Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 6-НКРЕ-газ (месячная) "Отчет об объемах природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ)"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1258
действует с 23.11.2012

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про обсяги природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ)

за ____________ 20__ року

Подають

Термін подання

Ліцензіати, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, -
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіальним підрозділам

До 20 числа місяця, наступного після звітного періоду


 

Форма N 6-НКРЕ-газ
(місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1258
за погодженням з Державною службою статистики України


Респондент:
Суб'єкт господарювання: ______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                         (найменування / прізвище, ім'я, по батькові)

Місцезнаходження / місце проживання:________________________________________________________________________________________________________
                                              (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

(тис. м3)

N з/п

Власник природного газу

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта*

Номер та дата укладання договору схову

Обсяг схову природного газу в ПСГ згідно з договором

Фактично закачано або придбано в ПСГ за звітний місяць

Усього зберігається

на кінець звітного періоду

у т. ч. страхового запасу

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього:

х

х

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Керівник суб'єкта господарювання

________________________
(підпис)

 

________________________________________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

М. П.

________________________________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________________
(підпис)

 

________________________________________
(П. І. Б.)

телефон: _________________________________________, факс: ____________________, електронна пошта: ________________________________

 

Начальник управління ліцензійного
 контролю та територіальних підрозділів

К. Красюк

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-газ (місячна)"Звіт про обсяги природного газу в підземних сховищах газу (ПСГ)"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, незалежно від підпорядкування (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 6-НКРЕ-газ (місячна) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ).

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України "Про природні монополії", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 січня 2010 року N 8, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 січня 2010 року за N 25/17320;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ.

II. Порядок та термін надання інформації

2.1. Форму звітності N 6-НКРЕ-газ (місячна) подають ліцензіати щомісяця до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕ (адреса: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19; адреса електронної пошти: nerc6g@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту) та до відповідного територіального підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням (місцем проживання) ліцензіата.

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Усі дані звітності мають ґрунтуватися на достовірних даних бухгалтерського обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних. Звіт підписується керівником суб'єкта господарювання, головним бухгалтером та виконавцем. На звіті проставляється печатка. У формі звіту вказуються прізвище та ініціали виконавця, його контактний телефон, факс та електронна пошта.

2.4. Усі дані звіту мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності N 6-НКРЕ-газ (місячна).

2.5. Звіт складається станом на останнє число звітного місяця.

2.6. Усі показники заповнюються у тис. м3 з трьома знаками після коми.

2.7. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці суб'єкт господарювання подає звітність на бланках звітності, при цьому у звітному місяці проставляється значення показника "0", а дані з початку року переносяться із звіту попереднього місяця.

2.8. Територіальні підрозділи НКРЕ контролюють надання форм у встановлені терміни, перевіряють дані, аналізують правильність заповнення та повноту даних, що надаються, сповіщають ліцензіатів щодо виявлених недоліків та пропонують їх усунути.

III. Пояснення щодо заповнення форми N 6-НКРЕ-газ (місячна)

3.1. У графі 1 "Порядковий номер" зазначається порядковий номер власника природного газу.

3.2. У графі 2 "Власник природного газу" зазначаються повне та скорочене найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання з обов'язковим зазначенням організаційної форми.

3.3. У графі 3 "Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта" зазначаються ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта суб'єкта господарювання (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

3.4. У графі 4 "Номер та дата укладання договору схову" зазначаються номер та дата укладання договору схову між власником природного газу та ліцензіатом.

3.5. У графі 5 "Обсяг схову природного газу в ПСГ згідно з договором" зазначається об'єм природного газу, який власник газу передає на зберігання ліцензіату відповідно до договору схову.

3.6. У графі 6 "Фактично закачано або придбано в ПСГ за звітний місяць" зазначається фактично переданий об'єм природного газу його власником за звітний місяць на зберігання ліцензіату з урахуванням відбору природного газу або об'єм природного газу, придбаний у ПСГ за звітний місяць.

3.7. У графі 7 "Усього зберігається на кінець звітного періоду" зазначається весь об'єм природного газу, що зберігається на кінець звітного періоду у підземному сховищі, переданий власником на зберігання ліцензіату з урахуванням відбору природного газу.

3.8. У графі 8 "Усього зберігається, у т. ч. страхового запасу" зазначається обсяг природного газу, який його власник (постачальник природного газу) зобов'язаний передати на зберігання до підземного сховища відповідно до законодавства.

3.9. У рядку "Усього" вказується сума даних показників усіх рядків, зазначених у відповідних графах.

3.10. Якщо у звітах поточного року при перевірках та в інших випадках виявлена недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року) і всіх наступних звітах. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в поясненнях до звіту.

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних підрозділів

К. Красюк

Опрос