Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции об оформлении операций с материальными ценностями государственного материального резерва

Министерство экономического развития и торговли Украины
Приказ, Инструкция от 24.09.2012 № 1042
действует с 07.12.2012

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2012

м. Київ

N 1042

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р. за N 1925/22237

Про затвердження Інструкції про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву

Відповідно до пункту 1 статті 4 Закону України "Про державний матеріальний резерв", постанов Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року N 1129 "Про затвердження Порядку формування, розміщення та проведення операцій з матеріальними цінностями державного резерву" та від 25 серпня 2004 року N 1078 "Про затвердження Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву, що додається.

2. Департаменту економіки оборони та безпеки (Неботов П. Г.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державного агентства резерву України Лелюка О. В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державного
агентства резерву України

М. П. Косіченко

 

ІНСТРУКЦІЯ
про оформлення операцій з матеріальними цінностями державного матеріального резерву

I. Порядок оформлення документів на закладення матеріальних цінностей до державного резерву

1.1. Ця Інструкція визначає процедуру оформлення документів для проведення операцій із закладення, переміщення, освіження (поновлення) та відпуску матеріальних цінностей з державного матеріального резерву (далі - державний резерв) та їх відображення в обліку Державного агентства резерву України (далі - Держрезерв).

1.2. Оформлення операцій закладення матеріальних цінностей до державного резерву здійснюється на підставі таких документів:

1.2.1. Акта Кабінету Міністрів України.

1.2.2. Протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), форма якого затверджена наказом Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року N 922 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 грудня 2011 року N 428), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за N 624/17919.

1.2.3. Договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти, форма якого затверджена наказом Міністерства економіки України від 27 липня 2010 року N 925, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за N 655/17950.

1.2.4. Договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву, форма якого визначена в додатку до Порядку відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з відповідальним зберіганням матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 року N 532 (у разі розміщення матеріальних цінностей на підприємствах - відповідальних зберігачах).

1.2.5. Приймального акта за формами:

N Р-11 і N Р-13 - у разі закладення матеріальних цінностей організаціями, що належать до сфери управління Держрезерву (готується організацією, що належить до сфери управління Держрезерву);

N Р-16 - у разі закладення матеріальних цінностей підприємствами - відповідальними зберігачами або підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву (готується підприємством - відповідальним зберігачем або підприємством, що належить до сфери управління Держрезерву, самостійно);

1мр (для службового користування) - для мобілізаційного резерву в разі закладення матеріальних цінностей підприємствами - відповідальними зберігачами або підприємствами, які належать до сфери управління Держрезерву.

1.2.6. Документів, що засвідчують якість матеріальних цінностей (оригінал або завірена в установленому порядку копія паспорта (сертифіката) якості виробника, декларація виробника, сертифікат відповідності, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, ветеринарне свідоцтво).

Документи, зазначені в цьому підпункті, надаються постачальником матеріальних цінностей до підприємств - відповідальних зберігачів або підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держрезерву, безпосередньо при поставці матеріальних цінностей на зберігання.

У разі закладення зерна на підприємства, що належать до сфери управління Держрезерву, до Держрезерву разом з приймальним актом (зберігальним зобов'язанням) надаються аналізні картки.

1.2.7. Акта виконання договору про закупівлю матеріальних цінностей до державного резерву (далі - акт), який складається у довільній формі.

1.2.8. Рахунку або рахунку-фактури на оплату поставлених матеріальних цінностей та податкової накладної, які надаються постачальником матеріальних цінностей до Держрезерву.

Документи, передбачені підпунктами 1.2.2 - 1.2.4 і 1.2.7 цього пункту, готуються Держрезервом.

1.3. Підприємство - відповідальний зберігач або підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління Держрезерву, не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акта надсилає його із супровідним листом постачальнику матеріальних цінностей. Постачальник надає приймальний акт до Українського державного науково-дослідного інституту нанобіотехнологій та ресурсозбереження (далі - УкрНДІНанобіотехнологій) для проведення організації робіт з контролю за якісними показниками матеріальних цінностей.

Після проведення УкрНДІНанобіотехнологій указаних робіт приймальні акти підписуються керівником цього інституту, скріплюються печаткою та надаються до Держрезерву.

1.4. Постачальник матеріальних цінностей не пізніше наступного робочого дня після оформлення приймального акта підприємством, установою чи організацією надсилає до Держрезерву разом із супровідним листом рахунок або рахунок-фактуру.

1.5. Після оформлення та надання підприємствами - відповідальними зберігачами або підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держрезерву, УкрНДІНанобіотехнологій, постачальниками матеріальних цінностей до Держрезерву документів, передбачених підпунктами 1.2.2 - 1.2.4, 1.2.7 і 1.2.8 пункту 1.2 цього розділу, Держрезерв уносить зміни до обліку Держрезерву та передає вказані документи разом з актом до Державної казначейської служби України для проведення розрахунків з постачальником закладених матеріальних цінностей.

1.6. Після проведення Державною казначейською службою України розрахунків за закладені до державного резерву матеріальні цінності постачальник не пізніше трьох робочих днів надає до Держрезерву податкову накладну.

1.7. У разі неправильного оформлення документів, передбачених підпунктами 1.2.5 та 1.2.8 пункту 1.2 цього розділу, вони повертаються Держрезервом особам, відповідальним за їх складання, для усунення виявлених недоліків.

1.8. Скасування приймальних актів та внесення відповідних змін до обліку здійснюються виключно на підставі відповідного рішення Держрезерву.

II. Порядок оформлення документів на відпуск матеріальних цінностей з державного резерву

2.1. Оформлення відпуску матеріальних цінностей з державного резерву в порядку освіження (поновлення), заміни та в порядку розбронювання здійснюється на підставі таких документів:

2.1.1. Акта Кабінету Міністрів України.

2.1.2. Протоколу засідання аукціонного комітету з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, який складається у довільній формі.

2.1.3. Договору - доручення Держрезерву з підприємством, установою чи організацією, що належить до сфери управління Держрезерву і здійснює заходи, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

2.1.4. Договору про реалізацію матеріальних цінностей з державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, з переможцем аукціону, що укладається підприємством, яке за дорученням Держрезерву здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей.

2.1.5. Листа підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює заходи, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, із зазначенням кількості матеріальних цінностей, щодо яких відбувся аукціон, цін їх реалізації, загальної суми та дати перерахування коштів.

2.1.6. Розпорядження (наряду) Держрезерву на відпуск матеріальних цінностей.

2.1.7. Довіреності підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, на отримання розпорядження (наряду) Держрезерву.

Документи, передбачені підпунктами 2.1.2 і 2.1.3 цього пункту, готуються Держрезервом.

2.2. Відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, у тому числі розброньованих матеріальних цінностей, здійснюється після надходження коштів на рахунок Держрезерву, відкритий у Державній казначейській службі України, на підставі розпорядження (наряду) за формою:

згідно з додатком 1 до цієї Інструкції - у разі відпуску матеріальних цінностей державного резерву, які зберігаються підприємствами - відповідальними зберігачами та підприємствами, що належать до сфери управління Держрезерву;

згідно з додатком 2 до цієї Інструкції - у разі відпуску матеріальних цінностей державного резерву, які зберігаються організаціями, що належать до сфери управління Держрезерву.

2.3. Підставою для оформлення розпорядження (наряду) є надходження коштів на рахунок Держрезерву, відкритий у Державній казначейській службі України, та наявність документів, передбачених пунктом 2.1 цього розділу.

2.4. Розпорядження (наряд) оформлюється Держрезервом у трьох примірниках.

2.5. Розпорядження (наряд) в обов'язковому порядку повинно містити інформацію щодо підстави для відпуску матеріальних цінностей, їх найменування, одиниці виміру та кількості.

У разі якщо матеріальні цінності зберігаються підприємствами, установами чи організаціями, що належать до сфери управління Держрезерву, розпорядження (наряд) повинно також містити інформацію щодо ціни без податку на додану вартість за одиницю та загальної вартості матеріальних цінностей.

2.6. Реєстрація розпоряджень (нарядів) проводиться в журналі реєстрації та видачі розпоряджень (нарядів), який ведеться Держрезервом за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

Нумерація розпоряджень (нарядів) здійснюється з використанням індексів для нумерації розпоряджень (нарядів) на відпуск матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву згідно з додатком 4 до цієї Інструкції.

2.7. Загальний строк для оформлення та підписання розпорядження (наряду) не повинен перевищувати п'яти робочих днів з дати надходження коштів на рахунок Держрезерву та надання документів, передбачених пунктом 2.1 цього розділу, до Держрезерву.

2.8. Після реєстрації розпорядження (наряду) Держрезерв передає на підставі довіреності на отримання матеріальних цінностей два примірники розпорядження (наряду) уповноваженому працівнику підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей.

Третій примірник розпорядження (наряду) залишається в Держрезерві.

2.9. На підставі третього примірника розпорядження (наряду) Держрезерв відображає в оперативному та бухгалтерському обліку операцію з відпуску матеріальних цінностей державного резерву.

2.10. Два примірники розпорядження (наряду), отримані відповідальним працівником підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, протягом двох робочих днів передаються зазначеним підприємством переможцю аукціону (конкурсу) з оформленням відповідного акта приймання-передачі розпорядження (наряду).

Акт приймання-передачі розпорядження (наряду) оформлюється у трьох примірниках, один з яких у день підписання надсилається підприємством, що за дорученням Держрезерву здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, до Держрезерву.

2.11. Переможець (уповноважений представник переможця) аукціону протягом п'яти робочих днів після отримання розпорядження (наряду) повинен прибути до організації (підприємства) - зберігача матеріальних цінностей державного резерву та отримати матеріальні цінності, що вказані у розпорядженні (наряді), або укласти договір про їх відповідальне зберігання. Договір укладається з дати отримання розпорядження (наряду).

2.12. Організації - зберігачі матеріальних цінностей державного резерву, що належать до сфери управління Держрезерву, проводять відпуск матеріальних цінностей на підставі розпорядження (наряду) та довіреності покупця з подальшим оформленням накладної та акта на виконання розпорядження (наряду).

Відпуск матеріальних цінностей підтверджується складанням авізо, яке надсилається організацією - зберігачем матеріальних цінностей, що належить до сфери управління Держрезерву, разом з актом на виконання розпорядження (наряду) до Держрезерву не пізніше п'яти робочих днів з дати проведення відпуску.

2.13. У разі якщо протягом місяця з дати реєстрації розпорядження (наряду) переможець аукціону не отримав двох його примірників та не підписав акта приймання-передачі матеріальних цінностей державного резерву відповідно до пункту 2.11 цього розділу з причин, не залежних від Держрезерву, розпорядження (наряд) втрачає чинність.

За умови, передбаченої абзацом першим цього пункту, підприємство, що за дорученням Держрезерву здійснює дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей, листом інформує про вказаний факт Держрезерв не пізніше наступного робочого дня та повертає два примірники розпорядження (наряду).

2.14. Скасування або видача дублікатів розпоряджень (нарядів) та внесення відповідних коригувань до обліку здійснюються на підставі рішення Держрезерву.

Після скасування або видачі дублікатів розпоряджень (нарядів) Держрезерв робить відповідний запис у журналі реєстрації та видачі розпоряджень (нарядів) (додаток 3).

III. Порядок оформлення документів на відпуск матеріальних цінностей з державного резерву в порядку тимчасового позичання

3.1. Оформлення операцій з відпуску матеріальних цінностей з державного резерву в порядку тимчасового позичання здійснюється на підставі таких документів:

3.1.1. Акта Кабінету Міністрів України.

3.1.2. Договору про відпуск матеріальних цінностей у порядку тимчасового позичання.

3.1.3. Гарантійного зобов'язання позичальника про повернення матеріальних цінностей до державного резерву.

3.1.4. Довіреності позичальника, виданої уповноваженій особі, на отримання матеріальних цінностей за розпорядженням (нарядом).

3.2. На підставі документів, указаних у пункті 3.1 цього розділу, Держрезерв протягом п'яти робочих днів з моменту надходження коштів на його рахунок готує розпорядження (наряд) на відпуск матеріальних цінностей у порядку, визначеному пунктами 2.4 - 2.6 розділу II цієї Інструкції.

3.3. Після реєстрації розпорядження (наряду) Держрезерв протягом двох робочих днів передає на підставі довіреності на отримання матеріальних цінностей два примірники розпорядження (наряду) уповноваженому працівнику підприємства, якому позичаються матеріальні цінності державного резерву. Третій примірник розпорядження (наряду) залишається в Держрезерві.

На підставі третього примірника розпорядження (наряду) Держрезерв відображає в обліку операцію з відпуску матеріальних цінностей державного резерву.

3.4. Уповноважений працівник підприємства, якому позичаються матеріальні цінності, протягом п'яти робочих днів після отримання розпорядження (наряду) повинен прибути до організації (підприємства) - зберігача матеріальних цінностей державного резерву та отримати матеріальні цінності, що вказані у розпорядженні (наряді), або укласти договір про їх відповідальне зберігання. Договір укладається з дати отримання розпорядження (наряду).

У разі якщо протягом місяця з дати реєстрації розпорядження (наряду) уповноважений працівник підприємства, якому позичаються матеріальні цінності, не отримав двох його примірників відповідно до пункту 3.3 цього розділу з причин, не залежних від Держрезерву, розпорядження (наряд) втрачає чинність.

3.5. Повернення позичених матеріальних цінностей проводиться відповідно до договору про відпуск матеріальних цінностей у порядку тимчасового позичання.

3.6. Скасування або видача дублікатів розпоряджень (нарядів) та внесення відповідних коригувань до обліку здійснюються на підставі рішення Держрезерву.

Після скасування або видачі дублікатів розпоряджень (нарядів) Держрезерв робить відповідний запис у журналі реєстрації та видачі розпоряджень (нарядів).

IV. Порядок оформлення документів на переміщення матеріальних цінностей державного резерву

4.1. Розпорядження (наряди) на переміщення матеріальних цінностей державного резерву оформлюються на підставі відповідного рішення Держрезерву.

Переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву здійснюється відповідно до пункту 1 Порядку розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, які зберігаються на підприємствах, щодо яких порушено справу про банкрутство або які ліквідуються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2001 року N 1526.

4.2. У розпорядженні (наряді) на переміщення вказуються:

4.2.1. Підстава для видачі розпорядження (наряду) на переміщення матеріальних цінностей.

4.2.2. Найменування підприємства - відповідального зберігача або підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держрезерву, де зберігаються матеріальні цінності.

4.2.3. Найменування підприємства - відповідального зберігача або підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держрезерву, на які здійснюється переміщення матеріальних цінностей.

4.2.4. Одиниця виміру та кількість матеріальних цінностей, що переміщуються.

4.2.5. Балансова вартість матеріальних цінностей без урахування податку на додану вартість окремо по кожній позиції матеріальних цінностей, що переміщуються, у разі переміщення матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

4.3. Строк виконання розпорядження (наряду) на переміщення матеріальних цінностей державного резерву становить два календарні місяці з дати реєстрації. У разі необхідності, яка письмово підтверджена, строк дії розпорядження (наряду) може бути продовжено на два календарні місяці за відповідним рішенням Держрезерву.

4.4. Розпорядження (наряд) оформлюється Держрезервом у чотирьох примірниках.

4.5. Реєстрація розпоряджень (нарядів) здійснюється згідно з пунктом 2.6 розділу II цієї Інструкції.

4.6. Після реєстрації Держрезерв протягом двох робочих днів надсилає листами з повідомленням розпорядження (наряд):

перший примірник - підприємству - відповідальному зберігачу або підприємству, установі, організації, що належать до сфери управління Держрезерву, на які здійснюється переміщення матеріальних цінностей;

другий і третій примірники - підприємству - відповідальному зберігачу або підприємству, установі, організації, що належать до сфери управління Держрезерву, з яких здійснюється переміщення матеріальних цінностей.

Четвертий примірник розпорядження (наряду) залишається в Держрезерві.

4.7. Підприємство - відповідальний зберігач або підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління Держрезерву, з яких здійснюється переміщення матеріальних цінностей, повинні протягом п'яти робочих днів з дати отримання розпорядження (наряду) забезпечити умови для його виконання.

4.8. Підприємство - відповідальний зберігач або підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління Держрезерву, на які здійснюється переміщення матеріальних цінностей, повинні протягом п'яти робочих днів з дати отримання розпорядження (наряду) вжити заходів щодо організації його виконання у строки, що визначені пунктом 4.3 цього розділу.

4.9. Під час проведення переміщення матеріальних цінностей державного резерву підприємство - відповідальний зберігач, на яке здійснюється переміщення, залучає представників УкрНДІНанобіотехнологій для організації робіт з контролю за якісними показниками матеріальних цінностей державного резерву (у разі переміщення зерна державного резерву - представників Державної інспекції сільського господарства України (за згодою)).

4.10. Протягом двох робочих днів з дати відпуску матеріальних цінностей відповідно до отриманого розпорядження (наряду) підприємство - відповідальний зберігач або підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління Держрезерву, надсилають до Держрезерву заповнений акт на виконання розпорядження (наряду).

Протягом двох робочих днів з дати переміщення матеріальних цінностей відповідно до отриманого розпорядження (наряду) підприємство - відповідальний зберігач або підприємство, установа, організація, що належать до сфери управління Держрезерву, на які здійснюється переміщення матеріальних цінностей, повинні оформити приймальний акт відповідно до розділу I цієї Інструкції та надіслати його до Держрезерву для внесення відповідних змін до обліку.

V. Порядок оформлення документів на освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву

5.1. Освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, а також заміна їх на продукцію аналогічного асортименту та якості проводяться самостійно підприємствами - відповідальними зберігачами матеріальних цінностей державного резерву без залучення додаткових коштів.

Освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву, які зберігаються на підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління Держрезерву, здійснюється шляхом реалізації цих матеріальних цінностей Держрезервом та закупівлі ним аналогічних матеріальних цінностей.

5.2. Освіження (поновлення) матеріальних цінностей підприємствами - відповідальними зберігачами здійснюється без розриву в часі, крім випадків, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1998 року N 100-03.

5.3. Освіження (поновлення) матеріальних цінностей оформлюється актом про освіження товарів (матеріалів) державного резерву (без розриву в часі) за формою N Р-17 згідно з додатком 5 до цієї Інструкції для матеріальних цінностей державного резерву та формою 1мр (для службового користування) для матеріальних цінностей мобілізаційного резерву.

Підприємство - відповідальний зберігач оформлює зазначений в абзаці першому цього пункту акт у день здійснення операції освіження у двох примірниках та наступного робочого дня один примірник надсилає разом з податковою накладною до Держрезерву. Другий примірник зберігається на підприємстві - відповідальному зберігачу.

5.4. У разі надходження до Держрезерву акта, який не відповідає формі згідно з додатком 5 до цієї Інструкції або в якому не заповнені всі необхідні графи, Держрезерв протягом п'яти робочих днів надсилає лист підприємству - відповідальному зберігачу, у якому вказує причини неможливості включення до обліку зазначеного акта. До листа додається оригінал акта, що надійшов від підприємства та потребує доопрацювання.

У разі відсутності податкової накладної або її неправильного оформлення Держрезерв протягом п'яти робочих днів надсилає лист підприємству - відповідальному зберігачу, у якому інформує про відсутність податкової накладної або вказує причини неможливості її прийняття.

5.5. Підприємство - відповідальний зберігач протягом п'яти робочих днів від дати надходження листа Держрезерву щодо необхідності доопрацювання акта доопрацьовує його та разом з податковою накладною надсилає до Держрезерву.

5.6. Якщо підприємство - відповідальний зберігач не може здійснити освіження (поновлення) матеріальних цінностей державного резерву з поважних причин, Держрезерв на підставі звернення цього зберігача приймає рішення стосовно доцільності подальшого зберігання матеріальних цінностей на підприємстві - відповідальному зберігачу та проводить освіження (поновлення) в установленому порядку або відпуск згідно з актом Кабінету Міністрів України.

Рішення щодо доцільності зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву підприємством - відповідальним зберігачем, яке з поважних причин не може здійснити їх освіження (поновлення), приймається центральним чи місцевим органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, до сфери управління яких належить підприємство - відповідальний зберігач.

 

Директор департаменту
економіки оборони та безпеки

П. Г. Неботов

 

Державне агентство резерву
України

Прим. N ____

 

Строк дії - один місяць з дати реєстрації

 

        (подається до Держрезерву не пізніше п'яти
         робочих днів з дати проведення відпуску)

___ ____________ 20__ р.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАРЯД) N ___

Кому ________________________________________________________________________________
                                                        (найменування відповідального зберігача та його місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (підстава для видачі розпорядження (наряду))

відпустити (відвантажити) ______________________________________________________________
                                                                             (найменування підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює
                                                                                     дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей)
для __________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування переможця аукціону (конкурсу))
з державного (мобілізаційного) резерву в порядку ___________________________________________
такі товари і матеріали:

Найменування товарів (матеріалів) і тари

Одиниця виміру

Кількість

цифрами

словами

 

 

 

 

Додаткові умови відпуску: ______________________________________________________________

Голова Державного агентства
резерву України

__________________________
          (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер

______________________
    (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник відповідного структурного
підрозділу Держрезерву
_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

АКТ N ___

на виконання розпорядження (наряду) N ___ від _____________ 20__ р.

______________________________________________________________ ___ _____________ 20__ р.
                                                     (найменування населеного пункту)

Ми, що нижче підписалися:
_____________________________________________________________________________________,
                                                 (посада керівника; прізвище, ім'я, по батькові; найменування підприємства,
                                                                                              організації чи установи)

головний бухгалтер ___________________________________________________________________,
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
від спецчастини ______________________________________________________________________,
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
від відділу технічного контролю (товарознавець) __________________________________________,
                                                                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
матеріально відповідальна особа ________________________________________________________,
                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

склали цей акт про те, що на підставі розпорядження (наряду) Держрезерву від ___ ____________ 20__ р. N ________ відпустили нижчевказані матеріальні цінності, які знаходилися на відповідальному зберіганні підприємства:

Найменування товарів (матеріалів) і тари

Одиниця виміру

Кількість

цифрами

словами

 

 

 

 

Додаткові відомості
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник підприємства _________________________________________________________________
                                                                                                                                 (підпис)

М. П.

Головний бухгалтер ________________________________________________________
                                                                                                             (підпис)

 

Від відділу техконтролю (товарознавець) ______________________________________
                                                                                                                            (посада і підпис)

 

Від спецчастини ___________________________________________________________
                                                                                                  (посада і підпис)

 

Матеріально відповідальна особа _____________________________________________
                                                                                                                     (посада і підпис)

 

Державне агентство резерву
України

Прим. N ____

 

Строк дії - один місяць з дати реєстрації

___ ____________ 20__ р.   

      (подається до Держрезерву не пізніше п'яти
      робочих днів з дати проведення відпуску)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАРЯД) N ___

Кому ________________________________________________________________________________
                                               (найменування організації, що належить до сфери управління Держрезерву,
                                                                                               та її місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (підстава для видачі розпорядження (наряду))
відпустити (відвантажити) ______________________________________________________________
                                                                            (найменування підприємства, що за дорученням Держрезерву здійснює
                                                                                  дії, спрямовані на організацію реалізації матеріальних цінностей)
для __________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування переможця аукціону (конкурсу))
з державного (мобілізаційного) резерву в порядку __________________________________________
такі товари і матеріали:

Найменування товарів (матеріалів) і тари

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю виміру

цифрами

словами

цифрами

словами

 

 

 

 

 

 

На загальну суму: _____________________ гривень з ПДВ.
                                                (цифрами та словами)

Голова Державного агентства
резерву України

_________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер

______________________________
                (прізвище, ім'я, по батькові)

 

Керівник відповідного структурного
підрозділу Держрезерву
__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

АКТ N ___

на виконання розпорядження (наряду) N _____ від _____________ 20__ р.

_______________________________________________________________ ___ ____________ 20__ р.
                                                         (найменування населеного пункту)

Ми, що нижче підписалися:
_____________________________________________________________________________________,
                                                (посада керівника; прізвище, ім'я, по батькові; найменування підприємства,
                                                                                                  організації чи установи)

головний бухгалтер ___________________________________________________________________,
                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

від спецчастини ______________________________________________________________________,
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

від відділу технічного контролю (товарознавець) __________________________________________,
                                                                                                                                   (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
матеріально відповідальна особа ________________________________________________________,
                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

склали цей акт про те, що на підставі розпорядження (наряду) Держрезерву від ___ ____________ 20__ р. N ___ відпустили нижчевказані матеріальні цінності, які знаходилися на відповідальному зберіганні підприємства:

Найменування товарів (матеріалів) і тари

Одиниця виміру

Кількість

цифрами

словами

 

 

 

 

Додаткові відомості ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник підприємства _________________________________________________________________
                                                                                                                                         (підпис)

М. П.

Головний бухгалтер _______________________________________________________
                                                                                                          (підпис)

 

Від відділу техконтролю (товарознавець) _____________________________________
                                                                                                                           (посада і підпис)

 

Від спецчастини __________________________________________________________
                                                                                                   (посада і підпис)

 

Матеріально відповідальна особа ____________________________________________
                                                                                                                 (посада і підпис)

 

Журнал
реєстрації та видачі розпоряджень (нарядів)

N
з/п

Номер розпорядження (наряду)

Дата видачі

Відвантажувач

Отримувач

Підстава для видачі розпорядження (наряду)

Підпис особи, яка реєструє документ

Відмітка про передачу

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекси для нумерації розпоряджень (нарядів) на відпуск матеріальних цінностей державного, у тому числі мобілізаційного, резерву

N
з/п

Структурний підрозділ Держрезерву

Індекс

1

Відділ по роботі з підприємствами - зберігачами мобілізаційного резерву

N 0.51/номер розпорядження (наряду)

2

Відділ промислових товарів та енергоносіїв департаменту державного резерву

N 0.63/номер розпорядження (наряду)

3

Відділ зерна та зернопродуктів департаменту державного резерву

N 0.64/номер розпорядження (наряду)

4

Відділ продовольчих товарів департаменту державного резерву

N 0.65/номер розпорядження (наряду)

 

 

Форма N Р-17

_____________________________________________________
(найменування та адреса відповідального зберігача)

(подається протягом доби
до Держрезерву)

АКТ N ___
про освіження товарів (матеріалів) державного резерву
(без розриву у часі)

___ ______________ 20__ р.

Ми, що нижче підписалися:
_____________________________________________________________________________________,
                                                (посада керівника і найменування підприємства, організації або установи)

головний бухгалтер ___________________________________________________________________,
                                                                                                                (прізвище, ім'я, по батькові)
спеціаліст з якості _____________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
і матеріально відповідальна особа _______________________________________________________,
                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
цього числа здійснили прийом до державного резерву та відпуск з державного резерву в порядку освіження без розриву в часі таких товарів (матеріалів):

Найменування, вид, сорт, марка, розмір, розфасовка та інші показники товарів (матеріалів); найменування та вид тари

Кількість товарів (матеріалів)

Вартість товарів (матеріалів)

А. Прийнято до державного резерву в порядку освіження

число місць

вага нетто
в ________
або кількість
в _________

ціна

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування, вид, сорт, марка, розмір, розфасовка та інші показники товарів (матеріалів); найменування та вид тари

Кількість товарів (матеріалів)

Вартість товарів (матеріалів)

В. Відпущено з державного резерву замість прийнятих у порядку освіження

число місць

вага нетто
в _________
або кількість
в _________

ціна

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якісний стан товарів (матеріалів), прийнятих до державного резерву
в порядку освіження, та тари:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Причина та підстави для освіження:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Прийняті згідно з цим актом на відповідальне зберігання товари (матеріали), які належать Державному агентству резерву України, зобов'язуємося зберігати відповідно до чинних нормативно-правових актів у належному стані та повному збереженні, не витрачати їх без розпорядження (наряду) Державного агентства резерву України.

Додатки: ______________________________________________________________________________
                                                                                 (документи про якість, акти заміру тощо)

Керівник _________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер
_________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)

М. П.

Спеціаліст з якості
_________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові)

____________

Опрос