Идет загрузка документа (59 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке аттестации военнослужащих Государственной пограничной службы Украины

Администрация Государственной пограничной службы
Приказ, Инструкция от 28.09.2012 № 771
действует с 12.11.2012

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2012

м. Київ

N 771

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2012 р. за N 1758/22070

Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Державної прикордонної служби України

На виконання пункту 202 Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року N 1115,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок атестування військовослужбовців Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Управлінню кадрів разом з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Установити, що цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Державної прикордонної
служби України
генерал армії України

М. М. Литвин

 

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок атестування військовослужбовців Державної прикордонної служби України

I. Загальні положення

1.1. Атестування військовослужбовців проводиться з метою забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об'єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх займаній посаді, визначення перспективи подальшого проходження військової служби, зокрема формування кадрового резерву для призначення на керівні посади, направлення на навчання, а також для присвоєння військовослужбовцям первинного офіцерського звання.

1.2. Установлюються такі види атестування:

планове первинне;

планове періодичне;

позапланове.

1.3. Планове первинне атестування військовослужбовців проводиться для присвоєння первинних військових звань офіцерського складу:

випускникам вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, які не мають військових звань офіцерського складу, - протягом останнього навчального семестру, але не пізніше ніж за 2 місяці до початку складання державних іспитів;

прапорщикам (мічманам), старшим прапорщикам (старшим мічманам), які успішно закінчили навчання на курсах за програмою підготовки осіб офіцерського складу і склали встановлені іспити, - перед поданням до присвоєння первинного офіцерського звання;

особам рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та не досягли граничного віку перебування на військовій службі на посадах офіцерського складу, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, яка відповідає профілю службової діяльності, у разі прийняття їх на військову службу на посади осіб офіцерського складу в розвідувальному органі Адміністрації Держприкордонслужби - перед поданням до присвоєння первинного офіцерського звання.

1.4. Плановому атестуванню підлягають:

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, - перед закінченням строку контракту, але не пізніше ніж за три місяці до його закінчення;

особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, - один раз на 5 років, а також при досягненні граничного віку перебування на військовій службі у разі порушення клопотання про залишення на військовій службі;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - перед звільненням з військової служби чи прийняттям на військову службу за контрактом, але не пізніше ніж за три місяці до дня підписання наказу про звільнення в запас чи укладення контракту;

військовослужбовці-жінки, які підлягали атестації, але в цей час перебували у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовці, які перебували у відпустці по догляду за дитиною, - через рік після закінчення відпустки;

військовослужбовці, до яких застосовано таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність, - перед розглядом питання щодо зняття стягнення або переміщення військовослужбовця на нижчу посаду чи звільнення з військової служби;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу в розвідувальному органі Адміністрації Держприкордонслужби, крім зазначених вище підстав, - перед призначенням на посаду офіцера діючого резерву розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби.

1.5. Позапланове атестування окремих категорій військовослужбовців проводиться за рішенням Голови Державної прикордонної служби України на виконання рішень вищестоящих органів та з метою організації виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань. Позаплановому атестуванню не підлягають військовослужбовці, після попереднього атестування яких минуло менше одного року.

1.6. Атестуванню не підлягають:

військовослужбовці, які на час проведення атестування перебувають у розпорядженні відповідних начальників (командирів) (далі - начальники);

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною;

військовослужбовці, які на час проведення атестування навчаються в навчальних закладах за очною формою навчання;

військовослужбовці, які перебувають у довгострокових закордонних відрядженнях або у складі миротворчого персоналу;

військовослужбовці, прикомандировані до Верховної Ради України чи місцевих рад, а також відряджені до державних органів, установ і організацій;

військовослужбовці, які перебувають на посаді офіцера діючого резерву розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби.

1.7. Зміна начальника органу Держприкордонслужби не може бути підставою для проведення позапланового атестування військовослужбовців.

II. Атестаційні комісії

2.1. Для проведення атестування військовослужбовців наказами начальників відповідних органів Держприкордонслужби утворюються атестаційні комісії:

у регіональних управліннях;

у розвідувальному органі Адміністрації Держприкордонслужби;

в органах охорони державного кордону;

у загонах Морської охорони;

у навчальних закладах, науково-дослідних установах;

в органах забезпечення Держприкордонслужби, начальників яких уповноважено видавати накази по особовому складу.

2.2. В Адміністрації Держприкордонслужби утворюється вища атестаційна комісія.

2.3. Атестаційні комісії регіональних управлінь, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ, органів забезпечення Держприкордонслужби проводять атестування військовослужбовців, посади яких віднесені до номенклатури призначення начальників органів Держприкордонслужби, в яких утворені ці атестаційні комісії.

Вища атестаційна комісія проводить атестування військовослужбовців, посади яких віднесені до номенклатури призначення Голови Державної прикордонної служби України, а також у разі зазначення в атестаційному листі висновку про доцільність направлення атестованого військовослужбовця на навчання до вищого військового навчального закладу за державним замовленням.

2.4. У разі зазначення в атестаційному листі висновку про доцільність призначення військовослужбовця на посаду, яка згідно з номенклатурою призначення віднесена до компетенції старшого начальника, такий висновок розглядається атестаційною комісією органу Держприкордонслужби, начальник якого згідно з номенклатурою посад уповноважений призначати на відповідні посади.

2.5. Атестаційна комісія є колегіальним органом, на який покладаються завдання щодо:

забезпечення оцінки професійного рівня, ділових та моральних якостей військовослужбовців, їх добору та розстановки;

надання начальникові органу Держприкордонслужби пропозицій стосовно службового використання військовослужбовців, направлення їх на навчання за державним замовленням;

прийняття рішення стосовно відповідності військовослужбовців займаним посадам у випадках, визначених пунктами 1.4, 1.5 розділу I цієї Інструкції;

розгляду за рішенням начальника органу Держприкордонслужби інших питань, пов'язаних з проходженням військовослужбовцями військової служби.

2.6. Атестаційні комісії органів Держприкордонслужби утворюються в такому складі:

у регіональних управліннях, розвідувальному органі Адміністрації Держприкордонслужби, органах охорони державного кордону, загонах Морської охорони, навчальних закладах, науково-дослідних установах, органах забезпечення:

голова - один із заступників начальника органу Держприкордонслужби;

заступник голови - один із заступників начальника органу Держприкордонслужби або інша посадова особа за рішенням начальника органу Держприкордонслужби;

члени - заступники начальника органу Держприкордонслужби, начальники відділів, служб, секторів, відділень;

секретар - офіцер кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби.

2.7. Вища атестаційна комісія Адміністрації Держприкордонслужби утворюється у складі:

голова - директор Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби;

заступники голови - посадові особи Адміністрації Держприкордонслужби за рішенням Голови Державної прикордонної служби України;

члени - начальники або заступники начальників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби;

секретар - один з начальників відділу управління кадрів Адміністрації Держприкордонслужби.

2.8. До складу атестаційної комісії в обов'язковому порядку входять представники кадрових, юридичних підрозділів, підрозділів по роботі з особовим складом та охорони здоров'я.

Персональний склад атестаційної комісії на рік оголошується наказом начальника органу Держприкордонслужби. До роботи атестаційної комісії за рішенням її голови можуть залучатися з правом дорадчого голосу інші посадові особи цього органу, в органах Держприкордонслужби - також представники підрозділів внутрішньої безпеки (за їхньої згоди).

2.9. Засідання атестаційних комісій проводяться за рішенням начальника органу Держприкордонслужби.

2.10. Рішення атестаційної комісії має для начальника органу Держприкордонслужби рекомендаційний характер для прийняття відповідних рішень згідно з чинним законодавством.

III. Порядок організації та проведення атестування

3.1. Процес атестування військовослужбовця передбачає:

складання на військовослужбовця, який підлягає атестуванню, уповноваженою на те цією Інструкцією посадовою особою службової характеристики та висновку за нею (далі - атестаційний висновок) і їх оформлення на атестаційному листі;

узгодження атестаційного висновку зі старшими прямими начальниками військовослужбовця;

прийняття рішення відповідною атестаційною комісією;

затвердження рішення атестаційної комісії уповноваженою посадовою особою;

реалізацію атестаційного висновку.

3.2. Щороку до 1 грудня наказом начальника органу Держприкордонслужби визначаються організаційні заходи з підготовки та проведення атестування військовослужбовців цього органу Держприкордонслужби, які підлягають плановому періодичному атестуванню наступного року. Цим самим наказом затверджуються списки військовослужбовців, які підлягають плановому періодичному атестуванню, а також визначаються строки виконання заходів, передбачених пунктом 3.1 цього розділу.

3.3. Категорії військовослужбовців, які підлягають позаплановому атестуванню, та строки виконання заходів з атестування, передбачені пунктом 3.1 цього розділу, визначаються наказом Адміністрації Держприкордонслужби та доводяться до відома начальників відповідних органів Держприкордонслужби.

3.4. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення підготовки, проведення, підбиття підсумків атестування військовослужбовців та реалізації атестації покладається на кадрові підрозділи органів Держприкордонслужби.

3.5. Службові характеристики на військовослужбовців, атестаційні висновки за ними складають і підписують:

на осіб офіцерського складу - їхні безпосередні начальники;

на осіб рядового, сержантського і старшинського складу, у тому числі курсантів, - офіцери, які є їх найближчими прямими начальниками.

Безпосередній (прямий) начальник складає службову характеристику та атестаційний висновок на підлеглого за умови спільної служби з ним не менше 3 місяців. Якщо такий начальник не має тримісячного строку спільної служби з військовослужбовцем, який атестується, то службова характеристика та атестаційний висновок складаються заступником безпосереднього начальника або старшим прямим начальником, який має строк спільної служби з цим військовослужбовцем понад 3 місяці.

3.6. Службова характеристика на військовослужбовця та атестаційний висновок складаються посадовою особою, визначеною пунктом 3.5 цього розділу, погоджуються зі старшими прямими начальниками військовослужбовця та після розгляду і прийняття рішення відповідною атестаційною комісією затверджуються посадовою особою, наказом якої цю атестаційну комісію було утворено.

3.7. Начальник, якого згідно з пунктом 3.5 цього розділу уповноважено складати службові характеристики та атестаційні висновки на підлеглих військовослужбовців і якого переведено з органу Держприкордонслужби до нового місця служби (за винятком осіб, яких усунуто від виконання службових обов'язків, відсторонено від виконання службових повноважень у порядку, визначеному законодавством України, відсторонено від посади, звільнено з посади у порядку реалізації накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України дисциплінарного стягнення, у разі скасування допуску до державної таємниці, призначення покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців), повинен до вибуття до нового місця служби скласти службові характеристики та атестаційні висновки на підлеглих військовослужбовців.

3.8. Військовослужбовець, щодо якого порушено клопотання про переміщення до нового місця служби, атестується за попереднім місцем служби. Його переміщення здійснюється з урахуванням затвердженого в установленому порядку рішення атестаційної комісії.

3.9. Атестаційні листи складаються у 2 примірниках за формами, що наведені у додатках 1 і 2 до цієї Інструкції.

3.10. Посадові особи, що складають службові характеристики та атестаційні висновки, зобов'язані:

проаналізувати проходження служби військовослужбовцем, на якого складається службова характеристика за період з часу останнього атестування, оцінити рівень його професійної підготовки, ділові та моральні якості військовослужбовця, ефективність та якість виконання покладених на нього посадових обов'язків (посадових інструкцій), складність виконуваної роботи та її результативність, відповідність займаній посаді та його готовність до виконання обов'язків за вищою посадою;

на підставі вивчення особистих, професійних та ділових якостей особи, яка атестується, скласти і на бланку атестаційного листа власноруч написати службову характеристику на військовослужбовця, що підлягає атестуванню, та атестаційний висновок у першому примірнику атестаційного листа, які завірити своїм підписом;

поставити свій підпис під характеристикою на військовослужбовця та атестаційним висновком у всіх примірниках атестаційного листа;

провести бесіду з військовослужбовцем, який підлягає атестуванню, з питань проходження ним служби та виконання визначених посадовою інструкцією обов'язків, під час якої ознайомити цього військовослужбовця зі змістом службової характеристики та атестаційного висновку;

у встановлені строки подати всі примірники заповненого атестаційного листа за підпорядкованістю до органу, який уповноважено розглядати атестаційний лист.

3.11. У службовій характеристиці зазначаються такі відомості про військовослужбовця, який атестується:

теоретична та практична підготовленість, компетентність, здатність якісно та ефективно реалізовувати на службі свої потенційні можливості;

результати службової діяльності згідно з визначеними посадовою інструкцією обов'язками;

дисциплінованість, принциповість у вирішенні службових питань, уміння правильно будувати свої стосунки з колегами по службі, здатність працювати над усуненням особистих недоліків, авторитет у колективі;

прагнення до вдосконалення професійного рівня, почуття особистої відповідальності, стійкість моральних принципів, сміливість, рішучість, організованість, здатність контролювати власні емоції;

володіння іноземними мовами, уміння (за наявності таких) навчати і виховувати підлеглих, вимогливість до них;

культура роботи та ставлення до підвищення свого освітнього та культурного рівня;

стан здоров'я та фізична підготовленість, здатність переносити психофізичні навантаження та виконувати завдання у складних умовах;

готовність до виконання обов'язків за вищою посадою;

основні найбільш характерні й істотні недоліки в службовій діяльності та особистій поведінці;

інші дані, які, на думку начальника, заслуговують на увагу для більш повної характеристики підлеглого.

3.12. Атестаційний висновок повинен логічно випливати зі змісту службової характеристики, не підлягати подвійному тлумаченню і відповідати змісту рішень та рекомендацій, передбачених пунктами 4.1 - 4.3 розділу IV цієї Інструкції.

3.13. Атестаційний висновок про невідповідність військовослужбовця займаній посаді в обов'язковому порядку повинен підтверджуватися наявними в службовій характеристиці фактами.

Для начальників усіх рівнів як додаткові критерії їхньої діяльності враховуються також стан дисципліни і стан правопорядку в підпорядкованих їм органах та підрозділах.

3.14. Начальник персонально відповідає за об'єктивність та повноту складеної ним характеристики, обґрунтованість атестаційного висновку і рекомендацій, а також їх відповідність визначеним Адміністрацією Держприкордонслужби вимогам.

3.15. У разі незгоди з інформацією, відображеною в атестаційному листі, військовослужбовець, який атестується, негайно викладає свої мотивовані заперечення в окремому рапорті. У таких випадках керівник начальника, яким було складено атестаційний лист, протягом 15 днів організовує додаткову перевірку і готує письмовий висновок по суті цих заперечень, з яким ознайомлюється військовослужбовець, який атестується.

У разі відмови військовослужбовця, який атестується, від підпису безпосередній начальник складає акт за підписом не менше трьох осіб, які були присутніми при цьому. Рапорт військовослужбовця, висновок по суті заперечень та атестаційний лист (далі - атестаційні матеріали) подаються на розгляд атестаційної комісії для прийняття рішення. У разі незгоди з інформацією, викладеною у службовій характеристиці, військовослужбовець також може оскаржити зазначену в характеристиці інформацію у визначеному законодавством порядку до суду.

3.16. Після ознайомлення військовослужбовця, який підлягає атестуванню, зі змістом атестаційного листа останній направляється для розгляду старшим начальникам.

Старші начальники зобов'язані всебічно розглянути зміст атестаційного листа, з'ясувати відповідність викладених у ньому даних дійсному стану справ у службовій діяльності особи, яка атестується, власноруч записати у відповідному розділі атестаційного листа свою позицію щодо змісту службової характеристики та атестаційного висновку, поставити дату та підпис.

У разі незгоди старшого начальника зі службовою характеристикою та атестаційним висновком він власноруч складає свій обґрунтований атестаційний висновок, який оформляє на атестаційному листі.

Після розгляду старшими начальниками атестаційний лист передається на розгляд до відповідної атестаційної комісії.

3.17. Атестаційні листи подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за місяць до їх розгляду, якщо іншого строку не встановлено Адміністрацією Держприкордонслужби.

IV. Порядок розгляду, затвердження та оголошення атестацій

4.1. На підставі аналізу виконання військовослужбовцем, що атестується, визначених посадовою інструкцією обов'язків, його ділових та особистих якостей посадова особа, яка складає службову характеристику та атестаційний висновок або погоджує їх, зазначає в атестаційному листі атестаційний висновок, а атестаційна комісія шляхом відкритого голосування приймає одне з таких рішень:

а) при плановому первинному атестуванні:

гідний присвоєння первинного офіцерського звання;

присвоєння первинного офіцерського звання є недоцільним;

б) при плановому періодичному, а також позаплановому атестуванні:

займаній посаді відповідає;

займаній посаді не відповідає.

4.2. У разі зазначення в атестаційному листі уповноваженою посадовою особою висновку або прийняття атестаційною комісією рішення "займаній посаді відповідає" можуть бути зазначені додаткові рекомендації:

гідний висунення на вищу посаду (із зазначенням посади);

гідний включення до кадрового резерву на керівну посаду (із зазначенням посади);

доцільно направити на навчання до вищого військового навчального закладу чи на курси підвищення кваліфікації (перепідготовки) і в який строк;

доцільно призначити на рівну посаду (із зазначенням підстав та мети переміщення - службова необхідність, проведення планової заміни, для більш доцільного використання тощо);

доцільно укласти новий контракт про проходження військової служби (у разі проведення атестації з підстав, передбачених абзацом другим пункту 1.4 розділу I цієї Інструкції);

гідний зняття накладеного дисциплінарного стягнення - попередження про неповну службову відповідність (у разі проведення атестації з підстав, передбачених абзацом шостим пункту 1.4 розділу I цієї Інструкції).

4.3. У разі зазначення в атестаційному листі уповноваженою посадовою особою висновку або прийняття атестаційною комісією рішення "займаній посаді не відповідає" можуть бути зазначені додаткові рекомендації:

доцільно призначити на нижчу посаду;

доцільно звільнити з військової служби через службову невідповідність (у разі проведення планового періодичного атестування);

доцільно призначити на іншу рівну посаду з іншим профілем діяльності для більш доцільного використання;

доцільно звільнити з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту (у разі проведення атестації з підстав, передбачених абзацом другим пункту 1.4 розділу I цієї Інструкції).

4.4. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її складу. Рішення комісії приймається щодо кожного військовослужбовця, що атестується, простою більшістю голосів членів комісії. Голосування проводиться за відсутності військовослужбовця, що атестується. У разі однакової кількості голосів приймається рішення на користь військовослужбовця, що атестується.

4.5. Атестаційна комісія має право запрошувати на своє засідання посадову особу, яка склала атестаційний лист, та старших прямих начальників військовослужбовця, висновок яких не збігається з висновком його безпосереднього начальника.

4.6. Атестаційний лист, який містить атестаційний висновок про невідповідність військовослужбовця займаній посаді, розглядається атестаційною комісією у присутності військовослужбовця, який підлягає атестуванню, а також начальника, який складав атестаційний лист. Якщо військовослужбовець не прибув на засідання атестаційної комісії без поважних причин, то атестаційна комісія має право розглянути атестаційні матеріали за його відсутності.

4.7. Рішення атестаційної комісії заноситься до протоколу засідання атестаційної комісії (додаток 3) та до всіх примірників атестаційного листа. Протокол підписується головою та членами комісії, що брали участь у засіданні, і в 10-денний строк подається начальникові відповідного органу Держприкордонслужби для затвердження.

У разі згоди начальника з рішенням атестаційної комісії він затверджує його, а у разі незгоди - приймає власне рішення, про що зазначається у відповідному розділі атестаційного листа.

4.8. Атестаційний лист із зазначеним в ньому рішенням уповноваженого начальника (далі - затверджена атестація) повертається до органу Держприкордонслужби.

4.9. Затверджена атестація доводиться військовослужбовцю у 10-денний строк після надходження атестаційного листа до органу Держприкордонслужби. Особа, яку атестовано, ознайомившись із затвердженою атестацією, ставить в атестаційному листі свій підпис і зазначає дату ознайомлення.

4.10. Військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, відпустці або на лікуванні, ознайомлюються із затвердженою атестацією у 10-денний строк після їх повернення до місця проходження служби.

4.11. Військовослужбовцям, які подаються до присвоєння первинного офіцерського звання, затверджені Головою Державної прикордонної служби України атестації доводяться в 10-денний строк після повернення атестаційних листів до вищого військового навчального закладу (іншого органу Держприкордонслужби).

4.12. Атестаційні матеріали зберігаються в особовій справі військовослужбовця.

V. Реалізація атестаційного висновку

5.1. Скарга на порушення порядку проведення атестування та необ'єктивність службової характеристики військовослужбовця може бути подана начальнику, який затвердив рішення атестаційної комісії, протягом десяти днів з дня оголошення йому затвердженої атестації, без урахування строку тимчасової непрацездатності військовослужбовця.

Інформацію, викладену в службовій характеристиці на військовослужбовця, також може бути оскаржено ним у встановленому законодавством порядку до суду.

Рішення суду, яке набрало законної сили, виконується у встановленому законодавством порядку.

5.2. Призначення військовослужбовця на нижчу посаду або призначення його на рівну посаду з іншим профілем діяльності для більш доцільного використання, звільнення з військової служби за службовою невідповідністю на підставі прийнятого за результатами атестації рішення здійснюються у стислі строки, але не пізніше ніж через три місяці з дня ознайомлення військовослужбовця із затвердженою атестацією. Реалізація таких рішень після закінчення зазначеного строку не допускається. Час хвороби військовослужбовця, а також час його перебування у відпустці до цього строку не включається.

Військовослужбовці призначаються на посади з урахуванням відповідності їх професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, освітньо-кваліфікаційного рівня визначеним посадовими інструкціями вимогам до цих посад та досвіду служби за фахом.

У разі коли за підсумками атестування є потреба призначити військовослужбовця на посаду, призначення на яку можливе лише після проходження ним додаткової підготовки в межах наявної у нього професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, і військовослужбовець не заперечує проти цього, його призначенню на таку посаду повинна передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

5.3. У разі призначення військовослужбовців на інші посади, їх звільнення з військової служби в міжатестаційний період атестування не проводиться, а необхідні для прийняття рішення відомості зазначаються у поданнях до призначення, присвоєння військових звань або звільнення з військової служби.

5.4. Про результати атестування начальники органів Держприкордонслужби в місячний строк за підпорядкуванням інформують вищий орган Держприкордонслужби та організують роботу з реалізації прийнятих рішень.

5.5. Прийняті за підсумками атестування рішення (за винятком випадків, зазначених у пункті 5.2 цього розділу) повинні бути реалізовані відповідними начальниками протягом року після ознайомлення з ними атестованих військовослужбовців.

 

Начальник управління кадрів
Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор

Д. В. Іщенко

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

з "___" ______________ 20__ р. по "___" _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________________
                         (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер, посада, орган, заклад, установа)
_____________________________________________________________________________________

Дата народження _________________________ ____________________________________________

З якого часу на військовій
службі _____________________________________________________________________________________

Стаж на займаній посаді ________________________________________________________________

Освіта:

а) вища ______________________________________________________________________________
                                                                                                 (що і коли закінчив)
_____________________________________________________________________________________
б) середня ____________________________________________________________________________
                                                                                                       (що і коли закінчив)
_____________________________________________________________________________________

Військові навчальні
заклади ______________________________________________________________________________
                                                                                                       (коли і який закінчив)
_____________________________________________________________________________________

Висновок останньої атестації за 20__ рік __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

1. Текст службової характеристики

 

 

 

 

Атестаційний висновок

 

Найменування посади

 

 

Військове звання

Підпис

Прізвище та ініціали

Дата написання службової характеристики

 

 

Дата ознайомлення військовослужбовця зі службовою характеристикою та атестаційним висновком

Підпис

Прізвище та ініціали

2. Висновок старших начальників

 

 

 

3. Рішення атестаційної комісії

 

 

 

Склад атестаційної комісії:

 

 

 

 

 

 

Секретар атестаційної комісії

Підпис

4. Рішення посадової особи, яка має право затверджувати атестацію

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, військове звання, прізвище та підпис)
"___" ____________ 20__ р.

 

 

Атестація мені оголошена ______________________________________________________________
                                                                                                             (підпис особи, яка атестувалась)

"___" _______________ 20__ р.

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
(до присвоєння первинного офіцерського звання)

_____________________________________________________________________________________
                                     (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, випускник якого навчального закладу
_____________________________________________________________________________________
                                                        або займана посада, з якого часу, орган, заклад, установа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Атестується до присвоєння первинного офіцерського звання _________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (зазначається, до якого звання і на якій підставі)
_____________________________________________________________________________________

Дата народження ___________________________________ __________________________________

З якого часу на військовій службі ________________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________________________
                                          (найменування навчального закладу та рік його закінчення)

1. Текст службової характеристики

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Висновок атестації

 

Найменування посади

 

 

Військове звання

Підпис

Прізвище та ініціали

Дата написання службової характеристики

 

 

"___" ______________ 20__ р.

 

 

2. Висновок старших начальників

 

 

 

 

3. Рішення атестаційної комісії

 

 

 

 

Склад атестаційної комісії:

 

 

 

 

Секретар атестаційної комісії

Підпис

4. Рішення посадової особи, яка має право затверджувати атестацію

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, військове звання, прізвище та підпис)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

Атестація мені доведена ________________________________________________________________
                                                                                                                       (підпис атестованого)

"___" _____________ 20__ р.

 

ПРОТОКОЛ N ___
засідання атестаційної комісії
___________________________
(найменування органу Держприкордонслужби)
від "___" _______________ 20__ року

Голова комісії:
             
_______________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

Заступники голови
комісії: _______________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________

Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Секретар комісії: ______________________________________________________________________
                                                                                      (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
_____________________________________________________________________________________
(зміст питання, що розглядається на атестаційній комісії)

N
з/п

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, особистий номер особи, яка атестується

Займана посада, з якого часу

Освіта, який навчальний заклад і коли закінчив

Висновок безпосереднього та старших начальників

Рішення атестаційної комісії

 

 

 

 

 

 

Голова комісії:
          
_________________________________________________________________________________
                                                                                (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Заступники голови
комісії: _______________________________________________________________________________
                                                                                 (військові звання, підписи, прізвища та ініціали)
______________________________________________________________________________________

Члени комісії:
           ________________________________________________________________________________
                                                                                        (військові звання, підписи, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Секретар комісії: ______________________________________________________________________
                                                                                           (військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

"___" _____________ 20__ р.

____________

Опрос