Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Порядок проведения проверок получателей средств Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности целевого назначения, оформления, реализации и обжалования их результатов

Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности
Постановление от 31.07.2012 № 42
действует с 09.11.2012

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВА

31.07.2012

м. Київ

N 42

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2012 р. за N 1763/22075

Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів

Відповідно до статей 11, 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, затвердженого постановою правління Фонду від 22 грудня 2010 року N 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 року за N 394/19132, що додаються.

2. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в установленому законодавством порядку.

3. Виконавчим дирекціям відділень Фонду довести цю постанову до відома районних, міжрайонних, міських виконавчих дирекцій відділень Фонду.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова правління

В. М. Горбатов

 

Зміни
до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів, затвердженого постановою правління Фонду від 22 грудня 2010 року N 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 березня 2011 року за N 394/19132

1. У розділі II:

абзац четвертий після слів "отримувачі страхових коштів" доповнити словами "(коштів Фонду)", слово "страхувальники" виключити;

абзац п'ятий після слів "форма документального" доповнити словами "і фактичного";

в абзаці сьомому слова "визначених законом" замінити словами "визначених цим Порядком".

2. У розділі III:

пункт 3.3 після абзацу першого доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:

"Перевірки проводяться шляхом:

документального контролю відповідності умовам фінансування установчих документів, первинних і зведених облікових документів, звітності за коштами Фонду, господарських договорів, інших документів об'єкта контролю у частині надходження, використання страхових коштів.

У разі ведення первинних і зведених облікових документів з використанням електронних засобів зберігання і обробки інформації на вимогу посадової особи органу Фонду керівник об'єкта контролю повинен забезпечити оформлення відповідних документів на паперовому носії;

фактичного контролю наявності оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей, придбаних за кошти Фонду, шляхом проведення обстеження (огляду), опитування (анкетування) осіб (за їх згодою), що обслуговуються отримувачами страхових коштів. Посадові особи органу Фонду мають право вимагати від керівників об'єкта контролю організацію та проведення фактичної перевірки в їх присутності та за участю матеріально відповідальних осіб об'єкта контролю.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

в абзаці першому пункту 3.6 слова "копія якого" замінити словами "у двох примірниках, один з яких";

у пункті 3.7:

підпункт "б" після слів "обов'язкової звітності" доповнити словами "кошторисах та інших документах, що підтверджують надходження та витрачання коштів";

після підпункту "г" доповнити пункт підпунктами "ґ" - "і" такого змісту:

"ґ) несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі залишку невикористаних коштів Фонду;

д) розпочато процедуру реорганізації чи ліквідації юридичної особи, закриття відокремленого підрозділу юридичної особи, припинення діяльності, пов'язаної із наданням соціальних послуг, які фінансуються за кошти Фонду;

е) виявлення під час перевірки у страхувальника, отримувача коштів Фонду фактів, що свідчать про порушення вимог законодавства щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду у іншого отримувача коштів Фонду;

є) подання отримувачем страхових коштів скарги про порушення законодавства посадовими особами органу Фонду під час проведення планової чи позапланової перевірки або скарги на рішення органу Фонду за необхідності документального підтвердження викладених у скарзі відомостей у разі, коли скаржник посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки;

ж) необхідності підтвердження в період фінансування отримувача страхових коштів надання відповідних соціальних послуг, а також наявності та кількості осіб, яким надаються ці послуги, у випадках, передбачених умовами фінансування та договорів про надання таких послуг;

з) на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду;

и) невиконання отримувачами страхових коштів умов договорів про надання соціальних послуг;

і) у разі якщо орган Фонду вищого рівня виявляє порушення, які були допущені при проведенні попередньої перевірки органом Фонду нижчого рівня, у зв'язку з чим не підтверджено правомірність та цільове використання страхових коштів їх отримувачами та проводиться перевірка щодо правомірності дій посадових осіб органу Фонду.";

у пункті 3.9:

в абзаці першому слова та цифру ", а суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів" виключити;

в абзаці другому слова та цифру ", а суб'єктів малого підприємництва - 2 робочих дні" виключити;

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"3.12. У разі виявлення під час проведення перевірки отримувача коштів Фонду порушень вимог законодавства та виникнення у зв'язку з цим необхідності звернення із запитами до державних органів контролю, підприємств, установ, організацій з метою підтвердження фактів щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду, а також відсутності первинних облікових документів, що унеможливлює проведення перевірки, перевірка призупиняється. У цьому разі перевірка повинна бути закінчена не пізніше 60 робочих днів з першого дня перевірки.

Призупинення проведення планової чи позапланової перевірки оформляється наказом керівника органу Фонду на підставі доповідної записки посадової особи органу Фонду, яка проводила перевірку, з викладенням об'єктивних причин необхідності її призупинення. У наказі обов'язково зазначаються причини призупинення перевірки, дата, з якої її призупинено, та зазначаються обставини, після настання яких призупинена перевірка буде продовжена. Отримувачу коштів Фонду протягом трьох робочих днів надсилаються повідомлення про призупинення перевірки із зазначенням причин та про продовження перевірки, які надсилаються поштовим відправленням з повідомленням про вручення або вручаються під розписку керівнику, головному бухгалтеру або іншій уповноваженій особі об'єкта контролю.

3.13. Якщо за результатами вжитих заходів при перевірці отримувачем коштів Фонду не надано документального підтвердження правомірного та цільового використання коштів Фонду, органом Фонду фіксується цей факт в акті перевірки та приймається рішення про повернення коштів Фонду відповідно до Закону.

Про факти недопущення посадових осіб органу Фонду до проведення перевірки, ненадання необхідних для перевірки документів та інші обставини, що перешкоджають проведенню перевірки, орган Фонду письмово інформує правоохоронні органи для вжиття заходів, передбачених законодавством.".

3. У розділі IV:

пункт 4.3 після слів "по коштах Фонду" доповнити словами "внесення змін до нього";

пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Здійснення заходів щодо усунення порушень, виявлених попередніми перевірками, своєчасність та повнота повернення страхових коштів Фонду.";

доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"4.10. Перевірка наявності оборотних і необоротних активів, інших матеріальних і нематеріальних цінностей, придбаних за кошти Фонду, обсягів наданих соціальних послуг, кількості осіб, які отримали ці послуги за рахунок коштів Фонду.

4.11. Наявність інших джерел фінансування отримувача коштів та достовірність обсягів надходження коштів з інших джерел, їх співвідношення до обсягів фінансування з коштів Фонду.".

4. У розділі V:

пункти 5.1, 5.2 викласти в такій редакції:

"5.1. Результати перевірки оформляються актом, який складається у двох примірниках та підписується посадовою особою органу Фонду, керівником і головним бухгалтером об'єкта контролю в останній день перевірки. Акт перевірки підписується посадовою особою органу Фонду та керівником або головним бухгалтером (бухгалтером) отримувача коштів на кожній сторінці із зазначенням на останній сторінці загальної кількості сторінок.

В акті перевірки зазначаються: дата складання акта (останній день перевірки), тип перевірки (планова або позапланова), найменування органу Фонду. У вступній частині акта перевірки зазначаються: посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи (посадових осіб) органу Фонду, яка (які) здійснила(и) перевірку, повне найменування отримувача страхових коштів, період, за який проведено перевірку, підстава для проведення перевірки (номер, дата наказу, план перевірок), дата та номер направлення на перевірку, місцезнаходження отримувача страхових коштів, код за ЄДРПОУ (для отримувачів, які не є юридичними особами, - відомості про власника), посада, прізвище, ім'я, по батькові осіб, яким надано право підпису на розрахункових документах, поточні рахунки, інформація про повідомлення отримувача страхових коштів про проведення перевірки, питання перевірки. В описовій частині акта перевірки зазначається стан виконання вимог законодавства щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду отримувачем страхових коштів, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну норму законодавства, суми неправомірно використаних або несвоєчасно повернутих страхових коштів, а також посади, прізвища, імена, по батькові відповідальних осіб отримувача страхових коштів.

Порушення, які повторюються, відображаються у додатках до акта перевірки із зазначенням сум неправомірно використаних або несвоєчасно повернутих страхових коштів. Додатками до акта перевірки також є завірені копії документів, які підтверджують наявність фактів порушень. Додатки візуються посадовою особою органу Фонду та головним бухгалтером (бухгалтером) отримувача страхових коштів, який перевіряється.

5.2. У разі виявлення порушень законодавства щодо правомірного (цільового) використання коштів Фонду посадові особи отримувача страхових коштів надають письмові пояснення. За необхідності підтвердження порушень, виявлених під час перевірки, на вимогу посадової особи органу Фонду отримувачем страхових коштів надаються завірені копії документів. При відмові посадових осіб отримувача страхових коштів у наданні письмових пояснень або завірених копій документів посадові особи органу Фонду фіксують цей факт в акті перевірки.";

доповнити пункт 5.3 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"У разі необхідності складаються додаткові примірники акта перевірки, зокрема при перевірках дитячих закладів оздоровлення, враховуючи кількість відділень Фонду, діти застрахованих осіб яких оздоровлювалися в цих закладах, для прийняття ними відповідних рішень.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 5.4 слова "трьох робочих днів" замінити словами "п'яти робочих днів з дня, наступного за днем складання акта перевірки";

пункт 5.5 викласти в такій редакції:

"5.5. У разі підписання акта перевірки із запереченнями отримувач страхових коштів надає їх у письмовій формі як додаток до акта перевірки в день підписання акта або окремим листом протягом десяти календарних днів від дня його підписання, про що при передачі акта робиться запис під підписами посадових осіб отримувача страхових коштів із зазначенням дати.

Якщо акт перевірки підписано без заперечень або впродовж строку, встановленого абзацом першим цього пункту, заперечення не були надані, органом Фонду за матеріалами перевірки приймається рішення про повернення коштів Фонду та застосування фінансових санкцій.";

у пункті 5.6:

слова "п'яти робочих днів з дня підписання акта" замінити словами "двадцяти календарних днів з дня, наступного за днем підписання акта (отримання заперечень)";

пункт 5.7 викласти в такій редакції:

"5.7. Рішення про повернення коштів Фонду (разом з листом про результати розгляду заперечень (за їх наявності)) вручається під розписку або надсилається об'єкту перевірки поштовим відправленням з повідомленням про вручення.";

у пункті 5.8 слова "у десятиденний строк після" замінити словами "впродовж десяти календарних днів з дня, наступного за днем";

абзац другий пункту 5.9 після слів "коштів та/або" доповнити словами "розрахунку фінансових санкцій, здійсненого після закінчення строку виконання рішення про повернення коштів Фонду,";

у пункті 5.10:

в абзаці першому слова "протягом двадцяти календарних днів з дня закінчення" замінити словами та цифрами "після закінчення 10-денного";

після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом другим такого змісту:

"У разі несвоєчасного або неповного повернення страхових коштів у зв'язку із невиконанням рішення органу Фонду про повернення коштів Фонду нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за кожний день прострочення платежу.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо поштове повідомлення про вручення рішення не повернулось до органу Фонду, рішення про застосування фінансових санкцій за несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі коштів Фонду приймається після отримання від підприємства (оператора) поштового зв'язку поштового відправлення у зв'язку з неможливістю його вручення.";

розділ доповнити новим пунктом такого змісту:

"5.13. Рішення вважається надісланим (врученим) отримувачу страхових коштів, якщо його передано керівнику або уповноваженій особі під розписку або надіслано поштовим відправленням з повідомленням про вручення.".

5. У розділі VI:

пункт 6.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Скарга повинна містити такі реквізити: назву документа; дату складання; зворотну адресу; пункти рішення, що оскаржуються; обґрунтування щодо їх зміни або скасування; підпис керівника (його заступника).";

пункт 6.2 після слів "вмотивоване рішення" доповнити словами "про повне або часткове задоволення скарги, відмову в задоволенні скарги"; після слів "днів після" доповнити словом "дня";

у пункті 6.3:

у абзаці першому слова "повну або часткову" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Керівник (заступник керівника) органу Фонду, у разі коли скаржник посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення додаткової перевірки, або за необхідності звернення до інших підприємств, установ, організацій з питань, що входять до їх компетенції, для підтвердження правомірності (цільового) використання коштів Фонду може прийняти рішення про продовження строків розгляду скарги отримувача страхових коштів понад строки, визначені в пункті 6.2 цього розділу, але не більше 60 календарних днів, яке надсилається отримувачу страхових коштів до закінчення строку, встановленого в пункті 6.2 цього розділу.";

пункт 6.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.5 - 6.9 вважати відповідно пунктами 6.4 - 6.8.

 

Заступник начальника управління -
начальник відділу контролю та методології
з питань ревізійної роботи
контрольно-ревізійного управління

А. Г. Заброда

Опрос