Идет загрузка документа (48 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении нормативно-правового акта

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 22.10.2012 № 3688
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2012

м. Київ

N 3688

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 жовтня 2012 р. за N 1816/22128

Про затвердження нормативно-правового акта

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Фонду державного майна України
 від 19 жовтня 2017 року N 1583

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 499)

Відповідно до частини четвертої статті 101 Закону України "Про приватизацію державного майна" та Порядку визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року N 686,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи державних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності (додається).

2. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 24 липня 2007 року N 1229 "Про затвердження Порядку встановлення наявності та розміру корпоративних прав держави в майні господарських організацій, заснованих на змішаній формі власності, та підготовки їх до приватизації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2007 року за N 926/14193.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду державного майна України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
організації роботи державних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності

1. Цей Порядок визначає механізм діяльності державних органів приватизації під час визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських товариств, інших господарських організацій та підприємств, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності (далі - Підприємство).

2. Визначення розміру державної частки, що належить державі у статутному капіталі Підприємства (далі - державна частка), є частиною передприватизаційної підготовки.

3. Підготовка до приватизації державної частки включає визначення державної частки в установчих документах Підприємства.

З цією метою державні органи приватизації відповідно до вимог Порядку визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року N 686 (далі - Порядок визначення), та установчих документів Підприємства:

ініціюють визначення розміру державної частки;

визначають розмір державної частки;

погоджують з іншими засновниками (учасниками) внесення відповідних змін до установчих документів.

4. Державний орган приватизації для визначення розміру державної частки утворює комісію (далі - Комісія), до складу якої входять за принципом однакового представництва представники державного органу приватизації, Підприємства, органу управління недержавного засновника, уповноваженого органу управління, територіального органу Державної фінансової інспекції України (за згодою), територіального органу Державної податкової служби України за місцезнаходженням Підприємства (за згодою), місцевих органів виконавчої влади (за згодою), територіального органу Державного агентства земельних ресурсів України (за згодою), правоохоронних органів (за згодою).

Представники, які увійшли до складу Комісії, діють на підставі належним чином оформленої та виданої відповідним органом (Підприємством), який (яке) їх направив (направило) для роботи в Комісії, довіреності.

5. Якщо у двотижневий строк з дня одержання повідомлення про прийняте державним органом приватизації рішення щодо створення Комісії відповідні органи не надали свої пропозиції щодо делегування своїх представників до складу Комісії, державний орган приватизації видає наказ про затвердження складу Комісії на підставі наявних кандидатур.

6. Очолює Комісію представник державного органу приватизації.

7. Голова Комісії в межах своєї компетенції:

скликає засідання Комісії;

організовує підготовку матеріалів на розгляд Комісії;

дає розпорядження, обов'язкові для членів Комісії;

представляє Комісію у відносинах з іншими органами та організаціями;

забезпечує подання державному органу приватизації документів для взяття на облік державної частки в Реєстрі корпоративних прав держави;

здійснює інші заходи, передбачені чинним законодавством.

8. Формою роботи Комісії є засідання.

9. Члени Комісії зобов'язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати доручення та розпорядження голови.

10. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голосів голос голови Комісії є ухвальним.

11. Засідання Комісії є правомочними при наявності не менше ніж двох третин її складу. Дата та місце проведення засідання визначаються головою.

12. На засіданнях Комісії ведеться протокол. Протокол засідання і рішення Комісії оформлюються протягом двох днів після проведення засідання. Протокол підписується головою Комісії та всіма членами Комісії.

13. Розмір державної частки визначається Комісією у строк, що не перевищує шести місяців з дати її утворення, з урахуванням розміру державних внесків, які були здійснені під час утворення Підприємства (далі - первинні внески) та його подальшої діяльності (далі - додаткові внески), зокрема:

центральними та місцевими органами виконавчої влади за рахунок коштів бюджету;

державними підприємствами, установами та організаціями за рахунок власних коштів, державного майна;

внаслідок злиття майнових комплексів державних підприємств, установ і організацій з підприємствами, установами та організаціями інших форм власності або окремими їх підрозділами, що відбулося за рішенням органів виконавчої влади;

шляхом безоплатної передачі на баланс недержавних підприємств державного майна.

Державна частка зменшується відповідно до залишкової вартості майна Підприємства, безоплатно переданого у державну власність.

14. Джерелами інформації про здійснені державою внески до статутного капіталу Підприємства, зокрема, є:

інформація центральних та місцевих органів виконавчої влади про прийняті ними рішення щодо здійснення таких внесків;

інформація недержавних засновників про здійснені ними внески;

дані бухгалтерського обліку та щорічної фінансової звітності Підприємства;

статистична звітність;

архівні документи;

інформаційні довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно;

відомості територіального органу Державного агентства земельних ресурсів України.

Органи виконавчої влади надають за запитами Комісії або державних органів приватизації інформацію, необхідну для визначення державної частки, у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дня надходження відповідного запиту.

15. До первинних внесків недержавних засновників Підприємства належать їх грошові і матеріальні внески до статутного капіталу Підприємства при його створенні.

Частка недержавних засновників Підприємства збільшується за рахунок здійснених ними додаткових внесків у вигляді:

майна засновників Підприємства, безоплатно переданого у власність Підприємству;

поповнення його обігових коштів.

Частка недержавних засновників Підприємства зменшується відповідно до залишкової вартості майна Підприємства, безоплатно переданого недержавним підприємствам, установам, організаціям тощо.

16. При визначенні державної частки та частки недержавних засновників не враховуються:

майно державних підприємств, яке після його використання при ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи передане безоплатно Підприємству;

внески держави в майно сільськогосподарських підприємств зони гарантованого відселення у зв'язку з Чорнобильською катастрофою;

первинні та додаткові внески приватизованих державних підприємств, установ та організацій до статутного капіталу Підприємства, якщо ці внески були включені до статутного капіталу підприємств, що приватизувалися або були виділені в окремий об'єкт приватизації;

державні капітальні вкладення та цільове фінансування, які були використані Підприємством для розробки науково-технічної продукції та виконання робіт за державним замовленням;

державні капітальні вкладення та цільове фінансування, які були використані Підприємством на будівництво об'єктів соціально-побутового призначення (житлові будинки, гуртожитки тощо) та під'їзних шляхів, інженерних мереж і комунікацій для обслуговування цих збудованих об'єктів.

17. Державна частка та частка недержавних засновників не змінюються внаслідок безоплатної передачі об'єктів, фінансування яких здійснювалося відповідно до абзацу шостого пункту 16 цього Порядку, іншим підприємствам, організаціям та установам.

18. Визначення розміру державної частки здійснюється відповідно до вимог Порядку визначення.

Форма довідки про обсяги внесків держави та недержавних засновників у статутний капітал наведена в додатку 1 до цього Порядку.

Форма розрахунку часток засновників у статутному капіталі наведена в додатку 2 до цього Порядку.

Форма розрахунку чистих активів наведена в додатку 3 до цього Порядку.

19. У разі коли Комісії подані банківські, фінансові або інші документи, в яких зазначено точну дату фінансової (господарської) операції, в результаті якої змінилися розміри часток засновників у статутному капіталі Підприємства, Комісія враховує зазначену операцію на дату її фактичного здійснення.

У такому випадку балансова вартість активів Підприємства на дату фактичного здійснення операції розраховується відповідно до вимог Порядку визначення.

20. За результатами своєї роботи Комісія надає висновки про наявність або відсутність державної частки, її розмір шляхом складання акта Комісії з визначення частки держави у статутному капіталі юридичної особи, створеної за участю недержавних суб'єктів господарювання, форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку (далі - Акт).

До Акта додаються копії документів, на підставі яких Комісією були зроблені відповідні висновки.

21. Комісія після підписання Акта звертається до Підприємства щодо організації роботи з визначення складу недержавних засновників Підприємства та розміру часток кожного з них, а також проведення їх загальних зборів, на яких затверджується розмір часток кожного з недержавних засновників Підприємства у відсотковому співвідношенні.

22. Рішення загальних зборів недержавних засновників Підприємства оформляється протоколом та передається у триденний строк до Комісії.

Форма протоколу загальних зборів недержавних засновників наведена в додатку 5 до цього Порядку.

23. У випадку, якщо в зазначений строк повний склад недержавних засновників Підприємства або їх правонаступників, а також часток кожного з них у відсотковому співвідношенні визначити не вдалося, Підприємство повідомляє про це державний орган приватизації.

24. Підписаний комісією Акт разом з протоколом загальних зборів недержавних засновників Підприємства в тижневий строк подається до державного органу приватизації.

25. Державний орган приватизації в двотижневий строк розглядає поданий Комісією Акт та в разі його відповідності нормам чинного законодавства видає наказ про його затвердження.

26. У разі коли за результатами перерахування розміру державної частки з урахуванням додаткових внесків засновників значення є від'ємним, розмір державної частки вважається таким, що дорівнює нулю.

Державний орган приватизації видає наказ про припинення подальших робіт з передприватизаційної підготовки та затвердження Акта з розміром державної частки, що дорівнює нулю.

Про прийняте рішення державний орган приватизації в 10-денний строк повідомляє Підприємство та органи, представники яких входили до складу Комісії.

27. За результатами визначення розміру державної частки державні органи приватизації вживають заходів щодо внесення відповідних змін до установчих документів Підприємства.

28. Наказ про затвердження Акта в місячний строк передається державним органом приватизації Підприємству.

29. Державний орган приватизації протягом місячного строку забезпечує погодження з іншими засновниками Підприємства внесення відповідних змін до установчих документів Підприємства.

30. Державна реєстрація змін до установчих документів Підприємства відбувається на загальних умовах відповідно до вимог чинного законодавства.

31. Після реєстрації відповідних змін до установчих документів Підприємства державний орган приватизації забезпечує поставлення на облік корпоративних прав, які належать державі у статутному капіталі Підприємства або новоствореного господарського товариства, та вживає заходів щодо приватизації частки держави в його статутному капіталі.

32. За відсутності згоди засновників Підприємства на внесення змін до установчих документів Підприємства державний орган приватизації здійснює необхідні заходи щодо виділу державної частки в майні Підприємства відповідно до чинного законодавства.

33. Спори з питань визначення розміру державної частки вирішуються в судовому порядку.

 

Директор Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності

А. Мангул

 

ДОВІДКА
про обсяги внесків держави та недержавних засновників у статутний капітал

_______________________________________________
(найменування юридичної особи)

станом на "___" ____________ 20__ року

Порядковий N внеску

Рік (квартал)

Види внесків

Грошова одиниця

Розмір внеску

усього
(SВi)

у тому числі

держави
ді)

недержавних засновників
ні)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.10.2017 р. N 1583)

 

Розрахунок
часток засновників у статутному капіталі

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

станом на "___" ____________ 20__ року

Порядковий N внеску

Рік (квартал)

Грошова одиниця

Вартість чистих активів на дату здійснення внеску

Частка до здійснення чергового внеску, %

Розмір внеску

Частка після здійснення чергового внеску, %

держави
(Чді-1)

недержавних засновників
(Чні-1)

держави
(Вдi)

недержавних засновників
(Вні)

держави (Чді)

недержавних засновників
(Чні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.10.2017 р. N 1583)

 

Форма 1

Розрахунок чистих активів

(у випадку, коли Комісії для визначення державної частки не надані підтвердні документи щодо проведення індексації балансової вартості основних фондів юридичної особи)

_____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

на дату здійснення внесків держави та недержавних засновників у статутний капітал

Порядковий N внеску

Рік (квартал)

Грошова одиниця

Дані балансу юридичної особи на початок періоду, у якому здійснені внески

Коефіцієнт інфляції на кінець звітного періоду

Вартість чистих активів, 10 = (4 + 5 + 6 - 7 - 8) ґ  9

основні засоби та інші необоротні активи (без урахування індексації)

запаси і витрати

грошові кошти, розрахунки та інші активи

довгострокові зобов'язання (пасиви)

поточні зобов'язання (пасиви)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Форма 2

Розрахунок чистих активів

_____________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

на дату здійснення внесків держави та недержавних засновників у статутний капітал

Порядковий N внеску

Рік (квартал)

Грошова одиниця

Дані балансу Підприємства на початок періоду, в якому здійснені внески

Вартість чистих активів, 9 = (4 + 5 + 6 - 7 - 8)

основні засоби та інші необоротні активи (без урахування індексації)

запаси і витрати

грошові кошти, розрахунки та інші активи

довгострокові зобов'язання (пасиви)

поточні зобов'язання (пасиви)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник юридичної особи

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ініціали)

 

"___" ____________ 20__ року

 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 19.10.2017 р. N 1583)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
________________________________________
       (посада керівника державного органу приватизації)

М. П.

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року

АКТ
Комісії з визначення частки держави у статутному капіталі юридичної особи, створеної за участю недержавних суб'єктів господарювання

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

"___" ____________ 20__ року
                      (дата)

___________________________
(назва адміністративно-територіальної
одиниці, де проводиться засідання Комісії)

Комісія з визначення частки держави у статутному капіталі юридичної особи, що утворена відповідно до наказу ____________________________________________________________________
                                                                                         (найменування державного органу приватизації)

від "___" ____________ 20__ року N ___________, у складі

голови Комісії

_________________________________________________________;
(прізвище, ініціали, посада, місце роботи)

членів Комісії:

_________________________________________________________;
(прізвище, ініціали, посада, місце роботи)

Здійснила визначення розміру державної частки відповідно до вимог Порядку визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року N 686,

Код за ЄДРПОУ

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження

 

 

 

 

 

 

станом на "___" _____________ 20__ року.

На підставі свого протокольного рішення від "___" _____________ 20__ року N ___ підтверджує, що державна частка на дату здійснення розрахунків є наявною (відсутньою) і становить ______ відсотків майна юридичної особи
____________________
_________________________________________________________________.
                                                         (найменування юридичної особи)

До цього акта додаються (є невід'ємними частинами цього акта):

1. Протокол засідання комісії з визначення частки держави у статутному капіталі юридичної особи.

2. Розрахунки чистих активів на дату здійснення внесків держави та недержавних засновників у статутний капітал юридичної особи.

3. Довідка про обсяги внесків держави та недержавних засновників у статутний капітал юридичної особи.

4. Розрахунок часток засновників у статутному капіталі юридичної особи.

5. Копії документів, що підтверджують наявність (відсутність) державної частки у статутному капіталі юридичної особи.

Голова Комісії

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

Члени Комісії:

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище, ініціали)

 

ПРОТОКОЛ
загальних зборів недержавних засновників

________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)

"___" ____________ 20__ року
                      (дата)

___________________________
(назва адміністративно-територіальної
одиниці, де проводиться засідання Комісії)

Присутні:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(фізичні, юридичні особи та їх представники, недержавні засновники юридичної особи)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Визначення та розподіл часток у статутному капіталі юридичної особи між недержавними засновниками.

2. Затвердження розміру часток кожного з недержавних засновників юридичної особи у відсотковому співвідношенні.

Згідно з розрахунками, здійсненими відповідно до вимог Порядку визначення розміру частки, що належить державі у статутному капіталі господарських організацій, заснованих за участю держави на базі об'єднання майна різних форм власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 року N 686, державна частка станом на "___" _____________ 20__ року є наявною (відсутньою) і складає ____ відсотків статутного капіталу юридичної особи, загальна частка недержавних засновників у статутному капіталі юридичної особи становить _____ відсотків.

Загальна частка недержавних засновників у статутному капіталі юридичної особи розподіляється між ними таким чином:

Засновники юридичної особи

Частка в статутному капіталі юридичної особи, відсотків

Примітка

1. Недержавні юридичні особи

 

 

 

 

 

2. Фізичні особи

 

 

 

 

 

Усього - недержавна частка

 

 

За наведений вище розподіл ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА":

"ПРОТИ":

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Затвердити результати визначення та розподілу часток між недержавними засновниками.

2. Передбачити в проекті засновницьких документів господарського товариства, в яке буде перетворено юридичну особу, розподіл часток між недержавними засновниками відповідно до цього протоколу.

Голова Комісії

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище)

Секретар Комісії

____________
(підпис)

___________________________
(прізвище)

____________

Опрос