Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об особенностях осуществления выплат возмещений вкладчикам во время проведения пилотного проекта по внедрению Автоматизированной системы выплат Фонда

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Положение, Решение от 19.11.2012 № 30
Утратил силу

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

19.11.2012

м. Київ

N 30

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2012 р. за N 2076/22388

Про затвердження Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 5 грудня 2016 року N 2698)

Відповідно до частини третьої статті 6 та пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду (додається).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

 

Положення про особливості здійснення виплат відшкодувань вкладникам під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (далі - Закон) та визначає порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) коштів за вкладами під час проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду.

Вимоги цього Положення дійсні на період проведення пілотного проекту з впровадження Автоматизованої системи виплат Фонду.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизована система виплат Фонду (далі - Система) - організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія процесів здійснення виплат відшкодувань вкладникам і вирішуються завдання оперативного управління і контролю за виплатами;

автоматизоване робоче місце (далі - АРМ) - індивідуальний комплекс технічних і програмних засобів, що призначений для автоматизації професійної праці та забезпечує підготовку, редагування, пошук, видачу на екран, а також друк необхідних документів і даних;

блокування інформації - дії, внаслідок яких унеможливлюється доступ до інформації в Системі;

відповідальний працівник - працівник учасника Системи, який відповідно до його службових обов'язків та/або розпорядження керівництва учасника Системи має повноваження виконувати певні операції та несе відповідальність за їх належне виконання;

модуль операцій виплат (далі - МОВ) - підсистема програмного комплексу Системи, що виконує такі функції:

завантаження, редагування, видалення та захист у програмному комплексі Системи інформації про вкладників, яку надає уповноважена особа Фонду, перевірку цієї інформації, групування та формування результатів обробки; завантаження необхідної довідкової інформації;

автоматизацію обліку операцій з виплати Фондом відшкодувань, що включає розрахунки з вкладниками та банками-агентами;

формування звітних форм на базі інформації Системи;

інформаційний обмін із зовнішніми автоматизованими системами: 1C-бухгалтерія, ліквідаторами/уповноваженими особами Фонду;

облікові картки вкладників - реєстрові одиниці інформації, за якими здійснюється облік сум відшкодувань та рух зазначених сум при здійсненні виплат вкладникам;

отримувач - особа, на картковий рахунок якої зараховується сума відшкодування;

програмний комплекс автоматизованої системи виплат Фонду (далі - ПК АСВФ) - програмне забезпечення, призначене для автоматизації операцій з виплат, обліку, обробки та формування вихідної інформації тощо;

процесинг Системи - формування, обробка, передавання та зберігання даних про учасників Системи, а також виконання вимог регламенту Системи щодо їх інформаційного та технологічного обслуговування;

процесинговий центр Фонду - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як юридична особа - учасник платіжної системи з особливим статусом, що на підставі належним чином оформленого права (укладеного з Платіжною організацією Національної системи масових електронних платежів договору, отриманого від неї дозволу, ліцензії тощо) здійснює процесинг, а також виконує функції розрахункової установи Системи;

регламент Системи - визначений Фондом режим роботи, обсяги, термін і послідовність дій учасників Системи щодо виконання ними процедур із забезпечення управління Системою. Регламент Системи відповідає регламенту Національної системи масових електронних платежів і використовує єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні;

спеціальна ідентифікаційна картка Фонду (далі - ідентифікаційна картка) - картка в пластиковому вигляді з умонтованим мікроконтролером як носієм та обробником інформації, що потрібна для ініціювання операції виплати відшкодувань та/або виконання службових операцій;

службова картка - картка, що використовується відповідальним працівником учасника Системи для доступу до виконання адміністративних та/або технологічних функцій у Системі.

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі, Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 серпня 2012 року N 14, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1548/21860 (далі - Положення), Правилах Національної системи масових електронних платежів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 року N 620, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 січня 2005 року за N 25/10305.

3. Під час проведення пілотного проекту відповідно до Положення здійснюються:

діяльність ліквідатора банку/уповноваженої особи Фонду;

перевірка поданого уповноваженою особою Фонду переліку вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (далі - Перелік);

подання до Фонду вкладниками індивідуальних звернень;

перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування;

відшкодування за вкладами іншим особам згідно із законодавством (за довіреністю, свідоцтвом про право на спадщину тощо);

відшкодування спадкоємцю - юридичній особі.

II. Організаційна структура Системи

1. До складу Системи входять такі учасники:

Фонд та ліквідатори банків/уповноважені особи Фонду;

банки-агенти;

розрахунковий банк.

Розрахунковим банком є Національний банк України.

2. Взаємовідносини між Фондом, банками-агентами та розрахунковим банком будуються на договірних засадах.

3. Фонд:

виконує всі процедури, пов'язані з процесом виплат відшкодувань одержувачам;

встановлює типи та характеристики ідентифікаційних карток, забезпечує організацію їх виробництва та підготовку до використання (системну ініціалізацію та персоналізацію);

відповідно до договору Фонд надає банкам-агентам програмні та технічні засоби для доступу до процесингу Системи та ідентифікації користувачів в Системі;

здійснює збирання, сортування, оброблення та зберігання інформації у Системі;

забезпечує цілодобову безперебійну авторизацію операцій з використанням ідентифікаційних карток за умови цілодобової роботи банків-агентів та наявності зв'язку з ними;

здійснює облік учасників Системи, емітованих ідентифікаційних, а також службових карток, модулів безпеки (SAM та HSM) і терміналів, що включені в роботу Системи.

Банки-агенти здійснюють виплату відповідно до інформації, отриманої від процесингу Системи, та отримують від Фонду суму виплаченого відшкодування та комісійну винагороду.

Розрахунковий банк здійснює переказ коштів з рахунку Фонду, що відкритий у розрахунковому банку, на користь банків-агентів у сумі виплачених відшкодувань вкладникам та комісійної винагороди. Переказ коштів розрахунковим банком здійснюється платіжними дорученнями, одержаними від Фонду у системі "Клієнт-банк".

III. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування коштів за вкладами

1. Фонд здійснює перевірку поданого уповноваженою особою Фонду Переліку та формує облікові картки в МОВ Системи для кожного вкладника, інформація про якого успішно пройшла перевірку (персоніфікований запис про вкладника із зазначенням його реквізитів та залишком суми відшкодування).

2. Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про відшкодування коштів за вкладами.

3. Інформація надсилається до процесингового центру Фонду. При цьому у параметрах облікової картки в МОВ Системи автоматично проставляється ознака про передачу інформації зазначеної облікової картки до процесингового центру Фонду.

Після передачі інформації до процесингового центру Фонду інформація стає доступна для банку-агента, який може здійснити виплату відшкодування.

Якщо Фонд на момент початку пілотного проекту вже здійснив виплату відшкодування коштів вкладникам банку за загальним Реєстром вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду, до процесингового центру Фонду передається інформація за результатами розгляду індивідуальних звернень вкладників до Фонду.

Для отримання відшкодування вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми.

Після обробки інформації відповідальним працівником Фонду інформація про осіб, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування, підписується директором-розпорядником та головним бухгалтером Фонду та передається до процесингового центру Фонду.

Внесення змін в інформацію про вкладника до облікової картки, поновлення, видалення, блокування та розблокування здійснюються відповідальними працівниками Фонду на підставі інформації ліквідатора банку/уповноваженої особи Фонду, переходу прав власності, на вимогу правоохоронних органів та за рішенням суду, а також у випадку виявлення помилки.

IV. Діяльність банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування

1. Банк-агент здійснює виплати вкладникам на підставі укладеного з Фондом договору про участь банку у Системі.

2. Вкладник має право одержати гарантовану суму за вкладом у будь-якій установі банку-агента зі списку, оприлюдненого Фондом.

Для отримання коштів вкладнику (представнику вкладника) потрібно звернутися у вибрану ним установу банку-агента з документами, що ідентифікують особу.

3. Відповідальний працівник банку-агента формує до процесингового центру Фонду запит залишку відшкодувань про наявність інформації про вкладника.

Процесинговий центр Фонду здійснює автоматизовану обробку запиту і надсилає результати пошуку на запит банку. При цьому процесинговий центр Фонду блокує інформацію за цим записом. Запис стає недоступний для всіх інших АРМ банків-агентів Системи.

4. Відповідальний працівник банку-агента здійснює:

ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування;

звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, з інформацією, що надійшла на запит банку.

За умови позитивного результату звірки виплата відшкодування здійснюється шляхом зарахування на картковий рахунок отримувача.

5. Для здійснення виплати шляхом зарахування на картковий рахунок отримувача відповідальний працівник банку-агента укладає з отримувачем договір про відкриття такого рахунку і надає йому передвипущену картку. Банк відкриває отримувачу картковий рахунок.

На підставі укладеного з отримувачем договору відповідальний працівник банку-агента заповнює інформацію про отримувача коштів.

Після введення даних про отримувача у Системі відображається інформація про дату відкриття вкладнику карткового рахунку.

Відповідно до інформації про відкриття карткових рахунків у Системі формуються дебетові запити з визначеною періодичністю.

Протягом робочого дня інформація про дебетові запити, а також запити банку на пошук вкладника (без здійснення відкриття рахунку) із зазначенням підстави (помилковий запит, інформаційний запит, запити на уточнення реквізитів) з процесингового центру Фонду імпортується в МОВ Системи.

Перерахування Фондом коштів до банку-агента відповідно до дебетового запиту для зарахування їх на карткові рахунки отримувачів здійснюється за розпорядженням директора-розпорядника.

6. Виплата вважається завершеною з моменту зарахування банком-агентом суми відшкодування на картковий рахунок отримувача.

V. Розрахунки в Системі

1. Розрахунки з банками-агентами виконуються на договірних умовах на підставі звітних форм, сформованих ПК АСВФ, а також звітів, що надаються Фонду банком-агентом.

2. За здійснені виплати банки-агенти отримують від Фонду комісійну винагороду.

Сума комісійної винагороди перераховується банку-агенту після надання ним звітної форми за встановлений період.

Фонд здійснює розрахунки з банками-агентами за розпорядженням директора-розпорядника з періодичністю, визначеною договором.

Розмір комісійної винагороди банку-агенту встановлюється договором.

 

Начальник відділу
організації виплат

І. В. Араліна

Опрос