Идет загрузка документа (54 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы отчетности N 5-НКРЕ (месячная) "Отчет о расчетах за потребленную электрическую энергию"

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Форма, Инструкция от 04.10.2012 № 1257

ЗВІТНІСТЬ

Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію

за ____________ 20__ року

Подають

Термін подання

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом, -
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, її територіальному підрозділу у відповідному регіоні

До 20 числа місяця, наступного за звітним періодом


 

Форма N 5-НКРЕ
(місячна)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
04.10.2012 N 1257
за погодженням з Держстатом України

Респондент:

 

Найменування (прізвище, ім'я, по батькові):

__________________________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання):

__________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків1

____________


Назва показників

Одиниця
виміру

Код
ряд-
ка

Разом

 У тому числі за категоріями споживачів

про-
мис-
ло-
вість

у тому числі

заліз-
ниця

сіль-
ські
госпо-
дар-
ства

жит-
лово-
кому-
нальні під-
приє-
мства

у тому
числі

УФДБ2

УФМБ3

насе-
лення

інші

ву-
гіль-
на

мета-
лур-
гійна

хіміч-
на

маши-
но-
будів-
на

газо-
ва

ін-
ша

водо-
ка-
нал

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     на початок року

тис. грн

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     на початок місяця

тис. грн

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг спожитої електроенергії
  
     за звітний місяць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тис. кВт·год

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     з початку року

тис. кВт·год

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість спожитої електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     за звітний місяць

тис. грн

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     з початку року

тис. грн

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата спожитої електроенергії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     у звітному місяці, усього

тис. грн

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на поточний рахунок із спеціальним режимом використання

тис. грн

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду

тис. грн

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     з початку року, усього

тис. грн

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на поточний рахунок із спеціальним режимом використання

тис. грн

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду

тис. грн

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію на кінець звітного періоду

тис. грн

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списання

тис. грн

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

2 Установи та організації, що фінансуються за рахунок державного бюджету.

3 Установи та організації, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету.

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Головний бухгалтер суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

Виконавець: ________________________

___________

 

 

 

Телефон: ___________________________

 

Факс: __________

Електронна пошта: __________

 

 

Начальник управління
ліцензійного контролю та
територіальних підрозділів

К. Красюк

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності N 5-НКРЕ (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію"

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності N 5-НКРЕ (місячна) "Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію" (далі - форма звітності N 5-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та її територіального підрозділу у відповідному регіоні.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Закону України "Про електроенергетику";

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року N 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за N 433/1458 (зі змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 12 серпня 1996 року N 36, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 серпня 1996 року за N 448/1473 (зі змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульованим або нерегульованим тарифом.

II. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Форма звітності N 5-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕ та її територіального підрозділу у відповідному регіоні не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

2.3. Форма звітності N 5-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата та скріплюється печаткою. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕ поштою на паперових носіях за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл формату "xls") на адресу: nerc5ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального підрозділу за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності N 5-НКРЕ.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності N 5-НКРЕ, при цьому за звітний місяць проставляє значення показника "0", а дані з початку року переносяться зі звіту попереднього місяця.

2.7. Ліцензіат подає звітність за встановленою формою. Не допускається внесення змін ліцензіатом до шаблону форми звітності N 5-НКРЕ.

2.8. Звітні дані у формі звітності N 5-НКРЕ наводяться з урахуванням податку на додану вартість.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності N 5-НКРЕ

3.1. У рядку 01 "Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію - на початок року" зазначається вартість електричної енергії, спожитої споживачем станом на початок календарного року, але за яку не сплачено згідно з укладеними договорами про постачання електричної енергії. Заборгованість на початок календарного року переноситься з останнього звіту за попередній рік з рядка показника "Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію на кінець звітного періоду" та не може змінюватись протягом звітного року.

3.2. У рядку 02 "Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію - на початок місяця" зазначається вартість електричної енергії, спожитої споживачем станом на початок звітного місяця, але за яку не сплачено згідно з укладеними договорами про постачання електричної енергії.

3.3. У рядку 03 "Обсяг спожитої електроенергії - за звітний місяць" наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця.

3.4. У рядку 04 "Обсяг спожитої електроенергії - з початку року" наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.5. У рядку 05 "Вартість спожитої електроенергії - за звітний місяць" наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця з урахуванням ПДВ.

3.6. У рядку 06 "Вартість спожитої електроенергії - з початку року" наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця з урахуванням ПДВ.

3.7. У рядку 07 "Оплата спожитої електроенергії - у звітному місяці, усього":

ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду;

ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця на поточні рахунки.

3.8. У рядку 08 "Оплата спожитої електроенергії - у звітному місяці, усього - у тому числі на поточний рахунок із спеціальним режимом використання" зазначаються кошти, що надійшли від споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

3.9. У рядку 09 "Оплата спожитої електроенергії - у звітному місяці, усього - у тому числі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду" зазначаються кошти, що надійшли протягом звітного місяця на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду.

3.10. У рядку 10 "Оплата спожитої електроенергії - з початку року, усього":

ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим тарифом зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду;

ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на поточні рахунки.

3.11. У рядку 11 "Оплата спожитої електроенергії - з початку року, усього - у тому числі на поточний рахунок із спеціальним режимом використання" зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

3.12. У рядку 12 "Оплата спожитої електроенергії - з початку року - у тому числі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду" зазначаються кошти, що надійшли за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду.

3.13. Рядки 08, 09, 11, 12 ліцензіати з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом не заповнюють.

3.14. У рядку 13 "Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію на кінець звітного періоду" зазначається вартість електричної енергії, спожитої споживачем станом на кінець звітного періоду, але за яку не сплачено, згідно з укладеними договорами про постачання електричної енергії.

3.15. У рядку 14 "Списання" зазначається сума списаної заборгованості з наростаючим підсумком з початку звітного року у розрізі категорій споживачів.

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. У разі виявлення недостовірності у поданих до НКРЕ звітних даних їх виправлення здійснюється ліцензіатом у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки.

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з поясненнями щодо причин їх виправлень.

 

Начальник управління
ліцензійного контролю та
територіальних підрозділів

К. Красюк

Опрос