Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка уведомления владельцем документов Национального архивного фонда государственного архивного учреждения о намерении осуществить их отчуждение и о получении права собственности на эти документы, а также приобретении государственным архивным учреждением документов Национального архивного фонда в случае их продажи

Минюст
Порядок, Приказ от 05.11.2012 № 1617/5
действует с 23.11.2012

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2012

м. Київ

N 1617/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 листопада 2012 р. за N 1873/22185

Про затвердження Порядку повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду у разі їх продажу

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395, статті 10 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду у разі їх продажу, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби Гінзбург О. П.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної
архівної служби України

О. П. Гінзбург

 

ПОРЯДОК
повідомлення власником документів Національного архівного фонду державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів Національного архівного фонду у разі їх продажу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає вимоги щодо письмового повідомлення (далі - повідомлення) власником документів Національного архівного фонду (далі - НАФ), які не належать державі, територіальним громадам, державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи, а також придбання державною архівною установою документів НАФ у разі їх продажу, крім випадків, визначених законодавством.

1.2. Цей Порядок поширюється на Державну архівну службу України, центральні державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і Севастополя (далі - державні архівні установи), фізичних і юридичних осіб - власників документів НАФ.

II. Повідомлення власником документів НАФ державної архівної установи про намір здійснити їх відчуження та про набуття права власності на ці документи

2.1. Власник документів НАФ або вповноважена ним особа, чий статус підтверджується належним чином оформленою довіреністю, зобов'язаний письмово надіслати до державної архівної установи повідомлення про намір здійснити відчуження документів НАФ (продаж, дарування, міна) (далі - повідомлення про відчуження) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку не пізніше ніж за два місяці до дати відчуження.

Якщо власником документів НАФ виступає юридична особа, повідомлення про відчуження надається державній архівній установі, у зоні комплектування якої перебуває юридична особа.

2.2. До повідомлення про відчуження додаються копія документа, що засвідчує право власності на документи НАФ (за наявності), копія акта грошової оцінки документів НАФ (за наявності), проведеної відповідно до законодавства.

Якщо грошова оцінка документів НАФ не проводилася, державна архівна установа повідомляє власника про необхідність її проведення.

2.3. Власник, до якого перейшло право власності на документи НАФ, зобов'язаний письмово надіслати державній архівній установі, де документи було взято на облік, повідомлення про набуття права власності на документи НАФ (далі - повідомлення про набуття права власності) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку не пізніше ніж через місяць з моменту набуття права власності на документи НАФ.

2.4. Власник документів НАФ, що набув право власності на них шляхом успадкування, письмово повідомляє про це державну архівну установу протягом місяця з часу прийняття спадщини за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

2.5. Державна архівна установа реєструє повідомлення в журналі обліку повідомлень власником документів НАФ про намір здійснити їх відчуження та про набуття ним права власності на ці документи (далі - журнал обліку повідомлень).

Аркуші журналу обліку повідомлень нумеруються, журнал обліку повідомлень прошнуровується, скріплюється печаткою. Про загальну кількість аркушів у журналі на внутрішньому боці палітурки робиться відмітка, що засвідчується підписом начальника відділу формування НАФ та діловодства, печаткою державної архівної установи.

2.6. Державна архівна установа протягом 5 днів з дня одержання повідомлення надсилає власнику лист-підтвердження про його отримання із зазначенням дати і номера.

2.7. У разі відмови власника від наміру відчуження документів НАФ іншій особі або якщо продаж не відбувся, власник має повідомити про це державну архівну установу, до якої було направлено повідомлення, про що державна архівна установа робить відмітку в журналі обліку повідомлень.

III. Придбання державною архівною установою документів НАФ у разі їх продажу

3.1. У разі продажу документів НАФ, що перебувають у приватній власності, державна архівна установа відповідно до статті 10 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" має переважне право на їх купівлю за ціною, оголошеною для продажу.

3.2. Державна архівна установа, яка має намір придбати документи НАФ, зобов'язана протягом місяця з дня одержання повідомлення про відчуження звернутися до власника з пропозицією укладення договору про купівлю-продаж документів НАФ.

3.3. Власник або вповноважена ним особа мають право на продаж документів НАФ у разі відмови державної архівної установи від їх купівлі або нездійснення купівлі протягом місяця з дня одержання повідомлення про відчуження.

3.4. Документи НАФ уносяться у двомісячний строк в облікові документи державної архівної установи, яка їх придбала, в установленому законодавством порядку.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

О. В. Зеркаль

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір здійснити відчуження
документів Національного архівного
фонду
__________________ N ______________
(дата, N реєстрації державної архівної установи)

____________________________________
(посада керівника державної архівної установи)
____________________________________
(прізвище, ініціали)

__________________________
Інформація про власника документа(ів) (юридичну особу):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (номери телефонів)

Інформація про власника документа(ів) (фізичну особу):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                (паспорт (серія, номер, коли і ким виданий) або інший документ, що посвідчує особу,
                                                               реєстраційний номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (номери телефонів)

ПОВІДОМЛЯЮ
                            про намір здійснити відчуження (продаж, дарування, міну)
                                                                                                                     (необхідне підкреслити)
документа(ів) Національного архівного фонду

Інформація про особу, що набула право власності на документ(и)
Національного архівного фонду (заповнюється, якщо документ(и) не
виставляється(ються) для продажу на аукціоні, у магазині):
  
  

Інформація про уповноважену особу

 

Дата, номер довіреності

 

                                   Відомості про документ(и) Національного архівного фонду:                                      

N з/п

Назва, вид документа
(справи)

Дата документа
(справи)

Кількість аркушів

Відомості про внесення до складу Національного архівного фонду
(дата, N протоколу засідання експертно-перевірної комісії державного архіву)

Ціна документа
(грн), оголошена для продажу
(у разі продажу)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Усього внесено ______________________________________________________ документів (справ).
                                                                                   (цифрами і словами)

______________
(дата)

 

_______________
(підпис заявника)

Примітка. Для юридичної особи - посада керівника установи, підпис, ініціали, прізвище, дата, печатка установи.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про набуття
права власності на документ(и)
Національного архівного фонду
__________________ N ______________
(дата, N реєстрації державної архівної установи)

____________________________________
(посада керівника державної архівної установи)
____________________________________
(прізвище, ініціали)

Інформація про власника документа(ів) (юридичну особу):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування юридичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                            (код згідно з ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (номери телефонів)

Інформація про власника документа(ів) (фізичну особу):
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
_____________________________________________________________________________________
                  (паспорт (серія, номер, коли і ким виданий) або інший документ, що посвідчує особу, реєстраційний
                                                                       номер облікової картки платника податків)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                             (номери телефонів)

  

                                   Відомості про документ(и) Національного архівного фонду:                                      

N з/п

Назва, вид документа
(справи)

Дата документа
(справи)

Кількість аркушів

Відомості про внесення до складу Національного архівного фонду
(дата, N протоколу засідання експертно-перевірної комісії державного архіву)

Ціна (грн)
згідно з актом грошової оцінки)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Усього внесено ______________________________________________________ документів (справ).
                                                                                   (цифрами і словами)

______________
(дата)

 

_______________
(підпис заявника)

Примітка. Для юридичної особи - посада керівника установи, підпис, ініціали, прізвище, дата, печатка установи.

____________

Опрос