Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о профессиональной подготовке военнослужащих Управления государственной охраны Украины к исполнению воинской обязанности и профессиональной деятельности на должностях офицерского состава

Управление государственной охраны
Приказ, Инструкция от 01.10.2012 № 431
действует с 12.11.2012

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012

м. Київ

N 431

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 жовтня 2012 р. за N 1756/22068

Про затвердження Інструкції про професійну підготовку військовослужбовців Управління державної охорони України до виконання військового обов'язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", пункту 16 Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року N 982 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про професійну підготовку військовослужбовців Управління державної охорони України до виконання військового обов'язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

3. З наказом ознайомити особовий склад Управління державної охорони України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Начальник Управління
генерал-лейтенант

С. Кулик

 

ІНСТРУКЦІЯ
про професійну підготовку військовослужбовців Управління державної охорони України до виконання військового обов'язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Інструкція визначає організацію, порядок планування та методику здійснення професійної підготовки військовослужбовців Управління державної охорони України до виконання військового обов'язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу.

1.2. Ця Інструкція розроблена на підставі вимог Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України, затвердженого Указом Президента України від 19 жовтня 2007 року N 982 (зі змінами), та з метою здобуття військовослужбовцями Управління державної охорони України (далі - УДО України) додаткових знань, формування умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов'язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок кандидата з виду або розділу професійної підготовки, рівня здібностей до певного виду діяльності, що проводиться з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору до навчання зі службово-посадової підготовки;

екзамен - вид підсумкового контролю, який має на меті перевірити та оцінити отримані військовослужбовцями знання, уміння та ступінь опанування ними практичних навичок, а також розвиток творчого мислення в обсязі вимог програм навчальних дисциплін;

залік і диференційований залік - види підсумкового контролю, при яких засвоєння військовослужбовцем навчального матеріалу з дисципліни оцінюється на підставі результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях);

кандидат - особа, яка подала рапорт щодо направлення на навчання зі службово-посадової підготовки;

кваліфікаційна характеристика - основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов'язків;

конкурсний відбір - процедура відбору кандидатів на навчання зі службово-посадової підготовки за рейтинговим списком;

підсумковий контроль - вид контролю знань військовослужбовців, що проводиться з метою оцінки результатів на завершальних етапах навчання;

поточний контроль - вид контролю знань військовослужбовців, що проводиться під час проведення теоретичних, практичних, лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості військовослужбовця до виконання конкретної роботи;

рейтинговий список - список кандидатів за черговістю зарахування на навчання відповідно до цієї Інструкції;

самостійний структурний підрозділ - окрема структурна одиниця, яка підпорядкована безпосередньо Начальнику УДО України (заступнику начальника УДО України згідно з функціональним розподілом) та реалізує свої функції, права та обов'язки на підставі положення про нього, яке затверджується наказом Начальника УДО України;

службово-посадова підготовка - професійна підготовка військовослужбовців УДО України до виконання військового обов'язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу.

1.4. До службово-посадової підготовки допускаються військовослужбовці УДО України, яким присвоєно військове звання рядового, сержантського і старшинського складу та які:

розглядаються як кандидати на заміщення посад офіцерського складу або призначені на такі посади;

мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності;

позитивно характеризуються по службі;

мають позитивні оцінки з усіх видів професійної підготовки.

1.5. Службово-посадова підготовка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України, у межах асигнувань, передбачених на утримання УДО України на відповідний бюджетний рік.

1.6. Навчання зі службово-посадової підготовки проводиться в Інституті Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі - Інститут). Військовослужбовці, направлені на навчання із службово-посадової підготовки, зараховуються на (відраховуються з) навчання наказом директора Інституту.

1.7. Організація, здійснення та навчально-методичне забезпечення навчання зі службово-посадової підготовки покладаються на Інститут, а матеріально-технічне - на відповідні підрозділи УДО України. Порядок надання та обсяги матеріально-технічного забезпечення визначаються іншими нормативно-правовими актами УДО України.

1.8. Для організації та проведення службово-посадової підготовки залучаються науково-педагогічний склад Інституту та інші особи з числа військовослужбовців та працівників УДО України, а також запрошені фахівці з інших навчальних закладів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій (за згодою їх керівників).

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ ЗІ СЛУЖБОВО-ПОСАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ

2.1. Служба кадрового забезпечення Департаменту роботи з особовим складом УДО України та Служба роботи з особовим складом Департаменту охорони в Автономній Республіці Крим (далі - підрозділ кадрового забезпечення) не пізніше 1 грудня року, що минає, на підставі проведеного аналізу інформує Інститут щодо необхідної у наступному році кількості навчальних місць зі службово-посадової підготовки, узгоджує строки навчання і організовує інформування заінтересованих підрозділів.

2.2. Зарахування військовослужбовців на навчання зі службово-посадової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.

2.3. Військовослужбовці, які виявили бажання проходити навчання зі службово-посадової підготовки та відповідають вимогам пункту 1.4 розділу I цієї Інструкції (далі - кандидати), до 1 листопада року, що минає, подають рапорт за командою керівнику самостійного структурного підрозділу з проханням про направлення на навчання.

Рапорт повинен містити такі відомості:

військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження військовослужбовця;

дані про отриманий освітньо-кваліфікаційний рівень, який навчальний заклад і коли закінчив або де навчається;

група фізичної підготовки (на час вступу, за результатами щорічного диспансерного обстеження);

дані про проходження військової служби;

мотивацію військовослужбовця щодо проходження навчання зі службово-посадової підготовки та його зобов'язання про виконання вимог, що ставляться до військовослужбовців під час проходження навчання зі службово-посадової підготовки.

2.4. Підрозділ кадрового забезпечення на підставі поданих і погоджених рапортів складає список кандидатів на навчання та подає його до відбіркової комісії Інституту. До списку додаються рапорти кандидатів на навчання.

2.5. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсного відбору підрозділ кадрового забезпечення узгоджує з Інститутом строки його проведення і організовує інформування заінтересованих підрозділів.

2.6. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка призначається наказом директора Інституту на поточний навчальний рік.

2.7. Відбіркова комісія призначається з числа військовослужбовців (працівників) Інституту та представників підрозділів УДО України (за погодженням з Начальником УДО України) у такому складі:

голова відбіркової комісії - перший заступник директора або один із заступників директора Інституту;

заступник голови відбіркової комісії;

члени комісії;

секретар відбіркової комісії.

2.8. На відбіркову комісію покладаються:

організація приймання заліків у кандидатів на навчання;

оцінка рівня службової, вогневої та фізичної підготовки кандидатів на навчання;

конкурсний відбір.

2.9. У відбірковій комісії формуються:

підкомісія з оцінки рівня службової підготовки;

підкомісія з оцінки рівня вогневої підготовки;

підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки.

2.10. Відбіркова комісія відповідно до отриманих даних розподіляє кандидатів на групи для участі в конкурсному відборі. Список кожної групи підписується секретарем і затверджується головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань через підрозділ кадрового забезпечення не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору доводяться до кандидатів та керівників заінтересованих підрозділів.

2.11. Керівники самостійних структурних підрозділів, в яких проходять службу кандидати, забезпечують надання їм часу для проходження конкурсного відбору відповідно до розкладу вступних випробувань.

2.12. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі посвідчення військовослужбовця УДО України та довідку про встановлення групи фізичної підготовки (за результатами щорічного диспансерного обстеження). За відсутності зазначених документів військовослужбовець не допускається до проходження конкурсного відбору.

2.13. Оцінювання кандидатів під час конкурсного відбору здійснюється за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").

2.14. З метою визначення рівня знань та вмінь зі:

службової підготовки - проводиться письмовий залік;

вогневої підготовки - проводиться випробування, яке складається з п'яти теоретичних питань та практичного виконання стрілецької вправи;

фізичної підготовки - проводиться випробування з практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються в один день.

2.15. Перелік завдань та вправ розробляється Інститутом та затверджується його директором.

2.16. При складанні заліків з вогневої та фізичної підготовки кожен кандидат оцінюється відповідно до категорії та групи фізичної підготовки (за результатами щорічного диспансерного обстеження).

2.17. Військовослужбовці, які за станом здоров'я не можуть виконувати стрілецькі або фізичні вправи, до конкурсного відбору не допускаються.

2.18. Військовослужбовці-жінки під час вагітності, підтвердженої медичним висновком, з фізичної та практичної вогневої підготовки не перевіряються, їм зараховуються результати за підсумками попередньої річної перевірки.

2.19. На виконання вправ та складання випробувань під час конкурсного відбору надається одна спроба. Повторне виконання вправ або складання випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.

2.20. Результати оцінювання кандидатів під час конкурсного відбору вносяться до відомості конкурсного відбору, що додається.

2.21. У разі порушення кандидатом встановленого порядку проведення заліків, заходів безпеки чи норм поведінки або якщо кандидат не з'явився на вступне випробування без поважних причин, він визнається таким, що одержав оцінку "незадовільно".

2.22. За результатами конкурсного відбору на підставі Відомості конкурсного відбору складається рейтинговий список, який затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол.

2.23. Рішенням Начальника УДО України на підставі мотивованого рапорту керівника самостійного структурного підрозділу можуть бути зараховані на навчання кандидати, які успішно пройшли конкурсний відбір та призначені (розглядаються як кандидати) на посади офіцерського складу, заміщення яких потребує відповідної освіти (медичної, економічної тощо), але не більше 10 відсотків від кількості навчальних місць.

2.24. Рейтинговий список впорядковується за результатами конкурсного відбору від більшої до меншої кількості балів та формується в такій послідовності:

кандидати, які мають право на зарахування поза конкурсом;

кандидати, які зараховуються за конкурсом.

2.25. Поточні та кінцеві результати конкурсного відбору оголошуються кандидатам.

2.26. За умови отримання незадовільної оцінки військовослужбовець рішенням відбіркової комісії виключається зі списку кандидатів на навчання. Рішення щодо таких військовослужбовців оформлюється окремим протоколом.

2.27. Рішення відбіркової комісії щодо виключення зі списку кандидатів на навчання може бути оскаржене в порядку, визначеному в пункті 2.32 цього розділу.

2.28. Подання військовослужбовцем, який отримав незадовільну оцінку під час конкурсного відбору, повторного рапорту про направлення на навчання допускається не раніше ніж через шість місяців після отримання незадовільної оцінки.

2.29. Зарахування військовослужбовців на навчання здійснюється наказом директора Інституту на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.

2.30. Конкурсний відбір закінчується не пізніше ніж за тиждень до початку занять.

2.31. Апеляції кандидатів щодо результатів конкурсного відбору або окремого випробування розглядає апеляційна комісія, яка утворюється на час проведення конкурсного відбору. Склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджуються наказом директора Інституту.

2.32. Апеляція кандидата щодо результатів конкурсного відбору або окремого випробування повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів відбору (проведення випробування). Додаткове опитування або виконання вправ під час розгляду апеляції не допускається.

2.33. З порядком подання і розгляду апеляцій кандидати повинні бути ознайомлені до початку конкурсного відбору.

2.34. Військовослужбовці, які зараховані на навчання зі службово-посадової підготовки, наказом (розпорядженням) Начальника УДО України на час навчання звільняються від виконання службових обов'язків та підпорядковуються директору Інституту.

2.35. Якщо військовослужбовець, який зарахований на навчання зі службово-посадової підготовки, відраховується з навчання протягом першого тижня навчання, на вакантне місце може бути зарахований військовослужбовець, який має вищі показники у рейтинговому списку серед кандидатів, які не були зараховані на навчання.

2.36. Відомості щодо проведення конкурсного відбору зберігаються в Інституті до завершення курсу навчання зі службово-посадової підготовки.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБОВО-ПОСАДОВОЇ ПІДГОТОВКИ

3.1. Службово-посадова підготовка військовослужбовців організовується і проводиться згідно з вимогами цієї Інструкції та програми службово-посадової підготовки військовослужбовців УДО України (далі - програма службово-посадової підготовки).

3.2. На службово-посадову підготовку військовослужбовців відводиться не менше 180 годин.

3.3. Кваліфікаційна характеристика випускника курсу службово-посадової підготовки розробляється робочою групою, яка створюється наказом Начальника УДО України. До складу робочої групи залучаються представники відповідних підрозділів УДО України, що є замовниками на підготовку військовослужбовців, які подаються до присвоєння першого офіцерського звання, та Інституту.

3.4. Кваліфікаційна характеристика випускника курсу службово-посадової підготовки підписується головою робочої групи з її розробки, погоджується з директором Інституту та затверджується Начальником УДО України.

3.5. На підставі вимог кваліфікаційної характеристики Інститутом розробляється програма службово-посадової підготовки, що містить порядок викладання змісту навчальних дисциплін (за розділами та темами), організаційні форми їх вивчення та обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. Програма службово-посадової підготовки погоджується з директором Департаменту роботи з особовим складом УДО України та затверджується Начальником УДО України.

На підготовку і складання випускного екзамену зі службово-посадової підготовки відводиться не менше 12 годин.

3.6. Навчальний час військовослужбовців, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки, визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання програми навчання.

Обліковими одиницями навчального часу є:

академічна година тривалістю 45 хвилин;

практичне або комплексне заняття, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

навчальний день, тривалість якого не перевищує 9 академічних годин;

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 40 академічних годин;

курс навчання, тривалість якого визначається програмою службово-посадової підготовки.

3.7. Відповідно до програми службово-посадової підготовки навчально-науковим відділом Інституту складається розклад навчальних занять, який є кінцевим плануючим документом, що безпосередньо регламентує навчальну роботу зі службово-посадової підготовки.

У розкладі навчальних занять відображаються:

найменування навчального підрозділу;

найменування навчальної дисципліни або умовне її позначення;

дата, час, номери тем і занять, види занять та місця їх проведення;

прізвище викладача, який проводить заняття.

Розклад навчальних занять затверджується директором Інституту і доводиться до відома викладачів та військовослужбовців, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки, не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

3.8. Облік усіх видів навчальних занять зі службово-посадової підготовки ведеться в журналі обліку занять. Відвідування занять військовослужбовцями, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки, є обов'язковим.

3.9. Військовослужбовці, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки, відраховуються з навчання наказом директора Інституту за:

власним бажанням;

станом здоров'я (на підставі висновку військово-лікарської комісії);

незадовільні успішність, поведінку;

невиконання вимог програми навчання;

порушення військової дисципліни чи правил внутрішнього розпорядку;

притягнення військовослужбовця до адміністративної чи кримінальної відповідальності під час навчання.

Про відрахування військовослужбовця Інститут письмово повідомляє підрозділ кадрового забезпечення.

3.10. Військовослужбовці, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки, розподіляються за навчальними групами. Чисельність військовослужбовців у навчальній групі не може перевищувати 25 осіб.

3.11. Наказом директора Інституту на кожну групу військовослужбовців, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки, з числа військовослужбовців Інституту призначається курсовий офіцер, службові обов'язки якого визначаються директором Інституту.

IV. КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

4.1. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

4.2. Поточний контроль проводиться викладачами на всіх видах навчальних занять. Основна мета поточного контролю - забезпечення зворотного зв'язку між викладачами та військовослужбовцями, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки, у процесі навчання, перевірка готовності військовослужбовців до виконання наступних навчальних завдань, а також забезпечення управління їх навчальною мотивацією. Інформація, одержана під час поточного контролю, використовується для коригування методів і засобів навчання, а також для самостійної роботи військовослужбовців.

4.3. Форми проведення поточного контролю та критерії оцінки рівня знань визначаються відповідним структурним підрозділом Інституту. Результати поточного контролю (поточна успішність) враховуються викладачем при визначенні підсумкової оцінки з даної дисципліни.

4.4. Підсумковий контроль проводиться у формах диференційованого заліку або заліку з конкретної навчальної дисципліни та випускного екзамену з метою оцінки якості засвоєння програмного матеріалу та рівня підготовленості військовослужбовця до виконання обов'язків на посадах офіцерського складу на заключному етапі їх навчання.

Форма проведення підсумкового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), кількість заліків, зміст і структура контрольних завдань, екзаменаційних білетів та критерії оцінювання визначаються Інститутом.

4.5. Диференційовані заліки або заліки (далі - заліки) та випускний екзамен проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і військовослужбовців, які навчаються за курсом службово-посадової підготовки.

4.6. Військовослужбовець, який навчається за курсом службово-посадової підготовки, вважається допущеним до заліку, якщо він виконав усі види навчальної роботи, передбачені програмою службово-посадової підготовки.

4.7. Військовослужбовці, які не склали залік, до його повторного складання допускаються за рішенням директора Інституту. При цьому навчальна заборгованість повинна бути ліквідована протягом одного календарного тижня. Повторне складання заліку дозволяється не більше двох разів: перший раз - викладачу, другий - комісії, яка створюється за рішенням директора Інституту.

4.8. Військовослужбовцям, які в установлені строки не склали заліки з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджується документально, за рішенням директора Інституту встановлюються індивідуальні строки їх складання.

4.9. До складання випускного екзамену допускаються військовослужбовці, які пройшли курс службово-посадової підготовки у повному обсязі після складання ними передбачених програмою службово-посадової підготовки заліків.

4.10. Випускний екзамен приймається екзаменаційною комісією, яка призначається наказом директора Інституту та діє протягом року з дня видання наказу про її створення.

4.11. Екзаменаційна комісія призначається з числа військовослужбовців (працівників) Інституту та представників підрозділів УДО України (за погодженням з Начальником УДО України) у такому складі:

голова екзаменаційної комісії - перший заступник директора або один із заступників директора Інституту;

заступник голови екзаменаційної комісії;

члени екзаменаційної комісії;

секретар екзаменаційної комісії.

4.12. У разі потреби екзаменаційна комісія може залучити для розгляду питань, що стосуються її компетенції, військовослужбовців та працівників підрозділів УДО України за погодженням з їх керівниками.

4.13. Після завершення прийняття випускного екзамену голова та члени екзаменаційної комісії підписують протокол, у якому зазначаються: персональний склад екзаменаційної комісії, чисельність військовослужбовців, які пройшли навчання зі службово-посадової підготовки і допущені до складання випускного екзамену, чисельність військовослужбовців, які фактично склали його, підсумки екзамену, позитивні сторони та недоліки у засвоєнні військовослужбовцями програми службово-посадової підготовки, пропозиції щодо підвищення якості службово-посадової підготовки військовослужбовців.

4.14. Протокол складається у двох примірниках та скріплюється печаткою Інституту. Один з примірників протоколу та матеріали підсумкового контролю зберігаються в Інституті відповідно до чинного законодавства. Другий примірник протягом п'яти робочих днів надається секретарем комісії до підрозділу кадрового забезпечення УДО України.

4.15. Військовослужбовці, які отримали незадовільну оцінку під час складання випускного екзамену або не прибули для складання випускного екзамену, допускаються до повторного його складання у термін, установлений екзаменаційною комісією, але не пізніше ніж за 1 місяць. Повторне складання випускного екзамену дозволяється не більше трьох разів.

4.16. Військовослужбовці, які успішно закінчили навчання зі службово-посадової підготовки, вважаються професійно підготовленими до виконання військового обов'язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу.

 

Перший заступник директора
Інституту Управління державної
охорони України Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка
 підполковник

В. Штучний

 

ВІДОМІСТЬ
конкурсного відбору

I. Результати зі службової підготовки

N з/п

Військове звання

Прізвище та ініціали

Категорія

N білета/варіанта

Оцінка

Примітки

Члени підкомісії з оцінки рівня службової підготовки:

_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)
_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)

II. Результати з вогневої підготовки

N з/п

Військове звання

Прізвище та ініціали

Категорія

Теоретичні питання

Практична вправа

Загальна оцінка

Примітки

N 1

N 2

N 3

N 4

N 5

загальна оцінка

результат

оцінка

Члени підкомісії з оцінки рівня вогневої підготовки:

_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)
_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)

III. Результати з фізичної підготовки

N з/п

Військове звання

Прізвище та ініціали

Категорія

Група фізичної підготовки

Рік народження

Вправа N ___

Вправа N ___

Вправа N ___

Вправа N ___

Загальна оцінка

Примітки

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

результат

оцінка

Члени підкомісії з оцінки рівня фізичної підготовки:

_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)
_________________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)

Голова відбіркової комісії:

__________________________________________
        (військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)

Секретар відбіркової комісії:

_________________________________________
        (військове звання, підпис, ініціали, прізвище, дата)

____________

Опрос