Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения реестра операторов, провайдеров телекоммуникаций и признании утратившим силу решения НКРС от 11.11.2010 N 514

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации
Порядок, Решение от 01.11.2012 № 560
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

01.11.2012

м. Київ

N 560

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 листопада 2012 р. за N 1958/22270

Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 11.11.2010 N 514

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
 від 17 грудня 2019 року N 610)

Відповідно до пункту 20 статті 18 та статті 42 Закону України "Про телекомунікації" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 11 листопада 2010 року N 514 "Про затвердження Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 32/18770.

3. Департаменту регулювання та ліцензування подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова НКРЗІ

П. Яцук

 

ПОРЯДОК
ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру подання документів на включення, внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, їх перелік, порядок розгляду та прийняття рішень про включення, внесення змін до зазначеного реєстру чи відмову у такому включенні, внесенні змін.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заява про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - заява) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 1 до цього Порядку, який надсилається заявником для його включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

заявник - суб'єкт господарювання, який бажає здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зареєстрований в установленому законом порядку та включений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

заява суб'єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, - документ встановленої форми, наведеної в додатку 2 до цього Порядку, який у разі зміни даних, зазначених у заяві, надсилається суб'єктом господарювання для внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

довідка про наявність суб'єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - довідка) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 3 до цього Порядку, який надається НКРЗІ та містить відомості про наявність або відсутність суб'єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій;

повідомлення про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі - повідомлення НКРЗІ) - документ встановленої форми, наведеної в додатку 4 до цього Порядку, що підтверджує включення заявника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до рішення НКРЗІ;

реєстр - реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій, що містить перелік суб'єктів господарювання, які мають право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до заявлених видів діяльності.

Інші терміни вживаються у цьому Порядку відповідно до Законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України".

1.3. Рішення про включення заявника до реєстру, внесення змін до реєстру приймаються НКРЗІ відповідно до цього Порядку.

1.4. Реєстр ведеться в електронній формі. Дані реєстру, наведені у пункті 3.4 розділу III цього Порядку, є відкритими.

1.5. Реєстр ведеться українською мовою.

1.6. У разі виявлення невідповідності запису в реєстрі заяві пріоритет має запис на паперових носіях.

1.7. Заявник набуває право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до зазначеного (зазначених) в реєстрі виду (видів) діяльності:

1.7.1. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які не підлягають ліцензуванню, - з дати прийняття НКРЗІ рішення про включення (внесення змін) до реєстру;

1.7.2. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню, - з дати видачі відповідної ліцензії.

1.8. Суб'єкт господарювання не може передавати повідомлення НКРЗІ іншим суб'єктам господарювання для здійснення ними діяльності у сфері телекомунікацій.

1.9. Заявник забезпечує достовірність відомостей, які містяться у заяві.

1.10. У випадку, якщо зазначений у заяві вид діяльності не підлягає ліцензуванню, заявник з моменту включення до реєстру (внесення змін до реєстру) набуває статусу оператора/провайдера телекомунікацій та забезпечує виконання відповідних правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, встановлених НКРЗІ.

1.11. У випадку, якщо зазначений у заяві вид діяльності підлягає ліцензуванню, заявник з моменту включення до реєстру (внесення змін до реєстру) набуває статусу оператора/провайдера телекомунікацій, а з моменту отримання ліцензії (копії ліцензії) набуває права на здійснення виду діяльності, що вказаний у ліцензії (копії ліцензії), та забезпечує виконання відповідних ліцензійних умов.

1.12. Реєстр публікується в офіційному бюлетені НКРЗІ, а також розміщується та регулярно оновлюється на офіційному веб-сайті НКРЗІ.

II. Порядок розгляду документів та прийняття рішення

2.1. Заява подається в паперовій та електронній формах.

2.2. Заява в паперовій формі направляється поштою або подається особисто заявником до відділу документального забезпечення та контролю НКРЗІ не менше як за місяць до початку здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

Електронна форма заяви подається до НКРЗІ через мережу Інтернет на адресу reestr@nkrzi.gov.ua або на електронному носії разом із заявою.

2.3. Дата відправлення заяви заявником підтверджується поштовою квитанцією, штемпелем на конверті, описом вкладення та іншими документами, які можуть свідчити про здачу заяви оператору поштового зв'язку, у кур'єрську службу або у відділ документального забезпечення та контролю НКРЗІ або відправлення документів в електронній (сканованій) формі тощо. Документи реєструються в НКРЗІ в день отримання їх безпосередньо від заявника або в день доставляння засобами електронного зв'язку, поштою чи кур'єрською службою.

2.4. НКРЗІ перевіряє заяву на відповідність вимогам цього Порядку та повноту надання інформації.

2.5. Рішення про включення оператора, провайдера телекомунікацій до реєстру підлягає оприлюдненню НКРЗІ відповідно до частини четвертої статті 22 Закону України "Про телекомунікації".

2.6. НКРЗІ приймає рішення про включення заявника до реєстру протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

2.7. Заява залишається без розгляду у разі, якщо:

подана (підписана) особою, яка не має на це відповідних повноважень;

заповнена з порушенням установленої НКРЗІ форми.

Про залишення заяви без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, при цьому заява та документи, що до неї додавались, заявнику не повертаються.

У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву про включення до реєстру, яка розглядається НКРЗІ у порядку, встановленому пунктом 2.6 цього розділу, при цьому документи, що надані при попередній подачі та не потребують виправлення, можуть повторно не надаватись.

III. Порядок включення операторів, провайдерів телекомунікацій до реєстру

3.1. Для включення до реєстру заявник подає до НКРЗІ заяву в паперовій та електронній формах.

3.2. Реєстр створюється у вигляді масивів реєстрових записів.

3.3. Реєстровий запис містить такі дані:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;

код Класифікації видів економічної діяльності (код КВЕД);

статус заявника (оператор або провайдер);

місцезнаходження (місце проживання) заявника;

адреса для листування;

контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса (e-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

прізвище, ім'я, по батькові керівника;

вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з орієнтовним переліком, наведеним у додатку 5 до цього Порядку;

територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

номер та дата рішення НКРЗІ про включення до реєстру;

номер та дата повідомлення НКРЗІ.

3.4. Оприлюдненню підлягають такі дані реєстру:

повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців;

статус суб'єкта господарювання (оператор або провайдер);

місцезнаходження (місце проживання) заявника;

контактні дані: номери телефону, факсу, електронна адреса (e-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

прізвище, ім'я, по батькові керівника;

вид діяльності у сфері телекомунікацій згідно з орієнтовним переліком, наведеним у додатку 5 до цього Порядку;

територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

номер та дата рішення НКРЗІ про включення до реєстру;

номер та дата повідомлення НКРЗІ.

3.5. Реєстр оприлюднюється за формою, наведеною у додатку 6 до цього Порядку.

3.6. Види діяльності у сфері телекомунікацій, які можуть здійснюватись суб'єктами господарювання на підставі ліцензії, включаються до реєстру після отримання заявником відповідної ліцензії із зазначенням території та строку здійснення діяльності. Орієнтовний перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, що здійснюються операторами, провайдерами телекомунікацій, наведено у додатку 5 до цього Порядку.

3.7. Заявник є включеним до реєстру з дати прийняття відповідного рішення НКРЗІ.

3.8. Після прийняття НКРЗІ рішення про включення до реєстру (внесення змін до реєстру) заявнику протягом 3 робочих днів надсилається повідомлення НКРЗІ.

IV. Порядок внесення змін до реєстру

4.1. Рішення про внесення змін до реєстру приймається за повідомленням суб'єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві, або за ініціативою НКРЗІ у разі припинення діяльності суб'єктом господарювання у сфері телекомунікацій.

4.2. У разі зміни даних, зазначених у заяві, суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до НКРЗІ повідомлення про внесення змін до реєстру у строк, що не перевищує 30 робочих днів з дня виникнення відповідних змін.

4.2.1. Рішення про внесення змін до реєстру приймається НКРЗІ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації повідомлення про внесення змін до реєстру, поданого суб'єктом господарювання.

4.2.2. За результатами прийнятого рішення про внесення змін до реєстру НКРЗІ протягом 3 робочих днів надсилає суб'єкту господарювання повідомлення НКРЗІ. Попереднє повідомлення НКРЗІ є недійсним з дня прийняття рішення НКРЗІ про внесення змін до реєстру.

4.3. Статус суб'єкта господарювання при здійсненні виду діяльності, який підлягає ліцензуванню, змінюється НКРЗІ в день видачі відповідної ліцензії, в день набрання чинності рішенням НКРЗІ про анулювання ліцензії, в день закінчення строку дії ліцензії або в день прийняття рішення про визнання недійсною ліцензії у випадках, передбачених законодавством.

4.4. Статус суб'єкта господарювання при здійсненні виду діяльності, який не підлягає ліцензуванню, змінюється НКРЗІ в день набрання чинності відповідним рішенням НКРЗІ про внесення змін до реєстру.

4.5. У разі якщо підставою для внесення змін до реєстру є зміна та/або доповнення виду (видів) діяльності у сфері телекомунікацій, суб'єкт господарювання набуває право на здійснення доповненого (зміненого) виду діяльності:

4.5.1. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які не підлягають ліцензуванню, - з дати прийняття НКРЗІ рішення про внесення змін до реєстру;

4.5.2. Для видів діяльності у сфері телекомунікацій, які підлягають ліцензуванню, - з дати видачі відповідної ліцензії.

4.6. У разі втрати або пошкодження повідомлення НКРЗІ на підставі відповідної заяви суб'єкта господарювання НКРЗІ протягом 7 робочих днів з дати надходження заяви надсилає дублікат повідомлення НКРЗІ.

Втрачений або пошкоджений оригінал повідомлення НКРЗІ є недійсним.

V. Надання відомостей з реєстру

5.1. Відомості, що містяться в реєстрі та підлягають оприлюдненню відповідно до пункту 3.4 розділу III цього Порядку, є відкритими і загальнодоступними.

5.2. Відомості, що містяться в реєстрі, надаються у вигляді довідки про наявність суб'єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій.

5.3. Видача довідки здійснюється на безоплатній основі.

 

Директор Департаменту
регулювання та ліцензування

М. Сокирко

 

Заява
про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Заявник ___________________________________________________________________________
                               (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

2. Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців; _______________________________________________________

3. Код Класифікації видів економічної діяльності (код КВЕД) ________________________________

4. Бажає здійснювати діяльність як ______________________________________________________
                                                                                                                                (оператор або провайдер)

5. Місцезнаходження або місце проживання суб'єкта господарської діяльності
_____________________________________________________________________________________

6. Адреса для листування _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (поштовий індекс, область/ Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                                               N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

7. Телефон ________________, факс _______________, електронна пошта ______________________
                                     (код, номер)                               (код, номер)

8. Адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL) _____________________________________

9. Прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарської діяльності _______________________
_____________________________________________________________________________________

10. Територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій __________________________________

11. Вид діяльності суб'єкта господарської діяльності, який планується здійснювати
_____________________________________________________________________________________

11.1. Уточнення виду діяльності (за необхідності) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прошу включити суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та даю згоду на публікування наведених в цій заяві даних, які будуть оприлюднені відповідно до пункту 3.4 розділу III Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01 листопада 2012 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ листопада 2012 року за N _________.

*Я, ____________________________________________________, даю згоду НКРЗІ на обробку моїх
                           (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
персональних даних при включенні до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

________________
                 (дата)

 

____________
(підпис)

Керівник суб'єкта господарювання
(фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Заповнюють лише фізичні особи - підприємці.

У випадку незгоди фізичної особи - підприємця - вказані дані вважаються неподаними.

 

Заява
суб'єкта господарювання про зміну даних, зазначених у заяві про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

1. Заявник ____________________________________________________________________________
                                 (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)

2. Код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців _________________________________________________________

3. Код Класифікації видів економічної діяльності (код КВЕД) _________________________________

4. Бажає здійснювати діяльність як _______________________________________________________
                                                                                                                                 (оператор або провайдер)

5. Місцезнаходження або місце проживання суб'єкта господарської діяльності
_____________________________________________________________________________________

6. Адреса для листування _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (поштовий індекс, область/ Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
                                                                           N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

7. Телефон ________________, факс _______________, електронна пошта ______________________
                                     (код, номер)                               (код, номер)

8. Адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL) _____________________________________

9. Прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарської діяльності _______________________
_____________________________________________________________________________________

10. Територія здійснення діяльності у сфері телекомунікацій __________________________________

11. Вид діяльності суб'єкта господарської діяльності, який планується здійснювати _______________
_____________________________________________________________________________________

11.1. Уточнення виду діяльності (за необхідності) __________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прошу внести зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій та даю згоду на публікування наведених в цій заяві даних, які будуть оприлюднені відповідно до пункту 3.4 розділу III Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01 листопада 2012 року N 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___ листопада 2012 року за N ______.

*Я, ____________________________________________________, даю згоду НКРЗІ на обробку моїх
                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
персональних даних при внесенні змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

_____________
            (дата)

 

__________________
(підпис)

Керівник суб'єкта господарювання
(фізична особа - підприємець)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

____________
* Заповнюють лише фізичні особи - підприємці.

У випадку незгоди фізичної особи - підприємця - вказані дані вважаються неподаними.

 

Довідка
про наявність суб'єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій

Найменування або прізвище, ім'я, по батькові суб'єкта господарської діяльності

Порядковий номер в реєстрі

Статус суб'єкта господарювання

Вид діяльності

Територія здійснення діяльності

Номер та дата рішення про включення до реєстру

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Голова НКРЗІ

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

Повідомлення
про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, повідомляє, що рішенням від "___" ____________ 20__ року N ______

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________
              (код за ЄДРПОУ - для юридичної особи / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та
                  номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
           реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
                                 державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - для фізичних осіб - підприємців)

з місцезнаходженням (місцем проживання) ________________________________________________
включено до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за N _____.

Види діяльності, територія, строк здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (за наявності ліцензії), що заявлені оператором/провайдером:

N з/п

Вид діяльності

Територія

Строк здійснення діяльності

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При зміні даних, зазначених у реєстрі, оператор, провайдер телекомунікацій протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін подає до НКРЗІ повідомлення суб'єкта господарювання про внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Голова НКРЗІ

___________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

 

Орієнтовний перелік видів діяльності
у сфері телекомунікацій, що здійснюються операторами, провайдерами телекомунікацій

1. Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку1:

1.1 місцевого;

1.2 міжміського;

1.3 міжнародного.

2. Надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв'язку1, 3:

2.1 місцевого;

2.2 міжміського;

2.3 міжнародного.

3. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку1, 3.

4. Надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації1:

4.1 телекомунікаційних мереж;

4.2 мереж ефірного телемовлення;

4.3 мереж ефірного радіомовлення;

4.4 проводового радіомовлення та телемереж.

5. Надання послуг доступу до Інтернету:

5.1 з використанням радіочастотного ресурсу3, 4;

5.2 без використання радіочастотного ресурсу2, 4.

6. Надання в користування каналів електрозв'язку з правом здійснення їх технічного обслуговування та експлуатації:

6.1 з використанням радіочастотного ресурсу3, 4;

6.2 без використання радіочастотного ресурсу2, 4.

7. Надання телекомунікаційних послуг, які не увійшли до пунктів 1 - 6:

7.1 з використанням радіочастотного ресурсу3, 4;

7.2 без використання радіочастотного ресурсу2, 4.

____________
1 Види діяльності у сфері телекомунікацій, наведені у пунктах 1 - 4 цього Переліку, можуть здійснюватись операторами телекомунікацій за умови включення до реєстру та отримання відповідних ліцензій, передбачених частиною сьомою статті 42 Закону України "Про телекомунікації", а також провайдерами телекомунікацій на мережі оператора за умови включення до реєстру та на підставі договору з цим оператором, копії його ліцензії, виданої НКРЗІ, на якій НКРЗІ друкується напис такого змісту:

З оригіналом згідно.

Копія ліцензії видана провайдеру телекомунікацій
_____________________________________________________________________
без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і  надання в користування каналів електрозв'язку

Місцезнаходження: _____________________________________________________

Місце провадження діяльності: ____________________________________________

Дата прийняття та номер рішення
про видачу копії ліцензії: _________________________________________________

Голова НКРЗІ             ______________       __________________
                                               (підпис)                   (ініціали, прізвище)

Дата видачі копії ліцензії: ________________

2 Телекомунікаційні послуги, наведені у підпункті 5.2 пункту 5, підпункті 6.2 пункту 6 та підпункті 7.2 пункту 7 цього Переліку, можуть надаватись провайдерами телекомунікацій на мережі оператора за умови включення до реєстру та на підставі договору з цим оператором.

3 Використання радіочастотного ресурсу України для надання телекомунікаційних послуг здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про радіочастотний ресурс України".

4 Види діяльності, наведені у пунктах 5, 6, 7 цього Переліку, які не підлягають ліцензуванню відповідно до частини сьомої статті 42 Закону України "Про телекомунікації" та можуть здійснюватись операторами телекомунікацій за умови включення до реєстру.

 

Реєстр операторів, провайдерів телекомунікацій

N з/п

Суб'єкт господарювання (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

Статус заявника

Місцезна-
ходження (місце проживання)

Контактні дані (телефон, e-mail, URL)

П. І. Б. керівника

Вид діяльності

Уточнення виду діяльності

Територія здійснення діяльності

Номер та дата рішення про включення до реєстру

Номер та дата повідомлення НКРЗІ про включення до реєстру

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

____________

Опрос