Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении нормативно-правовых актов относительно проведения государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха

Министерство социальной политики Украины
Положение, Форма, Приказ от 01.10.2012 № 609
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012

м. Київ

N 609

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 жовтня 2012 р. за N 1750/22062

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 23 травня 2016 року N 545)

Відповідно до пунктів 7, 11, 13 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року N 426,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Типове положення про експертну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

1.2. Форму свідоцтва про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що додається.

1.3. Форму акта результатів діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Мінсім'ямолодьспорту від 08 жовтня 2009 року N 3521 "Про затвердження Примірного положення про експертну комісію проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку";

наказ Мінсім'ямолодьспорту від 24 вересня 2009 року N 3369 "Про затвердження форми свідоцтва про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку", зареєстрований в Мін'юсті 20 жовтня 2009 року за N 969/16985.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. Тігіпко

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, організаційні і правові засади діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

1.2. Експертна комісія створюється для проведення державної атестації закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінки стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.

1.3. У своїй діяльності експертна комісія з проведення державної атестації закладів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади з питань оздоровлення та відпочинку та цим Положенням.

II. Організаційні засади формування експертної комісії

2.1. Експертна комісія, що проводить державну атестацію закладів державної форми власності, утворюється за рішенням Віце-прем'єр-міністра України - Міністра соціальної політики.

2.2. Експертні комісії, що проводять державну атестацію закладів комунальної чи приватної форми власності, утворюються за рішенням керівника уповноваженого органу.

2.3. До складу експертної комісії входять представники Мінсоцполітики, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, уповноваженого органу у кількості не більш як п'ять осіб, що мають відповідну професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

2.4. Голову комісії призначає уповноважений орган. Голова організовує роботу та відповідає за діяльність комісії.

2.5. Керівники органів виконавчої влади, установ та організацій, працівники яких зараховані до складу комісії, забезпечують їх участь у проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

2.6. До складу експертної комісії не включаються працівники закладу, в якому проводиться державна атестація, або особи, діяльність яких пов'язана з роботою такого закладу.

2.7. За рішенням експертної комісії у разі необхідності до роботи комісії залучаються фахівці у певній галузі знань для підготовки висновків із фахових питань, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських, профспілкових організацій (за згодою) (далі - залучені представники).

III. Діяльність експертної комісії

3.1. Діяльність експертної комісії здійснюється відповідно до плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. План проведення державної атестації закладів державної форми власності затверджується Віце-прем'єр-міністром України - Міністром соціальної політики, комунальної та приватної форми власності - керівником уповноваженого органу на п'ять років. План доводиться до відома керівника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

3.2. Керівник закладу не пізніше ніж за два місяці до проведення державної атестації подає експертній комісії інформаційно-аналітичну довідку за міжатестаційний період про діяльність закладу, а саме: про дотримання вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування, а також матеріали, зазначені у пункті 8 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року N 426.

3.3. Під час проведення державної атестації закладів експертна комісія:

перевіряє достовірність відомостей, поданих керівником закладу, та фактичний стан дотримання дитячим закладом оздоровлення та відпочинку Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім'ямолодьспорту від 13 серпня 2009 року N 2881, зареєстрованого у Мін'юсті 10 вересня 2009 року за N 854/16870;

здійснює оцінку якості послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджених наказом Мінсім'ямолодьспорту від 19 травня 2010 року N 1391, зареєстрованих у Мін'юсті 03 червня 2010 року за N 357/17652 (далі - критерії).

3.4. Власник (засновник), посадові особи закладу повинні надавати експертній комісії необхідну допомогу та сприяти її діяльності.

3.5. Під час проведення державної атестації закладу експертна комісія зобов'язана об'єктивно та неупереджено відображати стан справ щодо дотримання закладом вимог чинного законодавства.

3.6. Експертна комісія не має права вимагати від закладу, його власника (засновника) документи, складання яких не передбачено чинним законодавством України.

3.7. За результатами проведення державної атестації закладів державної форми власності експертна комісія, до складу якої входять представники Мінсоцполітики, протягом 20 робочих днів складає акт, у якому зазначаються висновки експертної комісії та пропозиції щодо присвоєння закладу відповідної категорії. Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії, а другий видається керівникові закладу. На підставі акта експертною комісією приймається рішення про визнання закладу атестованим та присвоєння йому відповідної категорії.

3.8. За результатами проведення державної атестації закладів комунальної чи приватної форми власності експертна комісія, до складу якої входять представники уповноваженого органу, протягом 20 робочих днів складає акт, у якому зазначаються висновки експертної комісії за основними напрямами діяльності та пропозиції щодо визнання закладу атестованим з присвоєнням відповідної категорії. Зазначений акт складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії уповноваженого органу, другий видається керівникові закладу, а третій подається до Мінсоцполітики.

3.9. Експертна комісія Мінсоцполітики у місячний строк розглядає подані матеріали та готує висновок про атестацію закладу і присвоєння йому відповідної категорії.

3.10. На підставі акта та висновку експертна комісія Мінсоцполітики приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника закладу та уповноваженого органу, що проводив державну атестацію.

3.11. Формою прийняття рішень експертної комісії є засідання, які проводяться за необхідності, але не менше одного разу на рік.

Рішення приймається відкритим голосуванням. У випадку рівності кількості голосів голос голови експертної комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою комісії та її членами.

Із правом дорадчого голосу в засіданнях комісії можуть брати участь залучені представники відповідно до пункту 2.7 розділу II цього Положення.

Якщо член комісії або залучений представник має окрему думку з питань, щодо яких прийнято рішення комісією, він має право письмово висловити свою окрему думку, яка в обов'язковому порядку залучається до протоколу засідання комісії.

3.12. У разі незгоди з висновком експертної комісії керівник закладу:

комунальної чи приватної форми власності - протягом 10 робочих днів з дня отримання акта, зазначеного у пункті 3.7 цього розділу, може його оскаржити до Мінсоцполітики. За результатами розгляду скарги експертна комісія Мінсоцполітики в погоджений з керівником закладу строк може прийняти рішення про проведення повторної державної атестації. Висновок, підготовлений за результатами повторної державної атестації, може бути оскаржено до суду;

державної форми власності - може оскаржити висновок експертної комісії до суду.

 

Директор Департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська

 

_________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу)

СВІДОЦТВО
про державну атестацію дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку

серія ________ N ________

Дата видачі "____" 20___ року

Цим свідоцтвом визнається, що дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
____________________________________________________________________________________
                                            (повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку)
____________________________________________________________________________________
                                                      (найменування власника (засновника) дитячого закладу)
____________________________________________________________________________________
                                                                                         (місцезнаходження)
____________________________________________________________________________________
                                  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ закладу або його власника (засновника))

за результатами державної атестації, проведеної з "___" __________ до "___" ______ 20___ року, визнається таким, що пройшов державну атестацію.

Закладу присвоєно (підтверджено) __________________________ категорію.

Реєстраційний номер __________.

Керівник уповноваженого органу
                             (посада)

М. П.

_______________
(підпис)

П. І. Б.

 

АКТ
результатів діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

_________________
                 (дата)

_______________
(місце складання)

Нами, комісією з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, утвореною на підставі наказу __________________________________________________________
________________________________________________________ від _____________ N ________
                             (найменування уповноваженого органу)
у складі:

1. ____________________________________________________________________ - голова комісії;
2. ____________________________________________________________________ - член комісії;
3. ____________________________________________________________________ - член комісії;
4. ____________________________________________________________________ - член комісії;
5. ____________________________________________________________________ - член комісії,

складено цей акт про те, що у період з ________ по _______ проведено державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
 ____________________________________________________________________________________
                                                                                          (найменування закладу)
____________________________________________________________________________________

За підсумками державної атестації комісією встановлено:

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку _____________________________________________
розташовано за адресою: ______________________________________________________________
Власником (засновником) закладу є _____________________________________________________
                                                                                                         (найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Форма власності закладу ______________________________________________________________
                                                                                                  (державна, комунальна, приватна)
Правовий статус закладу ______________________________________________________________
                                                                                                 (юридична особа, відокремлений підрозділ тощо)
Номер у Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку ____________________________________________________________________________________
Рік заснування закладу ________________________________________________________________
Останню державну атестацію проведено _________________________________________________
                                                                          (дата проведення попередньої атестації, вперше, якщо атестація не проводилася)
За підсумками попередньої атестації присвоєно категорію ___________________________________
                                                                                                                                                                       (зазначити)
Керівник закладу _____________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
рік народження ______________________________________________________________________,
освіта, кваліфікація ____________________________________________________________________,
стаж роботи на посаді керівника закладу _________________________________________________.
Загальна площа закладу _____________________________________________________________ га.
Загальна характеристика місця розміщення закладу (природні властивості, віддаленість від міста, у лісі, на березі річки, моря).
Кількість будівель ____________. У тому числі: господарчі будівлі ______________, житлові приміщення _____________, їдальня _____________, клуб ____________, бібліотека ___________, кімнати для роботи гуртків _________________________________________________.
У закладі є: басейни ___________________,
                                                             (кількість)
спортивне поле _________________, спортивний зал _____________________, ігрові майданчики _______________________, інше _______________________________________________________,
                                                                                                                                    (зазначити)
медичний пункт _____________________________________________________________________
Загальна характеристика кадрового забезпечення: наявність штатного розпису ________, кількість педагогічних працівників __________, кількість медичних працівників ____________, кількість адміністративно-господарчого персоналу _____________.
Керівник закладу _____________________________________________________________________
                                                                                                                (зазначити дату)
надав інформаційно-аналітичну довідку стосовно діяльності закладу в міжатестаційний період. Висновки комісії за підсумками експертизи інформаційної довідки та наданих документів:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Комісія ознайомилася з діяльністю дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і відповідно до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджених наказом Мінсім'ямолодьспорту від 19 травня 2010 року N 1391, зареєстрованих в Мін'юсті 03 червня 2010 року за N 357/17652, дійшла висновків щодо такої оцінки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку:
Розміщення та проживання (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: ________________________________________________________________________
Організація харчування (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: ________________________________________________________________________
Організація виховної роботи та дозвілля (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: ________________________________________________________________________
Послуги з організації фізкультурно-спортивної діяльності (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: ________________________________________________________________________
Медичне обслуговування (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: ________________________________________________________________________
Психологічні послуги (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: ________________________________________________________________________
Організація навчального процесу (для центрів та закладів з цілорічним функціонуванням) (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: ________________________________________________________________________
Інформаційні послуги (стислий аналіз якісних показників діяльності закладу за цим критерієм):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Оцінка комісії: _______________________________________________________________________
Загальна кількість набраних балів: __________________

                                                                  Висновок комісії:
1. За підсумками державної атестації визнати заклад таким, що пройшов (не пройшов) державну атестацію.
2. За підсумками балів доцільно присвоїти ______________________________________________
                                                                                                                                           (зазначити категорію)

Зауваження та пропозиції комісії:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Підписи членів комісії:

 

Директор Департаменту
сімейної політики

Г. Жуковська

Опрос