Идет загрузка документа (52 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации проведения государственной аттестации выпускников высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений

Минобороны, Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Приказ, Инструкция от 17.10.2012 № 675/1110
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2012

м. Київ

N 675/1110

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2012 р. за N 1874/22186

Про затвердження Інструкції з організації проведення державної атестації випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства оборони України,
 Міністерства освіти і науки України
 від 9 вересня 2015 року N 471/919)

Відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України "Про вищу освіту", підпункту 3.12.3 пункту 3.12 розділу 3 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року N 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за N 173, пункту 2.5 розділу 2 Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2005 року N 221/217, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2005 року за N 574/10854, та з метою організації державної атестації випускників вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію з організації проведення державної атестації випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України

Д. А. Саламатін

Міністр освіти і науки,
молоді та спорту

Д. В. Табачник

 

ІНСТРУКЦІЯ
з організації проведення державної атестації випускників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів

I. Загальна частина

1.1. Цю Інструкцію розроблено на підставі Закону України "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 року N 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за N 173, та Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2005 року N 221/217, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2005 року за N 574/10854.

1.2. До державної атестації допускаються курсанти (слухачі, студенти), які в повному обсязі успішно виконали навчальний план підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня за конкретним напрямом або спеціальністю (спеціалізацією) у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ (ВНП ВНЗ)).

1.3. Метою державної атестації курсанта (слухача, студента), який закінчує підготовку за конкретним освітньо-кваліфікаційним рівнем (далі - випускник), є визначення фактичної відповідності якості його підготовки вимогам до військових фахівців з вищою освітою згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника.

1.4. Державна атестація випускників є підсумковою оцінкою діяльності ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з виконання державного замовлення на підготовку військових фахівців для Збройних Сил України.

Строк проведення і тривалість проведення державної атестації випускників визначається навчальним планом ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

1.5. Для проведення державної атестації випускників, які закінчують навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра, створюються державні екзаменаційні комісії (далі - ДЕК).

Строк повноважень ДЕК становить один календарний рік.

1.6. Проведення державної атестації випускників за всіма акредитованими напрямами (спеціальностями) підготовки і формами навчання в кожному окремому ВВНЗ (ВНП ВНЗ) забезпечує одна ДЕК.

1.7. На ДЕК покладаються:

перевірка і оцінювання теоретичних знань та практичної підготовленості випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

прийняття рішення щодо присвоєння випускникам, які успішно пройшли державну атестацію, відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та кваліфікації, видачі їм дипломів (дипломів з відзнакою), присудження золотих медалей та занесення на Дошку пошани ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

надання пропозицій щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу та поліпшення якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

1.8. Нормативними формами державної атестації випускників ВВНЗ, які визначаються навчальним планом на підставі відповідної освітньо-професійної програми підготовки курсантів (слухачів, студентів) та її варіативної частини, є захист атестаційної (кваліфікаційної, дипломної, магістерської) роботи та державний (комплексний державний) екзамен.

1.9. Програма державного екзамену з окремої навчальної дисципліни повинна повністю охоплювати зміст програми з цієї навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми за напрямом (спеціальністю) підготовки військового фахівця.

1.10. Для проведення комплексного державного екзамену розробляється програма, яка містить основні питання з програм профільних навчальних дисциплін, що виносяться на цей екзамен. Програма комплексного державного екзамену розробляється під керівництвом начальника навчального відділу (відділення, навчально-методичного центру, науково-методичного центру, навчальної частини) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на випускових кафедрах, що забезпечують підготовку військових фахівців за відповідним напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) підготовки.

1.11. Програма державного екзамену (комплексного державного екзамену) погоджується із заступником начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з навчальної (навчальної та наукової) роботи та затверджується начальником ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Програма державного екзамену (комплексного державного екзамену) доводиться до випускників не пізніше ніж за семестр до початку проведення державної атестації.

1.12. Державний (комплексний державний) екзамен повинний визначити рівень теоретичних знань випускників із напряму (спеціальності) підготовки, а також рівень сформованості професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Державний (комплексний державний) екзамен із роздільною перевіркою рівня теоретичних знань і практичної підготовленості випускників проводиться впродовж одного-двох днів. У цьому разі додатковий час на підготовку до другого дня екзамену не виділяється.

1.13. Захист атестаційної роботи має показати рівень теоретичної підготовленості випускників, їх якостей щодо систематизації наукової інформації, аналізу актуальних проблем із напряму (спеціальності) підготовки, розроблення на цій підставі практичних рекомендацій для діяльності військ (сил).

1.14. Порядок організації та форми проведення державних (комплексних державних) екзаменів, захисту атестаційних робіт розробляються ВВНЗ (ВНП ВНЗ), ухвалюються на засіданні вченої ради ВВНЗ (ВНП ВНЗ), підписуються керівником ВВНЗ (ВНП ВНЗ) і затверджуються головою ДЕК.

1.15. Розклади державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт складаються у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), узгоджуються з головою ДЕК, затверджуються начальником ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та доводяться до відома випускників не пізніше ніж за місяць до початку державної атестації. У розкладі повинні передбачити не менше 5 днів для підготовки до кожного державного (комплексного державного) екзамену, крім випускного державного екзамену з фізичної або льотної підготовки, час на підготовку до яких не виділяється.

1.16. На одному засіданні ДЕК планується захист до 10 кваліфікаційних робіт випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, до 6 робіт випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, до 5 робіт випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. При усній формі проведення державного (комплексного державного) екзамену проводиться атестація не більше 15 випускників. У разі якщо у навчальній групі, в якій проводиться державна атестація, нараховується велика кількість випускників для складання державного (комплексного державного) екзамену, вона поділяється на відповідну кількість навчальних підгруп. Тривалість державних екзаменів та захисту атестаційних робіт не повинна перевищувати шість академічних годин на день.

1.17. Для проведення державної атестації випускників вищих навчальних закладів, що мають у своєму складі кафедри (факультети) військової підготовки та здійснюють підготовку невеликої чисельності військових фахівців, створюються підкомісії ДЕК вищого навчального закладу, на які покладаються приймання державних (комплексних державних) екзаменів і захист атестаційних робіт за профільними навчальними дисциплінами військового спрямування.

1.18. Для державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з числа студентів створюється окрема ДЕК.

II. Порядок комплектування складу ДЕК

2.1. До складу ДЕК входять голова та його заступник (заступники), секретар, голови підкомісій та інші члени ДЕК. Державна екзаменаційна комісія складається з підкомісій, до складу кожної з яких входять голова підкомісії та 2 - 3 члени.

2.2. Голова ДЕК та його заступник (заступники) призначаються наказом Міністра оборони України.

Голова ДЕК призначається з числа керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інших органів військового управління, які є замовниками на підготовку військових фахівців.

Головою ДЕК в Національному університеті оборони України призначається один із заступників начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

Заступники голови ДЕК призначаються з числа представників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та інших органів військового управління, які є замовниками на підготовку військових фахівців, а також з представників Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України та керівного складу ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Одна і та сама посадова особа призначається головою ДЕК або заступником голови ДЕК не більше трьох років поспіль.

2.3. Секретар ДЕК, голови підкомісій та члени ДЕК (з інших органів військового управління, військових частин, установ та організацій) для проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), підпорядкованих Міністру оборони України, призначаються наказом заступника Міністра оборони України - керівника апарату.

Секретар ДЕК, голови підкомісій та члени ДЕК (з інших органів військового управління, військових частин, установ та організацій) для проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), підпорядкованих органам військового управління, призначаються наказом Генерального штабу Збройних Сил України.

Секретар ДЕК, голови підкомісій та члени ДЕК для проведення державної атестації випускників Воєнно-дипломатичної академії призначаються наказом командира військової частини А0515.

Члени ДЕК, які є співробітниками ВВНЗ (ВНП ВНЗ), де проводиться державна атестація випускників, призначаються наказом начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

2.4. Голови підкомісій ДЕК призначаються з числа посадових осіб структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління, які є замовниками на підготовку військових фахівців, а також представників армійських корпусів та військових частин, які займають посади не нижче заступника командира військової частини (бригади, полку) та є фахівцями у відповідному напрямі та спеціальності підготовки.

2.5. Членами підкомісій ДЕК призначаються провідні вчені та висококваліфіковані фахівці з відповідних напрямів і спеціальностей підготовки, як правило, з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ). Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які залучаються до роботи у складі підкомісій ДЕК з інших ВВНЗ (ВНП ВНЗ), та представників замовника на підготовку військових фахівців повинна становити не менше 30 % загальної чисельності членів підкомісій.

2.6. Секретарем ДЕК призначається начальник навчального відділу (відділення, навчально-методичного центру, науково-методичного центру, навчальної частини) ВВНЗ (ВНП ВНЗ) або його заступник.

2.7. Пропозиції щодо кандидатур голів ДЕК та їх заступників для включення до складу ДЕК подаються щороку до 15 березня до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України органами військового управління, яким підпорядковані ВВНЗ (ВНП ВНЗ), за погодженням із відповідними замовниками підготовки військових фахівців.

2.8. Пропозиції щодо включення до складу ДЕК посадових осіб як голів підкомісій, секретаря та членів ДЕК (з інших органів військового управління, військових частин, установ та організацій) для проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), підпорядкованих Міністру оборони України, подаються щороку до 01 квітня до Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України органами військового управління, яким підпорядковані ВВНЗ (ВНП ВНЗ), за погодженням із відповідними замовниками підготовки військових фахівців.

2.9. Пропозиції щодо включення до складу ДЕК посадових осіб як голів підкомісій, секретаря та членів ДЕК (з інших органів військового управління, військових частин, установ та організацій) для проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), підпорядкованих органам військового управління, подаються щороку до 01 квітня до Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України органами військового управління, яким підпорядковані ВВНЗ (ВНП ВНЗ), за погодженням із відповідними замовниками підготовки військових фахівців.

2.10. Загальна кількість підкомісій ДЕК та їх персональний склад встановлюються залежно від кількості напрямів (спеціальностей, спеціалізацій) підготовки, державних (комплексних державних) екзаменів та чисельності випускників, які проходять державну атестацію у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

2.11. Підкомісія ДЕК приймає державні (комплексні державні) екзамени, проводить захист атестаційних робіт випускниками, які проходили підготовку за одним напрямом (спеціальністю, спеціалізацією). Приймання державного екзамену з окремої навчальної дисципліни та проведення захисту атестаційних робіт здійснюються підкомісією одного складу.

При малій чисельності випускників, які проходили підготовку за відповідною спеціальністю (спеціалізацією), можуть створюватися спільні підкомісії для декількох споріднених спеціальностей (спеціалізацій).

2.12. З метою виконання завдань з оформлення документів підкомісій та організації їх зберігання наказом начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) призначаються секретарі підкомісій, які не входять до складу ДЕК.

2.13. Голова ДЕК відповідає за дотримання вимог щодо порядку проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Він зобов'язаний:

керувати роботою ДЕК;

знати вимоги нормативно-правових актів та документів з організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

брати участь у роботі підкомісій, у тому числі обов'язково в роботі тих, що проводять державну атестацію випускників, які є кандидатами на присудження золотої медалі;

заслуховувати доповіді голів підкомісій про підсумки складання державних (комплексних державних) екзаменів та захисту атестаційних робіт;

приймати рішення щодо присвоєння випускникам, які успішно пройшли державну атестацію, відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та кваліфікації, видачі їм дипломів або дипломів з відзнакою, присудження золотих медалей та занесення на Дошку пошани ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

розглядати заяви або скарги громадян з питань складання державних екзаменів, захисту атестаційних робіт та приймати відповідні рішення.

2.14. Заступник голови ДЕК відповідає за чітку організацію роботи ДЕК, дотримання вимог щодо порядку проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Він зобов'язаний:

керувати за дорученням голови ДЕК роботою ДЕК;

знати вимоги нормативно-правових актів та документів з організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

організовувати роботу ДЕК з перевірки та оцінювання теоретичних знань та практичної підготовленості випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з метою встановлення їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців, а також навчальних планів і програм навчальних дисциплін ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

контролювати виконання розкладу державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт;

за дорученням голови ДЕК брати участь у роботі підкомісій ДЕК;

керувати роботою з підготовки проекту рішення ДЕК та звіту про проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

2.15. Голова підкомісії ДЕК відповідає за високу вимогливість та неупередженість в оцінюванні якості підготовленості випускників, дотримання вимог щодо порядку проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Він зобов'язаний:

керувати роботою підкомісії ДЕК;

знати вимоги нормативно-правових актів та документів з організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників ВВНЗ, зміст освітньо-професійної програми, навчального плану та програм навчальних дисциплін з напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється державна атестація випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

дотримуватися розкладу державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт;

готувати пропозиції щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу та поліпшення якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за відповідним напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) підготовки військових фахівців;

забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом під час складання державних (комплексних державних) екзаменів, захисту атестаційних робіт випускниками ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

2.16. Секретар ДЕК відповідає за чітке та своєчасне виконання доручень голови ДЕК та заступника голови ДЕК щодо організації роботи державної комісії.

Він зобов'язаний:

знати вимоги нормативно-правових актів та документів з організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

за дорученням голови ДЕК контролювати своєчасність виконання заходів плану роботи ДЕК;

організовувати та забезпечувати проведення першого організаційного та підсумкового засідань ДЕК;

своєчасно доводити до голів підкомісій ДЕК розпорядження голови ДЕК;

керувати роботою секретарів підкомісій ДЕК;

контролювати виконання розкладу державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт;

готувати проект рішення ДЕК та звіт про проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

узагальнювати пропозиції щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу та поліпшення якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за відповідним напрямом, спеціальністю (спеціалізацією), що надаються головами підкомісій.

2.17. Член ДЕК відповідає за високу вимогливість та неупередженість в оцінюванні якості підготовленості випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Він зобов'язаний:

знати вимоги нормативно-правових актів та документів з організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), зміст освітньо-професійної програми, навчального плану та програм навчальних дисциплін з напряму підготовки, спеціальності (спеціалізації), з яких здійснюється державна атестація випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

об'єктивно оцінювати знання та вміння випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), у межах, визначених відповідними стандартами вищої освіти;

готувати пропозиції щодо подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу та поліпшення якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за відповідним напрямом, спеціальністю (спеціалізацією) підготовки військових фахівців;

забезпечувати захист інформації з обмеженим доступом під час складання державних (комплексних державних) екзаменів, захисту атестаційних робіт випускниками ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

2.18. З метою організованого початку державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), ознайомлення голів ДЕК та їх заступників з основними вимогами нормативно-правових актів та документів з організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) та проведенням державної атестації випускників, порядком роботи ДЕК не пізніше одного тижня до початку роботи ДЕК у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) проводиться інструктивна нарада з головами ДЕК та їх заступниками.

Організація проведення інструктивної наради покладається на директора Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України.

III. Робота ДЕК до початку державної атестації випускників

3.1. Свою роботу ДЕК починає у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) за два дні до початку державної атестації випускників.

У цей період голова ДЕК проводить інструктивну нараду з головами підкомісій та іншими членами ДЕК та перше організаційне засідання, на якому складу ДЕК відрекомендовуються командування ВВНЗ (ВНП ВНЗ) і інститутів, факультетів, командири підрозділів випускників, начальники кафедр, відділів, служб та заслуховуються доповідь начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) про виконання випускниками навчальних планів і навчальних програм, готовність ВВНЗ (ВНП ВНЗ) до їх державної атестації, а також доповіді начальників інститутів, факультетів (командирів батальйонів, дивізіонів) випускників щодо якості і ступеня підготовленості випускників до виконання своїх обов'язків за посадовим призначенням.

При цьому голова та члени ДЕК вивчають:

вимоги нормативно-правових актів та документів з проведення державної атестації, стан виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), програми державних (комплексних державних) екзаменів та інші матеріали;

роботу інститутів, факультетів і кафедр, за профілем яких проводиться захист атестаційних робіт і здійснюється викладання навчальних дисциплін, з яких проводяться державні (комплексні державні) екзамени;

організацію життєдіяльності особового складу, стан і обладнання об'єктів навчально-матеріальної бази, на яких будуть прийматися державні (комплексні державні) екзамени, та оцінюють ступінь їх готовності до проведення державної атестації.

3.2. До ДЕК керівництвом ВВНЗ (ВНП ВНЗ) надаються такі документи:

копії ліцензій на надання освітніх послуг та сертифікатів про акредитацію напрямів або спеціальностей підготовки випускників;

освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), освітньо-професійні програми підготовки, засоби діагностики якості вищої освіти, навчальні плани і збірники програм навчальних дисциплін;

наказ начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) про допуск випускників до державної атестації;

наказ начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) щодо призначення складу ДЕК, які є співробітниками ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

розклад державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт;

екзаменаційні матеріали (екзаменаційні білети, комплексні кваліфікаційні завдання тощо), розроблені відповідно до програми державного (комплексного державного) екзамену;

службові характеристики та службові картки на кожного випускника;

навчальна картка та зведена відомість на кожного випускника.

Зведена відомість підписується начальниками інституту, факультету (заступником начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з навчальної роботи (з навчальної та наукової роботи)) і містить оцінки, які заносяться в додаток до диплома.

3.3. Голова ДЕК особисто вивчає:

наказ начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) про допуск випускників усіх форм навчання до державної атестації. До наказу повинні включатися випускники, які виконали вимоги освітньо-професійної програми підготовки та навчального плану, а також особи, допущені до повторного складання державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт;

розклад проведення державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт, затверджений начальником ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

звіт ДЕК про попередню державну атестацію випускників, акти, накази відповідних начальників за підсумками перевірок (інспектування), висновки акредитаційної експертизи освітньої діяльності, державної атестації ВВНЗ (ВНП ВНЗ), аналітичні матеріали щодо прийому і випуску випускників.

3.4. Голова ДЕК розглядає і затверджує:

розпорядок роботи ДЕК;

екзаменаційні білети, зміст яких повинен відповідати програмі навчальної дисципліни, з якої проводиться екзамен, а для комплексного державного екзамену - програмі комплексного державного екзамену. При цьому кількість комплектів екзаменаційних білетів повинна відповідати кількості навчальних підгруп, які складають екзамени. Для екзамену з роздільною перевіркою теоретичних знань і практичних навичок повинні бути розроблені окремі комплекти білетів на теоретичну і практичну частини екзамену. Кількість білетів у кожному комплекті має бути більшою за кількість курсантів (слухачів, студентів) у навчальній підгрупі;

перелік наочних посібників і матеріалів довідкового характеру, якими дозволяється користуватися випускникам під час проведення державних (комплексних державних) екзаменів.

3.5. До початку приймання державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт голова ДЕК:

доводить до членів ДЕК єдині вимоги до оцінювання теоретичних знань і практичних навичок випускників, критерії оцінювання захисту атестаційних робіт;

визначає відповідність випускників - кандидатів на отримання диплома з відзнакою та золотої медалі встановленим вимогам;

організовує роботу голів підкомісій з попереднього вивчення атестаційних робіт до їх захисту;

ставить завдання головам підкомісій щодо систематичного повсякденного накопичення та узагальнення матеріалу для підготовки звіту про роботу ДЕК, визначає строки і порядок доповідей щодо підсумків поточної роботи голові ДЕК;

визначає час прийому випускників, науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з особистих питань;

організовує представлення членів ДЕК випускникам і науково-педагогічним (педагогічним) працівникам ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

3.6. Заступник (заступники) голови ДЕК і голів підкомісій вивчають зведені відомості, навчальні та службові картки випускників.

За наявності в навчальній картці випускника декількох екзаменаційних оцінок з однієї навчальної дисципліни в додаток до диплома виноситься середня зважена оцінка з округленням до її цілого значення.

IV. Робота ДЕК під час проведення державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт

4.1. Складання державних (комплексних державних) екзаменів, захист атестаційних робіт проводяться на відкритому засіданні підкомісії за участю не менш ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови підкомісії.

4.2. У разі складання державних (комплексних державних) екзаменів до підкомісії надаються такі документи:

програма навчальної дисципліни, винесеної на державний (комплексний державний) екзамен;

організаційно-методичні рекомендації щодо проведення державного (комплексного державного) екзамену;

список осіб, які складають екзамен;

навчальні та службові картки кожного випускника;

комплект екзаменаційних білетів або варіанти комплексних завдань;

перелік наочного приладдя, матеріалів довідкового характеру, передбачених для використання випускниками під час підготовки та відповіді на питання екзаменаційного білету, у тому числі технічні та дидактичні засоби і лабораторне устаткування.

4.3. Перевірка рівня практичної підготовленості випускників із питань тактичної (оперативно-тактичної, оперативно-стратегічної) підготовки проводиться згідно з вимогами програм навчальних дисциплін шляхом вирішення тактичних, тактико-спеціальних (оперативно-тактичних, оперативно-стратегічних) завдань (комплексних кваліфікаційних завдань) з організації, ведення і забезпечення бойових дій, як правило, на місцевості, на командних пунктах (пунктах управління) з використанням штатних засобів управління, зв'язку, а також озброєння та військової техніки.

З військово-технічних дисциплін перевіряється підготовленість випускників з практичного засвоєння питань щодо устаткування, експлуатації, ремонту та відновлення озброєння і військової техніки.

За результатами складання державного (комплексного державного) екзамену з роздільною перевіркою теоретичних знань і практичної підготовленості випускників виставляється загальна оцінка.

4.4. На державному (комплексному державному) екзамені, крім членів ДЕК, можуть бути присутніми керівний склад ВВНЗ (ВНП ВНЗ), начальник, якому підпорядкований ВВНЗ (ВНП ВНЗ), або його представники, представники замовника на підготовку військових фахівців із відповідних напрямів, спеціальностей (спеціалізацій). Інші особи можуть бути присутніми з дозволу голови ДЕК або його заступника.

4.5. Під час організації захисту атестаційних робіт не пізніше ніж за один день до проведення захисту через секретаря підкомісії до ДЕК для попереднього ознайомлення надаються:

атестаційні роботи з письмовими відгуками керівників про їх виконання;

висновки начальників кафедр, на яких виконувались роботи, про допуск випускника до їх захисту;

рецензії на виконану атестаційну роботу;

матеріали, що характеризують наукову та практичну цінність виконаної атестаційної роботи (патенти і заявки на винаходи, друковані статті, документи, які свідчать про практичне використання результатів роботи, макети, за наявності). Члени підкомісії вивчають подані до захисту атестаційні роботи, здійснюють попереднє оцінювання якості виконаних робіт з метою складання загальної думки про їх зміст та відповідність вимогам документів до оформлення атестаційних робіт.

4.6. Рецензування атестаційних робіт здійснюється науково-педагогічними (педагогічними) працівниками даного ВВНЗ (ВНП ВНЗ), що не входять до складу кафедри, на якій виконувалась атестаційна робота, або фахівцями інших ВВНЗ (ВНП ВНЗ), військових частин (кораблів), установ, підприємств і організацій, які є досвідченими фахівцями у відповідному напрямі, спеціальності (спеціалізації) підготовки військових фахівців.

Склад рецензентів атестаційних робіт оголошується наказом начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) не пізніше ніж за два тижні до початку державної атестації випускників.

Випускник має бути ознайомлений зі змістом рецензії не пізніше ніж за один день до її захисту. Унесення змін в атестаційну роботу після ознайомлення з рецензією забороняється.

4.7. Атестаційна робота виконується випускниками, які навчалися за відповідним напрямом (спеціальністю) за тематиками оперативно-стратегічного, оперативно-тактичного, тактичного, тактико-спеціального, військово-технічного та військово-спеціального (у тому числі військово-гуманітарного) спрямування у предметній галузі напряму (спеціальності). Вона повинна містити текстуальну частину та як складову графіки, таблиці, карти, схеми, креслення, алгоритми і програми для електронно-обчислювальних машин (далі - ЕОМ).

Дипломна робота (дипломний проект) як форма атестаційної роботи виконується випускниками, які навчалися за напрямами інженерно-технічного профілю та окремими спеціальностями командного профілю за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за військово-технічною і військово-спеціальною тематикою. Дипломний проект опрацьовується в технічних кресленнях або програмах для ЕОМ і повинен містити пояснювальну записку.

4.8. Захист атестаційних робіт проводиться на відкритому засіданні підкомісії, на якому обов'язково має бути присутній керівник роботи, а також випускники, науково-педагогічні працівники ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з дозволу голови ДЕК або голови підкомісії ДЕК.

4.9. Результати всіх форм державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) визначаються оцінками "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

4.10. Повторні складання державного (комплексного державного) екзамену і захист атестаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяються.

4.11. Обговорення результатів державного (комплексного державного) екзамену або захисту атестаційної роботи стосовно кожного випускника проводиться на закритому засіданні підкомісії ДЕК. Для вирішення суперечливих питань на обговорення запрошується керівник атестаційної роботи, начальник відповідної кафедри, за профілем якої приймається державний (комплексний державний) екзамен або захищається атестаційна робота, а з дозволу голови ДЕК також фахівці з інших підкомісій ДЕК.

Рішення щодо оцінки за державний (комплексний державний) екзамен та захист атестаційної роботи стосовно кожного випускника приймається відкритим голосуванням лише членами цієї підкомісії звичайною більшістю голосів. При однаковій кількості голосів, що визначають різні оцінки, голос голови підкомісії є ухвальним.

4.12. Під час державної атестації при визначенні оцінки випускника враховуються:

рівень його фахової (наукової) підготовки, знання статутів, настанов та інших керівних документів, уміння творчо застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, знання нормативів, бойових можливостей і технічних характеристик озброєння і військової техніки за відповідним військовим фахом;

практична підготовленість, польова (льотна, морська) виучка;

уміння використовувати досвід військових (флотських) навчань і бойової підготовки військ (сил), сучасні досягнення науки і техніки, робити обґрунтовані висновки;

використання ЕОМ під час проведення оперативно-тактичних, тактичних і інженерних розрахунків, якість оформлення поданих до захисту матеріалів;

якість доповіді (обґрунтованість, чіткість, стислість), здатність випускника упевнено та правильно відповідати на теоретичні питання і обґрунтовувати практичні дії, логічно будувати свою доповідь (виступ), аргументовано відстоювати власну точку зору;

сформованість у випускника методичних навичок.

4.13. Випускник, який отримав оцінку "незадовільно" на державному (комплексному державному) екзамені або під час захисту атестаційної роботи, не позбавляється права продовжувати складати інші державні екзамени чи захищати атестаційну роботу. У таких випадках після завершення державної атестації випускник відраховується з ВВНЗ (ВНП ВНЗ) як такий, що виконав навчальний план, але не пройшов державної атестації. При цьому йому видається академічна довідка.

4.14. У разі якщо випускник не з'явився на засідання підкомісії ДЕК для складання державних (комплексних державних) екзаменів або захисту атестаційної роботи, то у протоколі комісії відзначається, що він є не атестованим у зв'язку з неявкою на засідання підкомісії.

4.15. Випускники, які не атестовані у затверджений для них строк, або не склали державні (комплексні державні) екзамени, або не захистили атестаційну роботу, мають право на повторну атестацію в наступний період роботи ДЕК у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) упродовж трьох років після відрахування з ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Повторна державна атестація проводиться лише з тих форм атестації, з яких раніше були отримані незадовільні оцінки, і в обсязі тих навчальних програм, за якими навчався випускник. У випадках повторного незадовільного складання хоча б одного державного (комплексного державного) екзамену або повторного незадовільного захисту атестаційної роботи зазначені особи втретє до державної атестації не допускаються.

4.16. У разі неприбуття випускника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) на державні (комплексні державні) екзамени або захист атестаційної роботи з поважної причини (хвороба, родинні обставини, службове відрядження тощо), підтвердженої документально, голова ДЕК за клопотанням начальника ВВНЗ (ВНП ВНЗ) може визначити окремий порядок та час проведення державних (комплексних державних) екзаменів або захисту атестаційної роботи для цього випускника як у період роботи ДЕК у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), так і в межах усього строку її повноважень.

4.17. Результати складання державного (комплексного державного) екзамену оформлюються протоколом, що складається на групу випускників.

Результати захисту атестаційних робіт оформлюються протоколом, який складається на кожного випускника окремо.

Окремі думки членів підкомісії ДЕК, висловлені під час обговорення захисту атестаційних робіт або визначення оцінки випускнику за складання державного (комплексного державного) екзамену, а також рекомендації з практичного використання атестаційної роботи заносяться до протоколу.

4.18. Протокол засідання підкомісії про складання державного (комплексного державного) екзамену або захисту атестаційних робіт затверджується головою ДЕК у день складання екзамену або захисту роботи.

У разі коли оцінка випускнику була прийнята із занесенням окремої думки члена підкомісії, голова ДЕК мусить розглянути суперечливі питання, за необхідності залучаючи фахівців із складу ДЕК або з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), та прийняти остаточне рішення про затвердження протоколу.

4.19. Результати складання державного (комплексного державного) екзамену та захисту атестаційних робіт оголошуються випускникам у день затвердження протоколів головою ДЕК.

4.20. У разі коли захист атестаційної роботи визнається незадовільним, ДЕК визначає, чи може випускник подати до повторного захисту ту саму роботу з доопрацюванням, яке визначається комісією, чи мусить взяти для опрацювання нову тему, яка визначається відповідною кафедрою та затверджується начальником ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

4.21. Допуск випускників до повторного складання державного (комплексного державного) екзамену або захисту атестаційної роботи здійснюється в установленому порядку.

4.22. Голова ДЕК щодня під час підбиття підсумків роботи комісії:

заслуховує доповіді заступника (заступників) голови ДЕК, секретаря комісії і голів підкомісій ДЕК про підсумки проведення державного (комплексного державного) екзамену і захисту атестаційних робіт, узагальнює зауваження та пропозиції щодо звіту про державну атестацію випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

затверджує протоколи про складання державного (комплексного державного) екзамену та захист атестаційних робіт за поточний день;

надає рекомендації секретарю комісії та головам підкомісій ДЕК щодо роботи на наступний день;

доповідає про результати роботи директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України і начальнику, якому безпосередньо підпорядкований ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

4.23. Після завершення складання всіма випускниками державних (комплексних державних) екзаменів або захисту атестаційних робіт в одній із підкомісій голова підкомісії разом із заступником голови ДЕК проводить спільне засідання підкомісії з керівним складом відповідних інститутів, факультетів та кафедр. На цьому засіданні підбиваються загальні підсумки складання державних (комплексних державних) екзаменів і захисту атестаційних робіт, відзначаються позитивні сторони та недоліки в підготовці випускників, робиться висновок про ступінь відповідності навчальних планів і програм навчальних дисциплін вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), а також розглядаються інші питання, що стосуються вдосконалення навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

4.24. Скарги та заяви випускників з питань складання державних (комплексних державних) екзаменів та захисту атестаційних робіт голова ДЕК розглядає особисто та приймає відповідні рішення до закінчення роботи ДЕК у ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

V. Робота ДЕК після завершення державної атестації випускників

5.1. Після завершення державної атестації випускників у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) проводиться підсумкове засідання ДЕК.

На цьому засіданні:

обговорюються та приймаються рішення щодо присвоєння випускникам відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видачі диплома про здобуття вищої освіти персонально по кожному випускнику, видачі диплома з відзнакою, присудження золотої медалі і занесення на Дошку пошани ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

приймаються рішення стосовно випускників, які не склали державні (комплексні державні) екзамени або не захистили атестаційну роботу.

У рішенні ДЕК ці особи визначаються як "ті, хто не склав державні (комплексні державні) екзамени, не захистив атестаційну роботу";

обговорюються та узагальнюються зауваження і пропозиції ДЕК із питань удосконалення навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ), оцінюється якість теоретичної та практичної підготовленості випускників;

оголошується проект рішення ДЕК.

5.2. Рішення ДЕК щодо випуску випускників є підставою для видачі випускникам дипломів про присвоєння відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів та кваліфікації. Рішення ДЕК підписується головою ДЕК, його заступником (заступниками), секретарем та членами комісії.

5.3. Окремим рішенням ДЕК присвоює іноземцям, які виконали в повному обсязі навчальні плани та успішно пройшли державну атестацію, відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та кваліфікацію, а також приймає рішення про видачу випускникам відповідних дипломів державного зразка українською та іноземною мовами.

5.4. За результатами роботи ДЕК складає звіт про проведення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

У звіті відображаються:

підсумки складання державних (комплексних державних) екзаменів та захисту атестаційних робіт;

якість теоретичної та практичної підготовки випускників за встановленими напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями), рівень їх польової (повітряної, морської) виучки, сформованість необхідних командно-методичних навичок і ступінь досягнення вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, а також недоліки в підготовці випускників з окремих навчальних дисциплін і розділів підготовки, причини їх виникнення;

тематика атестаційних робіт, їх актуальність та відповідність сучасному стану військової науки і техніки, а також науково-теоретичний рівень та практична спрямованість цих робіт, якість їх виконання та захисту;

загальна характеристика випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) з відповідним аналізом виконання навчальних планів та програм. Окремо зазначається якість підготовки слухачів заочної та екстернатної форм навчання, а також іноземців;

аналіз стану організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

стисла характеристика науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), їх наукового та методичного рівнів;

відповідність навчально-методичної та навчальної матеріально-технічної бази ВВНЗ (ВНП ВНЗ), особливо польової, льотної, морської, вимогам до сучасної вищої військової школи і програмам навчання;

влаштованість, забезпеченість повсякденної діяльності та життя випускників згідно з вимогами статутів Збройних Сил України;

пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених під час роботи ДЕК, рекомендації щодо подальшого удосконалення навчально-виховного процесу, змісту навчання та якості підготовки військових фахівців у ВВНЗ (ВНП ВНЗ);

стисла характеристика складу і рівень професійної кваліфікації членів ДЕК.

5.5. Рішення та звіт ДЕК складаються в трьох примірниках і надаються в тижневий строк після завершення державної атестації випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ), крім Воєнно-дипломатичної академії:

перший примірник - директору Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України;

другий примірник - начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України;

третій примірник - начальнику ВВНЗ (ВНП ВНЗ).

Рішення та звіт про роботу ДЕК Воєнно-дипломатичної академії складаються у двох примірниках і надаються в тижневий строк після завершення державної атестації випускників:

перший примірник - командиру військової частини А0515;

другий примірник - начальнику Воєнно-дипломатичної академії.

5.6. Про результати роботи голова ДЕК особисто доповідає:

за Національний університет оборони України та інші ВВНЗ (ВНП ВНЗ), крім Воєнно-дипломатичної академії, - Міністру оборони України через Департамент військової освіти та науки Міністерства оборони України;

за Воєнно-дипломатичну академію - командиру військової частини А0515.

 

Директор Департаменту військової освіти
та науки Міністерства оборони України
полковник

І. В. Толок

Директор Департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України

Ю. М. Коровайченко

Опрос