Идет загрузка документа (588 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам организации статистической отчетности, представляемой в Национальный банк Украины

Национальный банк
Постановление от 10.12.2012 № 516
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.12.2012

м. Київ

N 516

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2080/22392

Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 1 березня 2016 року N 129)

Відповідно до статті 67 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення виконання регулятивних та наглядових функцій, складання грошової і банківської статистики та статистики платіжного балансу Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за N 353/7674 (зі змінами) (далі - Зміни до Правил), що додаються.

2. Генеральному економічному департаменту (Петрик О. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь і підрозділів центрального апарату Національного банку України, банків України, а також інших фінансових установ, національного оператора поштового зв'язку України, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, для використання в роботі.

3. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.) унести потрібні зміни до програмного забезпечення.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім підпунктів 2.2.4, 2.2.17 - 2.2.19, 2.2.21 - 2.2.24, 2.2.29 підпункту 2.2 пункту 2 Змін до Правил, підпунктів 3.1, 3.2 пункту 3 Змін до Правил, які набирають чинності з 31 грудня 2012 року, та підпункту 2.2.9 підпункту 2.2 пункту 2 Змін до Правил, який набирає чинності з 02 січня 2013 року.

5. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.

 

Голова

С. Г. Арбузов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
статистики України

О. Г. Осауленко

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

В. П. Зубрій

Міністр фінансів України

Ю. Колобов

 

Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

1. Пункт 2.6 глави 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Термін "регіон" уживається в значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів".

2. У додатку 1 "Зразки та пояснення щодо заповнення форм статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил:

2.1. У розділі 1:

2.1.1. У формі N 535 "Звіт про рух та залишки коштів на рахунках резидентів за межами України" та поясненні щодо її заповнення:

у назві форми, таблиці форми та поясненні слово "кошти" у всіх відмінках замінити словами "валютні цінності" у відповідних відмінках;

у поясненні:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Інформація про рух та залишки валютних цінностей за рахунками в цінних паперах відображається у звіті в тій валюті, у якій номіновані цінні папери за їх номінальною вартістю";

у абзацах шостому та сьомому слова "Департаментом валютного контролю та ліцензування" виключити, слова "Національного банку" замінити словами "Національним банком";

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"7 - у цінних паперах".

У зв'язку з цим абзаци двадцять третій - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять четвертим - тридцять шостим;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"Колонка 18 (Рахунок, відкритий у закордонному банку / рух валютних цінностей / зараховано на рахунок / у тому числі / від іноземних контрагентів) - зазначається сума валютних цінностей, що була зарахована на рахунок за кордоном від іноземних контрагентів".

2.1.2. Пояснення щодо заповнення форми N 551 "Звіт про кількість проведених перевірок з питань дотримання законодавства під час проведення валютних операцій, виявлених порушень і вжиті до порушників заходи" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Колонка "усього" рядка 14 може включати повідомлення щодо інших суб'єктів (юридичних та фізичних осіб), які не зазначені в колонках "банківські установи", "фінансові установи" та "національний оператор поштового зв'язку" цього рядка".

2.1.3. Назву форми N 682 "Звіт про застосування Національним банком України до банків заходів впливу", форму та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт
про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій

за станом на _________ 20___ року

______________________________________________________
(найменування територіального управління Національного банку України)

(одиниці, копійки)

Код бан-
ку

Наймену-
вання банку

Код відокрем-
леного підрозділу банку

Код заходу впливу, адміністра-
тивного штрафу або санкції

Рішення Національного банку України або суду

Код виду пору-
шення

Сума штрафу

Стан виконання заходів впливу / санкцій (крім штрафів)

Причини невико-
нання заходів впливу / санкцій

нарахо-
вано

сплаче-
но

неспла-
чено

код неспла-
ти

дата, номер

ким прий-
нято

строки

відмітка про вико-
нання

установ-
лено

фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Банк А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Інформація за поточний рік

 

 

Усього за рішенням з кодом
010

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

...

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

...

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рішенням з кодом
100

 

 

х

 

 

 

х

х

х

х

 

 

100

х

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

...

х

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

100

х

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

Усього за кодом
100

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по банку А
за поточний рік

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

II. Інформація за минулі роки

 

 

Усього за рішенням з кодом
010

 

 

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

...

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

х

х

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

010

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рішенням з кодом
100

 

 

х

 

 

 

х

х

х

х

 

 

100

х

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

...

х

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

100

х

х

 

х

х

х

 

х

х

х

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

Усього за кодом
100

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

Усього по банку А за минулі роки

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

Усього по банку А

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Усього по територіальному управлінню

х

х

х

х

 

 

 

х

х

х

х

х

"___" ____________ 20__ р.

 

Керівник

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

_______________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 682
Звіт про застосування Національним банком України заходів впливу, адміністративних штрафів та санкцій

1. Звіт містить інформацію в розрізі банків, філій іноземних банків (далі - банк) про застосування Національним банком України (далі - Національний банк) заходів впливу за порушення банківського законодавства, санкцій за порушення валютного законодавства та законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та адміністративних штрафів відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - заходи впливу).

2. Звіт подає територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку або його відокремленого підрозділу, яке прийняло рішення про застосування заходу впливу (крім Головного управління Національного банку України по місту Києву і Київській області). Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку також подає звіт про застосування заходів впливу на рівні центрального апарату Національного банку.

Звіт про застосування заходів впливу щодо банків, розташованих у місті Києві та Київській області, подає Департамент пруденційного нагляду Національного банку.

3. Звіт складається з двох частин.

У частині I звіту "Інформація за поточний рік" зазначається інформація про застосовані заходи впливу в поточному році.

У частині II звіту "Інформація за минулі роки" зазначається інформація про заходи впливу, що застосовані в минулі роки, виконання яких здійснюється в поточному році (у тому числі стосовно яких тривають судові справи та виконавче провадження).

Інформація, внесена до цієї форми звітності, має надаватися до кінця поточного (звітного) року.

4. У колонці 1 форми зазначається код банку - юридичної особи згідно з Електронним технологічним довідником банків України та інших установ (rcukru.dbf, поле PRKB).

5. У колонці 2 форми зазначається найменування банку, до якого застосовано захід впливу.

6. У колонці 3 форми зазначається код відокремленого підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банків і банкоматів (DPTLIST).

Ця колонка заповнюється в разі тимчасового, до усунення порушення, відсторонення керівника відокремленого підрозділу банку від посади або накладання адміністративного штрафу на керівника, головного бухгалтера або інших визначених законодавством України осіб у відокремленому підрозділі банку або застосування заходу впливу до банку територіальним управлінням Національного банку за місцезнаходженням відокремленого підрозділу банку.

Якщо відокремлений підрозділ банку припинив свою діяльність, проставляється код відокремленого підрозділу, який є його правонаступником, або код банку.

7. У колонці 4 форми зазначається код застосованого заходу впливу.

Цифрові коди заходів впливу за порушення банківського законодавства, які застосовуються Національним банком згідно з Положенням про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за N 1590/21902 (далі - Положення про заходи впливу), та Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за N 62/6350 (із змінами) (далі - Положення про адміністративні штрафи):

010 - письмове застереження;

020 - скликання загальних зборів учасників, спостережної (наглядової) ради банку, правління (ради директорів) банку. Зазначений код заходу впливу відображається у звіті протягом часу здійснення Національним банком контролю за виконанням рішень, прийнятих на цих зборах;

030 - укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення порушень, поліпшення фінансового стану банку, підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками тощо;

040 - зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;

050 - установлення для банку підвищених економічних нормативів;

060 - підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

070 - обмеження окремих видів здійснюваних банком операцій;

071 - зупинення окремих видів здійснюваних банком операцій;

072 - припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій;

080 - заборона надавати бланкові кредити;

090 - накладання штрафу на керівника банку на підставі статті 1665 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

091 - накладання штрафу на власника істотної участі в банку (на підставі Положення про заходи впливу або статті 1665 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

100 - накладання штрафу на банк;

110 - тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі в банку права голосу придбаних акцій (паїв);

120 - тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади;

130 - віднесення банку до категорії проблемного;

140 - віднесення банку до категорії неплатоспроможного.

Цифрові коди заходів впливу 130 та 140 відображаються у звіті до часу прийняття Національним банком іншого рішення;

150 - відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку;

170 - обмеження щодо діяльності банку шляхом призначення куратора банку.

Цифрові коди заходів впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, які застосовуються Національним банком згідно з Положенням про застосування Національним банком України санкцій за порушення законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 червня 2011 року N 192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за N 836/19574, Положенням про адміністративні штрафи:

190 - накладання штрафу на банк;

191 - обмеження проведення окремих видів операцій;

192 - зупинення проведення окремих видів операцій;

193 - припинення проведення окремих видів операцій;

194 - рішення суду щодо накладення штрафу на підставі статті 1669 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

195 - рішення суду щодо накладення штрафу на підставі статті 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

196 - тимчасове відсторонення посадової особи банку від посади.

Цифрові коди заходів впливу за порушення валютного законодавства, які застосовуються Національним банком до банків згідно з Положенням про валютний контроль, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 лютого 2000 року N 49, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 квітня 2000 року за N 209/4430 (із змінами), та Положенням про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 серпня 2011 року N 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2011 року за N 1054/19792 (із змінами):

200 - накладання штрафу на банк;

210 - відкликання (позбавлення) генеральної ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій.

8. У колонці 5 зазначаються дата, номер рішення про застосування заходу впливу. Дата повинна займати десять перших символів, починатися без пропусків з першої позиції колонки 5 і через крапки включати:

дві цифри дня місяця "ДД";

дві цифри номера місяця "ММ";

чотири цифри номера року "РРРР", тобто мати вигляд "ДДММРРРР".

9. У колонці 6 зазначається код уповноваженого органу (особи), що прийняв (прийняла) рішення про застосування заходу впливу:

01 - постанова Правління Національного банку України;

02 - рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків;

03 - рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при територіальному управлінні Національного банку України;

04 - уповноважена посадова особа Національного банку в межах своїх повноважень;

05 - уповноважена посадова особа територіального управління Національного банку в межах своїх повноважень;

06 - рішення суду.

10. У колонці 7 зазначається код виду порушення, за яке застосовується захід впливу.

У разі застосування заходу впливу більше ніж за одне порушення до звіту окремими рядками вноситься інформація про кожний вид порушення із зазначенням відповідного коду.

За кожним видом порушень установлено такий цифровий код:

а) порушення економічних нормативів:

нормативів капіталу:

01 - мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1);

02 - достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2);

03 - співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3);

04 - співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1);

нормативів ліквідності:

05 - миттєвої ліквідності (Н4);

06 - поточної ліквідності (Н5);

07 - короткострокової ліквідності (Н6);

нормативів кредитного ризику:

08 - максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

09 - великих кредитних ризиків (Н8);

10 - максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);

11 - максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

нормативів інвестування:

12 - інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11);

13 - загальної суми інвестування (Н12);

б) 20 - порушення порядку формування обов'язкових резервів, установлених Національним банком;

в) порушення валютного законодавства:

30 - здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій;

31 - порушення порядку та умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку, установлених Національним банком;

32 - невиконання зобов'язань щодо купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунок резидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів;

33 - нездійснення банком функцій агента валютного контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через цей банк;

34 - несвоєчасне подання, приховування або перекручення встановленої Національним банком звітності про валютні операції;

35 - недотримання лімітів відкритої валютної позиції;

36 - недотримання банком розміру резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів;

39 - інші порушення валютного законодавства (у колонці 15 зазначається вид допущеного порушення);

г) порушення банками ліцензійних вимог та технології надання послуг:

40 - порушення банками касової дисципліни;

50 - порушення порядку, строків і технології виконання операцій (послуг), що встановлені нормативно-правовими актами Національного банку;

60 - недотримання банком спеціальних вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, щодо певного виду діяльності/послуг;

61 - недотримання банком умов, визначених нормативно-правовими актами Національного банку для здійснення інвестицій, або здійснення інвестицій без письмового дозволу Національного банку;

62 - порушення умов, на підставі яких була надана банківська ліцензія / генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій;

63 - недотримання відокремленим підрозділом вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх документів банку, у тому числі виконання операцій без правових підстав;

64 - порушення порядку відкриття відокремленого підрозділу, що здійснює діяльність від імені банку або виконує функції представництва банку;

65 - невідповідність керівника банку вимогам статті 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність";

66 - ненадання банком повідомлення або несвоєчасне повідомлення про внесення змін до положення про відокремлений підрозділ банку, або про прийняття рішення про закриття відокремленого підрозділу банку, або про фактичне припинення діяльності відокремленого підрозділу банку;

67 - здійснення операцій з інсайдерами / пов'язаними особами на умовах, що сприятливіші за звичайні;

ґ) порушення порядку і строків подання звітності та інформації:

70 - порушення порядку подання або оприлюднення звітності, надання недостовірної інформації або звітності, неподання або несвоєчасне їх подання (крім звітності про валютні операції та з питань фінансового моніторингу);

71 - неподання інформації, документів (копій документів) або письмових пояснень з питань діяльності банку на письмову вимогу Національного банку або уповноваженої Національним банком особи, приховування рахунків, документів, активів тощо;

72 - невиправлення звітності в порядку, установленому Національним банком;

73 - поширення реклами, яка містить неправдиву інформацію;

74 - ненадання / несвоєчасне надання банком відповіді щодо виконання письмового застереження;

75 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо подання відомостей до реєстру комерційних агентів банків;

д) інші порушення:

81 - здійснення банком ризикової діяльності, яка може загрожувати інтересам кредиторів і вкладників;

82 - допущення банком недобросовісної конкуренції щодо надання банківських та інших фінансових послуг, а також здійснення іншої діяльності;

83 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо класифікації активів і формування резервів під активні банківські операції в повному обсязі;

84 - проведення операцій за незареєстрованими Національним банком кореспондентськими рахунками банків;

85 - недостатньо надходжень банку для підтримання на потрібному рівні регулятивного капіталу, забезпечення формування резервів під активні банківські операції та покриття збитків банку;

86 - установлення процентних ставок і комісійних винагород на рівні, що є нижчим від собівартості банківських послуг у банку;

87 - невиконання в установлений строк вимог Національного банку щодо усунення порушень у діяльності банку;

88 - наявність прямого чи опосередкованого впливу власника істотної участі на прийняття банком рішень, що призводять до порушення банківського законодавства або до ризикової політики банку, яка загрожує інтересам кредиторів і вкладників;

89 - порушення власником істотної участі порядку набуття або збільшення істотної участі в банку;

90 - внесок до статутного капіталу банку сформований не за рахунок власних коштів власника істотної участі;

91 - невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо забезпечення умов для проведення уповноваженими Національним банком особами перевірки банку;

92 - невиконання банком у встановлений строк зобов'язань за його письмовою угодою з Національним банком;

93 - невиконання банком у встановлений строк вимоги Національного банку щодо скликання загальних зборів учасників банку, спостережної (наглядової) ради банку, правління (ради директорів) банку;

94 - невиконання банком у встановлений строк рішень Національного банку щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в будь-якій іншій формі, або обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, або заборони видавати бланкові кредити, або підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та іншими активами;

95 - невиконання вимог та обмежень щодо діяльності банку, установлених Національним банком, протягом трьох місяців поспіль;

96 - невиконання зобов'язань перед вкладниками або іншими кредиторами;

97 - недотримання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо нагляду на консолідованій основі;

98 - порушення вимог нормативно-правових актів Національного банку щодо залучення субординованого боргу до капіталу банку та дострокового його погашення;

99 - наявність збитків за результатами фінансового року;

100 - інші порушення, за які Національний банк застосовує до банків заходи впливу (у колонці 15 зазначається вид допущеного порушення);

е) порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та нормативно-правового акта Національного банку щодо складання та надання звітності з питань фінансового моніторингу:

A1 - нездійснення ідентифікації клієнтів, осіб, уповноважених діяти від їх імені, невивчення діяльності клієнтів;

A2 - недотримання порядку ведення анкет клієнтів;

A3 - нездійснення оцінки фінансового стану клієнта;

A4 - нездійснення уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта, неприведення у відповідність до вимог законодавства ідентифікації наявних клієнтів;

A5 - нез'ясування відомостей про фізичних осіб, які є власниками істотної участі в юридичній особі або здійснюють прямий чи опосередкований вплив на неї;

A6 - нездійснення визначених законом заходів щодо публічних діячів, іноземних фінансових установ, благодійних і неприбуткових організацій;

B1 - невиявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

B2 - недотримання порядку реєстрації фінансових операцій;

B3 - надання Спеціально уповноваженому органу (далі - СУО) інформації про фінансові операції, які не підлягають фінансовому моніторингу;

B4 - нездійснення аналізу фінансових операцій;

B5 - недотримання порядку прийняття рішення про надання/ненадання СУО інформації про фінансову операцію, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу;

C1 - недотримання порядку надання інформації СУО (крім порушень за кодами C3, C4, C6, C7, C8, CA);

C2 - ненадання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

C3 - недотримання термінів надання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

C4 - недотримання термінів надання СУО на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, та іншої інформації;

C5 - ненадання/неповне надання СУО на його запит додаткової інформації про фінансові операції, що стали об'єктом фінансового моніторингу, та іншої інформації;

C6 - ненадання/несвоєчасне надання СУО інформації про фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

C7 - ненадання/несвоєчасне надання СУО інформації про фінансові операції, у проведенні яких банком клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин;

C8 - ненадання/несвоєчасне надання СУО та правоохоронним органам інформації про фінансові операції, стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

C9 - ненадання/неповне надання СУО на його запит інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

CA - недотримання термінів надання СУО на його запит інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

CB - ненадання/неповне надання СУО на його запит інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави;

D1 - недотримання порядку призначення/звільнення працівника, відповідального за здійснення фінансового моніторингу;

D2 - невиконання працівником, відповідальним за здійснення фінансового моніторингу (особою, яка тимчасово виконує функції відповідального працівника), своїх функціональних обов'язків;

D4 - ненадання інформації, документів (копій документів) або письмових пояснень з питань діяльності банку на письмову вимогу Національного банку або уповноваженої ним особи, приховування рахунків, документів, активів тощо;

D5 - невиконання керівником банку вимог щодо організації дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

D6 - незабезпечення функціонування адекватної системи ризиків;

Д7 - ненадання/несвоєчасне надання Національному банку інформації щодо виконання письмової вимоги та заходів впливу;

E1 - недотримання порядку зупинення фінансових операцій;

E2 - недотримання порядку зберігання документів щодо ідентифікації клієнтів та/або інформації про фінансові операції, які стали об'єктом фінансового моніторингу, ведення справ клієнтів;

E3 - невідповідність внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства України;

E4 - недотримання термінів проведення внутрішнім аудитом банку перевірок здійснення фінансового моніторингу та/або розгляду їх результатів;

E5 - незабезпечення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку з питань фінансового моніторингу;

E6 - ненадання, несвоєчасне надання або подання недостовірної статистичної звітності;

E7 - недотримання інших норм законодавства України (у колонці 15 зазначається вид допущеного порушення);

E8 - системне порушення.

11. У колонках 8 - 11 надається інформація про накладення штрафів.

У колонці 8 зазначається сума нарахованого штрафу згідно з рішенням Національного банку або суду, у колонці 9 - сума сплаченого штрафу, у колонці 10 - сума несплаченого штрафу.

У колонці 11 зазначається код причини несплати штрафу:

01 - штраф повністю або частково відмінено за рішенням Національного банку;

02 - штраф повністю або частково скасовано за рішенням суду;

03 - рішення суду про незастосування штрафу, що оскаржується в суді Національним банком;

04 - інші причини несплати штрафу (зазначаються у колонці 15).

12. У колонках 12 - 14 зазначається інформація про стан виконання рішення про застосування заходу впливу (крім штрафів).

У колонці 12 зазначається встановлений кінцевий термін виконання заходу впливу.

У колонці 13 зазначається фактичний термін виконання заходу впливу.

У колонці 14 зазначається цифровий код виконання рішення про застосування заходу впливу:

01 - виконано;

02 - не виконано;

03 - частково виконано;

04 - відмінено.

Інформація в колонці 14 заповнюється згідно з даними колонки 13.

13. У колонці 15 зазначаються додаткові пояснення щодо причин невиконання заходів впливу (за кодами 02, 03 колонки 14), несплати штрафів (за кодом 04 колонки 11), уключаючи стан судового розгляду, із зазначенням реквізитів останнього рішення суду, та стягнення штрафу в порядку виконавчого провадження.

У разі застосування заходів впливу до керівників банків та інших посадових осіб зазначаються їх посади, прізвища та ініціали.

У разі застосування заходів впливу до власників істотної участі в банку в колонці 15 зазначається найменування юридичної особи або прізвище та ініціали фізичної особи.

Також у колонці 15 зазначаються види допущених порушень, що відображені в колонці 7 звіту, як інші порушення за кодами 39, 100 та E7.

14. За кожним банком у звіті зазначаються підсумки сум нарахованих, сплачених і несплачених штрафів у колонках 8, 9, 10 за кодами, що позначають назви штрафних санкцій:

а) за кожним видом накладених штрафів - "Усього за кодом";

б) за періодами застосування заходів впливу - "Усього за поточний рік", "Усього за минулі роки";

в) усього по банку - "Усього по банку".

По територіальному управлінню (центральному апарату Національного банку) відображається підсумок - "Усього по територіальному управлінню" ("Усього по центральному апарату")".

2.1.4. Порядок подання форми N 748-Н "Звіт про касові обороти" викласти в такій редакції:

2.1.5. Порядок подання форми N 812 "Довідка про виконання капітальних вкладень у будівництво (реконструкцію, розширення, технічне переозброєння, проектування тощо) об'єктів" викласти в такій редакції:

2.1.6. Порядок подання форми N 813 "Довідка про виконання капітального ремонту будівель і споруд" викласти в такій редакції:

2.1.7. Порядок подання форми N 814 "Довідка про виконання поточного ремонту будівель і споруд" викласти в такій редакції:

2.2. У розділі 2:

2.2.1. У формі N 200 "Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у рядках 6 та 7 слова "банк відмовився" замінити словами "надано відмову";

у рядках 8 та 15 слово "банком" виключити;

рядок 20 виключити.

У зв'язку з цим рядки 21, 22 та 23.1 - 23.3 уважати відповідно рядками 20, 21 і 22.1 - 22.3;

рядок 21 виключити.

У зв'язку з цим рядки 22.1 - 22.3 уважати відповідно рядками 21.1 - 21.3;

у поясненні:

у пункті 4:

в абзаці сьомому слова "банк надіслав" замінити словами "було надіслано";

в абзацах десятому та дванадцятому слова "банк надіслав" та "надіслав банк" замінити словом "надіслано";

в абзаці шістнадцятому після слів "від проведення яких" слово "банк" виключити, слово "відмовився" замінити словами "надано відмову", слова "банк надіслав" замінити словом "надіслано";

в абзаці дев'ятнадцятому слово "банк" виключити, слово "відмовився" замінити словами "надано відмову";

в абзацах двадцятому, двадцять першому, двадцять четвертому - тридцять другому, тридцять п'ятому, тридцять сьомому та тридцять дев'ятому слово "банком" виключити;

в абзаці тридцятому слова "від СУО рішень/доручень (в електронному або паперовому вигляді) від СУО" замінити словами "рішень/доручень СУО (в електронному або паперовому вигляді)";

в абзаці тридцять четвертому слова "банк надіслав" замінити словом "надіслано";

в абзаці сорок першому слово "банк" виключити, а слова "прийняв" та "підготував" замінити відповідно словами "прийнято" та "підготовлено";

абзац сорок четвертий викласти в такій редакції:

"Рядок 17 - зазначаються дані про отримані запити від СУО про надання додаткової інформації, на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО";

в абзаці сорок п'ятому слово "банк" виключити, слово "надіслав" замінити словом "надіслано";

в абзаці сорок шостому слова "банком" та "що стосується фінансових операцій клієнтів" виключити;

абзац сорок сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сорок восьмий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами сорок сьомим - п'ятдесят третім;

у абзаці сорок сьомому слово та цифри "Рядок 21" замінити словом та цифрами "Рядок 20" та виключити слова "банком" і "що стосується фінансових операцій клієнтів";

абзац сорок восьмий викласти в такій редакції:

"У рядках 17, 19 і 20 зазначаються дані про кількість окремих запитів, які містяться у файлах-запитах СУО (відповідає кількості екземплярів структури INF_ZAP - ідентифікатор реквізиту FILE_OPER у файлі типу XC). Якщо запит СУО надісланий на паперових носіях, то він відображається як один запит";

після абзацу сорок восьмого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У рядках 19 і 20 інформація щодо окремого запиту зазначається по одному разу в межах кожного регіону, у якому здійснювалися фінансові операції/обслуговувався(лись) клієнт(и), про що поінформовано СУО на відповідний запит".

У зв'язку з цим абзаци сорок дев'ятий - п'ятдесят третій уважати відповідно абзацами п'ятдесятим - п'ятдесят четвертим;

абзац п'ятдесятий викласти в такій редакції:

"Якщо запит СУО про отримання іншої інформації та/або запит про надання інформації на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави стосується одночасно декількох типів клієнтів, то дані щодо такого запиту відображаються по одному разу щодо кожного окремого типу клієнта. Якщо запити СУО не стосуються клієнтів/осіб, які були клієнтами банку, то в рядках 19 і 20 інформація щодо таких запитів не зазначається";

після абзацу п'ятдесятого пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Дані в рядках 17 - 20 відображаються відповідно до фактичного місця відкриття рахунку (рахунків) клієнтові (клієнтам) / проведення фінансових операцій без відкриття рахунку".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят перший - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами п'ятдесят другим - п'ятдесят п'ятим;

у абзаці п'ятдесят третьому слово та цифри "Рядок 23.1" замінити словом та цифрами "Рядок 21.1";

у абзаці п'ятдесят четвертому слово та цифри "Рядок 23.2" замінити словом та цифрами "Рядок 21.2";

у абзаці п'ятдесят п'ятому слово та цифри "Рядок 23.3" замінити словом та цифрами "Рядок 21.3".

2.2.2. У назві форми N 201 "Звіт про кількість окремих типів клієнтів, яким відкрито рахунки в банку", формі та поясненні щодо її заповнення:

назву форми викласти в такій редакції:

"Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку";

частину I таблиці форми після рядка 1 доповнити рядком 1.1 "Кількість клієнтів - органів Державної казначейської служби України";

таблицю форми після частини I доповнити абзацами такого змісту:

"___" ___________ 20__ року

Голова правління
(ради директорів)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний
бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Ознайомлений:

 

 

Відповідальний працівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)";

у поясненні:

назву викласти в такій редакції:

"Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку";

пункт 2 після слів "клієнтові (клієнтам)" доповнити словами "/проведення фінансових операцій без відкриття рахунку";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Кожна частина форми N 201 підписується головою правління (ради директорів) та працівником банку, відповідальним за проведення фінансового моніторингу (відповідальний працівник). Частина I таблиці форми N 201 підписується також головним бухгалтером банку";

пункт 4 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Рядок 1.1 - зазначаються дані щодо кількості клієнтів банку - органів Державної казначейської служби України, яким відкрито рахунки за балансовими рахунками 257-ї групи".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - дев'ятнадцятий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцятим;

абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

"5. У частині II форми зазначаються дані про клієнтів / осіб, які були клієнтами банку (далі - клієнти), щодо";

у пункті 6:

абзац чотирнадцятий після слів "додаткової та/або іншої інформації" доповнити словами "на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО";

абзац п'ятнадцятий після слів "за запитом уповноваженому органу іноземної держави" доповнити словами "на які протягом звітного періоду були надіслані відповіді СУО";

в абзаці двадцятому слова "щодо таких запитів та відповідей" замінити словами "щодо таких осіб".

2.2.3. Після форми N 201 "Звіт з питань фінансового моніторингу про кількість окремих типів клієнтів банку" доповнити розділ новою формою N 202 "Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та поясненням щодо її заповнення:

Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

за станом на ____________ 20__ року

________________________
(код та найменування банку)

 

________________________
(місцезнаходження банку)

(одиниці)

Підрозділ банку, якому надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій

Порядок надання інформації Спеціально уповноваженому органу
(безпосередньо / через банк - юридичну особу)

Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу

Особа(и), яка(і) виконує(ють) обов'язки відповідального працівника на час його відсутності

Відокремлені підрозділи, які здійснюють фінансові операції, але яким не надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій

прізвище, ім'я, по батькові

дата призначення

прізвище, ім'я, по батькові

дата призначення

код регіону

кількість

код

назва

1

2

3

4

5

6

7

8

9

"___" ___________ 20__ року

 

Голова правління
(ради директорів)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Відповідальний
працівник

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 202
Звіт про структуру внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Опис параметрів заповнення звіту.

Колонка 1 - зазначається код банку (відокремленого підрозділу), якому надані повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій (далі - Реєстр), і відповідає значенню коду підрозділу банку згідно з Довідником власних підрозділів банку, dptlist.dbf - 20 символів.

Колонка 2 - зазначається назва підрозділу банку (структурного, відокремленого), якому надані повноваження щодо ведення Реєстру, - 100 символів. Колонка 2 заповнюється лише, якщо повноваження щодо ведення Реєстру в банку - юридичній особі надано окремому структурному підрозділу фінансового моніторингу, наприклад, департаменту, управлінню, відділу, службі, - зазначається його назва (без зазначення найменування банку). У цьому разі в колонці 1 зазначається код головного банку.

Колонка 3 - зазначається порядок надання інформації Спеціально уповноваженому органу. Якщо підрозділ має повноваження надавати інформацію безпосередньо, то зазначається 1, через банк - юридичну особу зазначається 0.

Колонка 4 - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові відповідального працівника з питань фінансового моніторингу (далі - відповідальний працівник) - 100 символів.

Колонка 5 - зазначається дата призначення відповідального працівника у форматі ДД.ММ.РРРР - 10 символів.

Колонка 6 - зазначаються прізвище, ім'я, по батькові осіб, які виконують обов'язки відповідального працівника на час його відсутності і які мають ключ електронного цифрового підпису, сертифікований у Центрі сертифікації ключів Національного банку, - 100 символів.

Колонка 7 - зазначається дата призначення особи, яка виконує обов'язки відповідального працівника на час його відсутності, у форматі ДД.ММ.РРРР - 10 символів.

Колонки 8 та 9 - зазначається інформація щодо відокремлених підрозділів банку, яким не надані повноваження щодо ведення Реєстру, але які здійснюють фінансові операції та надають інформацію про них до банку (відокремленого підрозділу), зазначеного в колонках 1, 2. У колонці 8 зазначається цифровий код регіону за місцезнаходженням таких підрозділів - 3 символи, а в колонці 9 зазначається кількість підрозділів у цьому регіоні - 4 символи".

2.2.4. Назву форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями", форму та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про класифікацію кредитних операцій

за станом на ____________ 20__ року

_____________________________
(найменування банку)

 

_____________________________
(місцезнаходження банку)

 

______________________________
(код валюти)

___________________________
(назва валюти)

 

(копійки)

N
з/п

Назва показника

Усього

У тому числі за категоріями якості

усього

у т. ч. за нарахо-
ваними доходами

I категорія

II категорія

III категорія

IV категорія

V категорія

усього

у т. ч. за нарахо-
ваними доходами

усього

у т. ч. за нарахо-
ваними доходами

усього

у т. ч. за нарахо-
ваними доходами

усього

у т. ч. за нарахо-
ваними доходами

усього

у т. ч. за нарахо-
ваними доходами

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Операції на міжбанківському ринку,
усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4)

1

Кредити, фінансовий лізинг, депозити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Банкам України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Банкам країн СНД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Банкам країн ОЕСР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Банкам інших країн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кошти, що розміщені на кореспондентських рахунках, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

у банках - нерезидентах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Позабалансові зобов'язання щодо наданих гарантій банкам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надаються банкам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Фактично сформований резерв за операціями на міжбанківському ринку, усього
(рядки 5.1 + 5.2 + 5.3)

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

5.1

Фактично сформований резерв за кредитами, фінансовим лізингом, депозитами

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

5.2

Фактично сформований резерв за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

II

Операції з клієнтами,
усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1

Кредити, що надані органам державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Кредити, що надані органам державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Кредити, що надані органам місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредити, що надані суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Кредити, що надані за овердрафтом,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

державним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2

недержавним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Кредити, що надані за операціями репо,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1

державним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2

недержавним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Кредити, що надані за врахованими векселями,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

державним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2

недержавним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1

до державних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2

до недержавних підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Кредити в поточну діяльність, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1

державним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2

недержавним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Кредити в інвестиційну діяльність,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1

державним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2

недержавним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Іпотечні кредити,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1

державним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2

недержавним підприємствам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кредити, що надані фізичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Кредити на поточні потреби,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (крім іпотечних кредитів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2

кредити на придбання транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3

кредити на охорону здоров'я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4

кредити на здобуття освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5

інші кредити на поточні потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Фінансовий лізинг (оренда)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Кредити, що надані за врахованими векселями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Іпотечні кредити,
із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1

іпотечні житлові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2

інші іпотечні кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Позабалансові зобов'язання щодо наданих гарантій клієнтам, усього
(рядки 4.1 + 4.2 + 4.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам, усього
(рядки 5.1 + 5.2 + 5.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Фактично сформований резерв за операціями з органами державної влади, усього
(рядок 6.1 + рядок 6.2)

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

6.1

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані органам державної влади

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

6.2

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

7

Фактично сформований резерв за операціями із суб'єктами господарювання, усього
(рядок 7.1 + рядок 7.2)

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

7.1

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані суб'єктам господарювання

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

7.2

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

8

Фактично сформований резерв за операціями з фізичними особами,
усього (рядки 8.1 + 8.2)

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

8.1

Фактично сформований резерв за кредитами, що надані фізичним особам

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

8.2

Фактично сформований резерв за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та за гарантіями, що надані фізичним особам

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

 

х

III

Заборгованість за кредитними операціями та фінансовими зобов'язаннями, усього (рядки I + II)

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

Голова правління
(ради директорів)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 302
Звіт про класифікацію кредитних операцій

1. Звіт передбачає надання даних про класифікацію кредитних операцій та формування резервів для відшкодування можливих втрат за такими операціями відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. Інформація за кредитними операціями надається в розрізі всіх видів кредитних операцій, операцій з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, уключаючи нараховані за всіма цими операціями доходи. Інформація у звіті відображається на перше число місяця, наступного за звітним.

3. Підсумкові дані рядків I та II цього звіту використовуються для розрахунку резервів за формою N 604 "Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями".

4. Звіт складається в національній валюті (у копійках). Заборгованість за кредитними операціями, яка обліковується на балансі в іноземній валюті, відображається у звіті в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

5. Розподіл заборгованості додатково здійснюється в розрізі параметрів "код валюти" (R030), "резидентність" (K030), "тип контрагента" (K150), "вид індивідуального споживання за цілями" (S260), "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S032).

6. Зазначена інформація використовується для розрахунку розміру резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями за окремими видами валют та у зведеній формі за всіма валютами в гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

I. Операції на міжбанківському ринку

Під час складання звіту за рядками 1.1 - 1.4 ураховуються:

кредити та фінансовий лізинг, що надаються банками іншим банкам і обліковуються за балансовими рахунками 1600А, 1607 та за балансовими рахунками розділу 15 групи 152 "Кредити, що надані іншим банкам" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), а саме: 1520 - 1525, 1526КА, 1527, 1528, 1529;

депозити, що розміщені в інших банках та обліковуються за балансовими рахунками розділу 15 "Кошти в інших банках" Плану рахунків, а саме: 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519.

Дані за операціями на міжбанківському ринку з розподілом за групами країн надаються за параметрами клієнтів.

Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2, 1.3 і 1.4 у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 2 - зазначається сума коштів, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, та обліковується за балансовими рахунками 1500А, 1508, 1509.

Рядок 3 - зазначається загальна сума позабалансових гарантій, поручительств, акредитивів та акцептів, що надані банкам та обліковуються за рахунками 9000 - 9003 Плану рахунків.

Рядок 4 - зазначається загальна сума позабалансових зобов'язань з кредитування, що надані банкам та обліковуються за рахунком 9100 Плану рахунків.

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за операціями на міжбанківському ринку.

Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

Колонка 4 - зазначається загальна сума нарахованих доходів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1508, 1509, 1518, 1519, 1527, 1529.

Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

Рядок 5 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями на міжбанківському ринку, яка зазначена в рядках 1, 2, 3, і 4 цього розділу (1590, 1592, 3690).

Рядок 5.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, фінансовим лізингом, депозитами (1590).

Рядок 5.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках (1592).

Рядок 5.3 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані банкам (3690).

Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 1592, 3690.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13 - зазначається сума фактично сформованого банком резерву за відповідною категорією якості заборгованості за операціями на міжбанківському ринку, що обліковується за рахунками 1590, 1592, 3690.

II. Операції з клієнтами

Під час складання звіту за кредитами, що надаються банками за операціями з клієнтами, ураховуються балансові рахунки розділів 20, 21, 22, 26А Плану рахунків.

Рядок 1 - зазначається загальна сума даних рядків 1.1, 1.2 цього розділу в колонках 3 - 14.

Рядок 1.1 - 210 "Кредити, що надані органам державної влади" (2102, 2103, 2105, 2106КА, 2107, 2108, 2109), 212 "Іпотечні кредити, що надані органам державної влади" (2122, 2123, 2125, 2126КА, 2127, 2128, 2129).

Рядок 1.2 - 211 "Кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (2112, 2113, 2115, 2116КА, 2117, 2118, 2119), 213 "Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування" (2132, 2133, 2135, 2136КА, 2137, 2138, 2139).

Рядок 2 - зазначається загальна сума даних рядків 2.1 - 2.7 цього розділу в колонках 3 - 14.

Рядок 2.1 - "Кошти, що надані за овердрафтом" (2600А, 2605А, 2607, 2650А, 2655А, 2657).

Рядок 2.2 - 201 "Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання" (2010, 2016КА, 2018).

Рядок 2.3 - 202 "Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання" (2020, 2026КА, 2027, 2028, 2029).

Рядок 2.4 - 203 "Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання" (2030, 2036КА, 2037, 2038, 2039).

Рядок 2.5 - 206 "Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" (2062, 2063, 2065, 2066КА, 2067, 2068, 2069).

Рядок 2.6 - 207 "Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання" (2071, 2072 - 2075, 2076КА, 2077, 2078, 2079).

Рядок 2.7 - 208 "Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання" (2082, 2083, 2085, 2086КА, 2087, 2088, 2089).

Дані за кредитами з розподілом суб'єктів господарювання на державні та недержавні підприємства надаються за параметром інституційного сектору економіки (К 074).

Рядок 3 - зазначається сума даних рядків 3.1 - 3.5 цього розділу в колонках 3 - 14.

Рядок 3.1 - 220 "Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам" (2202, 2203, 2205, 2206КА, 2207, 2208, 2209).

Рядки 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 - заповнюються за параметром "вид індивідуального споживання за цілями" (S 260).

Рядок 3.2 - 221 "Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам" (2211, 2215, 2216КА, 2217, 2218, 2219).

Рядок 3.3 - 222 "Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам" (2220, 2226КА, 2227, 2228, 2229).

Рядок 3.4 - 223 "Іпотечні кредити, що надані фізичним особам" (2232, 2233, 2235, 2236КА, 2237, 2238, 2239).

Рядки 3.4.1, 3.4.2 - заповнюються за параметром "узагальнений вид забезпечення кредиту" (S 032).

Якщо забезпеченням за іпотечним кредитом фізичної особи є кілька видів іпотеки, то слід проставляти значення параметра (S032) того виду іпотеки, вартість якого є найбільшою.

Рядок 3.5 - "Кредити овердрафт за поточними та картковими рахунками" (2620А, 2625А, 2627).

Рядок 4 - зазначається загальна сума даних рядків 4.1 - 4.3 цього розділу у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 4.1 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані органам державної влади (9020, 9023).

Рядок 4.2 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (9020, 9023).

Рядок 4.3 - позабалансові зобов'язання за гарантіями, що надані фізичним особам (9020, 9023).

Рядок 5 - зазначається загальна сума даних рядків 5.1 - 5.3 цього розділу у відповідних колонках 3 - 14.

Рядок 5.1 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані органам державної влади (9122, 9129).

Рядок 5.2 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані суб'єктам господарювання (9122, 9129).

Рядок 5.3 - позабалансові зобов'язання з кредитування, що надані фізичним особам (9122, 9129).

Колонка 3 - зазначається загальна сума заборгованості за кредитними операціями.

Дані колонки 3 дорівнюють сумі даних колонок 5, 7, 9, 11 та 13.

Колонка 4 - зазначається загальна сума нарахованих доходів за кредитами.

Дані колонки 4 дорівнюють сумі даних колонок 6, 8, 10, 12 та 14.

Рядок 6 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з органами державної влади, яка зазначена в рядках 1, 4.1, 5.1 цього розділу (2400, 2401, 3690).

Рядок 6.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані органам державної влади (2400, 2401).

Рядок 6.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані органам державної влади (3690).

Рядок 7 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями із суб'єктами господарювання, яка зазначена в рядках 2, 4.2, 5.2 цього розділу (2400, 2401, 3690).

Рядок 7.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані суб'єктам господарювання (2400, 2401).

Рядок 7.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані суб'єктам господарювання (3690).

Рядок 8 - зазначається загальна сума фактично сформованого резерву за заборгованістю за операціями з фізичними особами, яка зазначена в рядках 3, 4.3, 5.3 цього розділу (2400, 2401, 3690).

Рядок 8.1 - зазначається сума фактично сформованого резерву за кредитами, що надані фізичним особам (2400, 2401).

Рядок 8.2 - зазначається сума фактично сформованого резерву за позабалансовими зобов'язаннями з кредитування та гарантіями, що надані фізичним особам (3690).

Колонка 3 - зазначається сума фактично сформованих резервів за операціями з клієнтами, що обліковується за рахунками 2400, 2401, 3690.

Колонки 5, 7, 9, 11, 13 - зазначаються суми фактично сформованих резервів, що обліковуються за рахунками 2400, 2401, 3690.

III. Заборгованість за кредитними операціями та фінансовими зобов'язаннями

Зазначається загальна сума даних рядків I і II у відповідних колонках 3 - 14".

2.2.5. Пункт 10 пояснення щодо заповнення форми N 321 "Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" викласти в такій редакції:

"10. Параметр ризику S080 набуває таких значень:

категорія I - немає ризику або ризик є мінімальним;

категорія II - помірний ризик;

категорія III - значний ризик;

категорія IV - високий ризик;

категорія V - реалізований ризик".

2.2.6. У формі N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку" та поясненні щодо заповнення форм N 381 та N 381А:

у таблиці форми:

рядок 4 колонки 2 викласти в такій редакції:

"Сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України*";

рядок 5 колонки 2 викласти в такій редакції:

"Фактична сума коштів обов'язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку України**";

після таблиці доповнити форму виносками такого змісту:

"____________
* В останній колонці цього рядка зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що має бути перерахована на окремий рахунок у Національному банку України згідно з установленим розміром.

** В останній колонці цього рядка зазначається сума коштів обов'язкових резервів, що зберігається на окремому рахунку на останню дату звітного періоду резервування";

у поясненні:

в абзаці третьому пункту 10 частини 1 слова та цифри "не більше ніж 30 разів протягом трьох звітних періодів поспіль" виключити;

у частині 2:

в абзаці четвертому пункту 4 слова та цифри "не більше ніж 30 разів протягом трьох звітних періодів поспіль" виключити;

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

"У рядку 31 "Сума коштів обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно" зазначається сума обов'язкових резервів, що має зберігатися на кореспондентському рахунку банку щоденно на початок операційного дня, а саме залишок коштів обов'язкових резервів, який розраховано як обсяг обов'язкових резервів, що сформований за попередній звітний період резервування згідно з установленими нормативами, помножений на установлений процент".

2.2.7. У формі N 403 "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" та поясненні щодо її заповнення:

таблицю форми після рядка 3.5 доповнити новим рядком такого змісту:

"

3.5.1

із них безконтактних

 

 

 

 

 

 

 

 

";

абзац двадцять другий пояснення викласти в такій редакції:

"Рядки 3.3, 3.4, 3.5, 3.5.1, 3.6 - зазначається кількість емітованих (розповсюджених) банком платіжних карток, які мають відповідно магнітну смугу, магнітну смугу та чип, чип (з них безконтактних), а також картки, що використовуються тільки для розрахунків у мережі Інтернет (віртуальні картки), за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за останні три місяці. Сума даних рядків 3.3 - 3.6 має дорівнювати даним рядка 3".

2.2.8. У порядку подання форми N 405 "Звіт про перекази, що здійснені з використанням міжнародних систем переказу коштів" та поясненні щодо її заповнення:

порядок подання форми викласти в такій редакції:

у поясненні:

абзац другий після слів "установами - нерезидентами" доповнити словами "у регіональному розрізі";

абзац третій після слів "у відповідній міжнародній системі переказу коштів" доповнити словами "у регіональному розрізі".

2.2.9. Рядок 2 таблиці пункту 14 пояснення щодо заповнення форми N 410 "Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих клієнтами рахунків" викласти в такій редакції:

"

2

2. 1. Поточні рахунки, у тому числі:

Сума рядків
з 3 до 6

Сума рядків
з 3 до 6

Сума рядків
з 3 до 6

Сума рядків
з 3 до 6

Сума рядків
з 3 до 6

Сума рядків
з 3 до 6

Сума рядків
з 3 до 6

Сума рядків
з 3 до 6

".

2.2.10. У формі N 503 "Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

у розділі А:

у рядку 5 знак, цифру та літеру "+ 5а" виключити;

у рядку 5а слова "строк сплати яких ще не настав" виключити;

рядки 8а та 8б розділу Б виключити;

у розділі В:

у рядку 22 знак, цифри та літеру "+ 22а" виключити;

у рядку 22а слова "строк сплати яких ще не настав" виключити;

у пункті 4 пояснення:

абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Рядок 5а - зазначається сума нарахованих на початок звітного періоду процентних платежів на прострочену заборгованість та нарахованих процентних платежів, строк сплати яких на початок звітного періоду не настав";

після абзацу чотирнадцятого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"До нарахованих процентних платежів не належать процентні платежі, які включені до планових (рядок 8) або прострочених (рядки 2, 19) процентних платежів.

Відображення нарахувань за отриманими кредитами фізичних осіб, які не перевищують 1000000 доларів США, або еквівалент в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день здійснення операції, не є обов'язковим".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий - шістдесят шостий уважати відповідно абзацами сімнадцятим - шістдесят восьмим;

абзаци двадцять третій - двадцять шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци двадцять сьомий - шістдесят восьмий уважати відповідно абзацами двадцять третім - шістдесят четвертим;

абзац п'ятдесят другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Рядок 22а - зазначається сума нарахованих на кінець звітного періоду процентних платежів на прострочену заборгованість та нарахованих процентних платежів, строк сплати яких на кінець звітного періоду не настав, з урахуванням правил заповнення рядка 5а.

Нарахування процентів здійснюється щомісячно за станом на 1 число місяця, наступного за звітним, за фактичний строк користування кредитними коштами з початку року незалежно від умов кредитного договору про їх сплату. Допускається щоквартальне коригування суми нарахованих процентів.

Якщо умовами кредитного договору передбачено використання змінюваної процентної ставки, то для розрахунку процентних платежів використовується відповідна ставка, яка діяла на звітну дату. Після настання строку сплати нарахованих процентів допускається коригування їх суми за фактичною ставкою".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят третій - шістдесят четвертий уважати відповідно абзацами п'ятдесят п'ятим - шістдесят шостим;

в абзаці шістдесят першому слова "кредит неотриманий" виключити.

2.2.11. У поясненні щодо заповнення форми N 525 "Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну":

у пункті 4 слова "у звіті" замінити словами "за їх економічним змістом";

у пункті 6:

в абзаці шостому слова "який було здійснено / надійшов протягом того самого операційного дня" виключити;

після абзацу шостого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"У цих колонках відображаються також усі операції, здійснені із застосуванням платіжних систем.

Якщо операція внесення/видачі готівкової іноземної валюти за переказом та операція списання/зарахування цього переказу відбулися в різні операційні дні, допускається відображення таких операцій у колонках 6, 8".

У зв'язку з цим абзац сьомий уважати відповідно абзацом дев'ятим.

2.2.12. У формі N 527 "Звіт про оборот готівкової іноземної валюти" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

після рядка 1.5.6 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

1.5.7

продаж казначейських зобов'язань

 

;

після рядка 2.5.6 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

2.5.7

погашення або викуп казначейських зобов'язань та виплата доходу за ними

 

";

у поясненні:

абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"У рядку 1.5.1 допускається відображення операцій, зазначених у рядках 1.5.2 - 1.5.6, якщо зарахування прийнятої готівкової іноземної валюти на рахунок клієнта та операція, зазначена в рядках 1.5.2 - 1.5.6, відбулися в різні операційні дні";

після абзацу п'ятнадцятого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо сума внесеної готівкової іноземної валюти, що зарахована на рахунок, менша, ніж сума переказу, то така сума готівкової іноземної валюти відображається як прийнята для переказу в рядку 1.5.2.

Якщо сума внесеної готівкової іноземної валюти, що зарахована на рахунок, більша, ніж сума переказу, то частина суми коштів, яка внесена готівкою в розмірі переказу, відображається як прийнята для переказу в рядку 1.5.2, а інша частина суми, що перевищує розмір переказу, - як прийнята для зарахування на рахунок у рядку 1.5.1".

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - п'ятдесятий другий уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п'ятдесят четвертим;

після абзацу двадцять третього доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Рядок 1.5.7 - обсяг готівкової іноземної валюти, що надійшла від фізичних осіб за продані їм казначейські зобов'язання".

У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами двадцять п'ятим - п'ятдесят п'ятим;

після абзацу тридцять дев'ятого доповнити пояснення абзацом такого змісту:

"У рядку 2.5.1 допускається відображення виданих сум переказів, якщо зарахування переказу на рахунок клієнта та видача готівкової іноземної валюти за цим переказом відбулися в різні операційні дні".

У зв'язку з цим абзаци сороковий - п'ятдесят п'ятий уважати відповідно абзацами сорок першим - п'ятдесят шостим;

після абзацу сорок першого доповнити пояснення двома новими абзацами такого змісту:

"Якщо видача готівкової іноземної валюти з рахунку відбулась у сумі, меншій, ніж сума коштів, зарахованих за переказом, то така сума готівкової іноземної валюти відображається як видана за переказом у рядку 2.5.2.

Якщо видача готівкової іноземної валюти з рахунку відбулась у сумі, більшій, ніж сума коштів, зарахованих за переказом, то частина суми коштів, яка видана готівкою в розмірі переказу, відображається як видана за переказом у рядку 2.5.2, а інша частина суми, що перевищує розмір переказу, - як видана з рахунку в рядку 2.5.1".

У зв'язку з цим абзаци сорок другий - п'ятдесят шостий уважати відповідно абзацами сорок четвертим - п'ятдесят восьмим;

після абзацу сорок сьомого доповнити пояснення новим абзацом такого змісту:

"Рядок 2.5.7 - обсяг готівкової іноземної валюти, що видана фізичним особам під час погашення або викупу казначейських зобов'язань та виплати доходу за ними".

У зв'язку з цим абзаци сорок восьмий - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - п'ятдесят дев'ятим.

2.2.13. Порядок подання форми N 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями" викласти в такій редакції:

2.2.14. У назві форми N 538 "Інформація про купівлю безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнтів банку, інших банків та уповноваженими банками", формі та поясненні щодо її заповнення:

у назві форми слово "Інформація" замінити словом "Звіт";

у таблиці форми колонку 18 виключити;

у поясненні:

у назві та в пункті 1 слово "Інформація" замінити словом "Звіт";

пункт 1 після слова "курсом" доповнити словами "гривні до іноземних валют";

пункт 3 доповнити словами "за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції з купівлі";

у пункті 8 абзаци тридцять восьмий - сімдесят сьомий виключити.

2.2.15. У поясненні щодо заповнення форми N 552 "Звіт про надходження від нерезидентів та продаж безготівкової іноземної валюти":

в абзаці восьмому пункту 7 слова "суми таких операцій не перевищують" замінити словами "розмір кожної з таких операцій не перевищує";

в абзаці шостому пункту 8 слова та цифри "колонки 4 та 5 заповнюються нулями" замінити словами та цифрами "колонка 4 заповнюється нулями, у колонці 5 зазначається 1";

у пункті 11:

друге речення абзацу шостого виключити;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"08 - участь у капіталі";

в абзаці двадцятому слова та цифри "з кодом 09" замінити словами та цифрами "з кодами "09 та 16";

абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:

"30 - приватні перекази, членські внески, перекази фізичних осіб за проживання в готелі, за навчання, за лікування, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати";

в абзаці тридцять першому слова "на витрати" замінити словом "утримання";

в абзаці сорок восьмому слово "прямих" виключити;

абзац сімдесят другий викласти в такій редакції:

"Якщо операція не належить до зазначених вище кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, то в колонці зазначається "999";

абзац сімдесят третій після слів "код країни перебування платника відповідно до платіжних документів" доповнити словами "за даними установи банку, з якої здійснено переказ";

абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:

"Колонка 10 - зазначається код операції (6 - зараховано на рахунок, 5 - списано з рахунку, 7 - у тому числі списано для обов'язкового продажу іноземної валюти) - 1 знак".

2.2.16. У поясненні щодо заповнення форми N 555 "Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти":

в абзаці одинадцятому пункту 4 слова "суми таких операцій не перевищують" замінити словами "сума кожної з таких операцій не перевищує";

у пункті 5 слова та цифри "колонки 3 та 4 заповнюються нулями" замінити словами та цифрами "колонка 3 заповнюється нулями, у колонці 4 зазначається 1";

у пункті 6:

друге речення абзацу п'ятого виключити;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"20 - участь у капіталі";

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

"38 - приватні перекази, членські внески, оплата фізичними особами товарів власного споживання, платежі фізичних осіб за проживання в готелі, за навчання, за лікування, заробітна плата, аліменти, спадщина, пенсії, стипендії та інші соціальні виплати";

в абзаці тридцятому слова "на витрати" замінити словом "утримання";

в абзаці тридцять восьмому слово "прямих" виключити;

абзац шістдесят другий викласти в такій редакції:

"Якщо операція не належить до зазначених вище кредитних, депозитних операцій та операцій з цінними паперами за заборгованістю перед нерезидентами, то в колонці зазначається "999".

2.2.17. Назву форми N 604 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями", форму та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

за станом на ____________ 20__ року

________________________
(найменування банку)

 

________________________
(місцезнаходження банку)

________________________
(код валюти)

________________________
(назва валюти)

(копійки)

N з/п

Назва показника

Балансова вартість кредиту / балансова вартість коштів, розміщених в інших банках / сума коштів, необхідних для виконання фінансового зобов'язання

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом / балансова вартість коштів, розміщених в інших банках, зважена на показник безризиковості / сума винагороди та вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, з них

Розрахун-
кова сума резерву

Фактично сформова-
ний резерв

Відхи-
лення

теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом / балансова вартість коштів, розміщених в інших банках, зважена на показник безризиковості / сума отриманої винагороди за фінансовими зобов'язаннями

теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення / вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями

інші грошові потоки за кредитом

усього

у т. ч. нараховані доходи

I група

II група

III група

IV група

V група

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Кредитні операції

1

Кредитні операції усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

I категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

у гривнях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

II категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

у гривнях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

III категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

у гривнях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

IV категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1

у гривнях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

V категорія, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1

у гривнях

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2

в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3

в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4

за групами фінансових активів, із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.4.1

за групами фінансових активів в іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5

за операціями на міжбанківському ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Кошти, розміщені в інших банках

2

Кошти, розміщені в інших банках, усього,
у тому числі:

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.1

I категорія, із них:

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.1.1

у банках - нерезидентах

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.2

II категорія, із них:

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.2.1

у банках - нерезидентах

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.3

III категорія, із них:

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.3.1

у банках - нерезидентах

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.4

IV категорія, із них:

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.4.1

у банках - нерезидентах

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.5

V категорія, із них:

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

2.5.1

у банках - нерезидентах

 

 

 

х

х

х

х

х

х

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

 

________________________
(прізвище, ініціали)

_____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

 

________________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 604
Звіт про формування резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями

1. Звіт передбачає надання даних про формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. Інформація подається в розрізі кредитних операцій у гривнях, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких є джерела надходження валютної виручки, заборгованість за якими не включена до групи фінансових активів, кредитних операцій в іноземній валюті з позичальниками, у яких немає джерел надходження валютної виручки в обсязі, достатньому для погашення боргу протягом дії договору, заборгованість за якими не включена до групи фінансових активів, за групами фінансових активів, за операціями на міжбанківському ринку, а також з урахуванням таких додаткових параметрів: "резидентність", "код валюти" у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України за кожним кодом валют на звітну дату.

3. Сума попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення, що приймається до розрахунку резерву, подається в розрізі видів забезпечення за групами (параметр S031).

4. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається балансова вартість кредиту (без урахування суми раніше сформованого резерву), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку, або балансова вартість коштів (без урахування суми раніше сформованого резерву), розміщених на кореспондентських рахунках в інших банках, коштів банків у розрахунках та коштів на вимогу (активних залишків) (далі - кошти, розміщені в інших банках), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку, або сума коштів, необхідних для виконання банком фінансового зобов'язання, за станом на перше число місяця, наступного за звітним, що відповідають останньому рядку форми N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій".

Колонка 4 - зазначаються суми нарахованих доходів за кредитом, або за коштами, розміщеними в інших банках, або за наданими банком фінансовими зобов'язаннями за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 5 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за кредитом (без урахування потоків від реалізації забезпечення) згідно з умовами договору, яка попередньо оцінена з урахуванням показника безризиковості кредиту відповідно до вимог Положення, або балансова вартість коштів, розміщених в інших банках (без урахування суми раніше сформованого резерву), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку, зважена на показник безризиковості, або сума отриманої банком винагороди (з урахуванням амортизації) за наданими фінансовими зобов'язаннями.

Колонка 6 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до I групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 7 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до II групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 8 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до III групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 9 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до IV групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Колонка 10 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від реалізації забезпечення або вартість забезпечення за наданими фінансовими зобов'язаннями, що приймаються до розрахунку резерву та належать до V групи ліквідності відповідно до вимог Положення.

Суми в колонках 6 - 10 зазначаються з урахуванням відповідного коефіцієнта ліквідності забезпечення, визначеного згідно з вимогами глави 4 розділу II Положення.

Колонка 11 - зазначається сума інших грошових потоків за кредитом (за наявності).

Колонка 12 - зазначається розрахункова сума резерву за кредитними операціями (дані колонки 3 мінус сума даних колонок 5 - 11).

Колонка 13 - зазначається фактично сформована сума резерву за кредитними операціями.

Колонка 14 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми за кредитними операціями (дані колонки 13 мінус дані колонки 12).

5. Під час розрахунку нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається із знаком "-" у колонці 14 (рядок 1 "Кредитні операції, усього" та рядок 2 "Кошти, розміщені в інших банках, усього"), вираховується з основного капіталу. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль".

2.2.18. Назву форми N 605 "Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", форму та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт
про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю

за станом на ____________ 20__ року

________________________
(найменування банку)

 

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N з/п

Назва показника

Балансова вартість дебіторської заборгованості на звітну дату (без сформованого резерву)

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за фінансовою дебіторською заборгованістю на звітну дату з урахуванням показника безризиковості активу

Балансова вартість фінансової дебіторської заборгованості / дебіторської заборгованості за господарською діяльністю на звітну дату (без сформованого резерву) з урахуванням показника безризиковості активу

Розрахункова сума резерву

Фактично сформована сума резерву

Відхилення
(+/-)

1

2

3

4

5

6

7

8

I

Дебіторська заборгованість, усього

 

 

 

 

 

 

1

Фінансова дебіторська заборгованість, усього

 

 

 

 

 

 

1.1

I категорія якості, із неї:

 

 

 

 

 

 

1.1.1

строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці

 

 

Х

 

 

 

1.1.2

строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців

 

Х

 

 

 

 

1.2

II категорія якості, із неї:

 

 

 

 

 

 

1.2.1

строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці

 

 

Х

 

 

 

1.2.2

строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців

 

Х

 

 

 

 

1.3

III категорія якості, із неї:

 

 

 

 

 

 

1.3.1

строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці

 

 

Х

 

 

 

1.3.2

строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців

 

Х

 

 

 

 

1.4

IV категорія якості, із неї:

 

 

 

 

 

 

1.4.1

строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці

 

 

Х

 

 

 

1.4.2

строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців

 

Х

 

 

 

 

1.5

V категорія якості, з неї:

 

 

 

 

 

 

1.5.1

строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці

 

 

Х

 

 

 

1.5.2

строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує 3-х місяців

 

Х

 

 

 

 

2

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю, усього,
із неї:

 

Х

 

 

 

 

2.1

I категорія якості

 

Х

 

 

 

 

2.2

II категорія якості

 

Х

 

 

 

 

2.3

III категорія якості

 

Х

 

 

 

 

2.4

IV категорія якості

 

Х

 

 

 

 

2.5

V категорія якості

 

Х

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

____________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

Пояснення щодо заповнення форми N 605
Звіт про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю

1. Звіт передбачає надання даних про формування резервів для відшкодування можливих втрат за дебіторською заборгованістю відповідно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. Звіт складається в національній валюті (у копійках). Дебіторська заборгованість, яка обліковується на балансі в іноземній валюті, відображається у звіті в гривневому еквіваленті, перерахована за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на звітну дату.

3. Опис параметрів заповнення форми.

Колонка 3 - зазначається балансова вартість дебіторської заборгованості, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку (без урахування суми раніше сформованого резерву) за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 4 - зазначається теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за довгостроковою фінансовою дебіторською заборгованістю (строк погашення якої згідно з умовами договору перевищує 3 місяці), визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку. Під час визначення теперішньої вартості майбутніх грошових потоків їх попередня оцінка здійснюється з урахуванням показника безризиковості активу, що визначається згідно з вимогами Положення.

Колонка 5 - зазначається балансова вартість короткострокової фінансової дебіторської заборгованості (строк погашення якої згідно з умовами договору не перевищує трьох місяців) або дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку (без урахування суми раніше сформованого резерву) та зважена на показник безризиковості такої дебіторської заборгованості згідно з вимогами Положення.

Колонка 6 - зазначається розрахункова сума резерву під дебіторську заборгованість (дані колонки 3 мінус дані колонки 4 або 5 відповідно), яку банк має сформувати.

Колонка 7 - зазначається фактично сформована банком сума резерву під дебіторську заборгованість, що обліковується за балансовими рахунками 1890, 2890, 3590, 3599.

Колонка 8 - зазначається відхилення суми фактично сформованого резерву від розрахункової суми (дані колонки 7 мінус дані колонки 6).

Рядок 1 - зазначається загальна сума фінансової дебіторської заборгованості, що обліковується за балансовими рахунками 1811, 1819, 2800, 2801, 2809, 3540, 3541, 3548, 3552, 3559, 3570, 3578, 3579, 3710. Дорівнює сумі фінансової дебіторської заборгованості рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5.

Рядки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 - зазначається сума фінансової дебіторської заборгованості, оцінка якої здійснюється залежно від строку її погашення згідно з умовами договору та відповідно до вимог Положення. Розподіл заборгованості здійснюється в розрізі параметра "кінцевий строк погашення" (S240) за значенням від 93 днів.

Рядки 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.5.2 - зазначається сума фінансової дебіторської заборгованості, оцінка якої здійснюється залежно від строку її погашення згідно з умовами договору та відповідно до вимог Положення. Розподіл заборгованості здійснюється в розрізі параметра "кінцевий строк погашення" (S240) за значенням до 92 днів.

Сума рядків 1.1.1 та 1.1.2, 1.2.1 та 1.2.2, 1.3.1 та 1.3.2, 1.4.1 та 1.4.2, 1.5.1 та 1.5.2 дорівнює рядкам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5 відповідно.

Рядок 2 - зазначається загальна сума дебіторської заборгованості за господарською діяльністю, що обліковується за балансовими рахунками 3510, 3519, 3550, 3551. Дорівнює сумі дебіторської заборгованості за господарською діяльністю рядків 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5.

Дані рядка I дорівнюють сумі даних рядків 1 та 2.

4. Під час розрахунку нормативу мінімального розміру регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком "мінус" у колонці 8 (рядок I "Дебіторська заборгованість, усього"), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над його розрахунковою сумою до розрахунку береться нуль".

2.2.19. Форму N 606 "Звіт про формування банками резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами" та пояснення щодо її заповнення виключити.

2.2.20. У формі N 610 "Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" та поясненні щодо її заповнення:

у підзаголовку таблиці:

слова "(код валюти)" замінити словами "(код валюти / банківського металу)";

слова "(назва валюти)" замінити словами "(назва валюти / банківського металу)";

у таблиці форми:

назви колонок 7, 12 доповнити словами "/банківських металах";

у поясненні:

в абзацах другому, двадцять третьому слова "коштів на умовах" виключити;

абзац другий доповнити словами "на звітну дату";

в абзацах четвертому, сьомому, дванадцятому та тринадцятому слова "залучених коштів на умовах" виключити;

в абзаці восьмому:

слова "коштів у гривнях (залучена на умовах субординованого боргу для врахування до капіталу банку)" замінити словами "субординованого боргу, залучена для врахування до капіталу банку";

доповнити реченням такого змісту: "Якщо субординований борг залучений в іноземній валюті або в банківських металах, то зазначається сума субординованого боргу в гривневому еквіваленті";

в абзаці одинадцятому:

після слів "в іноземній валюті" доповнити словами "або в банківських металах";

доповнити реченням такого змісту: "Сума за кожним рядком колонки 7 має дорівнювати сумі за відповідним рядком колонки 6, крім рядка "Усього";

в абзаці дванадцятому:

після слів "в іноземній валюті" доповнити словами "або в банківських металах";

слова "(якщо кошти залучені на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, то зазначається сума субординованого боргу в гривневому еквіваленті на дату укладення угоди)" замінити словами "(якщо субординований борг залучений в іноземній валюті або в банківських металах, то зазначається сума субординованого боргу в гривневому еквіваленті на звітну дату)";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"кожний рядок колонки 6, крім рядка "Інші кредитори", множиться на відповідний рядок колонки 9 і ділиться на 100";

абзац вісімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять третій уважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять другим.

2.2.21. У формі N 613 "Звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонку 27 рядків 4 - 6, 11 - 13 доповнити знаком "Х";

у поясненні:

у пункті 9:

таблицю абзацу сорок третього викласти в такій редакції:

"

Вид активних банківських операцій

Класифікація активних банківських операцій за категоріями якості1

Код категорії якості активу

Кредитні операції, операції з розміщення коштів на кореспондентських рахунках в інших банках, операції з придбання цінних паперів, дебіторська заборгованість, інші активні банківські операції

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

";

виноску 1 абзацу сорок третього викласти в такій редакції:

"____________
1 Класифікація активних банківських операцій за категоріями якості визначається відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544".

Після абзацу сорок третього доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Для активів, за якими відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України категорія якості не визначається, у колонці 24 проставляється нуль".

У зв'язку з цим абзаци сорок четвертий - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами сорок п'ятим - п'ятдесят дев'ятим;

таблицю абзацу п'ятдесят другого викласти в такій редакції:

"

Клас контрагента/інсайдера

Код класу контрагента/
інсайдера

клас банку - боржника; клас фізичної особи - боржника; клас емітента - юридичної особи/банку

клас юридичної особи - боржника

А

1

1

Б

2

2

В

3

3

Г

4

4

-

5

5

-

6

6

-

7

7

-

8

8

-

9

9

";

в абзаці п'ятдесят третьому слова "(дебіторська заборгованість, з цінними паперами, однорідні споживчі кредити тощо)" замінити словами "(дебіторською заборгованістю, групою фінансових активів тощо)";

абзац п'ятдесят четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят п'ятий - п'ятдесят дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятдесят четвертим - п'ятдесят восьмим;

в абзаці п'ятдесят четвертому:

перше речення після слова "опосередкована" доповнити словом "участь/", слово "фонду" замінити словом "капіталу";

друге речення викласти в такій редакції: "Розмір участі особи в контрагента/інсайдера - юридичної особи розраховується шляхом додавання розміру її прямого володіння участю в банку / юридичній особі та розмірів усіх часток участі у контрагента/інсайдера - юридичної особи осіб, які мають пряме володіння участю в банку / юридичній особі та через яких така особа здійснює опосередковане/опосередкований володіння/контроль участю/участі у контрагента/інсайдера - юридичної особи (визначення опосередкованого володіння участю у контрагента/інсайдера - юридичної особи здійснюється відповідно до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року N 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за N 1204/19942)";

абзац п'ятдесят п'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят шостий - п'ятдесят восьмий уважати відповідно абзацами п'ятдесят п'ятим - п'ятдесят сьомим;

в абзаці п'ятдесят шостому цифри "80" замінити цифрами "150";

абзац тринадцятий пункту 10 виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий, п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим;

абзац чотирнадцятий виключити.

2.2.22. У формі N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками" та поясненні щодо її заповнення:

у підзаголовку таблиці:

слова "група валют / резидентність/строковість" замінити словами "код валюти / резидентність/строковість";

у таблиці форми:

назву колонки 11 викласти в такій редакції:

"від 366 (367) до 548 (549) днів";

назву колонки 12 викласти в такій редакції:

"від 549 (550) до 2 років";

колонки 1 і 2 рядків 3.2 - 3.5 викласти в такій редакції:

"

3.2

у портфелі банку на продаж (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

3.3

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

 

із них:

3.3.1

державні цінні папери в портфелі банку на продаж, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

3.4

у портфелі банку до погашення (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

3.5

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

";

після рядка 3.5 доповнити таблицю чотирма новими рядками:

"

 

із них:

3.5.1

державні цінні папери в портфелі банку до погашення, випущені для фінансування заходів, пов'язаних з проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

3.6

нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

3.7

резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж та до погашення

";

у поясненні:

в абзаці першому:

слова "щодекадно за даними щоденного балансу банку [форма N 1Д (щоденна)] за групами" замінити словами "за кодами";

після слів "нормативів ліквідності" доповнити словами "та нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу";

абзац другий після слова "крім" доповнити літерою, цифрами та словом "R012 та";

абзац четвертий доповнити цифрами "3.5, 3.6";

після абзацу одинадцятого доповнити пояснення чотирма новими абзацами такого змісту:

"Суми за рахунками 1490 КА (рядок 3.7), 1491 КА (рядок 3.7), 1592 КА (рядок 4.14), 1590 (рядок 4.15), 2400 КА (рядок 5.6), 2401 КА (рядок 5.6), 3190 КА (рядки 6.10, 6.11), 3290 КА (рядок 6.11) уключаються до форми N 631 з урахуванням параметра R012.

Суми за відповідними рахунками з обліку неамортизованих дисконтів/премій за наданими кредитами включаються до рядків 5.1 (рахунки 2016 КА, 2026 КА, 2036 КА, 2065 А, 2066 КА, 2075 А, 2076 КА, 2085 А, 2086 КА), 5.1.1 (рахунки 2085 А, 2086 КА), 5.2 (рахунки 2105 А, 2106 КА, 2115 А, 2116 КА, 2125 А, 2126 КА, 2135 А, 2136 КА), 5.2.1 (рахунки 2125 А, 2126 КА, 2135 А, 2136 КА), 5.3 (рахунки 2205 А, 2206 КА, 2215 А, 2216 КА, 2226 КА, 2235 А, 2236 КА), 5.3.1 (рахунки 2235 А, 2236 КА) форми N 631 з урахуванням параметра R012.

У колонках 3 - 16 форми N 631 відображаються активи/пасиви за строками, що залишилися до погашення фінансового інструменту на звітну дату згідно з умовами договору, а саме: "на вимогу", "овернайт", "від 2 до 7 днів", "від 8 до 31 дня", "від 32 до 92 днів", "від 93 до 183 днів", "від 184 до 274 днів", "від 275 до 365 (366) днів", "від 366 (367) до 548 (549) днів", "від 549 (550) днів до 2 років", "від 2 до 3 років", "від 3 до 5 років", "від 5 до 10 років", "понад 10 років".

Якщо договором передбачено строки (графік) поступового повернення коштів, то визначені договором частини такого активу/зобов'язання відображаються за відповідними строками, що залишилися до погашення згідно з графіком".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий уважати відповідно абзацами шістнадцятим, сімнадцятим.

У таблиці абзацу сімнадцятого:

рядки 3.2 - 3.5 викласти в такій редакції:

"

3.2

у портфелі банку на продаж (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

1411, 1412, 1413, 1414, 1415/3,9 А-П, 1416/3,9 КА, 1417/3,9

за строком дії базового активу або відповідно до наміру банку щодо строку продажу цих активів (у разі укладення договору про купівлю/продаж цих паперів)

3.3

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж

1410, 1415/2,4 А-П,
1416/2, 4 КА, 1417/2,4, 1430, 1435А-П, 1436 КА, 1437

на вимогу

 

із них:

 

 

3.3.1

державні цінні папери в портфелі банку на продаж, випущені для фінансування заходів, пов'язаних із проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

1410/1, 2, 1415/2А-П, 1416/2, 1417/2

на вимогу

3.4

у портфелі банку до погашення (крім облігацій внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України)

1421, 1422, 1423, 1424, 1426/3,9 КА, 1427/3,9

за аналітичним обліком

3.5

облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, та боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення

1420, 1426/2,4 КА, 1427/2,4, 1440, 1446 КА, 1447

на вимогу

";

після рядка 3.5 доповнити таблицю чотирма новими рядками:

"

 

із них:

 

 

3.5.1

державні цінні папери в портфелі банку до погашення, випущені для фінансування заходів, пов'язаних із проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні

1420/1, 2,
1426/2, 1427/2

на вимогу

3.6

нараховані доходи за казначейськими та іншими цінними паперами, що рефінансуються та емітовані Національним банком України

1408, 1418, 1428, 1438, 1448

за аналітичним обліком

3.7

резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж та до погашення

1490 КА, 1491 КА

за аналітичним обліком

";

колонку 3 рядка 15.1 викласти в такій редакції:

"п. 2.3 + п. 3.1 + п. 3.2 + п. 3.3 + п. 3.4 + п. 3.5 + п. 4.3 + п. 4.4 + п. 4.5 + п. 4.6 + п. 4.7 + п. 4.8 + п. 4.9 + п. 4.10 + п. 4.11 + п. 4.12 + п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3 + п. 5.4 + п. 6.2 + п. 6.6 + п. 6.8".

2.2.23. Форму N 632 "Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями

за станом на ____________ 20__ року

_______________________
(найменування банку)

 

_______________________
(місцезнаходження банку)

_______________________
(код валюти)

 

_______________________
(назва валюти)

(копійки)

N
з/п

Назва показника

Обсяг безнадійної заборгованості на звітну дату

Зміни в обсягах безнадійної заборгованості у звітному періоді

усього

у тому числі
за якою є прострочення погашення боргу більше ніж на 180 днів

збільшення обсягу безнадійної заборгованості

зменшення обсягу безнадійної заборгованості

за основним боргом

за нарахова-
ними доходами

усього

у тому числі у зв'язку з:

за основним боргом

за нарахо-
ваними доходами

основ-
ного боргу

нарахо-
ваних доходів

списанням за рахунок резерву

погашенням

продажем (відступ-
ленням права вимоги)

інши-
ми причи-
нами

усього

у тому числі за рахунок забезпе-
чення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Кредитні операції

1

Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Кредити, що надані суб'єктам господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Кредити, надані фізичним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кошти, розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4 +5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

З них кредити, надані пов'язаним особам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Операції з цінними паперами

1

Боргові цінні папери
(рядки 1.1 + 1.2 + 1.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Боргові цінні папери нефінансових підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Усього (рядки 1 + 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

З них цінні папери, емітовані пов'язаними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Дебіторська заборгованість

1

Дебіторська заборгованість за операціями з банками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Інша дебіторська заборгованість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Усього
(рядки 1 + 2 +3 + 4 + 5 + 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

З них заборгованість за операціями з пов'язаними особами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Усього
(рядок 6 розділу I + рядок 3 розділу II + рядок 7 розділу III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

Голова Правління (ради директорів)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

______________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Пояснення щодо заповнення форми N 632
Звіт про обсяги безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями

1. Звіт передбачає надання інформації про зміни, що відбулися протягом звітного періоду в обсязі заборгованості за активними банківськими операціями, яка включає суму основної заборгованості перед банком та/або нараховані доходи та визначена безнадійною відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України (далі - безнадійна заборгованість).

2. Під час складання звіту необхідно користуватися:

Положенням про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення N 23);

Порядком відшкодування банками України безнадійної заборгованості за рахунок резерву, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року N 172, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2011 року за N 722/19460;

Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032 (зі змінами), у частині визначення пов'язаних осіб / інсайдерів банку.

3. У звіті відображаються залишки безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями, що обліковуються за балансовими рахунками в національній валюті та іноземній валюті в гривневому еквіваленті, з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземних валют, установленого Національним банком України на звітну дату, та зміни в обсязі такої заборгованості.

Зміни в обсязі безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями відображаються як обсяг дебетових (збільшення) та кредитових (зменшення) оборотів за звітний період за балансовими рахунками, за якими обліковується актив, класифікований як "безнадійний".

4. Дані за безнадійною заборгованістю за активними банківськими операціями надаються в розрізі таких параметрів: "ознака інсайдера" (K061), "код валюти" (R030) - з урахуванням параметра аналітичного обліку R011.

5. Опис параметрів заповнення форми.

Розділ I. "Кредитні операції"

Рядок 1 "Операції на міжбанківському ринку (кредити, фінансовий лізинг, депозити)" (обліковуються за рахунками 1502, 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516 КА, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526 КА, 1527, 1528, 1529, 1600А, 1607).

Рядок 2 "Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування" (обліковуються за рахунками 2102, 2103, 2105, 2106 КА, 2107, 2108, 2109, 2112, 2113, 2115, 2116 КА, 2117, 2118, 2119, 2122, 2123, 2125, 2126 КА, 2127, 2128, 2129, 2132, 2133, 2135, 2136 КА, 2137, 2138, 2139).

Рядок 3 "Кредити, що надані суб'єктам господарювання" (обліковуються за рахунками 2010, 2016 КА, 2018, 2020, 2026 КА, 2027, 2028, 2029, 2030, 2036 КА, 2037, 2038, 2039, 2062, 2063, 2065, 2066 КА, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076 КА, 2077, 2078, 2079, 2082, 2083, 2085, 2086 КА, 2087, 2088, 2089, 2600 А, 2605 А, 2607, 2650 А, 2655 А, 2657).

Рядок 4 "Кредити, надані фізичним особам" (обліковуються за рахунками 2202, 2203, 2205, 2206 КА, 2207, 2208, 2209, 2211, 2215, 2216 КА, 2217, 2218, 2219, 2220, 2226 КА, 2227, 2228, 2229, 2232, 2233, 2235, 2236 КА, 2237, 2238, 2239, 2620 А, 2625 А, 2627).

Рядок 5 "Кошти, розміщені на кореспондентських рахунках в інших банках" (обліковуються за рахунками 1500 А, 1508, 1509).

Рядок 6 "Усього" - зазначається загальна сума даних за рядками 1 - 5 цього розділу.

Рядок 6.1 - зазначається сума кредитів, які надані пов'язаним особам / інсайдерам банку.

Розділ II. "Операції з цінними паперами"

Рядок 1 "Боргові цінні папери" - зазначається загальна сума даних за рядками 1.1 - 1.3 цього розділу.

Рядок 1.1 "Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування" (обліковуються за рахунками 1412, 1416 КА, 1417, 1418, 1419, 1422, 1426 КА, 1427, 1428, 1429, 3110, 3111, 3116 КА, 3117, 3118, 3119, 3210, 3211, 3216 КА, 3217, 3218, 3219).

Рядок 1.2 "Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами" (обліковуються за рахунками 1413, 1416 КА, 1417, 1418, 1419, 1423, 1426 КА, 1427, 1428, 1429, 3112, 3113, 3116 КА, 3117, 3118, 3119, 3212, 3213, 3216 КА, 3217, 3218, 3219).

Рядок 1.3 "Боргові цінні папери нефінансових підприємств" (обліковуються за рахунками 1414, 1416 КА, 1417, 1418, 1419, 1424, 1426 КА, 1427, 1428, 1429, 3114, 3116 КА, 3117, 3118, 3119, 3214, 3216 КА, 3217, 3218, 3219).

Рядок 2 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком" - зазначається загальна сума даних за рядками 2.1 - 2.3 цього розділу.

Рядок 2.1 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками" (обліковуються за рахунками 3102, 3108, 3122, 3128, 3132, 3138).

Рядок 2.2 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами" (обліковуються за рахунками 3103, 3108, 3123, 3128, 3133, 3138).

Рядок 2.3 "Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком" (обліковуються за рахунками 3105, 3108, 3125, 3128, 3135, 3138).

Рядок 3 "Усього" - зазначається загальна сума даних за рядками 1, 2 цього розділу.

Рядок 3.1 - зазначається сума балансової вартості цінних паперів, які емітовані пов'язаними особами / інсайдерами банку.

Розділ III. "Дебіторська заборгованість"

Рядок 1 "Дебіторська заборгованість за операціями з банками" (обліковується за рахунками 1811, 1819).

Рядок 2 "Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" (обліковується за рахунками 2800, 2801, 2809).

Рядок 3 "Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами" (обліковується за рахунками 3540, 3541, 3548).

Рядок 4 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку" (обліковується за рахунками 3550, 3551, 3552, 3559).

Рядок 5 "Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" (обліковується за рахунками 3510, 3519).

Рядок 6 "Інша дебіторська заборгованість" (обліковується за рахунками 3570, 3578, 3579, 3710).

Рядок 7 - зазначається загальна сума даних за рядками 1 - 6 цього розділу.

Рядок 7.1 - зазначається сума дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними особами / інсайдерами банку.

Розділ IV "Усього" - зазначається загальна сума даних за такими рядками: 6 розділу I, 3 розділу II, 7 розділу III.

Колонка 3 - зазначається загальний обсяг безнадійної заборгованості за активними банківськими операціями, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 4 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості за основним боргом, за якою є прострочення погашення боргу більше ніж на 180 днів, за станом на перше число місяця, наступного за звітним.

Колонка 5 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості за нарахованими доходами, за якою є прострочення погашення боргу більше ніж на 180 днів на звітну дату.

Колонка 6 - зазначається обсяг збільшення безнадійної заборгованості за основним боргом за звітний місяць (дебетові обороти).

Колонка 7 - зазначається обсяг збільшення безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за звітний місяць (дебетові обороти).

Колонка 8 - зазначається обсяг зменшення безнадійної заборгованості за основним боргом за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 9 - зазначається обсяг зменшення безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 8 + колонка 9 = колонка 10 + колонка 11 + колонка 13 + колонка 14.

Колонка 10 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, відшкодованої (списаної) за рахунок резерву за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 11 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, погашеної за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 12 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, погашеної за рахунок забезпечення за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 13 - зазначається обсяг безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, проданої, у тому числі шляхом відступлення права вимоги за звітний місяць (кредитові обороти).

Колонка 14 - зазначається обсяг зменшення безнадійної заборгованості, яка включає основну заборгованість та/або нараховані доходи, з інших причин, ніж ті, що наведені в колонках 10, 11 та 13, за звітний місяць (кредитові обороти)".

2.2.24. У формі N 645 "Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" та поясненні щодо її заповнення:

у підзаголовку таблиці слова "Голова правління (ради директорів)" замінити словами "Керівник юридичної особи - власника істотної участі";

у поясненні:

в абзаці другому:

у першому реченні слова "голови правління (ради директорів)" замінити словом "керівника", після слова "печатки" доповнити словами "юридичної особи - власника істотної участі";

у третьому реченні слова "звіти за формами" замінити словами "річні звіти за останній звітний період за формами";

четверте речення викласти в такій редакції: "Зазначені звіти та форма N 645 подаються до банків України з нотаріально засвідченим перекладом на державну мову".

2.2.25. У формі N 653 "Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми колонки 1 та 2 рядків 3.1 - 3.11 викласти в такій редакції:

"

3.1

Сільське господарство,
лісове господарство та рибне господарство

3.2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3.3

Переробна промисловість, усього:

3.3.1

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3.3.2

Текстильне виробництво

3.3.3

Виробництво одягу

3.3.4

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3.3.5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

3.3.6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3.3.7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

3.3.8

Виробництво машин і устаткування

3.3.9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

3.3.10

Виробництво інших транспортних засобів

3.3.11

Інші галузі переробної промисловості

3.4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3.5

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

3.6

Будівництво

3.7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3.7.1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

3.7.2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

3.7.3

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

3.8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3.9

Інформація та телекомунікації

3.10

Освіта

3.11

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

";

після рядка 3.11 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

3.12

Інші види економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у пункті 4 пояснення:

в абзаці дев'ятнадцятому слова та цифри "форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" замінити словами та цифрами "форми N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій";

в абзаці тридцять третьому слова та цифри "обсяг безнадійної кредитної заборгованості, що списується банком відповідно до пункту 1.10 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 липня 2000 року N 279, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2000 року за N 474/4695" замінити словами та цифрами "обсяг безнадійної кредитної заборгованості, що списується банком відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу V Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544".

2.2.26. У формі N 655 "Звіт про кількість реструктуризованих кредитних договорів та обсяги реструктуризованої заборгованості" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонки 1 та 2 рядків 3.1 - 3.11 викласти в такій редакції:

"

3.1

Сільське господарство,
лісове господарство та рибне господарство

3.2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3.3

Переробна промисловість, усього:

3.3.1

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3.3.2

Текстильне виробництво

3.3.3

Виробництво одягу

3.3.4

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3.3.5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

3.3.6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3.3.7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

3.3.8

Виробництво машин і устаткування

3.3.9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

3.3.10

Виробництво інших транспортних засобів

3.3.11

Інші галузі переробної промисловості

3.4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3.5

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

3.6

Будівництво

3.7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3.7.1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

3.7.2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

3.7.3

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

3.8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3.9

Інформація та телекомунікації

3.10

Освіта

3.11

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

";

після рядка 3.11 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

3.12

Інші види економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у поясненні:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За договорами, що передбачають кредитування в різних валютах (мультивалютні кредитні лінії) та щодо яких прийнято рішення про реструктуризацію, кількість реструктуризованих кредитних договорів визначається за кількістю відкритих аналітичних рахунків для обліку кредитної заборгованості, щодо якої прийнято рішення про реструктуризацію";

у пункті 5:

абзац двадцять сьомий доповнити реченням такого змісту: "Визначення заборгованості як негативно класифікованої здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України";

абзац двадцять дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - тридцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять дев'ятим - тридцять четвертим;

абзаци тридцятий і тридцять перший виключити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - тридцять четвертий уважати відповідно абзацами тридцятим - тридцять другим.

2.2.27. У формі N 658 "Звіт про заборгованість за кредитними операціями клієнта, який має прострочені платежі за основним боргом та/або нарахованими доходами" та поясненні щодо її заповнення:

у таблиці форми:

колонки 1 та 2 рядків 3.1 - 3.11 викласти в такій редакції:

"

3.1

Сільське господарство,
лісове господарство та рибне господарство

3.2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3.3

Переробна промисловість, усього:

3.3.1

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

3.3.2

Текстильне виробництво

3.3.3

Виробництво одягу

3.3.4

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3.3.5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

3.3.6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

3.3.7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

3.3.8

Виробництво машин і устаткування

3.3.9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

3.3.10

Виробництво інших транспортних засобів

3.3.11

Інші галузі переробної промисловості

3.4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3.5

Водопостачання, каналізація, поводження з відходами

3.6

Будівництво

3.7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

3.7.1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

3.7.2

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

3.7.3

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

3.8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

3.9

Інформація та телекомунікації

3.10

Освіта

3.11

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

";

після рядка 3.11 доповнити таблицю новим рядком такого змісту:

"

3.12

Інші види економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

";

у пункті 4 пояснення:

в абзаці шістнадцятому слова та цифри "форми N 302 "Звіт про класифіковані кредитні операції та сформовані резерви за кредитними операціями" замінити словами та цифрами "форми N 302 "Звіт про класифікацію кредитних операцій".

2.2.28. Колонку 8 таблиці форми N 670 "Звіт про двадцять найбільших учасників банку" викласти в такій редакції:

"

Вартість акцій (паїв)

8

 

 

".

2.2.29. Назву форми N 691 "Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць", форму та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами

за станом на ____________ 20__ року

__________________________
(найменування банку)

 

___________________________
(місцезнаходження банку)

(копійки)

N
з/п

Назва показника

Балансова вартість цінних паперів на звітну дату
(без сформованого резерву)

Теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цінними паперами

Справедлива (ринкова) вартість цінних паперів, унесених до біржового реєстру

Розрахункова сума резерву

Сума сформованого резерву / уцінки

Відхилення
(+/-)

усього

у тому числі за категоріями якості

I

II

III

IV

V

усього

у тому числі за
IV та V категоріями якості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Цінні папери в портфелі банку на продаж - усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Цінні папери, що внесені до біржового реєстру, - усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

1.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

1.2

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

2

Цінні папери, що не внесені до біржового реєстру, - усього,
з них:

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.1

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

2.2

Боргові цінні папери

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

II

Цінні папери в портфелі банку до погашення

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

 

III

Негативно класифіковані цінні папери в торговому портфелі банку

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

 

Х

Х

"___" ____________ 20__ р.

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

_______________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

 

 

Пояснення щодо заповнення форми N 691
Звіт про класифікацію цінних паперів та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами

1. Звіт передбачає надання інформації за операціями з цінними паперами відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544 (далі - Положення).

2. У звіті відображається інформація щодо розрахунку та формування резерву для відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами в портфелі банку на продаж та в портфелі до погашення на звітну дату, у тому числі:

балансова вартість цінних паперів на звітну дату (без урахування суми сформованого резерву);

теперішня вартість попередньо оцінених майбутніх грошових потоків на звітну дату за цінними паперами, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку;

справедлива (ринкова) вартість цінних паперів на звітну дату, яка визначена банком за даними оприлюднених котирувань цінних паперів, унесених до біржового реєстру;

розрахункова сума резерву на звітну дату;

сума сформованого резерву на звітну дату;

відхилення між розрахунковою сумою резерву на звітну дату та фактично сформованою.

У звіті також відображається інформація про обсяги негативно класифікованих цінних паперів в торговому портфелі банку (визначення цінних паперів як негативно класифікованих здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України).

3. Звіт заповнюється окремо за цінними паперами в портфелі банку на продаж, що внесені до біржового реєстру, та цінними паперами, що не внесені до біржового реєстру, за цінними паперами в портфелі банку до погашення, за цінними паперами, визначеними як негативно класифіковані, у торговому портфелі банку.

4. Опис параметрів заповнення звіту.

Рядок I - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок I = рядок 1 + рядок 2.

Рядок 1 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж, що внесені до біржового реєстру та обліковуються за такими балансовими рахунками: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 1 = рядок 1.1 + рядок 1.2;

рядок 1.1 - зазначається балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, що внесені до біржового реєстру та обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138;

рядок 1.2 - зазначається балансова вартість боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж, що внесені до біржового реєстру та обліковуються за такими балансовими рахунками: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119.

Рядок 2 - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж, що не внесені до біржового реєстру та обліковуються за такими балансовими рахунками: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138.

Рядок 2 = рядок 2.1 + рядок 2.2;

рядок 2.1 - зазначається балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі на продаж, що не внесені до біржового реєстру та обліковуються за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138;

рядок 2.2 - зазначається балансова вартість боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж, що не внесені до біржового реєстру та обліковуються за такими балансовими рахунками: 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119.

Рядок II - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів (без урахування сформованого резерву) в портфелі банку до погашення, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1428, 1429, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3216, 3217, 3218, 3219.

Рядок III - зазначається загальна сума балансової вартості цінних паперів у торговому портфелі банку, які є негативно класифікованими активами відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, що обліковуються за такими балансовими рахунками: 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1408, 3002, 3003, 3005, 3008, 3011, 3012, 3013, 3014, 3016, 3017, 3018.

Колонка 3 - зазначається загальна сума балансової вартості (без урахування раніше сформованого резерву) цінних паперів, що обліковуються в портфелі банку на продаж, цінних паперів у портфелі до погашення, цінних паперів, визначених як негативно класифіковані, у торговому портфелі банку на звітну дату.

Колонки 4 - 8 - зазначається сума балансової вартості (без урахування сформованого резерву) цінних паперів за категоріями якості, визначених відповідно до вимог Положення.

Колонка 9 - зазначається сума теперішньої вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за цінними паперами, визначена банком відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку. Грошові потоки оцінюються з урахуванням показника ризику цінного папера, що визначається згідно з вимогами Положення.

Колонка 10 - зазначається сума справедливої вартості цінних паперів, яка визначена банком за даними оприлюднених котирувань цінних паперів, унесених до біржового реєстру.

Колонка 11 - зазначається розрахункова сума резерву на звітну дату.

Колонка 12 - зазначається сума фактично сформованого резерву на звітну дату, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1490, 1491, 1492, 1493, 3190, 3191, 3290, 3291 (рядки I, II) / сума уцінки за негативно класифікованими цінними паперами в торговому портфелі банку (рядок III).

Колонка 13 - зазначається сума фактично сформованого резерву за цінними паперами IV та V категорій якості на звітну дату, що обліковується за такими балансовими рахунками: 1490, 1491, 1492, 1493, 3190, 3191, 3290, 3291 (рядки I, II)

Колонка 14 - зазначається різниця між сумою фактично сформованого резерву на звітну дату (колонка 12) та розрахунковою сумою резерву на звітну дату (колонка 11).

Під час розрахунку регулятивного капіталу (Н1) недосформована сума резерву, що зазначається зі знаком "мінус" у колонці 14 (рядки I, II), вираховується з основного капіталу банку. У разі перевищення суми фактично сформованого резерву над розрахунковою сумою резерву, що зазначається зі знаком "плюс" у колонці 14 (рядки I, II), - до розрахунку регулятивного капіталу береться нуль".

2.2.30. Абзац п'ятдесят другий пункту 3 пояснень щодо заповнення форм N 747 та N 748 "Звіт про касові обороти банку" замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Символ 93 (Безготівкові розрахунки з використанням платіжних карток) - безготівкові розрахунки підприємств, підприємців і фізичних осіб, що здійснені з використанням платіжних карток для сплати за товари та послуги через платіжні пристрої банку-еквайра, у тому числі платіжні термінали (імпринтери, банкомати, у мережі Інтернет). Облік цих сум здійснюється банком-еквайром.

Дані про безготівкові розрахунки за товари та послуги заповнюються банком-еквайром на підставі даних, поданих банку процесинговими центрами, та власної інформації, отриманої з автоматизованих карткових систем банку. Ці розрахунки мають відображатися банками - юридичними особами в регіональному розрізі".

У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят третій та п'ятдесят четвертий уважати відповідно абзацами п'ятдесят четвертим та п'ятдесят п'ятим.

2.2.31. Таблицю "Коди операцій та їх застосування" до пункту 7 розділу I пояснень щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами" викласти в такій редакції:

"I. ПОТОЧНИЙ РАХУНОК

N з/п

Стаття

Коди

Пояснення кодів

1

2

3

4

5

1

Товари

Кредит
(експорт)

Дебет
(імпорт)

За кредитом: надходження в Україну за експорт товарів.
За дебетом: платежі з України за імпорт товарів

1.1

Товари загального користування:

 

 

 

1.1.1

звичайна форма оплати

1221

1222

Усі види товарів, за винятком наведених у пунктах 1.2 - 1.5, товарні векселі

1.1.2

попередня оплата та акредитиви

1721

1722

За всіма видами товарів, за винятком наведених у пунктах 1.2 - 1.5

1.2

Енергоносії:

 

 

 

1.2.1

звичайна форма оплати

1251

1252

Природний газ, газовий концентрат, нафта, бензин, мазут, нафтококс, дизельне паливо, електроенергія, ядерне паливо;
авіаційне пальне, кам'яне вугілля та його похідні, кокс, торф, буре вугілля тощо

1.2.2

попередня оплата та акредитиви

1751

1752

- " -

1.3

Товари, придбані в портах транспортними організаціями

1551

1552

Пальне, продовольство, матеріальні запаси, допоміжні матеріали, придбані в портах транспортними організаціями. Не належить до цієї статті надання супутніх послуг (технічне обслуговування транспортних засобів, лоцманські послуги тощо)

1.4

Немонетарне золото та інші банківські метали

1661

1662

Банківські метали як засіб накопичення та банківські метали промислового призначення

1.5

Товари для перепродажу та договори комісії

1771

1772

Купівля посередником-резидентом товарів у нерезидента та наступний перепродаж їх іншому нерезиденту без ввезення на митну територію України (крім комісійних за послуги посередника). Купівля посередником-резидентом товарів у нерезидента для іншого нерезидента за договором комісії без увезення на митну територію України (крім комісійних за послуги посередника)

2

Послуги

Кредит
(експорт)

Дебет
(імпорт)

За кредитом: надходження в Україну за експорт послуг.
За дебетом: платежі з України за імпорт послуг

2.1

Послуги з перероблення матеріальних ресурсів, що належать іншим сторонам

2481

2482

Перероблення (оброблення, маркування, збирання, упакування тощо) підприємством - резидентом продукції, що належить нерезиденту; перероблення (оброблення, маркування, збирання, упакування тощо) підприємством - нерезидентом продукції, що належить резиденту

2.2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування

2041

2042

Вартість технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, автомобілів та інших товарів, що виконуються нерезидентом або для нерезидента.
До цієї категорії не належать ремонт будівель та споруд (будівництво), а також ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки (комп'ютерні послуги)

3

Транспорт

 

 

 

3.1

Морський транспорт

 

 

 

3.1.1

пасажирський

2133

2134

Пасажирські перевезення; оренда морських транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень, переказ представництвами виручки від реалізації квитків

3.1.2

вантажний

2135

2136

Вантажні перевезення;
оренда морських транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень

3.1.3

інше

2137

2138

Допоміжні послуги, у тому числі складування, навантажування, розвантажування, лоцманські послуги, комісійні виплати, агентські послуги, пов'язані з пасажирськими та вантажними перевезеннями

3.2

Повітряний транспорт

 

 

 

3.2.1

пасажирський

2153

2154

Пасажирські перевезення; оренда повітряних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень, переказ представництвами виручки від реалізації квитків

3.2.2

вантажний

2155

2156

Вантажні перевезення;
оренда повітряних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень

3.2.3

інше

2157

2158

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг);
послуги авіадиспетчерської служби

3.3

Автомобільний транспорт

 

 

 

3.3.1

пасажирський

2173

2174

Пасажирські перевезення; оренда автомобільних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень

3.3.2

вантажний

2175

2176

Вантажні перевезення;
оренда автомобільних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень

3.3.3

інше

2177

2178

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг)

3.4

Річковий транспорт

 

 

 

3.4.1

пасажирський

2193

2194

Пасажирські перевезення; оренда річкових транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень

3.4.2

вантажний

2195

2196

Вантажні перевезення;
оренда річкових транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень

3.4.3

інше

2197

2198

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги")

3.5

Залізничний транспорт

 

 

 

3.5.1

пасажирський

2223

2224

Пасажирські перевезення; оренда залізничних транспортих засобів разом з екіпажами для здійснення пасажирських перевезень

3.5.2

вантажний

2225

2226

Вантажні перевезення;
оренда залізничних транспортних засобів разом з екіпажами для здійснення вантажних перевезень

3.5.3

інше

2227

2228

Допоміжні послуги (відповідно до підпункту 3.1.3 статті "Послуги", крім лоцманських послуг)

3.6

Трубопровідний транспорт

2247

2248

Послуги з транспортування трубопроводами газу, сирої нафти та нафтопродуктів; експлуатація трубопроводів

3.7

Інші допоміжні транспортні послуги

2249

2250

Інші транспортні послуги, які неможливо віднести до будь-якого компонента транспортних послуг, що наведені вище

3.8

Поштові послуги та послуги кур'єрського зв'язку

2251

2252

Перевезення та доставка листів, інших поштових відправлень (посилок, бандеролей тощо), періодичних видань, послуги поштових відділень та оренда абонентських поштових скриньок

3.9

Послуги з передачі електроенергії

2253

2254

Оплата послуг з передачі електроенергії

4

Подорожі

 

 

Усі види товарів та послуг, придбаних приїжджими

4.1

Розрахунки за картками міжнародних (банківських та небанківських) платіжних систем

2303

2304

Покриття за платіжними картками банківських та небанківських міжнародних платіжних систем (VISA International, EUROPAY International, AMERICAN EXPRESS тощо)

4.2

Розрахунки за дорожніми чеками

2305

2306

Розрахунки за дорожніми чеками

4.3

Приватні перекази між резидентами або між нерезидентами

2307

2308

Приватні перекази з-за кордону на користь нерезидентів (у тому числі іноземних студентів), приватні перекази за кордон на користь резидентів (у тому числі студентів)

4.4

Подорожі - інше

 

 

 

4.4.1

ділові

2311

2312

Придбання товарів та послуг особами, які здійснюють подорож з діловою метою (проживання в готелі та інших місцях для короткотермінового проживання, видана на відрядження готівкова валюта тощо)

4.4.2

особисті

2315

2316

Придбання товарів та послуг особами, які здійснюють подорож з особистою метою (для лікування, навчання тощо), оплата за туристичні путівки

5

Продаж або купівля готівкової валюти у населення

2343

2344

Операції з купівлі-продажу та конверсії готівкової іноземної валюти фізичним особам у касі банку та обмінних пунктах

6

Будівництво (уключає створення, модернізацію, ремонт, реконструкцію, розширення основних фондів у вигляді будівель, зведення інженерних споруд - доріг, дамб, мостів тощо)

 

 

 

6.1

Оплата будівельних послуг

2373

2374

За кредитом: будівельні роботи, що проводяться за кордоном підприємствами - резидентами.
За дебетом: будівельні роботи, що проводяться в Україні підприємствами - нерезидентами

6.2

Фінансування будівельних робіт

2375

2376

За кредитом: фінансування нерезидентом будівельних робіт, що здійснюються компанією - резидентом в Україні.
За дебетом: фінансування резидентом будівельних робіт, що здійснюються компанією - нерезидентом за кордоном

7

Страхові послуги

 

 

 

7.1

Страхові внески (страхові премії) за договорами страхування

2421

2422

Виплати страхових внесків (страхових премій) за різними видами страхування

7.2

Страхові внески (страхові премії) за договорами перестрахування

2423

2424

Виплати страхових внесків (страхових премій) за різними видами перестрахування

7.3

Страхове відшкодування (страхова компенсація) за договорами страхування

2429

2430

Виплата страхового відшкодування (страхової компенсації) за договорами страхування

7.4

Страхове відшкодування (страхова компенсація) за договорами перестрахування

2431

2432

Виплата страхового відшкодування (страхової компенсації) за договорами перестрахування

7.5

Допоміжні страхові послуги

2433

2434

Комісійні страхових агентів та брокерів; консультативні послуги у сфері надання страхових послуг

8

Фінансові послуги

 

 

 

8.1

Фінансові послуги

2443

2444

Послуги фінансових посередників (наприклад, у зв'язку з наданням кредитних ліній); комісійні за операціями з акредитивами, банківськими акцептами, фінансовим лізингом; комісійні на користь платіжних організацій міжнародних систем переказу коштів, міжнародних карткових платіжних систем;
комісійні за проведення операцій з іноземною валютою, цінними паперами, управління активами, обслуговування кореспондентських рахунків, переказ коштів тощо

8.2

Комісійні за надання гарантії

2445

2446

Комісійні за договорами гарантії або поручительства

9

Плата за використання інтелектуальної власності

2475

2476

Плата за використання патентів, торгових марок, науково-дослідних та конструкторських розробок; авторські гонорари, роялті, оплата за договорами комерційної концесії (франчайзинг); оплата ліцензій на копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності, втіленої в оригіналах (наприклад, копірайт на книги та рукописи, програмне забезпечення, кінематографічні роботи та звукозаписи), та пов'язані з ними права (наприклад, прямий ефір, виступи і показ програм по телевізійних, кабельних та супутникових каналах)

10

Телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні послуги

 

 

 

10.1

Телекомунікаційні послуги

2351

2352

Забезпечення телефонного, мобільного, телексного, телеграфного, супутникового, факсимільного зв'язку, радіо- і телевізійного мовлення, використання електронної пошти та мережі Інтернет.
До цієї категорії не належать оплата за монтаж систем електрозв'язку (будівництво) та за користування базами даних (інформаційні послуги)

10.2

Комп'ютерні послуги

2353

2354

Оброблення баз даних;
створення та впровадження програмного забезпечення, уключаючи розроблення і програмування конкретних систем замовника;
управління обчислювальними комплексами;
консультаційні послуги з питань інформатизації; технічне обслуговування, експлуатація та ремонт обчислювальної техніки;
оплата за використання програмних продуктів без права копіювання та розповсюдження;
купівля/продаж оригіналів та прав власності на програмне забезпечення

10.3

Інформаційні послуги

2355

2356

Послуги інформаційних агентств та агентств новин, послуги SWIFT та REUTERS; пряма (індивідуальна) передплата періодичних видань; послуги бібліотек та архівів

11

Інші комерційні послуги

 

 

 

11.1

Дослідження і розробки

2489

2490

Науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, розроблення технічної документації, а також інші роботи, пов'язані з доведенням наукових і науково-технічних винаходів до стадії їх практичного використання; купівля/продаж прав власності на науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські розробки

11.2

Професійні послуги та консультаційні послуги в галузі управління

 

 

 

11.2.1

юридичні, консультаційні, аудиторські послуги

2485

2486

Гонорари за виконані адвокатом дії з надання правової допомоги, послуги з надання юридичних порад та консультацій, підготовки документів, консалтинг та аудит у сфері бухгалтерського обліку, податкового законодавства та інших галузях, консультаційні послуги у сфері управління, менеджменту, надання оперативної допомоги юридичним особам

11.2.2

реклама, маркетинг

2487

2488

Послуги з реклами та маркетингу, створення і розміщення реклами в засобах масової інформації, купівля та продаж рекламного часу; організація та проведення виставок та торговельних ярмарків, участь у виставках та торговельних ярмарках, вивчення ринку, послуги з проведення опитувань громадської думки

11.3

Технічні послуги, послуги, пов'язані з торгівлею, та інші види ділових послуг

 

 

 

11.3.1

архітектурні, інженерні та інші технічні послуги

2493

2494

Послуги з розроблення архітектурних проектів, геологічна розвідка, картографія, перевірка і сертифікація якості продукції, технічний контроль, пусконалагоджування тощо

11.3.2

переробка відходів та боротьба із забрудненням навколишнього середовища, послуги в галузі сільського господарства та гірничодобувної промисловості

2501

2502

Переробка відходів ядерного палива; рекультивація, санітарна очистка та інші послуги із захисту навколишнього середовища;
вирощування с/г культур (захист рослин від хвороб та шкідників), ветеринарні послуги, лісівництво;
послуги, пов'язані з видобутком корисних копалин

11.3.3

операційний лізинг

2483

2484

Оренда обладнання без персоналу, здавання в найм (чартер) морських і повітряних суден та іншого транспортного обладнання без команди або екіпажу, оренда приміщень, здавання в найм нерухомості

11.3.4

посередництво в торгівлі

2503

2504

Комісійні посередників - оптовиків, брокерів, дилерів та торгових агентів (крім товарних бірж), що пов'язані із зовнішньоторговельними операціями, у тому числі перепродажем товарів (придбанням товарів у нерезидента та подальшим перепродажем їх іншому нерезиденту)

11.3.5

інші комерційні послуги - інше

2497

2498

Інші види комерційних, професійних послуг, які не увійшли до вищезазначених категорій:
поліграфічні послуги, графічні роботи, фото- та відеозйомка;
послуги з добору кадрів (наприклад, екіпажів суден), письмового та усного перекладу;
робота служби охорони

12

Послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку

 

 

 

12.1

Аудіовізуальні та пов'язані з ними послуги

2505

2506

Платежі, пов'язані зі створенням художніх фільмів, театральних та музичних вистав, радіо- і телевізійних програм (у тому числі плата акторам, режисерам та продюсерам);
надходження від прокату, платежі за право на показ програм;
платежі за використання ефірного часу, трансляцію радіо- та телепередач, показ теле- та кінофільмів;
оплата за використання аудіовізуальної продукції без права копіювання та розповсюдження;
купівля/продаж оригіналів та прав власності на аудіовізуальну продукцію;
плата за послуги кабельного та супутникового зв'язку

12.2

Інші послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку

2507

2508

Оплата послуг, пов'язаних з функціонуванням музеїв, проведенням спортивних, культурних та оздоровчих заходів;
послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням, що надаються дистанційно чи безпосередньо в країні, резиденти якої отримують такі послуги;
призи за спортивні досягнення;
послуги шлюбних агенцій, ритуальні послуги;
оплата за участь у семінарах, конференціях тощо.
Послуги, пов'язані з навчанням чи лікуванням, що надаються резидентам за кордоном або нерезидентам на території України, класифікуються як подорожі

13

Послуги представництв

 

 

 

13.1

Послуги постійних представництв

2471

2472

За кредитом: надходження на рахунки представництв юридичних осіб - нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України (рахунки типу "П").
За дебетом: платежі на рахунки представництв юридичних осіб - резидентів за кордоном, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність резидента за межами України

13.2

Послуги інших представництв (крім офіційних)

2473

2474

За кредитом: надходження на рахунки представництв юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (рахунки типу "Н").
За дебетом: платежі на рахунки представництв юридичних осіб - резидентів за кордоном, які не займаються підприємницькою діяльністю за межами України. Надходження на рахунки офіційних представництв нерезидентів в Україні кваліфікуються як урядові послуги

14

Урядові послуги

2591

2592

Усі види товарів та послуг, придбаних посольствами, консульствами, офіційними торговельними, військовими та іншими представництвами (у тому числі міжнародними організаціями) на території тієї країни, у якій вони розташовані;
платежі, пов'язані із забезпеченням багатостороннього врегулювання воєнних конфліктів та з розташуванням на території відповідної країни миротворчих підрозділів, наприклад, військ ООН

15

Первинні доходи

Кредит

Дебет

За кредитом: дохід, отриманий резидентами України від нерезидентів.
За дебетом: дохід, сплачений резидентами України на користь нерезидентів

15.1

Оплата праці

2611

2612

Переказування юридичною особою на користь фізичної особи заробітної плати та інших виплат, отриманих робітниками та службовцями за межами країни, резидентами якої вони є (у тому числі переказування в Україну заробітної плати моряків, сезонних робітників, жителів прикордонних областей, що тимчасово працюють за кордоном).
До цієї категорії не належать перекази працівників дипломатичних представництв, міжнародних організацій, військового контингенту тощо.
Грошові перекази осіб, які працюють за кордоном менше одного року

15.2

Дохід від прямих інвестицій

 

 

 

15.2.1

дохід від участі в капіталі компаній

2623

2624

Дохід від пайової участі в капіталі компаній (дивіденди за простими та привілейованими акціями), розподілений прибуток закордонних відділень

15.2.2

відсотки за кредитами від прямого інвестора

2625

2626

Дохід за кредитами (відсотки), який сплачують один одному прямий інвестор та підприємство прямого інвестування, у тому числі відсотки за субординованим боргом та поворотною фінансовою допомогою від прямого інвестора (згідно з пунктами 19.2 та 19.4.2 статті "Прямі інвестиції" цієї таблиці)

15.2.3

інший дохід від прямих інвестицій

2627

2628

Дохід, сплачений (отриманий) за договором про спільну діяльність;
інші доходи від прямих інвестицій, зазначених у пунктах 19.3 та 19.4.3 статті "Прямі інвестиції" цієї таблиці

15.3

Дохід від портфельних інвестицій

 

 

 

15.3.1

дохід за цінними паперами, що дають право на участь у капіталі

2645

2646

Дохід за цінними паперами, що дають право на участь у капіталі (згідно з пунктами 20.1.1.1, 20.1.1.2, 20.2.1.1 та 20.2.1.2 статті "Портфельні інвестиції" цієї таблиці)

15.3.2

відсотки за борговими зобов'язаннями

 

 

Відсотки, отримані (сплачені) за борговими цінними паперами (згідно з пунктами 20.1.2.1, 20.1.2.2, 20.2.2.1 та 20.2.2.2 статті "Портфельні інвестиції" цієї таблиці)

15.3.2.1

відсотки за борговими зобов'язаннями - сектор загального державного управління

2651

2652

Відсотки за борговими цінними паперами, отримані (сплачені) органами державного управління України, у тому числі муніципальними

15.3.2.2

відсотки за борговими зобов'язаннями - банківський сектор

2653

2654

Відсотки за борговими цінними паперами, отримані (сплачені) українськими банками

15.3.2.3

відсотки за борговими зобов'язаннями - інші сектори

2655

2656

Відсотки за борговими цінними паперами, отримані (сплачені) іншими секторами економіки України

15.4

Дохід від інших інвестицій

 

 

 

15.4.1

відсотки за довгостроковими кредитами

 

 

Відсотки за довгостроковими кредитами та позиками (згідно з пунктами 21.1.2.1 статті "Інші інвестиції - активи" та 21.2.2.1 статті "Інші інвестиції - пасиви" цієї таблиці)

15.4.1.1

відсотки за довгостроковими кредитами - сектор загального державного управління

2663

2664

Відсотки, сплачені за довгостроковими кредитами та позиками, залученими органами державної влади, у тому числі муніципальними (отримані за довгостроковими кредитами, наданими органами державної влади нерезидентам)

15.4.1.2

відсотки за довгостроковими кредитами - банківський сектор

2665

2666

Відсотки, сплачені за довгостроковими кредитами та позиками, залученими українськими банками (отримані за довгостроковими кредитами, наданими українськими банками)

15.4.1.3

відсотки за довгостроковими негарантованими кредитами - інші сектори

2667

2668

Відсотки за довгостроковими кредитами, залученими (наданими) іншими секторами економіки України (крім гарантованих до повернення Кабінетом Міністрів України)

15.4.1.4

відсотки за довгостроковими гарантованими кредитами - інші сектори

-

2670

Відсотки за довгостроковими кредитами, залученими іншими секторами економіки України та гарантованими до повернення Кабінетом Міністрів України

15.4.2

інші доходи від інших інвестицій

 

 

Відсотки за іншими фінансовими вимогами/зобов'язаннями розділу "Інші інвестиції" - за кредитами (крім довгострокових), депозитами тощо

15.4.2.1

інші доходи від інших інвестицій - банківський сектор

2673

2674

Доходи за зазначеними в пункті 15.4.2 статті "Інші доходи від інших інвестицій" вимогами (зобов'язаннями), отримані (сплачені) українськими банками;
відсотки за користування залишками коштів на коррахунку

15.4.2.2

інші доходи від інших інвестицій - інші сектори

2675

2676

Доходи за зазначеними в пункті 15.4.2 вимогами (зобов'язаннями), отримані (сплачені) іншими секторами економіки України

16

Вторинні доходи
(поточні трансферти)

Кредит

Дебет

За кредитом: поточні трансферти, отримані резидентами від нерезидентів.
За дебетом: поточні трансферти, сплачені резидентами на користь нерезидентів

16.1

Сектор загального державного управління

2853

2854

Гуманітарна допомога, отримана (надана) державними органами України;
внески державних органів України до фондів міжнародних організацій;
податки і штрафи, сплачені нерезидентами до державних органів України або державними органами України на користь нерезидентів

16.2

Інші сектори

 

 

 

16.2.1

грошові перекази працівників, які працюють за кордоном

2863

2864

Грошові перекази осіб, які працюють за кордоном понад 1 рік (безвідплатні грошові перекази сім'ям)

16.2.2

інші приватні перекази між резидентом та нерезидентом

2867

2868

Приватні перекази, що надходять резидентам від нерезидентів або нерезидентам від резидентів (крім переказів, здійснених з використанням міжнародних систем переказу коштів)

16.2.3

соціальні виплати

2869

2870

Пенсії, стипендії, допомога по безробіттю, виплати на утримання дітей та інші виплати відповідно до програм соціального забезпечення, що виплачуються резидентам державними органами та недержавними організаціями інших країн або нерезидентам - недержавними організаціями України

16.2.4

поточні трансферти інших секторів - інше

2871

2872

Дарування;
благодійні внески, гранти, гуманітарна допомога, отримана/надана фізичними особами та/або недержавними організаціями України;
періодичні відрахування (уключаючи членські внески) благодійним, релігійним і культурним організаціям;
сплата податків, мита, штрафів, відшкодування збитків за рішенням суду тощо, якщо вони здійснюються фізичними особами - резидентами або недержавними організаціями України на користь державних органів і недержавних організацій інших країн або нерезидентами на користь недержавних організацій України;
купівля/продаж лотерейних квитків та сплата виграшів;
безповоротна фінансова допомога суб'єктам господарської діяльності (за винятком тих випадків, за яких кошти надходять від прямого інвестора)

II. РАХУНОК ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

N з/п

Стаття

Коди

Пояснення кодів

1

2

3

4

17

Капітальні трансферти

 

Неоплатні, безповоротні платежі, які мають одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і для їх отримувача (бенефіціара) і які безпосередньо пов'язані з придбанням або продажем основного капіталу

17.1

сектор загального державного управління

 

 

17.1.1

державні трансферти на інвестиційні цілі

3433

Капітальні трансферти державних органів України на користь нерезидентів (або навпаки - капітальні трансферти нерезидентів на користь державних органів України), що призначені для повного або часткового покриття видатків на придбання основного капіталу (наприклад, фінансування великомасштабних будівельних проектів)

17.1.2

інші капітальні трансферти

3434

Сплата податків на спадщину нерезидентами;
дарування (у формі капітальних трансфертів);
компенсаційні виплати, отримані (сплачені) державними органами України у зв'язку зі значними збитками, завданими основному капіталу

17.2

інші сектори

 

 

17.2.1

трансферти на інвестиційні цілі інших секторів

3461

Передавання права власності на основний капітал;
спадщину; сплата податків на спадщину резидентами;
інвестиційні субсидії, у тому числі гранти на реконструкцію і розвиток виробництва

17.2.2

грошові перекази мігрантів

3462

Перекази у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання

18

Придбання/реалізація нефінансових активів

 

 

18.1

придбання/реалізація земельних ділянок іноземними представництвами

3591

Придбання/реалізація земельних ділянок іноземними дипломатичними, торговельними та іншими офіційними представництвами та установами міжнародних організацій, а також представництвами міжнародних організацій

18.2

придбання/реалізація активів нематеріального характеру

3592

Купівля (продаж) маркетингових активів (гудвіл): брендів, заголовків періодичних видань, винаходів, промислових зразків, торгових знаків, торгових марок, патентів, логотипів, доменних імен у мережі Інтернет, ноу-хау тощо.
Трансфери спортсменів; продаж Україною квоти на викиди в атмосферу вуглекислого газу

18.3

оренда землі

3593

Платежі за оренду землі

III. ФІНАНСОВИЙ РАХУНОК

N з/п

Стаття

Коди

Пояснення кодів

1

2

3

4

19

Прямі інвестиції

 

 

19.1

Активи (прямі інвестиції за кордоном)

 

За кредитом: повернення інвестицій прямим інвестором - резидентом.
За дебетом: унесення інвестицій в економіку іншої країни інвестором - резидентом, участь якого в статутному капіталі нерезидента прямо або опосередковано (через його дочірні та асоційовані з ним компанії) становить не менше ніж 10 відсотків

19.1.1

акціонерний капітал

 

 

19.1.1.1

унесення коштів у підприємство прямого інвестування

4122

Унесення інвестором - резидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - нерезидента в розмірі не менше ніж 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;
купівля резидентом пакета акцій юридичної особи - нерезидента (крім привілейованих акцій без права голосу), що становить 10 або більше відсотків акціонерного капіталу, та зворотний викуп такого пакета акцій;
інші капіталовкладення прямого інвестора, що збільшують статутний фонд підприємства прямого інвестування

19.1.1.2

інвестиції в нерухомість

4132

Купівля/реалізація земельних ділянок на території іноземних держав резидентами (крім офіційних представництв);
укладення коштів в інше нерухоме майно (наприклад, у будівництво дачних та інших будівель для власного використання та надання в оренду)

19.2

кредити прямого інвестора (міжфірмовий борг)

 

Операції з надання/залучення кредитних ресурсів, у тому числі субординований борг та поворотна фінансова допомога, що є між прямим інвестором і підприємствами прямого інвестування (крім банківського сектору)

19.2.1

вимоги до нерезидентів

4162

Надання кредитних ресурсів прямим інвестором - резидентом підприємству прямого інвестування - нерезиденту

19.2.2

зобов'язання перед нерезидентами

4163

Залучення кредитних ресурсів прямим інвестором - резидентом від підприємства прямого інвестування - нерезидента

19.3

інший капітал у формі прямих інвестицій

4172

Кошти, унесені іноземним інвестором відповідно до укладених договорів про спільну діяльність;
безвідплатна фінансова допомога, отримана від прямого інвестора;
привілейовані без права голосу акції дочірніх і асоційованих підприємств, що не дають права на участь у додаткових прибутках;
інші операції із залучення коштів, що здійснюються між прямим інвестором і підприємствами прямого інвестування

19.4

Пасиви (прямі інвестиції в економіку України)

 

За кредитом: отримання інвестицій від інвестора - нерезидента, участь якого в статутному капіталі резидента прямо або опосередковано (через його дочірні та асоційовані з ним компанії) становить не менше ніж 10 відсотків.
За дебетом: повернення інвестицій прямим інвестором - нерезидентом

19.4.1

акціонерний капітал

 

 

19.4.1.1

унесення коштів у підприємство прямого інвестування

4221

Унесення інвестором - нерезидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - резидента в розмірі не менше ніж 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;
купівля нерезидентом пакета акцій юридичної особи - резидента (крім привілейованих акцій без права голосу), що становить 10 або більше відсотків акціонерного капіталу, та зворотний викуп такого пакета акцій;
інші капіталовкладення прямого інвестора, що збільшують статутний фонд підприємства прямого інвестування

19.4.1.2

інвестиції в нерухомість

4231

Купівля/реалізація земельних ділянок на території України нерезидентами (крім офіційних представництв);
укладення коштів в інше нерухоме майно (наприклад, у будівництво дачних та інших будівель для власного використання та надання в оренду)

19.4.2

кредити прямого інвестора (міжфірмовий борг)

 

Операції з надання/залучення кредитних ресурсів, у тому числі субординований борг та поворотна фінансова допомога, що є між прямим інвестором і підприємствами прямого інвестування (крім банківського сектору)

19.4.2.1

зобов'язання перед нерезидентами

4261

Залучення кредитних ресурсів підприємством прямого інвестування - резидентом від прямого інвестора - нерезидента

19.4.2.2

вимоги до нерезидентів

4262

Надання кредитних ресурсів підприємством прямого інвестування - резидентом прямому інвестору - нерезиденту

19.4.3

інший капітал у формі прямих інвестицій

4271

Кошти, унесені іноземним інвестором відповідно до укладених договорів про спільну діяльність;
безвідплатна фінансова допомога, отримана від прямого інвестора;
привілейовані без права голосу акції дочірніх і асоційованих підприємств, що не дають права на участь у додаткових прибутках;
інші операції із залучення коштів, що здійснюються між прямим інвестором і підприємствами прямого інвестування

20

Портфельні інвестиції

 

 

20.1

Активи (зарубіжні цінні папери)

 

За кредитом: зворотний викуп або погашення цінних паперів, що посвідчують зобов'язання нерезидентів перед резидентами.
За дебетом: купівля резидентами цінних паперів, що посвідчують зобов'язання нерезидентів перед резидентами

20.1.1

цінні папери, що дають право на участь у капіталі

 

 

20.1.1.1

акції та інші документи, що посвідчують право на участь у капіталі

5022

Унесення інвестором - резидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - нерезидента в розмірі менше ніж 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;
емітовані нерезидентами цінні папери, що дають право на участь у капіталі (частка участі менше ніж 10 відсотків):
акції різних типів (крім привілейованих акцій, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого доходу та фіксованої суми під час погашення);
інші документи, що посвідчують участь резидента в капіталі (майні) нерезидента

20.1.1.2

інвестиційні сертифікати

5026

Інвестиційні сертифікати

20.1.2

боргові цінні папери

 

 

20.1.2.1

довгострокові та безстрокові боргові цінні папери

5042

Облігації, незабезпечені боргові зобов'язання та інші довгострокові або безстрокові боргові зобов'язання нерезидентів перед резидентами:
кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
привілейовані акції, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого доходу та фіксованої суми під час погашення;
довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати;
довгострокові прості векселі (крім товарних);
інші довгострокові та безстрокові боргові цінні папери, що посвідчують боргові зобов'язання нерезидентів перед резидентами

20.1.2.2

Короткострокові боргові цінні папери

5044

Емітовані нерезидентами інструменти грошового ринку:
казначейські зобов'язання;
векселі, які купуються та продаються з метою одержання прибутку;
короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати;
банківські акцепти;
короткострокові облігації

20.2

Пасиви (вітчизняні цінні папери)

 

За кредитом: купівля нерезидентами цінних паперів, що посвідчують зобов'язання резидентів перед нерезидентами.
За дебетом: зворотний викуп або погашення цінних паперів, що посвідчують зобов'язання резидентів перед нерезидентами

20.2.1

цінні папери, що дають право на участь у капіталі

 

 

20.2.1.1

акції та інші документи, що посвідчують участь у капіталі

5021

Унесення інвестором - нерезидентом коштів до статутного фонду юридичної особи - резидента в розмірі менше ніж 10 відсотків від його загального обсягу та зворотний викуп частки статутного фонду;
емітовані резидентами цінні папери, що дають право на участь у капіталі (частка участі менше ніж 10 відсотків):
акції різних типів (крім привілейованих акцій, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого доходу та фіксованої суми під час погашення);
інші документи, що посвідчують участь нерезидента в капіталі (майні) резидента

20.2.1.2

інвестиційні сертифікати

5025

Інвестиційні сертифікати

20.2.2

боргові цінні папери

 

 

20.2.2.1

довгострокові та безстрокові боргові цінні папери

 

Облігації, єврооблігації та інші середньострокові (від одного до п'яти років), довгострокові (понад п'ять років) або безстрокові боргові зобов'язання резидентів перед нерезидентами;
привілейовані акції, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого прибутку

20.2.2.1.1

єврооблігації - сектор загального державного управління

5131

Облігації зовнішніх державних позик України;
гарантовані до повернення Урядом кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках

20.2.2.1.2

єврооблігації - банківський сектор

5231

Залучені банками кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках;
облігації, забезпечені пулом заставних (сек'юритизація)

20.2.2.1.3

єврооблігації негарантовані - інші сектори

5331

Залучені суб'єктами підприємницької діяльності, які не є банками, кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках

20.2.2.1.4

єврооблігації гарантовані - інші сектори

5333

Залучені суб'єктами підприємницької діяльності, які не є банками, кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках та є гарантованими до повернення Кабінетом Міністрів України

20.2.2.1.5

єврооблігації - органи місцевого самоврядування

5431

Облігації зовнішніх місцевих позик;
залучені органами місцевого самоврядування кредити, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках

20.2.2.1.6

облігації - сектор загального державного управління

5141

Довгострокові облігації внутрішніх державних позик України

20.2.2.1.7

облігації - банківський сектор

5241

Довгострокові облігації (у т. ч. іпотечні), емітовані банками

20.2.2.1.8

облігації - інші сектори

5341

Довгострокові облігації (у т. ч. іпотечні), емітовані суб'єктами підприємницької діяльності, що не є банками

20.2.2.1.9

облігації - органи місцевого самоврядування

5441

Довгострокові облігації внутрішніх місцевих позик, емітовані органами місцевого самоврядування

20.2.2.1.10

ощадні (депозитні) сертифікати

5251

Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати

20.2.2.1.11

векселі - банківський сектор

5261

Довгострокові векселі, емітовані банками

20.2.2.1.12

векселі - інші сектори

5361

Довгострокові векселі, емітовані фізичними особами та суб'єктами підприємницької діяльності, що не є банками (крім оплати товарного векселя)

20.2.2.1.13

інші довгострокові та безстрокові боргові цінні папери

5371

Довгострокові боргові цінні папери, що не належать до зазначених у пунктах 20.2.2.1.1 - 20.2.2.1.12 статті
"Пасиви (вітчизняні цінні папери)";
привілейовані акції, які забезпечують власнику право на одержання заздалегідь обумовленого прибутку

20.2.2.2

короткострокові боргові цінні папери

 

Облігації та інші короткострокові (до одного року включно) боргові цінні папери

20.2.2.2.1

облігації - сектор загального державного управління

5143

Короткострокові облігації внутрішніх державних позик України;
казначейські зобов'язання України

20.2.2.2.2

облігації - банківський сектор

5243

Короткострокові облігації, емітовані банками

20.2.2.2.3

облігації - інші сектори

5343

Короткострокові облігації, емітовані підприємствами, що не є банками

20.2.2.2.4

ощадні (депозитні) сертифікати

5253

Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати

20.2.2.2.5

векселі - банківський сектор

5263

Короткострокові векселі, емітовані банками

20.2.2.2.6

векселі - інші сектори

5363

Короткострокові векселі, емітовані підприємствами, що не є банками (крім оплати товарного векселя)

20.2.2.2.7

інші короткострокові боргові цінні папери

5373

Короткострокові боргові цінні папери, що не належать до зазначених у пунктах 20.2.2.2.1 - 20.2.2.2.6 статті "Пасиви (вітчизняні цінні папери)"

20.2.2.3

цінні папери до з'ясування

5777

Застосовується за відсутності інформації згідно з пунктом 13 розділу V "Деякі аспекти кодування операцій фінансового рахунку" пояснень щодо заповнення форми N 1-ПБ "Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами"

21

Інші інвестиції

 

 

 

 

 

 

21.1

Інші інвестиції - активи

 

За кредитом: повернення.
За дебетом: надання (розміщення)

21.1.1

Товарні кредити та фінансовий лізинг

 

Виплата основного боргу за товарними кредитами (кредитами в товарній формі) та фінансовим лізингом, які надані нерезидентам

21.1.1.1

довгострокові

6084

Виплата основного боргу за довгостроковими товарними кредитами та фінансовим лізингом, наданими нерезидентам

21.1.1.2

короткострокові

6086

Виплата основного боргу за короткостроковими товарними кредитами та фінансовим лізингом, наданими нерезидентам

21.1.2

Кредити та позики

 

 

21.1.2.1

довгострокові

 

Довгострокові кредити, надані резидентами нерезидентам (за винятком кредитів від прямого інвестора);
кредити, надані нерезидентам органами державного управління України (у тому числі муніципальними);
поворотна фінансова допомога (за винятком отриманої від прямого інвестора);
субординований борг (за винятком отриманого від прямого інвестора);
довгострокові кредити, надані за кредитними лініями;
інші позики, початковий термін погашення яких становить понад 1 рік

21.1.2.1.1.

довгострокові - сектор загального державного управління

6144

Зазначені в пункті 21.1.2.1 статті "Довгострокові" довгострокові позики, надані нерезидентам органами державного управління України (у тому числі муніципальними)

21.1.2.1.2

довгострокові - банківський сектор

6244

Зазначені в пункті 21.1.2.1 статті "Довгострокові" довгострокові позики, надані нерезидентам українськими банками

21.1.2.1.3

довгострокові - інші сектори

6344

Зазначені в пункті 21.1.2.1 статті "Довгострокові" довгострокові позики, надані нерезидентам іншими секторами економіки України

21.1.2.2.

короткострокові

 

Короткострокові кредити, надані резидентами нерезидентам:
кошти за операціями репо, надані нерезидентам;
інші короткострокові кредити, надані нерезидентам

21.1.2.2.1

короткострокові - сектор загального державного управління

6146

Короткострокові позики, надані нерезидентам Кабінетом Міністрів України

21.1.2.2.2

короткострокові - банківський сектор

6246

Зазначені в пункті 21.1.2.2 статті "Короткострокові" короткострокові позики, надані нерезидентам українськими банками

21.1.2.2.3

короткострокові - інші сектори

6346

Короткострокові позики, надані нерезидентам іншими секторами економіки України

21.1.2.2.4

кредити овернайт

6048

Кредити овернайт, надані нерезидентам

21.1.3

Депозити

 

 

21.1.3.3.1

довгострокові

6064

Довгострокові депозити, розміщені резидентами в банках - нерезидентах

21.1.3.3.2

короткострокові

6066

Короткострокові депозити, розміщені резидентами в банках - нерезидентах

21.1.3.3.3

депозити овернайт

6068

Депозити овернайт, розміщені резидентами в банках - нерезидентах

21.1.3.3.4

кошти в розрахунках та грошове покриття

6088

Грошове покриття, розміщене резидентами в банках - нерезидентах (крім грошового покриття за акредитивами)

21.1.4

Інші активи

 

Надані нерезидентам інвестиції, що не належать до зазначених у пунктах 21.1.1 - 21.1.3 статті "Інші інвестиції - активи"

21.1.4.4.1

довгострокові

6024

Інші активи - довгострокові

21.1.4.4.2

короткострокові

6026

Як приклад:
перерахування з України коштів на користь нерезидента на виконання гарантійних зобов'язань за договором гарантії або поручительства, за яким резидент є гарантом або поручителем виконання будь-яких платіжних зобов'язань одного нерезидента перед іншим нерезидентом;
перерахування з України (надходження в Україну) коштів, що кваліфікується як унесення (повернення) застави для участі в тендері на виконання робіт, послуг, здійснення поставок продукції тощо;
перерахування з України коштів на користь гаранта - нерезидента або поручителя - нерезидента на виконання регресивних вимог за договором гарантії або поручительства;
50-відсоткове резервування коштів у Центральному банку Російської Федерації під час перерахування зі спеціальних рахунків

21.2

Інші інвестиції - пасиви

 

За кредитом: отримання (залучення).
За дебетом: повернення

21.2.1

Товарні кредити та фінансовий лізинг

 

Виплата основного боргу за товарними кредитами (кредитами в товарній формі) та фінансовим лізингом, отриманими від нерезидентів

21.2.1.1

довгострокові

6083

Виплата основного боргу за довгостроковими товарними кредитами та фінансовим лізингом, отриманими від нерезидентів

21.2.1.2

короткострокові

6085

Виплата основного боргу за короткостроковими товарними кредитами та фінансовим лізингом, отриманими від нерезидентів

21.2.2

Кредити та позики

 

 

21.2.2.1

довгострокові

 

Довгострокові кредити, отримані від нерезидентів (за винятком кредитів від прямого інвестора та кредитів, що рефінансуються за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних фондових ринках);
позики міжнародних фінансових організацій та інститутів;
кредити, залучені органами державного управління України (у тому числі муніципальними);
довгострокові кредити, що надходять за кредитними лініями;
поворотна фінансова допомога (за винятком отриманої від прямого інвестора);
субординований борг банку;
довгострокові кредити, гарантовані до повернення Кабінетом Міністрів України;
інші позики, початковий термін погашення яких становить понад 1 рік

21.2.2.1.1

довгострокові - сектор загального державного управління

6143

Довгострокові кредити, залучені органами державного управління України (у тому числі муніципальними)

21.2.2.1.2

довгострокові - банківський сектор

6243

Довгострокові кредити, залучені українськими банками

21.2.2.1.3

Довгострокові негарантовані - інші сектори

6343

Довгострокові кредити, залучені іншими секторами економіки України (крім гарантованих до повернення Кабінетом Міністрів України)

21.2.2.1.4

Довгострокові гарантовані - інші сектори

6353

Довгострокові кредити, залучені іншими секторами економіки України та гарантовані до повернення Кабінетом Міністрів України

21.2.2.2

короткострокові

 

Короткострокові кредити, отримані від нерезидентів:
кошти за операціями репо, залучені від нерезидентів;
інші короткострокові кредити, залучені від нерезидентів

21.2.2.2.1

короткострокові - сектор загального державного управління

6145

Короткострокові кредити, залучені державою або гарантовані до повернення Кабінетом Міністрів України

21.2.2.2.2

короткострокові - банківський сектор

6245

Зазначені в пункті 21.2.2.2 статті "Короткострокові" короткострокові запозичення, залучені від нерезидентів українськими банками

21.2.2.2.3

короткострокові - інші сектори

6345

Короткострокові позики, залучені від нерезидентів іншими секторами економіки України

21.2.2.2.4

кредити овернайт

6047

Кредити овернайт, залучені від нерезидентів

21.2.3

Депозити

 

 

21.2.3.3.1

довгострокові депозити банків

6063

Довгострокові вклади (депозити), залучені від банків - нерезидентів

21.2.3.3.2

короткострокові депозити банків

6065

Короткострокові вклади (депозити), залучені від банків - нерезидентів

21.2.3.3.3

депозити овернайт

6067

Депозити овернайт, залучені від нерезидентів

21.2.3.3.4

кошти в розрахунках та грошове покриття

6077

Грошове покриття, що надійшло від нерезидентів (крім грошового покриття за акредитивами)

21.2.3.3.5

депозити фізичних та юридичних осіб - нерезидентів

6079

Кошти на депозитних рахунках юридичних осіб - нерезидентів, що не є банками, та фізичних осіб - нерезидентів в українських банках

21.2.4

Інші пасиви

 

Отримані від нерезидентів інвестиції, що не належать до зазначених у пунктах 21.2.1 - 21.2.3 статті "Інші інвестиції - пасиви"

21.2.4.1

довгострокові

6023

Інші пасиви - довгострокові

21.2.4.2

короткострокові

6025

Як приклад:
надходження в Україну коштів від нерезидента на виконання гарантійних зобов'язань за договором гарантії або поручительства, за яким нерезидент є гарантом або поручителем виконання будь-яких платіжних зобов'язань одного резидента перед іншим резидентом;
надходження в Україну (повернення) коштів, що кваліфікується як отримання (повернення) застави для участі в тендері на виконання робіт, послуг, здійснення поставок продукції тощо;
перерахування з України коштів на користь гаранта - нерезидента або поручителя - нерезидента для виконання регресивних вимог за договором гарантії або поручительства

22

Резервні активи

 

Активи, що перебувають у розпорядженні органів грошово-кредитного регулювання і можуть бути реально використані, якщо в цьому буде потреба

22.1

Монетарне золото

7012

Використовується лише у звітах Національного банку України

22.2

Спеціальні права запозичення

7022

- " -

22.2.1

Резервна позиція в МВФ

7032

- " -

22.2.2

Іноземна валюта

7042

- " -

22.2.3

Інші вимоги (активи)

7054

- " -

Спеціальні коди

23

Кошти, що відображаються за рахунком сум до з'ясування

8272

Кошти, що відображаються за рахунком сум до з'ясування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517 (зі змінами):
кошти, що зараховуються на рахунки до з'ясування;
кошти, що списуються з рахунків до з'ясування (відображаються зі знаком мінус)

24

Платежі клієнтів на суми, що не перевищують 10000 дол. США і характер яких з'ясувати не вдалося

8273

Платежі клієнтів на суми, що не перевищують 10000 дол. США або еквівалентні суми в інших валютах і характер яких з'ясувати не вдалося

25

Покриття за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів

8282

Надходження в Україну з-за кордону (перерахування з України за кордон) покриття за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів (без урахування суми комісійних, які відображаються окремо як фінансові послуги)

26

Купівля (продаж) іноземної валюти за національну між юридичними особами - резидентами та нерезидентами

8336

Операції з купівлі (продажу) безготівкових коштів в іноземній валюті за безготівкові кошти в національній валюті, що здійснюються між юридичними особами - резидентом та нерезидентом

27

Нейтральні операції

 

 

27.1

Нейтральні операції резидентів

 

 

27.1.1.1

надходження (перерахування) транзитних коштів на рахунки ностро

8441

Надходження на рахунок ностро українського банку коштів від нерезидента та подальше перерахування цих коштів на користь резидента - кінцевого отримувача платежу на коррахунок іншого українського банку;
надходження на рахунок ностро українського банку коштів від резидента з іншого українського банку та подальше перерахування цих коштів на користь нерезидента

27.1.1.2

рух коштів між коррахунками одного українського банку

8442

Переміщення коштів українського банку з одного кореспондентського рахунку на інший, відкритий у тій самій валюті

27.1.1.3

купівля (продаж) та конверсія безготівкових коштів, що здійснюються між резидентами

8443

Купівля (продаж) безготівкових коштів в іноземній валюті за безготівкові кошти в національній валюті України;
конверсія однієї іноземної валюти в іншу, що здійснюється між резидентами;
неттингові розрахунки за операціями з купівлі-продажу та конверсії іноземних валют, що здійснюються між резидентами, які відображаються за коррахунками

27.1.1.4

інші безготівкові розрахунки між резидентами

8444

Платежі за товари та послуги, розрахунки за кредитами, депозитами та інші безготівкові розрахунки між резидентами, що не ввійшли до переліку операцій, для яких використовуються коди 8441, 8442 та 8443 (розрахунки за кредитами овернайт та депозитами овернайт відображаються в повному обсязі);
розрахунки за грошовими переказами в іноземній валюті (у тому числі в системах типу Western Union, Money Gram та інших), що здійснюються між українськими банками та фінансовими установами;
резервування коштів банків на власних рахунках у Національному банку України;
перекази з України коштів на утримання українських військових підрозділів, що перебувають за кордоном у зв'язку з виконанням миротворчої місії ООН

27.1.1.5

купівля (продаж) готівкової іноземної валюти за безготівкові кошти між юридичними особами - резидентами

8445

Зняття з коррахунку ностро коштів для купівлі готівкової іноземної валюти в юридичної особи - резидента;
зарахування на коррахунок ностро коштів за продану юридичній особі - резиденту готівкову іноземну валюту;
зарахування до каси банку готівки, купленої в юридичної особи - резидента за безготівкові кошти в іноземній чи національній валюті або за готівкові кошти в національній валюті;
вибуття з каси банку готівки, проданої юридичній особі - резиденту за безготівкові кошти в іноземній чи національній валюті або за готівкові кошти в національній валюті

27.1.1.6

інші нейтральні операції резидентів з готівкою

8446

Конверсія готівкової іноземної валюти, що здійснюється між юридичними особами - резидентами або структурними підрозділами одного банку;
обмін зношених купюр;
видача (повернення) авансів обмінним пунктам;
надання (повернення) кредитів готівкою;
унесення (зняття) готівки на поточні та депозитні рахунки фізичних та юридичних осіб - резидентів;
розрахунки резидентів за дорожніми чеками, картками міжнародних платіжних систем, приватними переказами, ощадними сертифікатами тощо;
внутрішні розрахунки між підрозділами одного банку в готівковій іноземній валюті

27.2

Рух коштів між рахунками юридичних осіб - резидентів в українських банках та їх рахунками за кордоном

8466

Переказ коштів з рахунку клієнта - резидента українського банку (юридичної особи) на його рахунок за кордоном чи з рахунку за кордоном на рахунок в українському банку

27.3

Інші нейтральні операції

 

 

27.3.3.1

інвестиційні рахунки нерезидентів

8422

Надходження коштів на інвестиційні рахунки нерезидентів або вибуття коштів з інвестиційних рахунків нерезидентів (якщо немає інформації, які саме інвестиції нерезидент планує здійснити)

27.3.3.2

розрахунки між нерезидентами

8424

Рух коштів між коррахунками нерезидентів;
купівля (продаж) та конверсія іноземної валюти між нерезидентами;
інші розрахунки між двома нерезидентами

27.3.3.3

увезення (вивезення) готівкової іноземної валюти з-за кордону за спеціальними дозволами Національного банку України

8425

Зняття з коррахунку ностро коштів для ввезення готівкової іноземної валюти в Україну;
зарахування на коррахунок ностро коштів за вивезену з України готівкову іноземну валюту;
зарахування до каси банку готівки, увезеної з-за кордону;
вибуття з каси банку готівки, вивезеної з України

27.3.3.4

конверсія іноземної валюти між резидентом та нерезидентом

8426

Конверсія однієї іноземної валюти в іншу, що здійснюється між резидентом та нерезидентом, у тому числі неттингові розрахунки за операціями з купівлі-продажу та конверсії іноземних валют, які відображаються за коррахунками

27.3.3.5

нейтральні операції з готівкою за участю фізичних та юридичних осіб - нерезидентів

8427

Унесення та зняття готівкової іноземної валюти з поточних і депозитних рахунків фізичних та юридичних осіб - нерезидентів;
розрахунки нерезидентів за дорожніми чеками, картками міжнародних платіжних систем, приватними переказами тощо

27.3.3.6

унесення (видача) готівки за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів

8428

Унесення (видача) готівки за переказами, здійсненими з використанням міжнародних систем переказу коштів (без урахування суми комісійних, які відображаються окремо як інші операції з готівкою фізичних осіб - резидентів або нерезидентів)

27.3.3.7

інші

8430

Інші нейтральні операції за участю нерезидентів, що не ввійшли до переліку операцій, для яких використовуються коди 8424 - 8428, наприклад:
відображення на рахунках ностро операцій резидента з нерезидентом з використанням рахунків лоро банків - нерезидентів в іноземній валюті;
повернення в Україну коштів з рахунків приватних осіб за кордоном за рішенням судових органів;
списання коштів з коррахунку ностро на рахунок сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками та повернення коштів на коррахунок з рахунку сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з банками

28

Залишки коштів на рахунках

 

 

28.1

сальдо на початок періоду:

 

 

28.1.1

рахунок ностро, готівка

9111

 

28.1.2

рахунок лоро

9221

 

28.2

сальдо на кінець періоду:

 

 

28.2.1

рахунок ностро, готівка

9112

 

28.2.2

рахунок лоро

9222

 

".

2.2.32. Форму N 612 "Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності" та пояснення щодо її заповнення викласти в такій редакції:

Звіт про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами

за станом на ____________

_____________________________________
(найменування банківської групи) (за наявності)

Найменування відповідальної особи банківської групи

_____________________________________
(копійки)

Розділ I. Достатність регулятивного капіталу та нормативи капіталу

N
з/п

Найменування показника

Статутний капітал

Регулятивний капітал

Вирахування

Регуля-
тивний капітал, невідкори-
гований на суму переви-
щення Н7к та Н9к

Регуля-
тивний капітал без ураху-
вання страхо-
вих компа-
ній

Необхід-
ний розмір регуля-
тивного капіталу

Достатність регулятив-
ного капіталу
("+" - переви-
щення;
"-" - недостат-
ність)

Сукупні активи

Фактичне значення нормативу Н3к
(нормативне значення не менше 9 %)

Сукупні зобов'язання

Фактичне значення нормативу Н3-1к
(нормативне значення не менше 10 %)

суми вкладень у капітал інших учасників банківської групи

суми перевищення нормативного значення Н7к

суми перевищення нормативного значення Н9к

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Банківська група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредитно-інвестиційна підгрупа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Страхова підгрупа

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

4

Підгрупа N 1 банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Підгрупа N ... банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Підгрупа N n банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Нормативи ліквідності

N
з/п

Найменування показника

Сукупні активи з кінцевим строком погашення до 31 дня

Сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до 31 дня

Фактичне значення нормативу Н5к
(нормативне значення нормативу Н5к не менше 40 %)

Сукупні активи з кінцевим строком погашення до одного року

Сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до одного року

Фактичне значення нормативу Н6к (нормативне значення нормативу Н6к не менше 60 %)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Банківська група

 

 

 

 

 

 

2

Кредитно-інвестиційна підгрупа

 

 

 

 

 

 

3

Страхова підгрупа

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Підгрупа N 1 банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

5

Підгрупа N ... банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

6

Підгрупа N n банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

Розділ III. Нормативи кредитного ризику

N
з/п

Найменування показника

Максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалан-
сових зобов'язань щодо одного контрагента

Фактичне значення нормативу Н7к
(нормативне значення не більше 25 %)

Сума кредиту, що не включається до розрахунку Н7к

Значення нормативу Н7к з урахуванням виключень

Сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контр-
агентів

Фактичне значення нормативу Н8к
(норма-
тивне значення не більше 800 %)

Макси-
мальна сукупна сума всіх вимог та позабалан-
сових зобов'язань щодо одного інсайдера

Фактичне значення нормативу Н9к
(норма-
тивне значення не більше 5 %)

Сукупна сума всіх вимог та позабалан-
сових зобов'язань щодо всіх інсайдерів

Фактичне значення нормативу Н10к
(норма-
тивне значення не більше 30 %)

Сукупна сума всіх вимог та позабалан-
сових зобов'язань щодо всіх інсайдерів, які не є фінан-
совими установами

Фактичне значення нормативу Н10-1к
(норма-
тивне значення не більше 20 %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Банківська група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Кредитно-інвестиційна підгрупа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Страхова підгрупа

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Підгрупа N 1 банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Підгрупа N ... банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Підгрупа N n банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ IV. Нормативи участі (інвестування)

N
з/п

Найменування показника

Максимальна сума коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою

Фактичне значення нормативу Н11к (нормативне значення не більше 15 %)

Сума коштів, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами

Фактичне значення нормативу загальної суми участі (інвестування) (Н12к) (нормативне значення не більше 60 %)

1

2

3

4

5

6

1

Банківська група

 

 

 

 

2

Кредитно-інвестиційна підгрупа

 

 

 

 

3

Страхова підгрупа

Х

Х

Х

Х

4

Підгрупа N 1 банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

5

Підгрупа N ... банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

6

Підгрупа N n банківської групи, визначена за географічним критерієм

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

Голова правління (ради директорів)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

______________________________
(прізвище виконавця, номер телефону)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

Пояснення щодо заповнення форми N 612
Звіт про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою та її підгрупами

1. Під час складання звіту слід керуватися Положенням про порядок регулювання діяльності банківських груп, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2012 року N 254 (далі - Положення N 254), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за N 1178/21490, Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 року за N 841/6032, зі змінами (далі - Інструкція N 368), алгоритмом розрахунку економічних нормативів, розробленим відповідно до Інструкції N 368 та затвердженим окремою постановою Правління Національного банку України, Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24 жовтня 2011 року N 373, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2011 року за N 1288/20026 (далі - Інструкція N 373), та внутрішніми положеннями банківської групи, розробленими відповідно до пункту 2.2 глави 2 розділу VI Положення N 254.

2. Звіт включає інформацію про дотримання банківською групою та підгрупами банківської групи, визначеними відповідно до вимог Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 квітня 2012 року N 134, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 708/21021, вимог щодо достатності регулятивного капіталу, у тому числі необхідного розміру регулятивного капіталу банківської групи, підгруп банківської групи та економічних нормативів:

нормативи капіталу:

співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3к);

співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1к);

нормативи ліквідності:

поточної ліквідності (Н5к);

короткострокової ліквідності (Н6к);

нормативи кредитного ризику:

максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к);

великих кредитних ризиків (Н8к);

максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9к);

максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10к);

максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам, які не є фінансовими установами (Н10-1к);

нормативи участі (інвестування):

участі (інвестування) в капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (Н11к);

загальної суми участі (інвестування) (Н12к).

3. Розрахунок достатності регулятивного капіталу, у тому числі необхідного розміру регулятивного капіталу, економічних нормативів банківської групи / підгрупи банківської групи, здійснюється на підставі консолідованої звітності банківської групи, субконсолідованої звітності підгруп банківської групи, під час складання якої застосовуються методи та процедури консолідації, визначені Інструкцією N 373, у тому числі вираховується сума внутрішньогрупових операцій між учасниками банківської групи / підгрупи банківської групи.

4. У звіті відображається інформація:

за банківською групою - про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів;

за кредитно-інвестиційною підгрупою - про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів;

за страховою підгрупою - про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу;

за підгрупою банківської групи, визначеною за географічним критерієм, до складу якої входять різні учасники банківської групи незалежно від видів їх діяльності, - про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та всіх економічних нормативів;

за підгрупою банківської групи, визначеною за географічним критерієм, до складу якої входять виключно страхові компанії, - про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу.

5. Опис параметрів заповнення форми:

Розділ I. Достатність регулятивного капіталу та нормативи капіталу

Колонка 3 - зазначається консолідований статутний капітал, що відображений у Консолідованому звіті про фінансовий стан (Консолідованому балансі) консолідованої звітності банківської групи / субконсолідованої звітності підгрупи банківської групи, складеної у порядку, визначеному у главі 2 розділу VI Положення N 254.

Колонка 4 - зазначається розмір регулятивного капіталу, що розраховується відповідно до вимог глави 1 розділу II Положення N 254.

Колонка 5 - зазначається сума вкладень (акції, частки, паї) в капітал інших учасників банківської групи, які не були вирахувані під час розрахунку регулятивного капіталу підгруп банківської групи або учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає.

Колонка 6 - зазначається сума перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к).

Колонка 7 - зазначається сума перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного інсайдера банківської групи, над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру банківської групи (Н9к).

Колонка 8 - зазначається розмір регулятивного капіталу, невідкоригованого на суму перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к) та на суму перевищення загальної суми операцій, що здійснені щодо одного інсайдера банківської групи, над установленим нормативним значенням нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру банківської групи (Н9к) (колонка 8 = колонка 4 + колонка 6 + колонка 7).

Колонка 9 - зазначається розмір регулятивного капіталу банківської групи / підгруп банківської групи, за виключенням регулятивного капіталу страхових компаній / страхової підгрупи.

За підгрупою банківської групи, визначеною за географічним критерієм, до складу якої входять виключно страхові компанії, у колонці зазначається 0 (нуль).

Колонка 10 - зазначається необхідний розмір регулятивного капіталу, що розраховується відповідно до глави 2 розділу II Положення N 254.

Колонка 11 - зазначається достатність регулятивного капіталу, що визначається відповідно до глави 3 розділу II Положення N 254 (колонка 11 = колонка 4 - колонка 10).

Колонка 12 - зазначаються сукупні активи банківської групи / підгруп банківської групи, за виключенням активів страхової компанії / страхової підгрупи. До сукупних активів уключаються активи, визначені відповідно до вимог пункту 4.4 глави 4 розділу II Положення N 254.

Колонка 13 - зазначається фактичне значення нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (Н3к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 4 розділу II Положення N 254 (колонка 13 = колонка 9 / колонка 12 х 100 %).

Колонка 14 - зазначаються сукупні зобов'язання банківської групи / підгруп банківської групи, за виключенням зобов'язань страхової компанії / страхової підгрупи. До сукупних зобов'язань уключаються зобов'язання відповідно до вимог пункту 5.4 глави 5 розділу II Положення N 254.

Колонка 15 - зазначається фактичне значення нормативу (коефіцієнта) співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань (Н3-1к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 5 розділу II Положення N 254, (колонка 15 = колонка 9 / колонка 14 х 100 %).

Рядок 1 - зазначається інформація в цілому за банківською групою.

Рядок 2 - зазначається інформація за кредитно-інвестиційною підгрупою банківської групи.

Рядок 3 - зазначається інформація за страховою підгрупою банківської групи.

Рядки 4 - 6 - зазначається інформація за підгрупами банківської групи, визначеними за географічним критерієм.

Розділ II. Нормативи ліквідності

Колонка 3 - зазначаються сукупні активи з кінцевим строком погашення до 31 дня, обсяг яких визначається відповідно до вимог пункту 2.4 глави 2 розділу III Положення N 254.

Колонка 4 - зазначаються сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до 31 дня, обсяг яких визначається відповідно до вимог пункту 2.4 глави 2 розділу III Положення N 254.

Колонка 5 - зазначається фактичне значення нормативу поточної ліквідності (Н5к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення N 254 (колонка 5 = колонка 3 / колонка 4 х 100 %).

Колонка 6 - зазначаються сукупні активи з кінцевим строком погашення до одного року, обсяг яких визначається відповідно до вимог пункту 3.4 глави 3 розділу III Положення N 254.

Колонка 7 - зазначаються сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до одного року, обсяг яких визначається відповідно до вимог пункту 3.4 глави 3 розділу III Положення N 254.

Колонка 8 - зазначається фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н6к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 3 розділу III Положення N 254 (колонка 8 = колонка 6 / колонка 7 х 100 %).

Рядок 1 - зазначається інформація в цілому за банківською групою.

Рядок 2 - зазначається інформація за кредитно-інвестиційною підгрупою банківської групи.

Рядок 3 - зазначається інформація за страховою підгрупою банківської групи.

Рядки 4 - 6 - зазначається інформація за підгрупами банківської групи, визначеними за географічним критерієм.

Розділ III. Нормативи кредитного ризику

Колонка 3 - зазначається максимальна сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), яка визначається відповідно до вимог глави 2 розділу IV Положення N 254.

Максимальна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента за банківською групою (рядок 1) визначається серед усіх контрагентів банківської групи, а за підгрупою банківської групи (рядки 2, 4, 5, 6) - серед усіх контрагентів підгрупи банківської групи.

Колонка 4 - зазначається фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 2 розділу IV Положення N 254 (колонка 4 = колонка 3 / колонка 8 розділу I х 100 %).

Колонка 5 - зазначається сума кредиту, що не включається до розрахунку Н7к, яка визначається з урахуванням вимог пункту 2.5 глави 2 розділу IV Положення N 254.

Колонка 6 - зазначається значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7к з урахуванням виключень, розрахунок якого здійснюється з урахуванням вимог пункту 2.5 глави 2 розділу IV Положення N 254 (колонка 6 = (колонка 3 + колонка 5) / колонка 4 розділу I х 100 %).

Колонка 7 - зазначається сукупна сума всіх великих кредитних ризиків щодо всіх контрагентів (груп пов'язаних контрагентів), яка визначається відповідно до вимог глави 3 розділу IV Положення N 254.

Великі кредитні ризики щодо всіх контрагентів за банківською групою (рядок 1) визначаються серед усіх контрагентів банківської групи, а за підгрупою банківської групи (рядки 2, 4, 5, 6) - серед усіх контрагентів підгрупи банківської групи.

Колонка 8 - зазначається фактичне значення нормативу великих кредитних ризиків (Н8к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 3 розділу IV Положення N 254 (колонка 8 = колонка 7 / колонка 4 розділу I х 100 %).

Колонка 9 - зазначається максимальна сукупна сума всіх вимог і позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера, яка визначається відповідно до вимог глави 4 розділу IV Положення N 254.

Максимальна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера за банківською групою (рядок 1) визначається серед усіх інсайдерів банківської групи, а за підгрупою банківської групи (рядки 2, 4, 5, 6) - серед всіх інсайдерів підгрупи банківської групи.

Колонка 10 - зазначається фактичне значення нормативу максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру банківської групи (Н9к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 4 розділу IV Положення N 254 (колонка 10 = колонка 9 / колонка 3 розділу I х 100 %).

Колонка 11 - зазначається сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдерів, яка визначається відповідно до вимог глави 5 розділу IV Положення N 254.

Колонка 12 - зазначається фактичне значення нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам банківської групи (Н10к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 5 розділу IV Положення N 254 (колонка 12 = колонка 11 / колонка 3 розділу I х 100 %).

Колонка 13 - зазначається сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдерів, які не є фінансовими установами, яка визначається відповідно до вимог глави 6 розділу IV Положення N 254.

Колонка 14 - зазначається фактичне значення нормативу максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам банківської групи, які не є фінансовими установами (Н10-1к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 6 розділу IV Положення N 254 (колонка 14 = колонка 13 / колонка 3 розділу I х 100 %).

Рядок 1 - зазначається інформація в цілому за банківською групою.

Рядок 2 - зазначається інформація за кредитно-інвестиційною підгрупою банківської групи.

Рядок 3 - зазначається інформація за страховою підгрупою банківської групи.

Рядки 4 - 6 - зазначається інформація за підгрупами банківської групи, визначеними за географічним критерієм.

Розділ IV. Нормативи участі (інвестування)

Колонка 3 - зазначається максимальна сума коштів, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, яка визначається відповідно до вимог глави 1 розділу V Положення N 254.

Максимальна сума коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, за банківською групою (рядок 1) визначається серед усіх юридичних осіб, що не є фінансовими установами, у статутні капітали яких інвестуються кошти всіма учасниками банківської групи, а за підгрупою банківської групи (рядки 2, 4, 5, 6) - серед усіх юридичних осіб, що не є фінансовими установами, у статутні капітали яких інвестуються кошти учасниками цієї підгрупи банківської групи.

Колонка 4 - зазначається фактичне значення нормативу участі (інвестування) в капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (Н11к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 1 розділу V Положення N 254 (колонка 4 = колонка 3 / колонка 4 розділу I х 100 %).

Колонка 5 - зазначається сума коштів, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами, яка визначається відповідно до вимог глави 2 розділу V Положення N 254.

Колонка 6 - зазначається фактичне значення нормативу загальної суми участі (інвестування) (Н12к), розрахунок якого здійснюється відповідно до вимог глави 2 розділу V Положення N 254 (колонка 6 = колонка 5 / колонка 4 розділу I х 100 %).

Рядок 1 - зазначається інформація в цілому за банківською групою.

Рядок 2 - зазначається інформація за кредитно-інвестиційною підгрупою банківської групи.

Рядок 3 - зазначається інформація за страховою підгрупою банківської групи.

Рядки 4 - 6 - зазначається інформація за підгрупами банківської групи, визначеними за географічним критерієм".

3. У додатку 2 "Перелік параметрів аналітичного обліку та їх значення для формування показників статистичної звітності, що подається до Національного банку України" до Правил:

3.1. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Вид забезпечення кредиту

Значення параметра (S031):

гарантії Кабінету Міністрів України;

гарантії урядів країн та банків з рейтингом не нижче ніж "А", міжнародних багатосторонніх банків;

грошове покриття, що розміщене в банку-кредиторі на строк, не менший, ніж строк користування активом;

державні цінні папери за операціями репо;

майнові права на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку з рейтингом не нижче ніж "А", іменні ощадні (депозитні) сертифікати;

банківські метали, майнові права на банківські метали;

цінні папери, емітовані центральними органами виконавчої влади України;

цінні папери, емітовані Національним банком України;

облігації Державної іпотечної установи, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України;

гарантії урядів країн та банків з рейтингом не нижче "ВВВ-", банків України, забезпечені грошовим покриттям;

цінні папери емітентів з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас";

майнові права на грошові кошти, розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в банку з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас";

житлова нерухомість;

легкові транспортні засоби;

нерухоме майно (крім житлової нерухомості);

транспортні засоби (крім легкових транспортних засобів);

іпотечні облігації;

об'єкти у формі цілісного майнового комплексу;

обладнання;

цінні папери, що внесені до біржового реєстру;

цінні папери, емітовані органами місцевого самоврядування;

інвестиційні сертифікати;

товари в обороті або в переробці;

біологічні активи;

майнові права на нерухоме майно, що належатиме до житлового фонду;

майнові права на нерухоме майно, що належатиме до нежитлового фонду;

майнові права на інше майно;

інше рухоме майно;

інше нерухоме майно;

майнові права на інші об'єкти застави;

порука;

інші види забезпечення;

кілька видів забезпечення (без іпотеки);

кілька видів забезпечення, серед яких вартість нерухомого майна житлового фонду є найбільшою;

кілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на майбутнє нерухоме майно житлового фонду є найбільшою;

кілька видів забезпечення, серед яких вартість іншого нерухомого майна є найбільшою;

кілька видів забезпечення, серед яких вартість майнових прав на інше майбутнє нерухоме майно є найбільшою.

кілька видів забезпечення, серед яких вартість іпотеки є меншою, ніж вартість інших видів забезпечення;

без забезпечення (бланкові)".

3.2. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Параметр ризику

Значення параметра визначаються відповідно до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2012 року за N 231/20544".

4. У тексті Правил та додатках до них:

слова "Департамент статистики та звітності" в усіх відмінках замінити словами "Департамент статистики, аналізу та прогнозування" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту статистики,
аналізу та прогнозування

Ю. О. Половньов

Опрос