Идет загрузка документа (763 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку составления финансовой и бюджетной отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств

Минфин
Приказ от 17.12.2012 № 1339
действует с 22.01.2013

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2012

м. Київ

N 1339

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 січня 2013 р. за N 16/22548

Про затвердження Змін до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Відповідно до статті 58, пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, і з метою удосконалення порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509 (далі - Зміни), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 2, підпунктів 3.2 - 3.6 пункту 3, підпунктів 4.1 - 4.3 пункту 4 та пункту 6 (за винятком додатка 34) Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня їх офіційного опублікування.

5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації складають звітність за 2012 рік без урахування вимог пункту 2, підпунктів 3.2 - 3.6 пункту 3, підпунктів 4.1 - 4.3 пункту 4 та пункту 6 (за винятком додатка 34) Змін, затверджених цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної казначейської
служби України

С. І. Харченко

Голова Державної служби України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва 

М. Ю. Бродський

 

Зміни
до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

1. У главі 1:

1.1. В абзаці другому пункту 1.7 слова "у повному обсязі" виключити.

1.2. В абзацах першому та другому пункту 1.8 слова "за всіма статтями балансу" виключити.

1.3. Доповнити пункт 1.18 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Терміни (графіки) подання місячної бюджетної звітності до органів Казначейства встановлюються ними у межах термінів, визначених статтею 59 Бюджетного кодексу України.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. У главі 2:

2.1. Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3.2. Склад бюджетної звітності:

"Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (форма N 2д, N 2м) (додаток 4);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 7);

"Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (форма N 7д, N 7м) (додаток 10);

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13).".

2.2. В абзаці сьомому підпункту 2.4.2 пункту 2.4 слово "бюджетних" виключити.

2.3. У підпункті 2.12.2 пункту 2.12:

2.3.1. У підпункті "а" слова "підпункту "а" виключити.

2.3.2. Підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) квартальна та річна - до Казначейства України та Мінфіну України за формами (додатки 4, 7, 10, 13), визначеними абзацами другим - п'ятим підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цієї глави.

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13) щокварталу надається також Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті у терміни, встановлені Мінфіном України.".

3. У главі 3:

3.1. В абзаці першому пункту 3.1 слова "крім окремих випадків (наприклад, реорганізація розпорядників бюджетних коштів тощо)" виключити.

3.2. Абзац п'ятий пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"у графі 5 "Затверджено на звітний період (рік)" проставляється затверджена на звітний період (рік) сума планових асигнувань загального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".".

3.3. У пункті 3.5:

3.3.1. В абзацах сьомому та восьмому після слова "додатки" цифру "4" замінити цифрою "5".

3.3.2. Абзац п'ятий підпункту 3.5.6 пункту 3.5 викласти в такій редакції:

"у графі "Затверджено на звітний період (рік)" за формою N 4-3д, N 4-3м (додаток 7) проставляється затверджена на звітний період (рік) сума плану асигнувань спеціального фонду бюджету. Із загальної суми планових асигнувань, зазначених у рядку 010 "Видатки та надання кредитів - усього" цієї графи, наводяться дані за такими кодами економічної класифікації видатків: 2110 "Оплата праці", 2120 "Нарахування на оплату праці", 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали", 2230 "Продукти харчування", 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв", 2281 "Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм", 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку", 2700 "Соціальне забезпечення", 5000 "Інші видатки".".

3.4. У пункті 3.6:

3.4.1. В абзаці дев'ятому цифри "550" замінити цифрами "560".

3.4.2. В абзаці десятому цифри "370" та "550" замінити цифрами "380" та "560" відповідно.

3.5. У пункті 3.7:

3.5.1. В абзаці тринадцятому цифри "040" замінити цифрами "060".

3.5.2. Абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"У річній бюджетній звітності рядки з 080 до 140 графи 8 на кінець звітного періоду не заповнюються.".

3.6. Пункт 3.9 викласти в такій редакції:

"3.9. "Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13) складається Фондами про отримані надходження до бюджету та видатки на забезпечення виконання покладених функцій і утримання системи Фонду згідно з кошторисом.

"Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду" (додаток 13) складається з двох розділів:

I. Звіт про виконання бюджету Фонду;

II. Звіт про виконання кошторису Фонду.

Заповнення Звіту про виконання бюджету (кошторису) Фонду (додаток 13) здійснюється у такому порядку:

Розділ I. Звіт про виконання бюджету Фонду

У розділі I Звіту про виконання бюджету Фонду наводиться інформація про надходження до бюджету Фонду та видатки Фонду на забезпечення утримання системи Фонду і виконання покладених функцій, залишок коштів на початок звітного року та кінець звітного періоду (року).

У рядку 0100 "Залишок коштів на початок звітного року" наводиться залишок коштів на початок звітного року;

у рядку 0200 "Надходження до бюджету Фонду - усього" наводиться загальна сума надходжень до бюджету Фонду, яка включає доходи Фонду та отримані позики;

у рядку 0300 "у тому числі: Доходи" з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума доходів, отриманих за звітний період за власними надходженнями, трансфертами та іншими надходженнями;

у рядку 0400 "Власні надходження" з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума власних надходжень Фонду, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0410 "страхові внески" з усієї суми власних надходжень наводиться сума єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, отримана Фондом;

у рядку 0420 "кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду" з усієї суми власних надходжень наводиться сума коштів, сплачених банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду;

у рядку 0430 "інші власні надходження" з усієї суми власних надходжень наводиться сума інших власних надходжень, отриманих Фондом згідно із законодавством;

у рядку 0500 "Трансферти" з усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума отриманих трансфертів;

у рядку 0510 "кошти Державного бюджету України" з усієї суми трансфертів наводиться сума коштів, отриманих із загального та спеціального фондів Державного бюджету України;

у рядку 0520 "трансферти інших фондів загальнообов'язкового державного страхування" з усієї суми трансфертів наводиться загальна сума трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов'язкового державного страхування;

у рядку 0530 "трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій" з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій на видатки, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок цих трансфертів;

у рядку 0540 "інші трансферти" з усієї суми трансфертів наводиться сума трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій на покриття витрат з виплати і доставки пенсій згідно із законодавством;

у рядку 0600 "інші надходження" із усієї суми доходів Фонду наводиться загальна сума інших надходжень, отриманих згідно із законодавством;

у рядку 0700 "у тому числі Позики отримані" з усієї суми надходжень до бюджету Фонду наводиться сума позик, отриманих за звітний період на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 1000 "Витрати бюджету - усього" наводиться загальна сума витрат бюджету Фонду;

у рядку 1100 "у тому числі Видатки на забезпечення утримання системи Фонду" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення утримання системи Фонду, яка повинна відповідати показнику рядка 010, графи 5 розділу II цього Звіту;

у рядку 1200 "за рахунок власних надходжень" наводиться загальна сума поточних та капітальних видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень;

у рядку 1210 "Поточні" з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума поточних видатків;

у рядку 1211 "з них оплата праці з нарахуваннями" з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати праці з нарахуваннями;

у рядку 1212 "з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв" з усієї суми поточних видатків наводиться сума оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

у рядку 1220 "Капітальні" з усієї суми видатків на забезпечення утримання системи Фонду за рахунок власних надходжень наводиться загальна сума капітальних видатків;

у рядку 1300 "у тому числі Видатки на забезпечення виконання покладених функцій" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій згідно із законодавством;

у рядку 1310 "у тому числі виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1320 "у тому числі інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1330 "у тому числі інші видатки" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій наводиться сума видатків, зменшена на суми видатків, наведених у рядках 1310, 1320;

у рядку 1400 "Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума видатків на забезпечення виконання покладених на Фонд функцій за джерелами надходжень. Показник рядка повинен дорівнювати показнику рядка 1300;

у рядку 1500 "за рахунок власних надходжень" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснена за рахунок власних надходжень;

у рядку 1510 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1520 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок власних надходжень наводиться сума інших виплат населенню та суми витрат з надання соціальних послуг;

у рядку 1600 "за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1610 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1620 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1700 "за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством покривається за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України;

у рядку 1710 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1720 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1800 "за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від інших фондів загальнообов'язкового державного страхування;

у рядку 1810 "з них виплата пенсій та допомоги" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування наводиться сума виплати пенсій та допомоги населенню;

у рядку 1820 "з них інші виплати населенню" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування наводиться сума інших виплат населенню;

у рядку 1900 "за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка згідно із законодавством здійснюється за рахунок трансфертів, отриманих від урядів іноземних держав та міжнародних організацій;

у рядку 2000 "за рахунок інших трансфертів" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться сума видатків, яка покривається за рахунок трансфертів, отриманих від підприємств, установ та організацій згідно із законодавством;

у рядку 3000 "за рахунок інших надходжень" з усієї суми видатків на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень наводиться загальна сума видатків, здійснених Фондом, та не наведених у рядках 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000;

у рядку 4000 "Погашення позик" з усієї суми витрат бюджету наводиться сума погашення позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів;

у рядку 5000 "Залишок на кінець звітного періоду (року)" наводиться залишок коштів на кінець звітного періоду (року).

Розділ II. Звіт про виконання кошторису Фонду

У графі 4 "Затверджено на звітний рік" проставляється затверджена в кошторисі Фонду річна сума планового асигнування з урахуванням змін, унесених до кошторису протягом звітного періоду, на забезпечення утримання органу системи Фонду.

У графі 5 "Виконано за звітний (період) рік" відображається сума видатків кошторису Фонду, тобто здійснення видатків, що проведені шляхом перерахування коштів з рахунків Фонду, відкритих в органах Казначейства (установах банків), за всіма операціями.

У рядку 010 "Видатки - усього" наводиться загальна сума видатків на забезпечення утримання органу системи Фонду.

У рядку 020 "у тому числі: Поточні видатки" наводиться сума поточних видатків на утримання органу системи Фонду.

У рядку 340 "Капітальні видатки" наводиться загальна сума капітальних видатків на придбання основного капіталу та здійснення капітальних трансфертів.

Рядки з 020 до 530 включно розшифровують рядок 010 і відображають у відповідних графах заплановані асигнування та здійснені касові видатки в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету.".

4. У главі 4:

4.1. В абзаці четвертому пункту 4.2 цифри "1110" та "1160" замінити цифрами "2110" та "2270" відповідно.

4.2. У пункті 4.12 після слова "залишки" слово "бюджетних" виключити.

4.3. В абзаці п'ятому пункту 4.17 слова "заробітну плату" замінити словами "оплату праці".

4.4. У пункті 4.22 останнє речення викласти в такій редакції: "У довідці наводиться інформація про затверджені Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін бюджетні призначення на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я та їх виконання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.".

5. У тексті Порядку після слів "для виконання цільових заходів" доповнити словами "у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб".

6. Додатки 2 - 11, 13, 24, 28, 29, 34, 35 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

 

Звіт
про результати фінансової діяльності (форма N 9д, N 9м)
за 20__ рік

 

Коди

Установа __________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ________________

 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

За попередній звітний рік

За звітний рік

1

2

3

4

Загальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

010

Х

 

Видатки та надання кредитів

020

Х

 

       у тому числі:
       поточні

021

Х

 

       капітальні

022

Х

 

       надання кредитів

023

Х

 

Списані недостачі

030

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

040

Х

 

       у тому числі:
       дебіторська

041

Х

 

       кредиторська

042

Х

 

Результат переоцінок (+; -)

050

Х

 

       у тому числі:
       уцінка

051

Х

 

       дооцінка

052

 

 

Інші видатки

060

Х

 

Фінансовий результат за загальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

090

 

 

Спеціальний фонд

 

Х

Х

Отримані доходи

100

Х

 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

110

Х

 

       у тому числі:
       плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

111

Х

 

       надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

112

Х

 

       плата за оренду майна бюджетних установ

113

Х

 

       надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

114

Х

 

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

120

Х

 

       у тому числі:
       благодійні внески, гранти та дарунки

121

Х

 

       кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

122

Х

 

       кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

123

Х

 

Інші надходження спеціального фонду

130

Х

 

Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

140

Х

 

Надходження позик міжнародних фінансових організацій

150

Х

 

Перераховано залишок

200

Х

 

Отримано залишок

300

Х

 

Видатки та надання кредитів

400

Х

 

       у тому числі:
       поточні

401

Х

 

       капітальні

402

Х

 

       надання кредитів

403

Х

 

Списані недостачі

500

Х

 

Списана заборгованість (+; -)

600

Х

 

       у тому числі:
       дебіторська

601

Х

 

       кредиторська

602

Х

 

Результат переоцінок (+; -)

700

Х

 

       у тому числі
       уцінка

701

Х

 

       дооцінка

702

Х

 

Інші видатки

800

Х

 

Фінансовий результат за спеціальним фондом (профіцит "+"; дефіцит "-")

900

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про рух грошових коштів
за 20__ рік

 

Коди

Установа __________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _______________

 

Періодичність: річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Надходження за звітний рік

Касові (перераховано з інших рахунків) за звітний рік

Залишок на кінець звітного року

1

2

3

4

5

6

7

8

Загальний фонд - усього:

100

 

Х

Х

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

101

Х

Х

Х

 

 

Х

рахунки в установах банків

102

 

Х

Х

 

 

 

Спеціальний фонд - усього:

200

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
рахунки в органах Державної казначейської служби України

201

 

 

 

 

 

 

рахунки в установах банків

202

 

 

 

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ - перша група

210

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

211

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

212

Х

Х

Х

 

Х

Х

плата за оренду майна бюджетних установ

213

Х

Х

Х

 

Х

Х

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

214

Х

Х

Х

 

Х

Х

Власні надходження бюджетних установ - друга група

220

 

 

Х

 

 

 

у тому числі:
благодійні внески, гранти та дарунки

221

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

222

Х

Х

Х

 

Х

Х

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

223

Х

Х

Х

 

Х

Х

Інші надходження спеціального фонду (крім власних)

230

 

 

Х

 

 

 

Кошти, отримані на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів*

240

 

 

Х

 

 

 

Кошти міжнародних фінансових організацій

250

 

 

Х

 

 

 

Інші рахунки:

300

 

Х

Х

 

 

 

в органах Державної казначейської служби України

301

 

Х

Х

 

 

 

в установах банків

302

 

Х

Х

 

 

 

Усього (100 + 200 + 300)

400

 

 

 

 

 

 

____________
* За коштами державного бюджету.

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м)
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа ______________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ___________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ______________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ___________________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

040

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

050

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

190

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

220

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

230

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

240

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

250

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

260

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

270

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

310

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

330

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

340

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

350

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

360

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

370

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

410

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

420

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

440

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

450

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

470

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

480

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

490

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

500

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

510

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

550

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

560

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

580

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

610

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

630

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Нерозподілені видатки

9000

640

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1д, N 4-1м),
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа _______________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія ______________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _____________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _______________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Отримано залишок

Нараховано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі проведені за видатками загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

Х

020

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Від додаткової (господарської) діяльності

Х

030

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Від оренди майна бюджетних установ

Х

040

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

Х

050

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансування

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

070

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

080

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата праці

2110

100

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Заробітна плата

2111

110

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Нарахування на оплату праці

2120

130

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Використання товарів і послуг

2200

140

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

160

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Продукти харчування

2230

170

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Видатки на відрядження

2250

190

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата теплопостачання

2271

220

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата електроенергії

2273

240

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата природного газу

2274

250

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

260

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

270

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

280

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

290

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

300

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

310

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

320

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Поточні трансферти

2600

330

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

340

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

350

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

360

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Соціальне забезпечення

2700

370

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

380

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Стипендії

2720

390

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Інші виплати населенню

2730

400

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Інші поточні видатки

2800

410

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні видатки

3000

420

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Придбання основного капіталу

3100

430

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

440

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

450

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

460

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

470

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальний ремонт

3130

480

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

490

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

500

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

3140

510

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

520

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

530

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

540

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

550

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

560

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти

3200

570

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

580

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

590

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

600

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

610

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Х

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м),
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів __________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Нараховано доходів за звітний період (рік)

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

Х

Х

 

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

Х

020

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

Х

030

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

Х

040

 

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Фінансування

Х

050

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

060

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

070

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

080

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці

2110

090

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Заробітна плата

2111

100

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

110

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Нарахування на оплату праці

2120

120

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Використання товарів і послуг

2200

130

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

140

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

150

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Продукти харчування

2230

160

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

170

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на відрядження

2250

180

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

190

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

200

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата теплопостачання

2271

210

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

220

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата електроенергії

2273

230

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата природного газу

2274

240

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

250

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

260

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

270

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

280

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

290

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

300

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

310

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти

2600

320

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

330

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

340

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

350

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Соціальне забезпечення

2700

360

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

370

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Стипендії

2720

380

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші виплати населенню

2730

390

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші поточні видатки

2800

400

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні видатки

3000

410

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання основного капіталу

3100

420

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

430

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

440

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

450

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

460

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт

3130

470

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

480

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

490

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

3140

500

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

510

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

520

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

530

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

540

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

550

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти

3200

560

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

570

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

580

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

590

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

600

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма N 4-3д, N 4-3м)
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа ______________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _____________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ____________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ____________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _______________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____________________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

020

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

040

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

050

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

190

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

220

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

230

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

250

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

260

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

270

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

310

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

330

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

340

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

350

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

360

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

370

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

410

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

420

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

440

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

450

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

470

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

480

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

490

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

510

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

550

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

560

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

580

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

610

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки

5000

630

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

____________
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма N 4-4д),
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа ____________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія ___________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання __________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження коштів - усього

Х

010

 

 

 

 

Х

Х

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Х

020

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

Фінансування

Х

030

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

Х

040

 

Х

Х

Х

 

 

Х

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки

2000

050

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

060

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата праці

2110

070

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Заробітна плата

2111

080

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

090

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Нарахування на оплату праці

2120

100

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Використання товарів і послуг

2200

110

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

120

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

130

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Продукти харчування

2230

140

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

150

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки на відрядження

2250

160

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

170

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

180

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата теплопостачання

2271

190

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

200

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата електроенергії

2273

210

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата природного газу

2274

220

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Оплата інших енергоносіїв

2275

230

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

240

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

250

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

260

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

270

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

280

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

290

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

300

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

310

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

320

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

330

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

340

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Виплата пенсій і допомоги

2710

350

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Стипендії

2720

360

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші виплати населенню

2730

370

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Інші поточні видатки

2800

380

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

390

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання основного капіталу

3100

400

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

410

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання)

3120

420

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

430

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

440

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт

3130

450

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

460

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

470

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація

3140

480

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

490

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

500

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

510

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Створення державних запасів і резервів

3150

520

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

530

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти

3200

540

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

550

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

560

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

570

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Капітальні трансферти населенню

3240

580

 

Х

Х

Х

 

 

Х

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма N 4-3д.1, N 4-3м.1)
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа ___________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія ___________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання __________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Цифровий код валюти

Затверджено на звітний рік, грн

Залишок коштів на початок звітного року

Перераховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Курсова різниця

Касові за звітний період (рік)

Фактичні за звітний період (рік)

Залишок коштів на кінець звітного періоду (року)

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

грн

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

ін. валюта

грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу

3100

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання внутрішніх кредитів

4110

570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішнє кредитування

4200

610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надання зовнішніх кредитів

4210

620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про заборгованість за бюджетними коштами (форма N 7д, N 7м)
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету ______________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ___________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ________________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

на початок звітного року, усього

на кінець звітного періоду (року)

списана за період з початку звітного року

усього

з неї прострочена

усього

з неї

прострочена

термін оплати якої не настав

усього

з них кредиторська заборгованість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Доходи

Х

010

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Х

Х

Видатки - усього на утримання установи

Х

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата

2111

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання товарів і послуг

2200

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання

2271

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії

2273

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу

2274

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти

2600

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії

2720

340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші виплати населенню

2730

350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу1

3100

380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт

3130

430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

490

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти

3200

520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 380 по 560 не заповнюються.

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про заборгованість за окремими програмами (форма N 7д.1, N 7м.1)
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа ___________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання _________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _________________

 

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Форма складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Дебіторська заборгованість

Кредиторська заборгованість

Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

на початок звітного року

на кінець звітного періоду (року)

усього 1

з них кредиторська заборгованість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів

Х

010

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

020

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

030

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

040

 

 

 

 

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

050

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

060

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

070

 

 

 

 

 

 

Внутрішнє кредитування

4100

080

 

 

 

 

 

Х

Надання внутрішніх кредитів

4110

090

 

 

 

 

 

Х

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

100

 

 

 

 

 

Х

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

110

 

 

 

 

 

Х

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

120

 

 

 

 

 

Х

Зовнішнє кредитування

4200

130

 

 

 

 

 

Х

Надання зовнішніх кредитів

4210

140

 

 

 

 

 

Х

____________
1 Графа 8 у рядках з 080 до 140 в річній бюджетній звітності не заповнюється.

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звіт
про виконання бюджету (кошторису) Фонду
за ____________ 20__ р.

Назва Фонду ________________________________________________________________________

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

I. Звіт про виконання бюджету Фонду

Показники

Код рядка

Затверджено бюджетом на рік

Виконано

1

2

3

4

Залишок коштів на початок звітного року

0100

 

 

Надходження до бюджету Фонду - усього

0200

 

 

у тому числі:

 

х

х

Доходи

0300

 

 

Власні надходження

0400

 

 

страхові внески

0410

 

 

кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Фонду

0420

 

 

інші власні надходження

0430

 

 

Трансферти

0500

 

 

кошти Державного бюджету України

0510

 

 

загального фонду

0511

 

 

спеціального фонду

0512

 

 

трансферти інших фондів загальнообов'язкового державного страхування

0520

 

 

трансферти урядів іноземних держав та міжнародних організацій

0530

 

 

інші трансферти

0540

 

 

інші надходження

0600

 

 

Позики отримані

0700

 

 

Витрати бюджету - усього

1000

 

 

у тому числі:

 

х

х

Видатки на забезпечення утримання системи Фонду

1100

 

 

за рахунок власних надходжень

1200

 

 

Поточні

1210

 

 

з них:

 

х

х

оплата праці з нарахуваннями

1211

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1212

 

 

Капітальні

1220

 

 

Видатки на забезпечення виконання покладених функцій (1310 + 1320 + 1330)

1300

 

 

у тому числі:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1310

 

 

інші виплати населенню

1320

 

 

інші видатки

1330

 

 

Видатки на забезпечення виконання покладених функцій за джерелами надходжень

1400

 

 

за рахунок власних надходжень

1500

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1510

 

 

інші виплати населенню

1520

 

 

за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України

1600

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1610

 

 

інші виплати населенню

1620

 

 

за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України

1700

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1710

 

 

інші виплати населенню

1720

 

 

за рахунок трансфертів інших фондів загальнообов'язкового державного страхування

1800

 

 

з них:

 

 

 

виплата пенсій та допомоги

1810

 

 

інші виплати населенню

1820

 

 

за рахунок трансфертів урядів іноземних держав та міжнародних організацій

1900

 

 

за рахунок інших трансфертів

2000

 

 

за рахунок інших надходжень

3000

 

 

Погашення позик

4000

 

 

Залишок на кінець звітного періоду (року)

5000

 

 

II. Звіт про виконання кошторису Фонду

Показники

КЕКВ та/або ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Виконано за звітний (період) рік

1

2

3

4

5

Видатки - усього

Х

010

 

 

у тому числі:
Поточні видатки

2000

020

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

 

 

Оплата праці

2110

040

 

 

Заробітна плата

2111

050

 

 

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

070

 

 

Використання товарів і послуг

2200

080

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

100

 

 

Продукти харчування

2230

110

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

 

 

Видатки на відрядження

2250

130

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

 

 

Оплата теплопостачання

2271

160

 

 

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

 

 

Оплата електроенергії

2273

180

 

 

Оплата природного газу

2274

190

 

 

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

210

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

220

 

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

230

 

 

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

240

 

 

Поточні трансферти

2600

250

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

260

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

270

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

280

 

 

Соціальне забезпечення

2700

290

 

 

Виплата пенсій і допомоги

2710

300

 

 

Стипендії

2720

310

 

 

Інші виплати населенню

2730

320

 

 

Інші поточні видатки

2800

330

 

 

Капітальні видатки

3000

340

 

 

Придбання основного капіталу

3100

350

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

360

 

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

370

 

 

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

380

 

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

390

 

 

Капітальний ремонт

3130

400

 

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

410

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

420

 

 

Реконструкція та реставрація

3140

430

 

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

440

 

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

450

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

460

 

 

Створення державних запасів і резервів

3150

470

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

480

 

 

Капітальні трансферти

3200

490

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

500

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

510

 

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

520

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

530

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

                     "___" ____________ 20__ року

 

Довідка
про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ___________________________

 

 

 

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Найменування установи банку

Номер рахунка

Сума

Джерела утворення

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Довідка
про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду
на ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія _________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _______________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів _________________________

 

Код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _______________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

N з/п

Показники

Кредиторська заборгованість

минулих періодів

поточного року

1

2

3

4

1

Взяття зобов'язань з перевищенням кошторисних призначень та/або повноважень

 

 

1.1

з них:
за кодом економічної класифікації видатків 2110 "Оплата праці"

 

 

1.2

за кодом економічної класифікації видатків 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"

 

 

2

Відмова в реєстрації фінансових зобов'язань у зв'язку з відсутністю повного пакета документів

 

 

3

Асигнувань спрямовано менше, ніж визначено плановими показниками

 

 

4

Призупинення взяття зобов'язань відповідно до рішень Уряду

 

 

5

Призупинення операцій за рішенням судових, контролюючих органів

 

 

6

Відновлення заборгованості згідно з рішеннями контролюючих та судових органів

 

 

7

Інше

 

 

 

Усього простроченої кредиторської заборгованості

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Довідка
про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет),
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа __________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія __________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету ________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ___________________________

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Найменування

КЕКВ

Власні надходження

Спрямовано понадпланових надходжень

затверджено на звітний рік

фактично надійшло

понадпланові надходження

разом

на погашення кредиторської заборгованості

на інші заходи

усього

у тому числі

усього

у тому числі

загального фонду

спеціального фонду

які здійснюються за рахунок власних надходжень

які не забезпечені коштами загального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Доходи

 

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Видатки - усього

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці

2110

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування

2230

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження

2250

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Соціальне забезпечення

2700

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні видатки

2800

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки

3000

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Довідка
про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями
за ____________ 20__ р.

 

Коди

Установа ___________________________________________________ за ЄДРПОУ

 

 

 


Територія ___________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання __________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
_____________________________________________________________

 

Код і назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(за напрямом, затвердженим законом про Державний бюджет України згідно з додатком __)

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн.

 

N з/п

Найменування адміністративно-територіальної одиниці

Затверджено Верховною Радою України на звітний рік з урахуванням змін

Виконано

1

2

3

4

1

Автономна Республіка Крим

 

 

2

Вінницька область

 

 

3

Волинська область

 

 

4

Дніпропетровська область

 

 

5

Донецька область

 

 

6

Житомирська область

 

 

7

Закарпатська область

 

 

8

Запорізька область

 

 

9

Івано-Франківська область

 

 

10

Київська область

 

 

11

Кіровоградська область

 

 

12

Луганська область

 

 

13

Львівська область

 

 

14

Миколаївська область

 

 

15

Одеська область

 

 

16

Полтавська область

 

 

17

Рівненська область

 

 

18

Сумська область

 

 

19

Тернопільська область

 

 

20

Харківська область

 

 

21

Херсонська область

 

 

22

Хмельницька область

 

 

23

Черкаська область

 

 

24

Чернівецька область

 

 

25

Чернігівська область

 

 

26

м. Київ

 

 

27

м. Севастополь

 

 

 

Усього:

 

 

Керівник

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

___________________
(підпис)

_____________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Звірка показників форм фінансової та бюджетної звітності

N з/п

Показники, що зіставляються

Порівняльні показники

1

2

3

I. Звірка показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

Форма N 1 "Баланс" (додаток 1)

1

Рядок 110, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 112 мінус рядок 111, графи 3 і 4

2

Рядок 120, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 122 мінус рядок 121, графи 3 і 4

3

Рядок 130, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 132 мінус рядок 131, графи 3 і 4

4

Сума рядків 110, 120, 130, 140, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 330, графи 3 і 4

52

Сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4

Форма N 5, рядок 500, графи 3 і 4

62

Рядок 150, графи 3 і 4

Форма N 6, рядок 100, графи 3 і 4

7

Рядок 160, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 340, графи 3 і 4

8

Рядок 180, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 181 до 187, графи 3 і 4

9

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графи 4 і 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

10

Рядок 210, графи 3 і 4

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18), рядок 070, графи 3 і 5

11

Форма N 1, рядок 180, графа 3 плюс рядок 190, графа 3 плюс рядок 210, графа 3

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 4 плюс рядок 020, графа 4 плюс додаток 18, рядок 130, графа 3 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

12

Форма N 1, рядок 180, графа 4 плюс рядок 190, графа 4 плюс рядок 210, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 5 плюс рядок 020, графа 5 плюс додаток 18, рядок 130, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

13

Рядок 240, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 241 - 244, графи 3 і 4

14

Рядок 243, графа 4

Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 4

15

Рядок 244, графа 4

Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах банків (додаток 24), рядок "Усього", графа 4

16

Рядок 260, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 261 до 264, графи 3 і 4

17

Рядок 261, графи 3 і 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графи 5 і 14

18

Рядок 262, графи 3 і 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графи 5 і 11

19

Рядок 263, графи 3 і 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графи 6 і 11

20

Рядок 264, графи 3 і 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графи 5 і 10

211

Рядок 290, графа 4

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

221

Рядок 300, графа 4

Форма N 1, сума рядків від 301 до 304, графа 4

231

Рядок 301, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 12

241

Рядок 302, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 10

251

Рядок 303, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 16

261

Рядок 304, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 9

27

Рядок 310, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, графи 3 і 4

28

Рядок 350, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м, рядок 090, графи 3 і 4

29

Рядок 360, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м, рядок 900, графи 3 і 4

30

Рядок 420, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків від 421 до 429, графи 3 і 4

31

Рядок 440, графи 3 і 4

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графи 6 і 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

321

Рядок 460, графа 4

Форма N 1, сума рядків 461 і 464, графа 4

331

Рядок 461, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 8

341

Рядок 462, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

351

Рядок 463, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11

361

Рядок 464, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

37

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 3

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 8 плюс рядок 020, графа 8 плюс додаток 18, рядок 130, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 2, додаток 33

38

Рядок 380 плюс рядок 390 плюс рядок 400 плюс рядок 410 плюс рядок 420 плюс рядок 430, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010, графа 9 плюс рядок 020, графа 9 плюс додаток 18, рядок 130, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів) плюс рядок "Разом", графа 3, додаток 33

39

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, графи 3 і 4

40

Рядок 470, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 310, графи 3 і 4

Форма N 9д, N 9м "Звіт про результати фінансової діяльності" (додаток 2)2

1

2

3

1

Рядок 010, графа 4

Форма N 2д, N 2м рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

2

Рядок 020, графа 4

Форма N 2д, N 2м рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

3

Рядок 021, графа 4

Форма N 2д, N 2м рядок 020, графа 9

4

Рядок 022, графа 4

Форма N 2д, N 2м рядок 360, графа 9

5

Рядок 023, графа 4

Форма N 2д, N 2м рядок 560 плюс рядок 610, графа 9

6

Рядок 041, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7

7

Рядок 042, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 12

8

Рядок 090, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 350, графи 3 і 4

9

Рядок 090, графа 4

Рядок 010 мінус рядок 020 мінус рядок 030 плюс (мінус) рядок 040 плюс (мінус) рядок 050 мінус рядок 060, графа 4 плюс (мінус) рядок 090, графа 3

10

Рядок 110, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 8

11

Рядок 120, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7 плюс рядок 020, графа 8 плюс рядок 030, графа 8

12

Рядок 130, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

13

Рядок 140, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

14

Рядок 150, графа 4

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

15

Рядок 200, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 7 плюс форма N 4-4д, рядок 010, графа 6 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 9

16

Рядок 300, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7

17

Рядок 400, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 040, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 16

18

Рядок 401, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 080, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 070, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 020, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 050, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 020, графа 16

19

Рядок 402, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 420, графа 12 плюс форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 410, графа 10 плюс форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 360, графа 10 плюс форма N 4-4д, рядок 390, графа 9 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 360, графа 16

20

Рядок 403, графа 4

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 560 плюс рядок 610, графа 10 плюс форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 560 плюс рядок 610, графа 16

21

Рядок 601, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 7

22

Рядок 602, графа 4

Форма N 7д, N 7м, рядок 010 плюс рядок 020, графа 14

23

Рядок 900, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 360, графи 3 і 4

24

Рядок 900, графа 4

Рядок 100 мінус рядок 200 плюс рядок 300 мінус рядок 400 мінус рядок 500 плюс (мінус) рядок 600 плюс (мінус) рядок 700 мінус рядок 800, графа 4 плюс (мінус) рядок 900, графа 3

Звіт про рух грошових коштів (додаток 3)2

1

2

3

1

Рядок 100, за всіма графами

Рядок 101 плюс рядок 102, за всіма графами

2

Рядок 102, графа 3

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 6

3

Рядок 102, графа 8

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10

4

Рядок 102, графа 8

Форма N 1, рядок 241, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 5

5

Рядок 200, за всіма графами

Рядок 201 плюс рядок 202, за всіма графами

6

Рядок 200, за всіма графами

Сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, за всіма графами

7

Рядок 202, графа 8

Форма N 1, рядок 242, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 6

8

Рядок 210, графа 3

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5

9

Рядок 210, графа 4

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 6

10

Рядок 210, графа 5

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 7

11

Рядок 210, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 9

12

Рядок 210, графа 7

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 070, графа 10

13

Рядок 210, графа 8

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14

14

Рядок 201, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 260, графи 3 і 4

15

Рядок 211, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 020, графа 9

16

Рядок 212, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 030, графа 9

17

Рядок 213, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 040, графа 9

18

Рядок 214, графа 6

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 050, графа 9

19

Рядок 220, графа 3

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5

20

Рядок 220, графа 4

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 6

21

Рядок 220, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 8

22

Рядок 220, графа 7

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 060, графа 9

23

Рядок 220, графа 8

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 11

24

Рядок 221, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 020, графа 8

25

Рядок 222, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 030, графа 8

26

Рядок 223, графа 6

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 040, графа 7

27

Рядок 230, графа 3

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 6

28

Рядок 230, графа 6

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 8

29

Рядок 230, графа 7

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 9

30

Рядок 230, графа 8

Форма N 4-3д, N 4-3м, рядок 010, графа 11

31

Рядок 240, графа 3

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5

32

Рядок 240, графа 4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 6

33

Рядок 240, графа 6

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 7

34

Рядок 240, графа 7

Форма N 4-4д, рядок 040, графа 8

35

Рядок 240, графа 8

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10

36

Рядок 240, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 264, графи 3 і 4

37

Рядок 250, графа 3

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 7

38

Рядок 250, графа 4

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 9

39

Рядок 250, графа 6

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 11

40

Рядок 250, графа 7

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 14

41

Рядок 250, графа 8

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, рядок 010, графа 18

42

Рядок 300, за всіма графами

Рядок 301 плюс рядок 302, за всіма графами

43

Рядок 301, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 270, графи 3 і 4

44

Рядок 302, графи 3 і 8

Форма N 1, рядок 244, графи 3 і 4

45

Рядок 400, за всіма графами

Рядок 100 плюс рядок 200 плюс рядок 300, за всіма графами

Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів" (додаток 15)2

1

2

3

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 122, графи 3 і 4

2

Рядок 200, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 132, графи 3 і 4

3

Рядок 300, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 112, графи 3 і 4

4

Рядок 400, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 140, графи 3 і 4

5

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма N 1, сума рядків 112, 122, 132, 140, графи 3 і 4

6

Рядок 500, графи 3 і 4

Форма N 5, сума рядків 100, 200, 300, 400, графи 3 і 4

7

Рядок 500, графа 4

Форма N 5, рядок 500, графа 3 плюс рядок 600, графа 3 мінус рядок 700, графа 3

8

Рядок 600, графа 3

Форма N 5, сума рядків 610, 620, 630, 640, 650, графа 3

9

Рядок 700, графа 3

Форма N 5, сума рядків 710, 720, 730, 740, 750, 760, графа 3

10

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 630, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма N 5, рядок 721, графа 3

Форма N 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (додаток 16)2

1

2

3

1

Рядок 100, графи 3 і 4

Форма N 1, рядок 150, графи 3 і 4

2

Рядок 100, графа 4

Форма N 6, рядок 100, графа 3 плюс рядок 200, графа 3 мінус рядок 300, графа 3

3

Рядок 200, графа 3

Форма N 6, сума рядків 210, 220, 230, 240, 250, графа 3

4

Рядок 300, графа 3

Форма N 6, сума рядків 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, графа 3

5

Рядок 100, графа 5

Форма N 6, рядок 310, графа 3

6

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів рядок 230, графа 3

У зведених звітах розпорядників бюджетних коштів форма N 6, рядок 330, графа 3

Форма N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей"
(додаток 17)2

1

2

3

1

Рядок 011, графа 3

Форма N 1, рядок 184, графа 3 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18), рядок 080, графа 3

2

Рядок 012, графа 3

Форма N 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 3

3

Рядок 080, графа 3

Форма N 15, рядок 010 плюс рядок 020 мінус рядок 030 мінус рядок 040 мінус рядок 060 мінус рядок 070, графа 3

4

Рядок 081, графа 3

Форма N 1, рядок 184, графа 4 плюс Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18), рядок 080, графа 5

5

Рядок 082, графа 3

Форма N 1, розшифровка позабалансових рахунків, рядок 4, графа 6

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" (додаток 18)

1

2

3

1

Рядок 020, графи 3 і 5

Форма N 1, рядок 190, графи 3 і 4

2

Рядок 020, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 430, графи 3 і 4

3

Рядок 030, за всіма графами

Рядок 031 плюс рядок 032, за всіма графами

4

Рядок 031, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 428, графи 3 і 4

5

Рядок 040, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 380, графи 3 і 4

6

Рядок 050, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 390, графи 3 і 4

7

Рядок 060, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 400, графи 3 і 4

8

Рядок 070, графи 4 і 6

Форма N 1, рядок 410, графи 3 і 4

9

Рядок 120, за всіма графами

Сума рядків 121 - 129, за всіма графами

Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів, що належать до сфери управління розпорядників вищого рівня (додаток 22)2

1

2

3

1

Підсумковий рядок, графа 4

Форма N 1, рядок 260, графа 4

2

Підсумковий рядок, графа 5

Форма N 1, рядок 241, графа 4

3

Підсумковий рядок, графа 6

Форма N 1, рядок 242, графа 4

II. Звірка показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм щодо розкриття елементів бюджетної та фінансової звітності

Форма N 2д, N 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" (додаток 4)

1

2

3

1

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 10 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 241 плюс рядок 250, графа 4 плюс Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків (додаток 23), рядок "Разом", графа 5

22

Форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 9 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 9д, N 9м, рядок 020, графа 4

31

Зведена форма N 2д, N 2м, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 450, графа 4

4

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 10

Форма N 2д, N 2м, за всіма рядками, графа 6 плюс графа 7 мінус графа 8

Форми N 4 звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду (додатки 5, 6, 7, 8, 9)

1

2

3

1

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 14

Форма N 4-1д, N 4-1м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 плюс графа 9 мінус рядок 070, графа 10

2

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 11

Форма N 4-2д, N 4-2м, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 8 мінус рядок 060, графа 9

3

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 11

Форма N 4-3д, N 4-3м, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 7 плюс графа 8 мінус графа 9

4

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 10

Форма N 4-4д, рядок 010, графа 5 мінус графа 6 плюс графа 7 мінус рядок 040, графа 8

5

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 17

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 6 мінус графа 8 плюс графа 10 мінус графа 13

6

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 18

Форма N 4-3д.1, N 4-3м.1, за всіма рядками, графа 7 мінус графа 9 плюс графа 11 мінус графа 14

Форма N 7д.1, N 7м.1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" (додаток 11)

1

2

3

1

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 4 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 200, графа 3

2

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 5 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 200, графа 4

3

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 6 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 440, графа 3

4

Форма N 7д.1, N 7м.1, рядок 010, графа 7 (крім форм одержувачів бюджетних коштів)

Форма N 1, рядок 440, графа 4

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (додаток 32)

1

2

3

1

Рядок "Разом", графа 3

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 4

2

Рядок "Разом", графа 7

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 5

3

Рядок "Разом", графа 6

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 7

4

Рядок "Разом", графа 9

Форма N 7д, N 7м, зведена, рядок 020, графа 6

____________
1 Звірка показників, яка здійснюється при складанні квартальної фінансової та бюджетної звітності.

2 Звірка показників, яка здійснюється при складанні річної фінансової та бюджетної звітності.

Без позначки - звірка показників, яка здійснюється у квартальній і річній фінансовій та бюджетній звітності.

____________

Опрос