Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 09 июля 2010 года N 679

Минфин
Приказ от 26.11.2012 № 1221
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012

м. Київ

N 1221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 грудня 2012 р. за N 2023/22335

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства фінансів України
 від 9 липня 2010 року N 679
згідно з
 наказом Міністерства фінансів України
 від 26 серпня 2014 року N 836)

На виконання підпункту 13.1.4 підпункту 13.1 пункту 13 розділу I Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за N 573/17868 (зі змінами), такі зміни:

1.1. Доповнити наказ пунктом 6 такого змісту:

"6. З 2014 року запровадити річну звітність про виконання паспортів бюджетних програм.".

У зв'язку з цим пункти 6 - 8 вважати відповідно пунктами 7 - 9.

1.2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за N 574/17869 (зі змінами), що додаються.

1.3. Унести зміни до форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за N 573/17868 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

1.4. Унести зміни до форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за N 573/17868 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій (Кузькін Є. Ю.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

 

Зміни
до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

1. У розділі I:

1.1. У пункті 1.1:

абзац другий після слів "визначає мету," доповнити словами "підпрограми (у разі їх формування),";

абзаци четвертий - сьомий замінити новими абзацами четвертим - дев'ятим такого змісту:

"Формування підпрограм забезпечує конкретизацію заходів, спрямованих на досягнення загальної мети програми, та дає змогу оцінити ефективність бюджетної програми в розрізі її складових.

Завдання бюджетної програми (підпрограми) - конкретний, спрямований на досягнення мети бюджетної програми комплекс заходів, який відображає основні етапи досягнення поставленої мети, визначає шляхи виконання програми (підпрограми) та підлягає перевірці.

У разі деталізації бюджетної програми за підпрограмами завдання формуються для кожної підпрограми.

Напрями використання бюджетних коштів - конкретні дії у рамках виконання бюджетної програми (підпрограми), що мають забезпечити досягнення мети та спрямовуються на виконання завдань бюджетної програми (підпрограми).

На період проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів деталізація бюджетної програми (підпрограми) за напрямами використання бюджетних коштів не обов'язкова. У такому разі обсяги фінансування бюджетної програми (підпрограми) вказуються у розрізі її завдань.

Результативні показники - показники, на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на виконання бюджетної програми (підпрограми), для досягнення її мети та реалізації завдань.".

1.2. У пункті 1.3:

абзац другий після слів "нових бюджетних програм" доповнити словом "(підпрограм)";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"перерозподілом видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим.

1.3. У пункті 1.10:

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених на виконання бюджетної програми;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

абзац дев'ятий після слів "бюджетної програми" доповнити словом "(підпрограми)".

2. Розділ II викласти в такій редакції:

"II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

2.1. У пунктах 1 - 4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, встановлені розписом місцевого бюджету у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 1.3 розділу I цих Правил.

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2.2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів, на підставі яких бюджетна програма була включена до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період або виникла у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 1.3 розділу I цих Правил, у тому числі державні та регіональні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

2.3. У пункті 6 зазначається мета бюджетної програми.

2.4. У пункті 7 зазначаються коди Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і назви підпрограм, спрямованих на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми.

У разі якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, пункт 7 не заповнюється.

2.5. У пункті 8 вказуються обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм (у разі їх формування) та завдань бюджетної програми.

У разі якщо бюджетна програма не поділяється на підпрограми, то пункт 8 заповнюється лише в розрізі завдань бюджетної програми.

2.6. У пункті 9 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

2.7. У пункті 10 з розподілом за підпрограмами (у разі їх формування) та завданнями бюджетної програми визначаються результативні показники бюджетної програми (підпрограми), які поділяються на такі групи:

показники затрат, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми (підпрограми) та характеризують структуру її витрат (за підсумками півріччя);

показники продукту, що використовуються для оцінки досягнення поставленої мети (за підсумками півріччя). Показниками продукту є, зокрема, обсяг виробленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт на виконання бюджетної програми (підпрограми), кількість користувачів товарами (роботами, послугами) тощо;

показники ефективності (за підсумками півріччя) залежно від завдань, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми (підпрограми), можуть визначатися як:

1) витрати ресурсів на одиницю показника продукту (економність);

2) відношення максимальної кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до визначеного обсягу фінансових ресурсів (продуктивність);

3) досягнення визначеного результату (результативність);

показники якості (річні), що є сукупністю властивостей, які характеризують досягнуті результати якості створеного продукту, що задовольняють споживача відповідно до їх призначення та відображають послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у наданні послуг (виробленні товарів, виконанні робіт) споживачам за рахунок коштів бюджетної програми (підпрограми).

При цьому, оскільки показники ефективності та якості визначаються з використанням кількох показників, мають наводитись джерела інформації щодо кожного з них. У разі якщо відсутня статистична інформація, що надається в джерелах інформації, необхідно подати інформацію щодо кількісних показників, які характеризують кінцеві результати, досягнуті за кошти конкретної програми (підпрограми).

Паспорт бюджетної програми може бути складений за неповним переліком результативних показників з наданням відповідних пояснень.

При розробці бюджетних програм (підпрограм) та результативних показників їх виконання головні розпорядники повинні використовувати Типові переліки бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів, Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, визначені Міністерством фінансів України та відповідними галузевими міністерствами.

2.8. У пункті 11 з розподілом за інвестиційними проектами відображаються джерела їх фінансування із визначенням фактичних показників станом на початок звітного періоду, план звітного періоду (рік) і прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту. У графі 12 необхідно надати пояснення, що характеризують джерела фінансування. Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

2.9. Показники паспорта бюджетної програми заповнюються наростаючим підсумком з початку року за кожний звітний період. У виняткових випадках, за погодженням з фінорганом, можливо заповнення показників затрат, продукту, ефективності, якості тощо лише за окремим звітним періодом, при цьому в рядках за іншими періодами ця інформація не наводиться.".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. У пунктах 1 - 3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, якому відповідає бюджетна програма.

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.".

3.2. Пункт 3.3 після слів "у розрізі" доповнити словами "підпрограм та".

3.3. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:

"3.5. У пункті 7 з розподілом за підпрограмами (у разі їх формування) та завданнями бюджетної програми відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми (підпрограми) за звітний період, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.".

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _______ рік

1.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

 

2.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

 

3.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________
(КТФКВК)1

_____________________________________
(найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ________ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _________ тис. гривень та спеціального фонду - ____________ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми __________________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми __________________________________________________________________________________________________

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п

КТКВК

КПКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N
з/п

Підпрограма / завдання бюджетної програми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

9. Перелік державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

Державна / регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Півріччя

Рік

1

2

3

4

5

6

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

якості

 

 

х

 

 

...

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
            (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Керівник фінансового органу

__________
(підпис)

________________________
              (ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на _____________ року

1.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

 

2.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

 

3.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________
(КТКВК)1

_____________________________________
(найменування бюджетної програми)

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N
з/п

КТКВК

КПКВК

Підпрограма / 
завдання бюджетної програми2

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити)
за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Державна / регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)

Відхилення

1

2

3

4

5

6

7

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

якості3

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм4

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду (на рік)

Виконано за звітний період

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

загальний фонд

спеціаль-
ний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

х

 

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

4 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
             (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

 
__________
(підпис)

 
________________________
              (ініціали та прізвище)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

Опрос