіту щодо виконання інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів завіряється підписом керівника ліцензіата або уповноваженої ним особи та скріплюється печаткою ліцензіата.

5.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми до звіту надається пояснювальна записка щодо причин неповного виконання.

5.3. Електронна форма звіту щодо виконання інвестиційної програми оприлюднюється ліцензіатом шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та зберігається на ньому не менше трьох років.

5.4. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу відповідним структурним підрозділом апарату НКРЕКП та територіальним підрозділом НКРЕКП у відповідному регіоні звітів щодо виконання інвестиційної програми та проведення планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕКП.

(пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 02.07.2015 р. N 1991)

 

Начальник управління
інвестиційної політики
та технічного розвитку

Д. Коваленко

 

Інвестиційна програма

Найменування ліцензіата

 

Прогнозний період

з                                                   до

П'ятирічний період

з                                                   до

1. Перелік об'єктів незавершеного будівництва, модернізації та реконструкції

N
з/п

Найменування об'єктів

Початок робіт (рік, місяць)

Затверджена кошторисна вартість,
тис. грн
(без ПДВ)

Обсяг здійсненого фінансування з початку виконання робіт на дату початку базового періоду, тис. грн (без ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на базовий період, тис. грн (без ПДВ)

Вартість виконаних робіт (згідно з актами) з початку виконання робіт на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Обсяг незавершеного будівництва станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Залишок кошторисної вартості на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Обсяг фінансування, передбачений інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Характер робіт (нове будівництво, реконструкція, модернізація)

Джерело фінансування

Пропозиції щодо подальшого використання

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 4 - 5

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

-

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

М. П.

 

 

Головний бухгалтер
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_______________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

2. Розрахунок джерел фінансування інвестиційної програми (тис. грн без ПДВ)

N
з/п

Показники капіталовкладень

Капіталовкладення на передачу електричної енергії

Капіталовкладення на постачання електричної енергії

Усього

1 клас

2 клас

усього

базовий період

прогнозний період

базовий період

прогнозний період

базовий період

прогнозний період

базовий період

прогнозний
період

базовий період

прогнозний період

1

Джерела фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Власні кошти, у т. ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

амортизаційні відрахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

прибуток від ліцензованої діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

операційні витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

інші доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Залучені кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Інші (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

3. План інвестицій за джерелами фінансування інвестиційної програми на 5 років

Джерела фінансування
(тис. грн без ПДВ)

(прогнозний період)*

(прогнозний період + 1)*

(прогнозний період + 2)*

(прогнозний період + 3)*

(прогнозний період + 4)*

Власні кошти

 

 

 

 

 

Залучені кошти

 

 

 

 

 

Кредити

 

 

 

 

 

Іноземні інвестиції

 

 

 

 

 

Технічна допомога (гранти)

 

 

 

 

 

Інші (розшифрувати)

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

____________
* Зазначити відповідний рік.

4. Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж

N з/п

Назва обладнання та
якісна оцінка*

Одиниця виміру

Технічний стан на початок прогнозного періоду

Обсяги запланованих робіт на прогнозний період

Прогнозний технічний стан на кінець прогнозного періоду з урахуванням обсягів запланованих робіт

1

2

3

4

5

6

1

Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

2

ПЛ-110 (150) кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

3

ПЛ-35 кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

4

ПЛ-6 (10) кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

5

ПЛ-0,4 кВ, усього

км
(по трасі)

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

6

Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

7

КЛ-110 (150) кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

8

КЛ-35 кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

9

КЛ-6 (10) кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

10

КЛ-0,4 кВ, усього

км

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

з ізоляцією зі зшитого поліетилену

 

 

 

11

Підстанції (ПС) з вищим класом напруги 220 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

12

ПС з вищим класом напруги
110 (150) кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

13

ПС з вищим класом напруги
35 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

14

Трансформаторні підстанції (ТП), розподільні пункти (РП)-6 (10) кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

підлягає реконструкції

 

 

 

підлягає капітальному ремонту

 

 

 

підлягає повній заміні

 

 

 

15

Силові трансформатори ПС вищою напругою 220 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження технологічних витрат електричної енергії (ТВЕ)

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

16

Силові трансформатори ПС вищою напругою 110 (150) кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

17

Силові трансформатори ПС вищою напругою 35 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

18

Силові трансформатори ПС вищою напругою 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

 

у доброму стані

 

 

 

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ

 

 

 

вимагають заміни як такі, що не підлягають ремонту

 

 

 

____________
* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану, а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.

4.1. Характеристика електричних мереж

N з/п

Назва показника

Одиниці виміру

Станом на початок прогнозного періоду

Очікується станом на кінець прогнозного періоду з урахуванням інвестиційної програми

1

2

3

4

5

1

Довжина повітряних ліній електропередачі, усього по колах

км

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

напругою 150 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 10 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 6 кВ

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ і нижче

км/%

 

 

 

 

з них на дерев'яних опорах

км/%

 

 

 

 

з проводом стальним (ПС)

км

 

 

з ізольованим проводом (магістральним)

км

 

 

перекидок 0,4 кВ, усього

шт./км

 

 

 

 

у т. ч. з ізольованими проводами (кабелями)

км/%

 

 

 

 

2

Довжина кабельних ліній електропередачі, усього

км

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 10 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 6 кВ

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ і нижче

км/%

 

 

 

 

з них працюють понад 30 років

км/%

 

 

 

 

3

Кількість власних знижувальних ПС 35 - 220 кВ та потужність силових трансформаторів на них, усього

шт./МВА

 

 

 

 

у т. ч.:

220 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

150 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

110 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

 

 

35 кВ

шт./МВА

 

 

 

 

4

Кількість власних знижувальних ПС 35 - 220 кВ, усього,
з них такі, які мають:

шт.

 

 

два і більше трансформатори

шт./%

 

 

 

 

два і більше джерел живлення

шт.

 

 

телемеханіку в повному обсязі

шт./%

 

 

 

 

пристрої компенсації ємкісного струму

шт.

 

 

пристрої компенсації реактивної потужності

шт.

 

 

5

Кількість та потужність силових трансформаторів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 6 - 220 кВ (без трансформаторів для підключення заземлювальних реакторів та трансформаторів власних потреб), усього

шт./МВА

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

напругою 110 кВ (150 кВ)

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%/МВА

 

 

 

 

 

 

6

Кількість короткозамикачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

7

Кількість відокремлювачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

8

Кількість роз'єднувачів, установлених на знижувальних підстанціях напругою 35 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт.

 

 

9

Кількість вимикачів, установлених на об'єктах електричних мереж напругою
6 - 220 кВ, усього

шт.

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 150 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 110 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 35 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

напругою 6 - 10 кВ, з них:

шт.

 

 

масляних

шт.

 

 

повітряних

шт.

 

 

електромагнітних

шт.

 

 

вакуумних

шт.

 

 

елегазових, у т. ч.:

шт.

 

 

бакових

шт.

 

 

колонкових

шт.

 

 

10

Кількість вимикачів, що випрацювали термін служби

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 150 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 110 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 35 кВ

шт./%

 

 

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт./%

 

 

 

 

11

Кількість вимикачів, що не відповідають струмам короткого замикання в електромережі, але експлуатуються, усього

шт.

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт.

 

 

12

Кількість і потужність підстанцій
6 - 10 / 0,4 кВ, усього

шт./МВА

 

 

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%

 

 

 

 

у т. ч.:

відритих

шт./%

 

 

 

 

однотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

з них щоглових

шт./%

 

 

 

 

двотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

закритих

шт./%

 

 

 

 

однотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

двотрансформаторних

шт./%

 

 

 

 

13

Кількість РП 6 - 20 кВ, усього

шт.

 

 

з них працюють понад 25 років

шт./%

 

 

 

 

14

Кількість повітряних фідерів
6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

у т. ч.:

довжиною з відгалуженнями до 15 км

шт./%

 

 

 

 

з відгалуженнями від 15 до 50 км

шт./%

 

 

 

 

довжиною з відгалуженнями понад 50 км

шт./%

 

 

 

 

15

Кількість лінійних та підстанціонних роз'єднувачів напругою 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

16

Кількість вимикачів навантаження 6 - 10 кВ, усього

шт.

 

 

з них потребують заміни

шт./%

 

 

 

 

17

Довжина грозозахисного троса по трасі ПЛ 35 - 220 кВ, усього

км

 

 

з них підлягають заміні та відновленню

км/%

 

 

 

 

у т. ч.:

на лініях напругою 220 кВ

км/%

 

 

 

 

на лініях напругою 150 кВ

км/%

 

 

 

 

на лініях напругою 110 кВ

км/%

 

 

 

 

на лініях напругою 35 кВ

км/%

 

 

 

 

18

Кількість обмежувачів перенапруги (ОПН), усього

шт.

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

шт.

 

 

напругою 150 кВ

шт.

 

 

напругою 110 кВ

шт.

 

 

напругою 35 кВ

шт.

 

 

напругою 6 - 10 кВ

шт.

 

 

4.2. Інформація щодо лічильників електричної енергії на початок прогнозного періоду

У промислових споживачів

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість установлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

з простроче-
ним терміном повірки

багатотарифні

з поперед-
ньою
оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 16 + 24

5

6

7

8

9

10 = 11 + 12

11

12

13 = 14 + 15

14

15

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У непромислових споживачів

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість установлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

з простроче-
ним терміном повірки

багатотарифні

з поперед-
ньою оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 16 + 24

5

6

7

8

9

10 = 11 + 12

11

12

13 = 14 + 15

14

15

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У побутових споживачів

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість встановлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

з простроче-
ним терміном повірки

багатотарифні

з поперед-
ньою оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 16 + 24

5

6

7

8

9

10 = 11 + 12

11

12

13 = 14 + 15

14

15

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

Лічильники

Кількість точок обліку всього, шт.

Кількість безоблікових точок обліку, шт.

Кількість встановлених лічильників, шт.

Кількість лічильників,
що підлягають заміні за планом у (прогнозний період)* році, шт.

Фактично
замінено у (базовий період)* році, шт.

усього

у тому числі:

на балансі

індукцій-
них

електрон-
них

з простро-
ченим терміном повірки

багато-
тарифні

з поперед-
ньою
оплатою

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

ліцензіата

споживачів

індукцій-
них

електрон-
них

індукцій-
них

електрон-
них

1

2 = 3 + 4

3

4 = 5 + 6 =
= 7 + 8

5

6

7

8

9

10

11

12 = 13 + 14

13

14

15 = 16 + 17

16

17

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Зазначити відповідний рік.

У промислових споживачів (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації (у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 4

до 8

до 12

більше 12

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

16 = 17 + 18 + 19 =
= 20 + 21 + 22 + 23

17

18

19

20

21

22

23

24 = 25 + 26 =
= 27 + 28

25

26

27

28

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У непромислових споживачів (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації (у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
 (у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 4

до 8

до 12

більше 12

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

16 = 17 + 18 + 19 =
= 20 + 21 + 22 + 23

17

18

19

20

21

22

23

24 = 25 + 26 =
= 27 + 28

25

26

27

28

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У побутових споживачів (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 8

до 16

до 24

більше 24

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

16 = 17 + 18 + 19 =
= 20 + 21 + 22 + 23

17

18

19

20

21

22

23

24 = 25 + 26 =
= 27 + 28

25

26

27

28

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (продовження)

Лічильники

Кількість установлених лічильників, шт.

індукційні лічильники

електронні лічильники

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

усього

клас точності

строк експлуатації
(у роках)

2,5

2,0

1,0 і краще

до 8

до 16

до 24

більше 24

2,0

1,0
та краще

до 6

більше 6

Х

18 = 19 + 20 + 21 =
= 22 + 23 + 24 + 25

19

20

21

22

23

24

25

26 = 27 + 28 =
= 29 + 30

27

28

29

30

1 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 фазні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів на початок прогнозного періоду

N
з/п

Тип приладу обліку (повне маркування)

Кількість приладів обліку, шт.

Виробник приладу обліку

Рівень напруги ЛЕП, кВ

Клас точності приладу обліку

Кількість лічильників, які не відповідають вимогам нормативних документів

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

4.2.2. Стан обліку електричної енергії у промислових споживачів

N
з/п

Лічильники із строком експлуатації

Наявний станом на початок прогнозного періоду

Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

1

2

3

4

5

6

1

до 8 років

 

 

 

 

2

8 - 20 років

 

 

 

 

3

20 - 30 років

 

 

 

 

4

більше 30 років

 

 

 

 

5

відсутні

 

 

 

 

6

усього

 

 

 

 

4.2.3. Стан обліку електричної енергії у населення на початок прогнозного періоду

Загальна кількість точок обліку

Кількість точок обліку у сільській місцевості

Кількість точок обліку у містах

Прилади обліку

відсутні

індукційні

електронні

клас точності гірше 2,0

клас точності 2,0 та краще

з імпульсним виходом

без імпульсного виходу

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Стан обліку електричної енергії у населення

N
з/п

Лічильники із строком експлуатації

Наявний стан на початок прогнозного періоду

Прогнозний стан на кінець прогнозного періоду

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

кількість, шт.

відсоток від загальної кількості

1

2

3

4

5

6

1

до 8 років

 

 

 

 

2

8 - 20 років

 

 

 

 

3

20 - 30 років

 

 

 

 

4

більше 30 років

 

 

 

 

5

відсутні

 

 

 

 

6

усього

 

 

 

 

4.3. Стан комерційного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду*

N
з/п

Найменування підстанцій (станцій) та приєднань

Рівень напруги ЛЕП, кВ

Клас точності лічильника (необхідний)

Клас точності лічильника (наявний)

Тип лічильника прийому/
віддачі

Виробник лічильників

Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії**

Річний обсяг передачі електричної енергії через точку обліку,
тис. кВт·год

Відповідність точки обліку вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії**

Наявність дублюючого лічильника

Кількість трансформаторів напруги, що підлягають заміні (встановленню), шт.

Кількість трансформаторів струму, що підлягають заміні (встановленню), шт.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

____________
* Указати всі точки комерційного обліку з суміжними ліцензіатами (Оптовий ринок електричної енергії України, електропередавальні організації, генеруючі підприємства).

** Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

4.3.1. Технічний стан вимірювальних трансформаторів струму та напруги
точок комерційного обліку

Тип вимірювального трансформатора

Кількість установлених трансформаторів, шт.

Кількість трансформаторів, що підлягають заміні, шт.

Кількість трансформаторів, що підлягають установленню в точках обліку, які не облаштовані приладами обліку, шт.

Кількість трансформаторів, установлення яких передбачено інвестиційною програмою на прогнозний період, шт.

1

2

3

4

5

Трансформатори напруги (ТН), усього

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

 

 

 

 

напругою 150 кВ

 

 

 

 

напругою 110 кВ

 

 

 

 

напругою 35 кВ

 

 

 

 

напругою 10 кВ

 

 

 

 

напругою 6 кВ

 

 

 

 

Трансформатори струму (ТС), усього

 

 

 

 

у т. ч.:

напругою 220 кВ

 

 

 

 

напругою 150 кВ

 

 

 

 

напругою 110 кВ

 

 

 

 

напругою 35 кВ

 

 

 

 

напругою 10 кВ

 

 

 

 

напругою 6 кВ

 

 

 

 

напругою 0,4 кВ

 

 

 

 

4.4. Стан технічного обліку електричної енергії на початок прогнозного періоду

N з/п

Найменування підстанцій (станцій) та приєднань

Рівень напруги ЛЕП, кВ

Кількість точок обліку, шт.

Клас точності лічильника (необхідний)

Клас точності лічильника (наявний)

Відповідність лічильника вимогам Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії*

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

____________
* Додаток 10 до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

4.5. Стан комп'ютерної техніки на початок прогнозного періоду

Група за роком випуску

Кількість, шт.

%

Комп'ютери до (базовий період-4)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-3)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-2)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період-1)* року випуску

 

 

Комп'ютери (базовий період)* року випуску

 

 

Усього

 

 

____________
* Зазначити відповідний рік.

4.6. Узагальнений порівняльний аналіз змін технічного стану колісних транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі*

N
з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Показник на кінець року

(базовий період-2)**

(базовий період-1)**

(базовий період)**

(прогнозний період)** з урахуванням обсягів запланованих робіт

1

2

3

4

5

6

7

1

Загальна кількість колісної техніки

шт.

 

 

 

 

з них підлягає списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.1

Автокрани

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.2

Автобурові машини

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.3

Бурильно-кранові машини

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.4

Автовежі телескопічні та підіймачі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

у т. ч. на базі тракторів

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.5

Автомобільні електромеханічні майстерні

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.6

Електролабораторії

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.7

Автомобілі (вахтові) для перевезення бригад робітників

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

у т. ч. для оперативних виїзних бригад (ОВБ)

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.8

Вантажні автомобілі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.9

Автомобілі для перевезення вантажів та пасажирів

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.10

Автомобілі з кузовами типів фургон, пікап

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.11

Автобуси категорій М3 та М2 ("мікроавтобуси")

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.12

Легкові автомобілі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.13

Трактори і механізми, виконані на їх базі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.14

Причепи, напівпричепи

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.15

Автомайстерні

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.16

Спеціальні легкові автомобілі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.17

Спеціальні автомобілі, виконані на шасі вантажівок

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.18

Автонавантажувачі

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

1.19

Інші види колісної техніки (розшифрувати)

шт.

 

 

 

 

з них підлягають списанню

шт.

 

 

 

 

%

 

 

 

 

____________
* У тому числі орендованої на довгостроковий період (більше року).

** Зазначити відповідний рік.

4.6.1. Аналіз колісної техніки станом на початок прогнозного періоду

N з/п

Марка колісної техніки

Призначення
  (тип)

Рік випуску

Нормативний
строк експлуатації,
років

Належність (структурний
 підрозділ, служба, РЕМ)

Витрати пального*, л/100 км

Витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

Залишкова
вартість, тис. грн

Підстава для списання/
заміни

Пропонується для заміни

за місяць

щорічні

марка

призначення (тип)

орієнтовна вартість,  тис. грн

витрати пального*, л/100 км

витрати на технічне обслуговування та ремонт, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для спеціальних машин та механізмів, виконаних на колісних шасі, додатково враховувати витрати пального для роботи механізму (л/мотогодину).

4.6.2. Розрахунок економічної ефективності закупівлі колісної техніки на прогнозний період

N з/п

Марка колісної техніки, що підлягає заміні

Марка колісної техніки, що пропонується на заміну

Вартість нової одиниці колісної техніки, що пропонується на заміну,
тис. грн (без ПДВ)

Очікуваний річний економічний ефект (тис. грн без ПДВ) від:

Строк окупності, років

економії витрат на паливно-мастильні матеріали

зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт

зменшення інших витрат

зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу

загальний очікуваний економічний ефект від заміни колісної техніки

1

2

3

4

5

6

7

8

9 = 5 + 6 + 7 + 8

10 = 4 / 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7. Витрати електричної енергії*

Показник

(базовий період - 5)

(базовий період - 4)

(базовий період - 3)

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

Фактичне надходження електричної енергії

Усього
у т. ч.:

 

-

 

 

-

 

 

-

 

1 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

2 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Нормативні технологічні витрати

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небаланс**

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показник

(базовий період - 2)

(базовий період - 1)

(базовий період)

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

млн
кВт·год

млн грн

%

Фактичне надходження електричної енергії

Усього
у т. ч.:

 

-

 

 

-

 

 

-

 

1 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

2 клас

 

-

 

 

-

 

 

-

 

Нормативні технологічні витрати

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Небаланс**

Усього
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Колонки "млн кВт·год" та "%" заповнюються відповідно до форми 1Б-ТВЕ. Колонка "млн грн" заповнюється тільки для рядків "Нормативні технологічні витрати" та "Небаланс", при цьому розрахунок вартості здійснюється шляхом додавання помісячних даних економії (збитків), отриманих ліцензіатом внаслідок різниці між фактичними та нормативними витратами. Місячний обсяг економії (збитків), отриманих ліцензіатом, розраховується як добуток обсягів небалансу електричної енергії та фактичної середньозваженої оптової ринкової ціни, яка розрахована відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України.

** Різниця між звітним значенням технологічних витрат електричної енергії та нормативним значенням технологічних витрат електричної енергії.

4.8. Загальна характеристика ліцензіата
в динаміці за останні п'ять років

N
з/п

Параметри

Рік*

(базовий період-4)

(базовий період-3)

(базовий період-2)

(базовий період-1)

(базовий період)

1

Площа території, на якій здійснюється ліцензована діяльність, км2

 

 

 

 

 

2

Кількість споживачів (абонентів) ліцензіата:

 

 

 

 

 

у тому числі по 2 класу напруги

 

 

 

 

 

з них населення

 

 

 

 

 

3

Загальна довжина електричних
мереж, км**

 

 

 

 

 

з них повітряних:

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

0,38 кВ

 

 

 

 

 

кабельних:

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

0,38 кВ

 

 

 

 

 

4

Сумарна потужність власних трансформаторів, МВА:

 

 

 

 

 

110 кВ

 

 

 

 

 

35 кВ

 

 

 

 

 

6/10 кВ

 

 

 

 

 

5

Середньооблікова чисельність
персоналу, осіб

 

 

 

 

 

у тому числі з передачі

 

 

 

 

 

6

Нормативна чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

7

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

 

 

 

 

 

8

Річний обсяг передачі електричної енергії (відпуск з мережі), млн кВт·год

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

9

Річна виручка від передачі
електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

10

Операційні витрати з передачі електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

11

Річний обсяг постачання
електричної енергії, млн кВт·год

 

 

 

 

 

прогноз

 

 

 

 

 

факт

 

 

 

 

 

12

Річна виручка від постачання електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

13

Операційні витрати з постачання електричної енергії, тис. грн

 

 

 

 

 

14

Прибуток усього, тис. грн

 

 

 

 

 

від діяльності з передачі

 

 

 

 

 

від діяльності з постачання

 

 

 

 

 

15

База нарахування прибутку, тис. грн

 

 

 

 

 

16

Сума залучених інвестицій, тис. грн

 

 

 

 

 

17

Норма прибутку на базу
нарахування, %

 

 

 

 

 

18

Втрати електричної енергії
в мережах, %

 

 

 

 

 

19

Понаднормативні втрати, %

 

 

 

 

 

20

Обсяг основних фондів в умовних одиницях, всього

 

 

 

 

 

Ліній електропередач

 

 

 

 

 

Підстанцій

 

 

 

 

 

Релейного захисту та автоматики

 

 

 

 

 

Зв'язку та обчислювальної техніки

 

 

 

 

 

____________
* У колонках зазначити відповідні роки.

** Без довжини вводів в індивідуальні житлові будинки та довжини внутрішньобудинкових мереж.

5. Загальний опис робіт

N
з/п

Цільові програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн (без ПДВ)

%

тис. грн (без ПДВ)

%

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

тис. грн (без ПДВ)

1

Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Впровадження та розвиток
систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Модернізація та закупівля
колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

5.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

зниження ТВЕ

окупність у роках

тис. грн

%

млн кВт·год

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Будівництво нових ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

110 кВ (150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

0,4 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1

у т. ч. з магістральними ізольованими проводами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Реконструкція ЛЕП (КЛ, ПЛ), усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

110 кВ (220, 150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

0,4 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1

у т. ч. з магістральними ізольованими проводами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Будівництво нових ПС, РП та ТП, усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

110 кВ (150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

110 кВ (220, 150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

110 кВ (220, 150 кВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

35 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

6 - 20 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Обсяги будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів електричних мереж
на прогнозний період

N
з/п

Інвентарний номер об'єкта

Найменування енергооб'єкта, його місцезнаходження та потужність

Вартість одиниці продукції,
тис. грн (без ПДВ)

Обсяги робіт та капіталовкладень
ПЛ, КЛ / ПС

Наявність проектної документації (дата і номер документа про її затвердження)*

Спосіб виконання робіт (підрядний/ господарський)

Рік будівництва або попередньої реконструкції

Примітка

км/шт

капіталовкладення,
тис. грн (без ПДВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

ПЛ-110 (150) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

ПЛ-35 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

ПЛ-6 (10) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

 

реконструкція без улаштування розвантажувальних ТП

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2

 

реконструкція з улаштуванням розвантажувальних ТП

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

ПЛ-0,4 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1

 

будівництво ПЛ-0,4 кВ голим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2

 

будівництво ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1

 

реконструкція ПЛ-0,4 кВ голим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

 

реконструкція ПЛ-0,4 кВ самоутримним ізольованим проводом

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

КЛ-110 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

КЛ-35 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

6.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

КЛ-6 (10) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

7.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

КЛ-0,4 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

8.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

ПС з вищим класом напруги 110 (150) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3

 

модернізація, усього

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

ПС з вищим класом напруги 35 кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3

 

модернізація, усього

 

 

 

 

 

 

 

10.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

ТП, РП-6 (10) кВ, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.1

 

будівництво, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2

 

реконструкція, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3

 

модернізація, усього

 

 

 

 

 

 

 

11.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

-

-

-

-

____________
* За наявності проектної документації вказати дату і номер документа про її затвердження.

У разі відсутності проектної документації вказати дату, до якої планується виготовлення цієї документації.

5.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

у т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (зниження ТВЕ)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

млн кВт·год

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Покращення обліку електричної енергії,
у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

впровадження комерційного обліку
електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

впровадження обліку електричної енергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

заміна вимірювальних трансформаторів

ТС 0,4 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТС, ТН 6 (10) - 150 кВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

впровадження обліку споживання електричної енергії населенням, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільським

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міським

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Впровадження та розвиток АСДТК

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Система керування й отримання даних

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Телемеханіка підстанцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Архіватори мови

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Цифрові реєстратори подій

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Етапи впровадження проекту АСДТК ліцензіата

N
з/п

Назва складової частини проекту

Період реалізації складової частини проекту

Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації,
тис. грн (без ПДВ)

Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках,
тис. грн (без ПДВ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

5.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Закупівля нових та модернізація наявних апаратних засобів інформатизації, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

закупівля та модернізація робочих станцій

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

закупівля та модернізація серверів

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

закупівля та модернізація активного обладнання комп'ютерних мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

побудова та модернізація структурованих кабельних мереж

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

інші засоби інформатизації

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Закупівля системного програмного забезпечення, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

для робочих станцій

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

для серверів

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

інше

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Закупівля та модернізація прикладного програмного забезпечення, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

офісного

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

захисту інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

геоінформаційних систем

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

систем електронного документообігу

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

білінгових систем

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

систем керування взаємовідносинами зі споживачами

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7

інформаційних систем управління виробництвом

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8

інше

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Впровадження та модернізація контакт-центрів

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (окупність у роках)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Системи зв'язку, у т. ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

резервне електроживлення засобів зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Придбання обладнання, що не вимагає монтажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.1. Етапи впровадження системи зв'язку

N
з/п

Назва складової частини проекту

Період реалізації складової частини проекту

Вартість реалізації складової частини проекту відповідно до проектної документації,
тис. грн (без ПДВ)

Фактичне фінансування реалізації складової частини проекту станом на дату початку базового періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування реалізації складової частини проекту, передбачене інвестиційною програмою на базовий період,
тис. грн (без ПДВ)

Фінансування, передбачене на реалізацію складової частини проекту інвестиційною програмою на прогнозний період,
тис. грн (без ПДВ)

Сума коштів, необхідна для завершення реалізації складової частини проекту з розбивкою по роках,
тис. грн (без ПДВ)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Упровадження та розвиток магістральних ліній зв'язку, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Упровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі",
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Установлення та заміна каналоутворювального та комутаційного обладнання (зокрема АТС), у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Упровадження та розвиток локальних обчислювальних мереж (зокрема СКС),
у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

5.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (окупність у роках)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Інше

N
з/п

Складові цільової програми

Усього на роки (прогнозний період) - (прогнозний період + 4)

У т. ч. по роках:

(прогнозний період)

(прогнозний період + 1)

(прогнозний період + 2)

(прогнозний період + 3)

(прогнозний період + 4)

тис. грн

%

усього на рік

економічний ефект (окупність у роках)

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

тис. грн

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Етапи виконання заходів інвестиційної програми на прогнозний період

N
з/п

Найменування заходів інвестиційної програми

Одиниця виміру

Вартість одиниці продукції, тис. грн
(без ПДВ)

Усього

У тому числі по видах діяльності

У тому числі по кварталах

Джерело фінансу-
вання

Найменування відповідної державної програми

N сторінки пояснювальної записки

N сторінки обґрунто-
вувальних матеріалів

Примітка

кількість*

тис. грн без ПДВ

передача електричної енергії

постачання електричної енергії

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

тис. грн без ПДВ

1

2

3

4

5 = 7 + 9

6 = 8 + 10

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по програмі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П. (за наявності)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

7. Інноваційні заходи, передбачені інвестиційною програмою на прогнозний період

N
з/п

Назва продукції

Одиниця виміру

Вартість одиниці продукції
(тис. грн без ПДВ)

Усього

Джерело фінансування

N сторінки пояснювальної записки

N сторінки обґрунтовувальних матеріалів

Примітка

кількість

тис. грн без ПДВ

економічний ефект (окупність в роках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 1:

 

 

 

 

 

 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 2:

 

 

 

 

 

 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 3:

 

 

 

 

 

 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 4:

 

 

 

 

 

 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 5:

 

 

 

 

 

 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 6:

 

 

 

 

 

 

7. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 7:

 

 

 

 

 

 

Усього по програмі

 

 

 

 

 

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 02.07.2015 р. N 1991)

 

Інвестиційна програма

Найменування ліцензіата

 

Прогнозний період

з                                                  до

Додаток 2 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 2 липня 2015 року N 1991
,
 у зв'язку з цим додатки 3, 4 вважати додатками 2, 3
)

 

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

 

Звітний період

з                                                   до

Прогнозний період

з                                                   до

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми

N
з/п

Цільові програми

Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)

Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком),
тис. грн (без ПДВ)

Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)

Відсоток фінансування

Залишилось не профінансовано,
тис. грн (без ПДВ)

профінансовано

освоєно

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

2

Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

3

Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)

 

 

 

 

 

 

4

Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

5

Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

6

Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

7

Інше

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

_________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

Розділ 1.1 виключено

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

Розділ 1.2 виключено

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

Розділ 1.3 виключено

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Розділ 1.4 виключено

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

Розділ 1.5 виключено

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

Розділ 1.6 виключено

1.7. Інше

Розділ 1.7 виключено

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми

N
з/п

Наймену-
вання заходів інвестицій-
ної програми

Одини-
ця виміру

Заплановано на прогнозний період

Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком)

Виконано

Реквізити доку-
мента, який засвідчує прийнят-
тя в експлуата-
цію закінче-
ного будів-
ництвом об'єкта або очікувана дата прийнят-
тя в експлуата-
цію перехід-
них об'єктів

Залишилось не профінансо-
вано

Різниця між фактич-
ною вартістю одиниці продук-
ції та плано-
вою, %

Викона-
вець робіт, послуг, прода-
вець товару, визна-
чено на тендері чи без

Причи-
ни невико-
нання плану

профінансовано

освоєно

джерело фінансу-
вання

вар-
тість одини-
ці про-
дук-
ції, тис. грн без ПДВ

кіль-
кість

вар-
тість, тис. грн

кількість

вартість, тис. грн

вар-
тість одини-
ці про-
дук-
ції

кількість

вартість, тис. грн

кількість

вартість, тис. грн

кіль-
кість

вар-
тість, тис. грн

всього

пер*

пост**

всього

пер

пост

всього

пер

пост

всього

пер

пост

всього

пер

пост

всього

пер

пост

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Впровадження та розвиток АСДТК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по розділу 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по програмі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* пер - діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

** пост - діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (відповідні колонки заповнюються виключно при наданні звіту за рік).

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

___________________
(підпис)

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом _______________________,
за звітний період з ____________ до ____________

Розділ 3 виключено

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії,
 що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 02.07.2015 р. N 1991)

 

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

 

Звітний період

з                                                       до

Прогнозний період

з                                                       до

Додаток 3 виключено
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 2 липня 2015 року N 1991)

____________

Опрос