Идет загрузка документа (72 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка надзора за регистрацией акционеров, проведением общих собраний, голосованием и подведением его итогов на общих собраниях акционерных обществ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 25.10.2012 № 1518
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.10.2012

м. Київ

N 1518

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2012 р. за N 1923/22235

Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 липня 2014 року N 973

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 грудня 2017 року N 904)

Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 грудня 2009 року N 1607 "Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2010 року за N 310/17605.

3. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є. Воропаєва.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Порядок
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою здійснення перевірки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та її територіальними органами (далі - Комісія) дотримання вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, визначає процедуру призначення Комісією представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі - Нагляд) та порядок здійснення такого Нагляду в акціонерних товариствах.

2. Представники Комісії здійснюють нагляд за дотриманням вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства при проведенні реєстрації акціонерів (їх представників), проведенні загальних зборів, голосуванні та підбитті його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

3. Представники Комісії - працівники Комісії, з яких формується контрольна група (керівник та члени контрольної групи) для здійснення нагляду за дотриманням вимог законодавства про цінні папери та акціонерні товариства при проведенні реєстрації акціонерів (їх представників), проведенні загальних зборів, голосуванні та підбитті його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств (далі - Представники Комісії).

II. Порядок призначення представників Комісії, що здійснюють нагляд за реєстрацією акціонерів (їх представників), проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Представники Комісії, що здійснюють Нагляд, можуть призначатися:

за зверненням акціонера(ів) (їх представників за довіреністю), повноваження якого (яких) підтверджені випискою з рахунку в цінних паперах (особового рахунку), складеною на дату після повідомлення про проведення загальних зборів;

за зверненням посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства;

за зверненням депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані депозитарній установі або Центральному депозитарію цінних паперів (з доданням копії договору);

(абзац четвертий пункту 1 розділу II у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

за ініціативою Комісії та/або її територіальних органів.

2. Звернення до Комісії повинні бути обґрунтованими та містити, зокрема, відомості про:

річні або позачергові збори;

ініціаторів проведення загальних зборів (за наявності цієї інформації у заявника);

час та місце проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерного товариства (додається копія повідомлення про проведення загальних зборів чи копія публікації повідомлення про проведення загальних зборів);

порядок денний загальних зборів акціонерів товариства;

державну частку в статутному капіталі акціонерного товариства (за наявності такої інформації).

3. Звернення осіб, визначених пунктом 1 цього розділу, щодо призначення Представників Комісії має бути подано до Комісії не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення загальних зборів.

4. За наявності підстав, передбачених пунктом 1 цього розділу, для призначення Представників Комісії структурний підрозділ центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, готує та вносить на розгляд Голови Комісії та/або члена Комісії, який має повноваження згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії, пропозиції щодо призначення Представників Комісії та визначення обсягу Нагляду.

5. Рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду оформлюється дорученням на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі - Доручення) за формою, визначеною додатком 1.

Якщо до складу Представників Комісії входять працівники кількох структурних підрозділів центрального апарату Комісії та/або представники центрального апарату Комісії та/або територіального(их) органу(ів), рішення про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду оформлюється наказом Голови Комісії та Дорученням.

6. Керівник територіального органу Комісії має право самостійно за наявності підстав, передбачених пунктом 1 цього розділу, надавати Доручення на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків тих акціонерних товариств, загальні збори яких проводяться на території адміністративно-територіальної одиниці цього територіального органу.

Склад Представників територіального органу Комісії, що здійснюють Нагляд, визначає керівник територіального органу Комісії.

7. Для здійснення Нагляду утворюється контрольна група у складі не менше двох осіб.

8. Голова Комісії та члени Комісії мають право здійснювати Нагляд без Доручення на підставі службового посвідчення.

Представники Комісії здійснюють Нагляд на підставі службового посвідчення та Доручення.

Доручення надається працівникам центрального апарату Комісії Головою або членом Комісії, який має відповідні повноваження згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії.

Доручення працівникам територіальних органів Комісії надається керівником відповідного територіального органу Комісії згідно з наданими Комісією повноваженнями.

9. З числа Представників Комісії Головою Комісії або членом Комісії, який має повноваження згідно з розподілом обов'язків відповідно до наказу Голови Комісії, або керівником відповідного територіального органу Комісії призначається керівник контрольної групи, про що зазначається в Дорученні.

Керівник контрольної групи має право:

самостійно приймати рішення з питань організації та послідовності проведення Нагляду;

розподіляти між членами контрольної групи обов'язки щодо проведення Нагляду;

здійснювати повноваження, передбачені пунктом 4 розділу III цього Порядку;

у разі необхідності звертатися до органів внутрішніх справ, які відповідно до статті 10 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" зобов'язані вживати відповідних заходів.

10. Голова Комісії, член Комісії, керівник територіального органу Комісії, працівник Комісії може брати участь у здійсненні Нагляду за відсутності конфлікту інтересів.

11. У разі виникнення конфлікту інтересів після призначення складу контрольної групи працівник Комісії, призначений до складу цієї контрольної групи, зобов'язаний письмово повідомити про це уповноважену особу Комісії, яка надала Доручення, для вирішення питання про можливість здійснення ним Нагляду.

12. У разі надання Доручення працівникам центрального апарату Комісії про видачу такого Доручення повідомляється територіальний орган Комісії, на території адміністративно-територіальної одиниці якого акціонерним товариством проводяться загальні збори. Повідомлення може бути надано листом (за підписом керівника структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності), особисто, факсограмою або електронною поштою.

Після отримання територіальним органом Комісії повідомлення, зазначеного в абзаці першому цього пункту, та у разі наявності Доручення, виданого територіальним органом Комісії щодо цього акціонерного товариства, таке Доручення негайно скасовується керівником цього територіального органу.

13. Доручення виписуються у двох примірниках, які видаються контрольній групі.

14. Облік виданих Доручень ведеться структурним підрозділом центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, та територіальними органами Комісії в окремому журналі за встановленою Комісією формою.

III. Порядок здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Структурний підрозділ центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, або територіальні органи Комісії письмово повідомляють акціонерне товариство про призначення Представників Комісії до початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та у разі потреби відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначають перелік документів, необхідних для надання їх контрольній групі при здійсненні Нагляду.

2. Повідомлення про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства (далі - Повідомлення) за формою, встановленою додатком 2, надсилається акціонерному товариству поштою (рекомендованим листом) та, у разі необхідності, факсом або вручається під підпис голові, або члену наглядової ради товариства, або керівнику виконавчого органу товариства (у разі їх відсутності - іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів та/або проведення загальних зборів акціонерів) до початку реєстрації акціонерів.

При особистому врученні Повідомлення зазначеній особі ставиться відмітка на копії повідомлення про його отримання. При цьому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові цієї особи, дата та час отримання Повідомлення, підпис особи, яка отримала Повідомлення.

3. Підтвердженням своєчасного повідомлення акціонерного товариства про призначення Представників Комісії є:

при направленні Повідомлення поштою - другий примірник Повідомлення, що містить вихідний реєстраційний номер Комісії або її територіального органу, та реєстр про відправлення кореспонденції;

при передачі Повідомлення факсом - інформація про проходження факсу;

при врученні під підпис особам, зазначеним у пункті 2 цього розділу, - відмітка на копії Повідомлення, а у випадку відмови в отриманні Повідомлення цими особами - відмітка про відмову (здійснюється керівником та членами контрольної групи та засвідчується їх підписами).

4. При здійсненні Нагляду Представники Комісії мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, за службовим посвідченням;

доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду;

вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду;

відповідно до Доручення порушувати справи про правопорушення на ринку цінних паперів та складати акти про правопорушення на ринку цінних паперів (стосовно юридичних осіб);

складати протоколи про адміністративне правопорушення (стосовно фізичних або посадових осіб).

5. При здійсненні Нагляду Представники Комісії зобов'язані дотримуватися вимог законодавства.

6. Перед початком Нагляду керівник контрольної групи:

перевіряє повноваження посадових осіб акціонерного товариства, депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, інших осіб, відповідальних за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах, які повинні бути підтверджені відповідними документами;

(абзац другий пункту 6 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

вручає під підпис голові або члену наглядової ради акціонерного товариства, або керівнику виконавчого органу акціонерного товариства (у разі їх відсутності - іншій особі, відповідальній за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах) один примірник Доручення (у якому зазначено підставу щодо проведення Нагляду), про що робиться відмітка в другому примірнику Доручення;

представляє членів контрольної групи;

повідомляє про повноваження Представників Комісії згідно із Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про акціонерні товариства";

обговорює та вирішує організаційні питання щодо здійснення Нагляду.

7. Посадові особи акціонерного товариства та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонери (їх представники) попереджаються керівником контрольної групи, що вони зобов'язані:

дотримуватись законодавства, яким встановлено порядок реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств;

забезпечити вільний доступ Представників Комісії до всіх приміщень, документів та іншої інформації, необхідних для проведення Нагляду та складання протоколу здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків (далі - Протокол), за формою, встановленою у додатку 3;

створити Представникам Комісії належні умови для здійснення Нагляду, у тому числі надати місце для роботи, можливість користуватися зв'язком, оргтехнікою, іншими послугами технічного характеру на їх вимогу за місцем проведення реєстрації акціонерів, проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків протягом часу, необхідного для здійснення Нагляду, складання Протоколу;

надавати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів та іншу інформацію, необхідну Представникам Комісії при здійсненні Нагляду.

8. Під час здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів Представниками Комісії перевіряються:

відповідність наданого для реєстрації акціонерів переліку акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, вимогам, установленим законодавством про депозитарну систему України та акціонерні товариства;

(абзац другий пункту 8 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

повноваження реєстраційної комісії та її членів;

відповідність документів, які підтверджують право участі акціонерів (їх представників за довіреністю) у загальних зборах, вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства і наявність підстав щодо відмови в реєстрації;

наявність кворуму загальних зборів згідно з наданим протоколом реєстраційної комісії.

абзац шостий пункту 8 розділу III виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

9. Під час здійснення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств Представниками Комісії перевіряються:

відповідність переліку питань, які розглядаються загальними зборами, порядку денному, затвердженому наглядовою радою акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - порядку денному, затвердженому акціонерами, які цього вимагають), та порядку денному, оприлюдненому згідно із законом;

(абзац другий пункту 9 розділу III у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

повноваження лічильної комісії та її членів;

відповідність процедур голосування та підрахунку голосів вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства.

10. Представники Комісії мають право вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію в посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

Посадові особи акціонерного товариства та/або особи, уповноважені на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представники юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, завіряють копії документів на вимогу контрольної групи для приєднання їх до протоколу Нагляду.

IV. Порядок оформлення результатів нагляду за реєстрацією акціонерів та/або проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. За результатами Нагляду контрольна група складає Протокол у двох примірниках.

2. У Протоколі відображаються результати Нагляду відповідно до повноважень, наданих Представникам Комісії Дорученням.

3. Протокол підписують керівник та члени контрольної групи. Будь-які виправлення та доповнення до Протоколу після його підписання членами контрольної групи повинні підтверджуватись підписами всіх членів контрольної групи.

Сторінки Протоколу нумеруються та підписуються керівником та всіма членами контрольної групи. До Протоколу додаються документи згідно з переліком, зазначеним у Протоколі.

4. У разі ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами (їх представниками) письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншої інформації незалежно від причин ненадання в Протоколі робиться запис про це із зазначенням причин їх ненадання.

Запис в Протоколі про ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами (їх представниками) письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних документів та іншої інформації, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, може бути підставою для проведення позапланової перевірки акціонерного товариства з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів товариства в порядку, встановленому Комісією.

(абзац другий пункту 4 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

5. Якщо член контрольної групи не згодний зі змістом Протоколу, він має право подати уповноваженій особі, яка видала Доручення, у письмовій формі обґрунтування своєї окремої думки.

6. Протокол після підписання його всіма членами контрольної групи підписується також посадовою особою акціонерного товариства та/або особою, уповноваженою на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представником юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, і один примірник Протоколу вручається цій особі, про що зазначається у другому примірнику. Протокол вручається у день завершення проведення Нагляду.

(пункт 6 розділу IV у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

7. У разі відмови посадової особи акціонерного товариства та/або особи, уповноваженої на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представника юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, підписати та/або отримати Протокол про це робиться запис у Протоколі керівником контрольної групи і один примірник Протоколу протягом трьох робочих днів надсилається поштою за місцезнаходженням акціонерного товариства листом з повідомленням про вручення.

8. Дії Представників Комісії можуть бути оскаржені до Комісії або до суду відповідно до законодавства.

V. Заходи Комісії за наслідками Нагляду

1. Після здійснення Нагляду контрольною групою, сформованою з працівників центрального апарату Комісії, по одному примірнику Доручення та Протоколу повертаються керівником контрольної групи до структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, і зберігаються разом з іншими матеріалами Нагляду.

2. Після здійснення Нагляду контрольною групою, сформованою із працівників територіального органу Комісії, по одному примірнику Доручення та Протоколу повертаються керівником контрольної групи до територіального органу Комісії і зберігаються разом із іншими матеріалами Нагляду.

3. Копія Протоколу, який залишається в територіальному органі Комісії, протягом п'яти робочих днів після здійснення Нагляду направляється до структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності.

(пункт 3 розділу V у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

4. У разі виявлення за результатами Нагляду фактів, які містять ознаки правопорушень, застосування заходів впливу щодо яких не входить до компетенції Комісії, структурний підрозділ центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності, або територіальний орган Комісії надсилає відповідним державним органам матеріали стосовно таких фактів.

VI. Контроль за здійсненням нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Контроль за Наглядом здійснюється структурним підрозділом центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності.

2. Загальний контроль за здійсненням Нагляду Представниками Комісії (у тому числі її територіальними органами) здійснює Голова Комісії або член Комісії відповідно до розподілу обов'язків.

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

__ примірник

Доручення N ______ від "___" ____________ 20__ року
на здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

                     _________________________________________________________________
                                                                        (повне найменування акціонерного товариства)

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" доручаю:

1. _________________________________________    - керівнику робочої групи;
                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. _________________________________________    - члену робочої групи
                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

здійснити нагляд за ___________________________________________________________________
                                              (необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів,
                                               голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах
                                              акціонерного товариства)
___________________________________________________________________________________.
                                                                         (повне найменування акціонерного товариства)

Підставою щодо здійснення нагляду є ___________________________________________________.

На підставі цього Доручення Представники Комісії мають права, передбачені Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства" та Порядком нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1518, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України "___" ____________ 20__ року за N ______, а саме мають право:

безперешкодно входити до місць, де проводяться загальні збори, реєстрація акціонерів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, за службовим посвідченням; мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення Нагляду; вимагати надання письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів з відповідних документів, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, та іншу інформацію у посадових осіб акціонерного товариства та/або осіб, уповноважених на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представників юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерів (їх представників) у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо здійснення Нагляду.

У разі виявлення правопорушень законодавства про цінні папери доручаю:
_____________________________________________________________________ порушити справу
                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника робочої групи)
про правопорушення та скласти акт про правопорушення на ринку цінних паперів.

Повноваження за цим дорученням не можуть бути передані іншим особам.

Доручення дійсне до "___" ____________ 20__ року.

___________________________
      (посада уповноваженої особи)

                     М. П.

______________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Повідомлення
про призначення Представників Комісії для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

На підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1518, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України "___" ____________ 20__ року за N ______, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) призначені представники для здійснення нагляду за
____________________________________________________________________________________.
(необхідне вписати: реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства)

Підставою для здійснення нагляду є _____________________________________________________.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств.

У зв'язку з реалізацією повноважень Представниками Комісії вимагаємо надати керівнику робочої групи документи та іншу інформацію згідно з нижченаведеним переліком.

1. __________________________________________________________________________________.

2. __________________________________________________________________________________.

3. __________________________________________________________________________________.

Начальник територіального управління

_____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

або

Керівник структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності

 

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування акціонерного товариства)

__________________________________
                  (дата складання протоколу)

____________________
(місце складання протоколу)

Місцезнаходження товариства: __________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ: ______________________________________________________________________

Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів: __________________________________________

Дата та час початку реєстрації акціонерів: _________________________________________________

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: _______________________________________________

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від "___" ____________ 20__ року N __________ контрольною групою у складі:

керівника контрольної групи - __________________________________________________________,
члена контрольної групи - ______________________________________________________________

Посада та П. І. Б. керівника виконавчого органу товариства:
____________________________________________________________________________________

Склад реєстраційної комісії (якщо повноваження реєстраційної комісії передані депозитарній установі / Центральному депозитарію цінних паперів додатково зазначаються найменування юридичної особи, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підставою для проведення Комісією контролю за реєстрацією акціонерів є:

Відомості про реєстрацію випуску акцій:

Статутний капітал акціонерного товариства складає _______________ (грн), розподілений на

Акціонерне товариство повідомлено про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду листом від ______________________ N ____________________

Вид загальних зборів: чергові/позачергові (необхідне підкреслити)

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, складеного станом на
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Наявність контролю за реєстрацією зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків простих акцій _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За даними реєстраційної (лічильної, мандатної) комісії:

Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

Фактичне місце проведення загальних зборів: ______________________________________________

Час початку загальних зборів: ______________________________________

Час закінчення загальних зборів: ___________________________________

Лічильна комісія у складі: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" ________________________________________________________________

Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства контрольною групою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Виявлені під час нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства порушення:

Перелік документів, що додаються до цього протоколу:

Керівник контрольної групи

___________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Член контрольної групи

___________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Примірник протоколу отримав

_______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

__________________
(дата)

(додаток 3 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 29.07.2014 р. N 973)

____________

Опрос