Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 20.11.2012 № 1632
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.11.2012

м. Київ

N 1632

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 грудня 2012 р. за N 2099/22411

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 грудня 2013 року N 2826)

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини п'ятої статті 13, частини сьомої статті 19 Закону України "Про іпотечні облігації" та статті 121 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 року за N 97/13364 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій управління інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. У розділі I:

1.1. У пункті 14:

друге речення абзацу першого виключити;

абзац другий виключити;

підпункт 14.1 викласти в такій редакції:

"14.1. Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру, та надається на електронному носії інформації.

Емітенти цінних паперів можуть подавати до Комісії Інформацію у вигляді електронних документів. Подання електронних документів здійснюється відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Подання Інформації емітентами цінних паперів - професійними учасниками фондового ринку до центрального апарату Комісії здійснюється виключно у вигляді електронних документів.".

1.2. Абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Формат фінансової звітності емітентів цінних паперів формується відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.".

2. У розділі IV:

2.1. Доповнити главу 1 пунктом 4 такого змісту:

"4. Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі квартальної інформації надають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.".

2.2. У підпункті 3.1 пункту 3 глави 2 слова ", у разі наявності,", "додатково" виключити.

2.3. Підпункт 4.8 пункту 4 глави 2 викласти в такій редакції:

"4.8. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття згідно з вимогами, встановленими відповідним нормативно-правовим актом Комісії, емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.".

3. У розділі V:

3.1. Доповнити пункт 1 глави 2 новим підпунктом 1.2 такого змісту:

"1.2. Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, включає:

титульний аркуш;

зміст;

основні відомості про емітента;

інформацію про посадових осіб емітента;

інформацію про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента;

інформацію про загальні збори акціонерів;

відомості про цінні папери емітента;

інформацію про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента;

відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду;

інформацію про стан корпоративного управління (для акціонерних товариств);

річну фінансову звітність;

аудиторський висновок (у випадку необхідності обов'язкового проведення аудиту відповідно до закону);

звіт про стан об'єкта нерухомості (при закритому (приватному) розміщенні цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).".

У зв'язку з цим підпункти 1.2 - 1.19 вважати відповідно підпунктами 1.3 - 1.20.

3.2. Підпункт 1.3 пункту 1 глави 2 викласти в такій редакції:

"1.3. Емітенти цінних паперів, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, у складі річної інформації надають фінансову звітність, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.".

3.3. Пункт 4 глави 3 викласти в такій редакції:

"4. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про іпотечні облігації", емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.".

3.4. Доповнити пункт 3 глави 7 новим абзацом третім такого змісту:

"Опублікування річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, здійснюється за формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

4. У додатку 28:

4.1. Пункт 8 позиції "Зміст" викласти в такій редакції:

"8. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".

4.2. Пункт 9 позиції "Зміст" викласти у такій редакції:

"9. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності".

5. У додатку 29:

5.1. Пункт 15 позиції "Зміст" викласти в такій редакції:

"15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".

5.2. Пункт 16 позиції "Зміст" викласти в такій редакції:

"16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності".

6. У додатку 37:

6.1. Пункт 25 позиції "Зміст" викласти в такій редакції:

"25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".

6.2. Пункт 28 позиції "Зміст" викласти в такій редакції:

"28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності".

7. Доповнити новим додатком 45, що додається.

 

Директор департаменту

А. Папаіка

 

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ емітента

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію.

____________

Опрос