Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 7-НКРЕ (месячная) "Отчет о расчетах за электрическую энергию, закупленную поставщиками на оптовом рынке электрической энергии Украины и поставленную потребителям"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1257

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам

за ____________ 20__ року

Подають

Термін подання

Суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом, -

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, її територіальному підрозділу у відповідному регіоні

До 20 числа місяця, наступного за звітним періодом


 

Форма N 7-НКРЕ
(місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1257
за погодженням з Держстатом України


Респондент:
Найменування (прізвище, ім'я, по батькові):   _______________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання):         _______________________________________________
                                                                                        (поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений
                                                                                     пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу)

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків*

Код рядка

Назва показників

Одиниця виміру

Звітний місяць

З початку року

А

Б

В

1

2

1

Обсяг закупленої електричної енергії на ОРЕ

тис. кВт·год

 

 

2

Оптова ринкова ціна електричної енергії

коп/кВт·год

 

  

3

Вартість закупленої електричної енергії з ПДВ

тис. грн

 

 

3.1

у тому числі ПДВ

тис. грн

 

 

4

Заборгованість на початок звітного періоду

тис. грн

 

 

5

Оплата закупленої електричної енергії, усього,
у тому числі:

тис. грн

 

 

5.1

на поточний рахунок із спеціальним режимом використання

тис. грн

 

 

5.2

на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду

тис. грн

 

 

6

Заборгованість на кінець звітного періоду

тис. грн

 

 

Довідкові дані:

 

 

 

7

Залишок реструктуризованого боргу на початок звітного періоду

тис. грн

 

 

8

Залишок реструктуризованого боргу на кінець звітного періоду

тис. грн

 

  

9

Обсяг поставленої споживачам електричної енергії, усього, у тому числі:

тис. кВт·год

 

 

9.1

закупленої на ОРЕ

тис. кВт·год

 

 

9.2

власного виробництва

тис. кВт·год

 

 

9.3

закупленої у інших виробників (крім ОРЕ)

тис. кВт·год

 

 

10

Списання заборгованості

тис. грн

 

 

____________
* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Керівник суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

                     _________________
     М. П.                (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання

___________
(підпис)

                      _________________
                                  (ініціали, прізвище)

Виконавець: ___________
Телефон: ________ Факс: __________________ Електронна пошта: ___________________________

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних підрозділів

К. Красюк

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 7-НКРЕ (місячна) "Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 7-НКРЕ (місячна) "Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам" (далі - форма звітності N 7-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіального підрозділу у відповідному регіоні.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Закону України "Про електроенергетику";

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за N 433/1458 (зі змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 12 серпня 1996 року N 36, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 серпня 1996 року за N 448/1473 (зі змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом.

II. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Форма звітності N 7-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу у відповідному регіоні не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.3. Форма звітності N 7-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ поштою на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл формату "xls") на адресу: nerc7ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального підрозділу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності N 7-НКРЕ.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності N 7-НКРЕ, при цьому за звітний місяць проставляє значення показника "0", а дані з початку року переносяться із звіту попереднього місяця.

2.7. Ліцензіат подає звітність за встановленою формою. Не допускається внесення змін ліцензіатом до шаблону форми звітності N 7-НКРЕ.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 7-НКРЕ

3.1. У рядку 1 "Обсяг закупленої електричної енергії на ОРЕ" зазначається обсяг електричної енергії, яка закуплена ліцензіатом на оптовому ринку електричної енергії України (далі - ОРЕ): у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку звітного року.

3.2. У рядку 2 "Оптова ринкова ціна електричної енергії" зазначається ціна, за якою закуплено електричну енергію на ОРЕ: у графі 1 - за звітний місяць, графа 2 не заповнюється.

3.3. У рядку 3 "Вартість закупленої електричної енергії з ПДВ" зазначається вартість електричної енергії, яку закуплено ліцензіатом на ОРЕ з урахуванням ПДВ: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку звітного року.

3.4. У рядку 3.1 "Вартість закупленої електричної енергії з ПДВ, у тому числі ПДВ" зазначається ПДВ: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку звітного року.

3.5. У рядку 4 "Заборгованість на початок звітного періоду" зазначається сума заборгованості ліцензіата перед ОРЕ (або ОРЕ перед ліцензіатом) за закуплену електричну енергію: у графі 1 - на початок звітного місяця, у графі 2 - станом на початок календарного року.

3.6. У рядку 5 "Оплата закупленої електричної енергії, усього, у тому числі" зазначається сума, яку ліцензіат сплатив на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду, за закуплену на ОРЕ електричну енергію: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку звітного року.

3.7. У рядку 5.1 "Оплата закупленої електричної енергії, усього, у тому числі: на поточний рахунок із спеціальним режимом використання" зазначається сума, яку ліцензіат сплатив за закуплену на ОРЕ електричну енергію на поточний рахунок із спеціальним режимом використання: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку звітного року.

3.8. У рядку 5.2 "Оплата закупленої електричної енергії, усього, у тому числі: на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду" зазначається сума, яку ліцензіат сплатив за закуплену на ОРЕ електричну енергію на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку звітного року.

3.9. У рядку 6 "Заборгованість на кінець звітного періоду" зазначається сума заборгованості ліцензіата перед ОРЕ (або ОРЕ перед ліцензіатом) за закуплену електричну енергію на кінець звітного періоду.

Показник має відповідати різниці сум показника "Вартість закупленої електричної енергії з ПДВ" та показника "Оплата закупленої електричної енергії, усього" з урахуванням показника "Заборгованість на початок звітного періоду" (рядок 3 + рядок 4 - рядок 5 = рядку 6). Значення показника рядка 6 у графі 1 має відповідати значенню показника рядка 6 графи 2.

3.10. У рядку 7 "Залишок реструктуризованого боргу на початок звітного періоду" розділу "Довідкові дані" зазначається залишок суми боргу, реструктуризованого відповідно до договорів, укладених з ДП "Енергоринок": у графі 1 - на початок звітного місяця, у графі 2 - станом на початок календарного року.

3.11. У рядку 8 "Залишок реструктуризованого боргу на кінець звітного періоду" розділу "Довідкові дані" у графі 1 зазначається залишок суми боргу, реструктуризованого відповідно до договору, укладеного з ДП "Енергоринок", на кінець звітного місяця, графа 2 не заповнюється.

3.12. У рядку 9 "Обсяг поставленої споживачам електричної енергії усього, у тому числі: закупленої на ОРЕ (рядок 9.1), та/або власного виробництва (рядок 9.2), та/або закупленої у інших виробників (крім ОРЕ) (рядок 9.3)" розділу "Довідкові дані" зазначається обсяг електричної енергії, яка поставлена споживачам, без урахування нормативних втрат: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку року.

Показник заповнюється ліцензіатами, які здійснюють постачання електричної енергії споживачам, у тому числі вироблену генеруючими потужностями, що перебувають у його власності або користуванні, якщо електрична енергія не підлягає продажу на ОРЕ.

3.13. У рядку 10 "Списання заборгованості" розділу "Довідкові дані" зазначається сума списаної заборгованості: у графі 1 - за звітний місяць, у графі 2 - з наростаючим підсумком з початку року.

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. У разі виявлення недостовірності у поданих до НКРЕ звітних даних їх виправлення здійснюється ліцензіатом у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки.

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з поясненнями щодо причин їх виправлень.

 

Начальник управління ліцензійного
контролю та територіальних підрозділів

К. Красюк

Опрос