Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения обучения и проверки знаний по вопросам ядерной и радиационной безопасности у персонала эксплуатирующей организации (оператора) и юридических лиц, привлекаемых эксплуатирующими организациями как подрядчики

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Порядок, Приказ от 18.10.2012 № 188
действует с 16.11.2012

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.10.2012

м. Київ

N 188

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2012 р. за N 1817/22129

Про затвердження Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники

Відповідно до підпункту 38 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 403, та з метою забезпечення державного регулювання безпеки використання ядерної енергії

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники, що додається.

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Гевци І. Є.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови - Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України - Гашева М. Х.

 

Голова

О. А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Міністра надзвичайних
ситуацій України

В. П. Бут

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

Ю. Бойко

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на
національному рівні

О. Мірошниченко

Заступник керівника СПО

С. М. Кондрюк

 

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює вимоги до проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями (операторами) як підрядники для здійснення робіт та надання послуг, що впливають на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки під час використання ядерної енергії (далі - підрядні організації).

1.2. Цей Порядок є обов'язковим для органів державного управління у сфері використання ядерної енергії та у сфері поводження з радіоактивними відходами (далі - органи державного управління), Держатомрегулювання України, експлуатуючих організацій (операторів), а також для підрядних організацій.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

екзаменаційні комісії - створені суб'єктом діяльності постійно діюча екзаменаційна комісія з перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки (далі - ПДЕК) та додаткові екзаменаційні комісії;

перевірка знань - діяльність, спрямована на отримання впевненості у тому, що особа, яка перевіряється, знає та розуміє вимоги законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в обсязі, передбаченому її посадовою інструкцією та кваліфікаційними вимогами до посади, яку вона займає чи претендує зайняти;

персонал - особи, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом діяльності і безпосередньо залучені до здійснення діяльності, що підлягає державному регулюванню згідно із статтею 27 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку";

суб'єкт діяльності - експлуатуюча організація (оператор) або юридична особа, яка залучається експлуатуючою організацією (оператором) як підрядник безпосередньо до здійснення діяльності, що підлягає державному регулюванню згідно із статтею 27 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", а також у Загальних вимогах до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії, затверджених наказом Держатомрегулювання України від 19 грудня 2011 року N 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за N 17/20330.

II. Система навчання та перевірки знань суб'єкта діяльності

2.1. Суб'єкт діяльності запроваджує систему навчання та перевірки знань у персоналу і забезпечує, що персонал, допущений до самостійного виконання своїх обов'язків:

відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим суб'єктом діяльності;

пройшов відповідне навчання з питань ядерної та радіаційної безпеки;

пройшов перевірку знань у встановленому законодавством порядку;

знає, розуміє та дотримується вимог з ядерної та радіаційної безпеки.

2.2. Суб'єкт діяльності призначає особу (групу осіб), на яку (яких) покладаються обов'язки щодо:

розробки та затвердження кваліфікаційних вимог до персоналу, а також методик, програм та планів навчання, підтримки кваліфікації та перевірки знань;

проведення перевірки відповідності персоналу кваліфікаційним вимогам при призначенні на посаду та під час роботи на займаній посаді, включаючи навчання та перевірку знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу;

обліку результатів проходження перевірки знань персоналом, ведення та зберігання відповідної документації;

контролю за дотриманням строків та процедур перевірки знань.

2.3. Суб'єкт діяльності визначає кваліфікаційні вимоги до персоналу з урахуванням вимог законодавства, відповідних вимог органів державного управління, характеру та змісту обов'язків персоналу на займаній посаді. Суб'єкт діяльності забезпечує перегляд кваліфікаційних вимог з метою врахування змін умов праці та законодавства.

2.4. Кваліфікаційні вимоги до персоналу - це вимоги, яким має відповідати персонал на конкретній займаній посаді, зокрема: необхідний рівень освіти та професійне спрямування; необхідні спеціальні знання та навички; обсяг знань з питань ядерної та радіаційної безпеки, обмеження за станом здоров'я, досвід роботи, особисті якості.

2.5. Суб'єкт діяльності здійснює:

розробку та погодження з Держатомрегулюванням України положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, включаючи критерії успішності проходження перевірки знань;

створення екзаменаційних комісій;

перевірку знань у голови та членів ПДЕК у відповідній комісії органу державного управління;

планування та проведення заходів з навчання, підтримки кваліфікації та перевірки знань;

ведення та збереження записів про результати перевірки знань.

2.6. Положенням про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки визначаються:

порядок призначення голови та членів екзаменаційних комісій суб'єкта діяльності, їх обов'язки, а також порядок перевірки у них знань з питань ядерної та радіаційної безпеки;

порядок та спосіб навчання персоналу перед проведенням перевірки знань;

порядок та умови проведення первинної, періодичної (чергової), повторної та позачергової перевірки знань;

умови, за яких перевірка знань проводиться усно, письмово або з використанням комп'ютерних засобів;

види документів, які видаються за результатами перевірки знань, порядок їх оформлення та збереження;

критерії успішності проходження перевірки знань;

перелік законів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, знання яких перевіряється у персоналу.

2.7. Критерії успішності проходження перевірки знань включають:

мінімальну кількість питань, на які повинна відповісти особа, знання якої перевіряються;

мінімальний відсоток повних правильних відповідей, необхідний для проходження перевірки знань;

максимально можливий відсоток невірних відповідей, допустимий для проходження перевірки знань;

перелік нормативно-правових актів, знання яких для відповідних посад персоналу є обов'язковою умовою успішного проходження перевірки знань та щодо яких не допускаються невірні відповіді.

2.8. Перелік законів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, знання яких перевіряється у персоналу, включає усі вимоги щодо забезпечення ядерної та радіаційної безпеки відповідно до виду діяльності у сфері використання ядерної енергії, яку здійснює суб'єкт діяльності, та містить назви законів, інших нормативно-правових актів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, знання яких перевіряються у повному обсязі або частково (розділи, статті, пункти нормативно-правового акта).

2.9. Підрядна організація визначає перелік законів, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням відповідного переліку експлуатуючої організації (оператора).

2.10. Положення про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки переглядається суб'єктом діяльності не рідше одного разу на 5 років.

2.11. До складу ПДЕК суб'єкт діяльності включає керівних працівників, що відповідають за здійснення виробничої діяльності, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, екологічну безпеку, забезпечення якості, охорону праці, кадрове забезпечення.

2.12. За зверненням підрядної організації експлуатуюча організація (оператор) може організувати для персоналу цієї організації проведення перевірки знань та відповідних навчань перед проходженням перевірки знань.

2.13. Підрядні організації не створюють ПДЕК у разі наявності згоди експлуатуючої організації (оператора) на проходження перевірки знань у персоналу підрядної організації в екзаменаційній комісії експлуатуючої організації (оператора) та згоди відповідного органу державного управління.

2.14. Суб'єкт діяльності здійснює навчання та перевірку знань у персоналу відповідно до затверджених ним планів. У планах зазначаються форма та строки проведення навчання, особи, відповідальні за проведення навчання, персонал, який повинен проходити навчання, обсяг знань, який повинен засвоїти персонал, терміни та строки проведення перевірки знань.

2.15. Додаткові екзаменаційні комісії експлуатуюча організація (оператор) створює у разі необхідності перевірки знань у значної кількості власного персоналу (більше 100 осіб на рік) або для перевірки знань у персоналу підрядних організацій.

2.16. Перевірка знань голови та членів ПДЕК суб'єкта діяльності проводиться органом державного управління, а голови та членів додаткових екзаменаційних комісій у ПДЕК суб'єкта діяльності. Такі перевірки знань проводяться не рідше ніж один раз на три роки.

2.17. Процедура створення та роботи додаткових екзаменаційних комісій визначається суб'єктом діяльності у положенні про перевірку знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки із врахуванням вимог цього Порядку.

III. Навчання з питань ядерної та радіаційної безпеки

3.1. Суб'єкт діяльності здійснює навчання персоналу з питань ядерної та радіаційної безпеки з метою забезпечення його готовності до виконання своїх обов'язків відповідно до посадових інструкції, кваліфікаційних вимог та з урахуванням вимог щодо формування та підтримки культури безпеки.

3.2. Навчання персоналу полягає в ознайомленні з вимогами законодавства, нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, а також з практичними аспектами дотримання вимог безпеки на підприємстві суб'єкта діяльності, включаючи ознайомлення з прикладами впровадження принципів культури безпеки.

3.3. Суб'єкт діяльності забезпечує організацію навчання персоналу та підтримку його кваліфікації на належному рівні. Перевірка знань у персоналу при призначенні на посаду, а також навчання та перевірка знань під час роботи на займаній посаді проводяться за рахунок його роботодавця.

3.4. Керівні працівники суб'єкта діяльності на всіх рівнях повинні надавати допомогу підлеглому персоналу та сприяти більш глибокому вивченню ним вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки шляхом організації спеціальних навчань, читання лекцій, надання консультацій, демонстрації, проведення конкурсів тощо. Для кращого засвоєння матеріалу використовуються наочні посібники, проводяться тести, тренування, створюються зручні умови для проведення навчань у спеціальних приміщеннях та на робочих місцях.

3.5. Залучення представників органів державного управління чи Держатомрегулювання України до проведення навчальних заходів (лекцій, семінарів, консультацій тощо) здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

IV. Проведення перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки

4.1. Суб'єкт діяльності проводить перевірку знань у персоналу в таких випадках:

первинну - при призначенні на посаду, переведенні на іншу посаду, якщо нова посада вимагає додаткових знань з ядерної та радіаційної безпеки;

періодичну (чергову) - не менше ніж один раз на три роки під час роботи на одній посаді;

повторну - у випадку негативного результату проходження періодичної (чергової) перевірки знань;

позачергову - у випадках, передбачених суб'єктом діяльності, а також у разі набрання чинності нормативно-правовими актами з ядерної та радіаційної безпеки; перерви у виконанні службових обов'язків більше шести місяців; перед поверненням персоналу до виконання своїх посадових обов'язків після відсторонення від роботи; на вимогу Держатомрегулювання України у разі вчинення персоналом порушення законодавства у сфері використання ядерної енергії.

4.2. Суб'єкт діяльності письмово попереджає персонал про проведення перевірки знань не пізніше ніж за 14 днів із зазначенням причин перевірки, обсягу знань, який буде перевірятись, дати, місця та способу її проведення.

4.3. Перевірка знань у персоналу в екзаменаційних комісіях суб'єкта діяльності проводиться в обсязі, визначеному посадовою інструкцією особи, яка проходить перевірку знань.

4.4. Знання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки персонал демонструє шляхом самостійного повторення цих вимог без використання довідкових джерел.

Розуміння вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також принципів культури безпеки персонал демонструє шляхом наведення прикладів практичного застосування цих вимог та принципів при виконанні посадових обов'язків.

4.5. Перевірка знань на засіданні екзаменаційної комісії проводиться у присутності не менше ніж трьох членів комісії, включаючи голову комісії або його заступника.

На засідання екзаменаційної комісії запрошується представник відповідної профспілки.

4.6. Результати перевірки знань оформляються протоколом засідання екзаменаційної комісії. Протокол складає секретар екзаменаційної комісії одразу після засідання комісії за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

4.7. При виникненні конфліктних ситуацій, а також при повторній перевірці знань комісія має надавати можливість персоналу використовувати письмову форму відповіді, про що зазначається у протоколі засідання екзаменаційної комісії.

4.8. Протокол засідання екзаменаційної комісії підписують присутні на цьому засіданні члени комісії та особи, які проходили перевірку знань. Протокол зберігається суб'єктом діяльності не менше 5 років.

4.9. Відомості про проходження перевірки знань вносяться суб'єктом діяльності до посвідчення персоналу, яке оформлюється за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

4.10. Експлуатуюча організація (оператор) допускає до роботи на майданчику ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів персонал підрядних організацій, що пройшов перевірку знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у встановленому законодавством порядку.

4.11. Повторна перевірка проводиться протягом одного місяця з дня засідання екзаменаційної комісії, на якому зафіксовано негативний результат проходження періодичної (чергової) перевірки знань, але не раніше ніж через 5 днів з дати цієї періодичної (чергової) перевірки.

4.12. У разі непроходження повторної перевірки знань персонал суб'єкта діяльності відсторонюється наказом суб'єкта діяльності від виконання обов'язків, пов'язаних із керівництвом, контролем чи здійсненням діяльності у сфері використання ядерної енергії. Наказом про відсторонення визначається строк проходження позачергової перевірки знань.

4.13. Персонал, відсторонений від виконання посадових обов'язків через порушення вимог з ядерної та радіаційної безпеки або непроходження повторної перевірки знань, не допускається до виконання своїх посадових обов'язків до успішного проходження позачергової перевірки знань.

V. Контроль перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки

5.1. Контроль перевірки знань з ядерної та радіаційної безпеки, у тому числі контроль за дотриманням вимог цього Порядку, здійснює Держатомрегулювання України шляхом участі державних інспекторів у роботі відповідних комісій органів державного управління, а також шляхом перевірки експлуатуючих організацій (операторів) щодо:

ведення документації системи навчання та перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки;

діяльності екзаменаційних комісій;

перевірки знань персоналу підрядних організацій;

оформлення посвідчень персоналу.

5.2. Орган державного управління погоджує з Держатомрегулюванням України порядок перевірки знань законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки в комісії цього органу.

5.3. Запрошення для участі в роботі комісії органу державного управління направляється до Держатомрегулювання України не пізніше ніж за 3 робочих дні до дня засідання цієї комісії.

5.4. Участь державного інспектора Держатомрегулювання України є обов'язковою під час проведення органом державного управління перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у керівників суб'єктів діяльності, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, щодо якої Законом України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" встановлені вимоги обов'язкового отримання ліцензії, та осіб, що мають право їх заміщувати, а також у голови та членів ПДЕК суб'єктів діяльності.

5.5. Під час участі в засіданні комісії органу державного управління чи перевірки діяльності екзаменаційної комісії суб'єкта діяльності державний інспектор Держатомрегулювання України має право:

знайомитися з повноваженнями та порядком роботи комісії;

знайомитися з посадовою інструкцією особи, знання якої перевіряються;

ставити персоналу, знання якого перевіряються, питання щодо знання та розуміння ним вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

оцінювати правильність і повноту відповідей;

перевіряти правильність оформлення протоколів засідання комісії та посвідчень про проходження перевірки знань.

5.6. Державний інспектор Держатомрегулювання України, який бере участь в роботі комісії органу державного управління чи перевіряє діяльність екзаменаційної комісії суб'єкта діяльності, підписує протокол засідання комісії. Підпис у протоколі підтверджує дотримання комісією вимог законодавства щодо проведення перевірки знань.

5.7. У разі виявлення порушень і недоліків у сфері безпеки використання ядерної енергії під час участі у роботі екзаменаційної комісії, у тому числі невиконання вимог законодавства щодо проведення перевірки знань або невиконання вимог положення про перевірку знань, узгодженого з Держатомрегулюванням України, державний інспектор Держатомрегулювання України робить відповідний запис у протоколі засідання комісії та надає у встановленому законодавством порядку припис про усунення виявлених порушень і недоліків.

 

Начальник Відділу аналізу систем
управління та людського фактора

Ю. М. Єсипенко

 

ПРОТОКОЛ

від ………… N ……….….
засідання комісії ……………….... у складі:

Голови _______________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

та членів ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(прізвища, ініціали)

за участю представників _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(найменування установи, посади, прізвища, ініціали)

з перевірки знань _______________________________________________________________________
 (назва законів, норм, правил і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки)

у персоналу ___________________________________________________________________________
 (найменування суб'єкта діяльності)

N
з/п

П. І. Б.

Посада

Освіта, коли та який заклад закінчив(ла)

Причина перевірки знань (первинна, періодична, повторна, позачергова)

Дата попередньої перевірки

Дата наступної перевірки

Висновок комісії

Підпис особи, знання якої перевіряються

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова комісії

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

Члени комісії

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

 

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

 

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

Представник

___________________
(найменування установи)

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

Представник

___________________
(найменування установи)

____________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

 

 

Посвідчення персоналу

Лицьовий бік

 

_______________________________
(найменування суб'єкта діяльності)
 

 

ПОСВІДЧЕННЯ

 

 

Внутрішній бік

ПОСВІДЧЕННЯ N

Прізвище
Ім'я
По батькові
Підрозділ
Посада

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

 

Підпис керівника _________________

М. П.

Видано "___" ____________ 20__ року

 


Законодавство, норми, правила і стандарти з ядерної та радіаційної безпеки

Дата перевірки знань

Причина перевірки знань

Результат

N
протоколу

Підпис голови комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________

Опрос