Идет загрузка документа (165 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке составления административных данных относительно осуществления деятельности организаторами торговли, обнародования информации и представления соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 25.09.2012 № 1284
редакция действует с 26.04.2021

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.09.2012

м. Київ

N 1284

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 жовтня 2012 р. за N 1738/22050

Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18 грудня 2012 року N 1810
,
 від 13 серпня 2013 року N 1467
,
 від 23 вересня 2014 року N 1245
,
 від 4 серпня 2015 року N 1178
,
 від 1 грудня 2015 року N 2003
,
 від 10 січня 2017 року N 1
,
від 22 червня 2017 року N 460
,
від 5 жовтня 2017 року N 741
,
від 1 лютого 2018 року N 58
,
від 15 березня 2018 року N 145
,
від 28 грудня 2018 року N 940
,
від 9 липня 2019 року N 361
,
від 22 грудня 2020 року N 799

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2002 року N 212 "Про затвердження Положення про порядок оприлюднення інформації та подання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2002 року за N 696/6984 (зі змінами).

3. Адміністративні дані організатора торгівлі за 2012 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

(рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2012 р. N 1810,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8)

4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143, є обов'язковою для використання організаторами торгівлі при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (О. Науменко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Положення
про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(У тексті Положення посилання на додатки 5 - 9 замінено посиланнями на додатки 4 - 8 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 серпня 2015 року N 1178)

(У тексті Положення посилання на додатки 4 - 8 замінено посиланнями на додатки 10 - 14 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 1 грудня 2015 року N 2003)

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок складання адміністративних даних (далі - Дані), оприлюднення інформації на фондовому ринку, строки оприлюднення інформації та подання Даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, яким Комісією видано ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, у тому числі які мали право на провадження професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

дата виникнення змін в інформації, що підлягає оприлюдненню, - дата, яка виникає у випадках, визначених підпунктом 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II цього Положення;

дата виникнення нерегулярних Даних - дата, яка виникає у випадках, визначених пунктом 2 глави 2 розділу III цього Положення;

інформація, що підлягає оприлюдненню, - інформація, визначена главою 1 розділу II цього Положення;

нерегулярні Дані - Дані організатора торгівлі, визначені пунктом 5 глави 1 розділу III цього Положення.

4. Дані організатора торгівлі формуються підзвітною особою консолідовано (з урахуванням відокремлених структурних підрозділів).

5. Дані організатора торгівлі подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання Даних та інформацій професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу.

6. Щоденні Дані за одну дату подаються один раз протягом робочого дня. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою за одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

7. Дані подаються до Комісії в обсязі, встановленому цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 глави 2 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки, які мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до цього Положення.

8. Дані організатора торгівлі складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

9. Фінансова звітність організатора торгівлі, утвореного у формі акціонерного товариства, розкривається відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Абзац другий пункту 9 розділу I виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 09.07.2019 р. N 361)

10. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії організатор торгівлі зобов'язаний подати Дані відповідно до цього Положення в паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних має більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані та засвідчені підписом керівника організатора торгівлі. На зворотному боці останнього аркуша робиться напис: "Прошнуровано, пронумеровано та засвідчено підписом керівника організатора торгівлі (кількість) аркушів".

(абзац другий пункту 10 розділу I у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1245
,
від 05.10.2017 р. N 741)

11. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

12. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності організатора торгівлі, організатор торгівлі наводить її у примітках до цієї довідки.

II. Оприлюднення інформації організаторами торгівлі

1. Інформація, що підлягає оприлюдненню

1. Організатор торгівлі оприлюднює відповідно до вимог цього розділу:

перелік торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів;

перелік цінних паперів, які перебувають у лістингу;

(абзац третій пункту 1 глави 1 розділу II у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.06.2017 р. N 460)

обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами, біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного папера, що перебуває в обігу на фондовій біржі);

біржовий список та біржовий список фінансових інструментів (у разі його наявності).

(пункт 1 глави 1 розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.06.2017 р. N 460)

2. Інформація оприлюднюється організаторами торгівлі з такою періодичністю:

2.1. Щодня оприлюднюється інформація відповідно до переліку, який визначено в пункті 1 цієї глави.

2.2. За фактом виникнення організатор торгівлі оприлюднює:

зміни, що відбулись у переліку торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів на фондовій біржі;

зміни, що відбулись у біржовому списку;

зміни щодо біржових контрактів;

інформацію щодо цінової нестабільності;

перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу, виключені з лістингу (делістинг).

(підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено абзацом шостим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.06.2017 р. N 460)

3. Організатор торгівлі може оприлюднювати додаткову інформацію, що стосується результатів торгів та показників, які характеризують кон'юнктуру ринку.

2. Строки і порядок оприлюднення інформації

1. Організатор торгівлі оприлюднює інформацію відповідно до переліку, який визначено в главі 1 цього розділу, шляхом розміщення на власному веб-сайті у глобальній інформаційній мережі Інтернет.

2. Оприлюднення інформації здійснюється організатором торгівлі протягом торговельного дня, але не пізніше 09 години 30 хвилин наступного робочого дня.

3. Організатор торгівлі у разі виявлення невідповідностей інформації, яка оприлюднена, має усунути ці невідповідності, оприлюднити інформацію повторно, але не пізніше строків, зазначених у пункті 2 цієї глави.

4. У разі якщо останній день оприлюднення інформації є неробочим, останнім днем оприлюднення вважається наступний після нього робочий день.

5. Інформація відповідно до переліку, який визначено в главі 1 цього розділу, повинна бути оприлюднена у цілодобовому режимі на власному веб-сайті організатора торгівлі у глобальній інформаційній мережі Інтернет протягом трьох років з дати її оприлюднення.

(главу 2 розділу ІІ доповнено пунктом 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.08.2015 р. N 1178)

III. Подання Даних організаторами торгівлі

1. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

абзац четвертий пункту 1 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.08.2015 р. N 1178
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим
)

нерегулярні.

2. Щоденні Дані складаються з:

2.1. Довідки про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі (додаток 1 до цього Положення).

2.2. Довідки про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі (додаток 2 до цього Положення).

3. Щомісячні Дані складаються з:

3.1. Довідки про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі (додаток 3 до цього Положення).

3.2. Довідки про пруденційні нормативи організатора торгівлі (додаток 4 до цього Положення).

3.3. Довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу (додаток 5 до цього Положення).

3.4. Довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 6 до цього Положення).

3.5. Довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 7 до цього Положення).

3.6. Довідки про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності (додаток 8 до цього Положення).

(підпункт 3.6 пункту 3 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 10.01.2017 р. N 1)

3.7. Довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 9 до цього Положення).

(пункт 3 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішень Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.08.2015 р. N 1178
,
 від 01.12.2015 р. N 2003)

3.8. Довідки щодо виконання маркет-мейкером своїх зобов'язань (додаток 10 до цього Положення).

(пункт 3 глави 1 розділу ІІІ доповнено підпунктом 3.8 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.12.2020 р. N 799)

4. Пункт 4 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.08.2015 р. N 1178
,
 у зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 4
)

4. Нерегулярні Дані складаються з:

4.1. Довідки про зміни у біржовому списку (додаток 11 до цього Положення).

(підпункт 4.1 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.12.2020 р. N 799)

4.2. Довідки про зміни в переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі (додаток 12 до цього Положення).

(підпункт 4.2 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.08.2015 р. N 1178
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2020 р. N 799)

4.3. Довідки про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни (додаток 13 до цього Положення).

(підпункт 4.3 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.12.2020 р. N 799)

4.4. Довідки про ситуації цінової нестабільності (додаток 14 до цього Положення).

(підпункт 4.4 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.12.2020 р. N 799)

4.5. Довідки про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, що діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією (додаток 16 до цього Положення).

(пункт 4 глави 1 розділу III доповнено підпунктом 4.5 згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.07.2019 р. N 361
,
підпункт 4.5 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.12.2020 р. N 799)

2. Строки подання Даних до Комісії

1. Організатор торгівлі подає (надсилає) Дані до центрального апарату Комісії у строки:

щоденні - до 10-ї години дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним, крім довідки щодо виконання маркет-мейкером своїх зобов'язань, яка подається до 10-ї години ранку третього робочого дня після останнього дня звітного місяця;

(абзац третій пункту 1 глави 2 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.12.2015 р. N 2003
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2020 р. N 799)

абзац четвертий пункту 1 глави 2 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2003
,
 у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим
)

нерегулярні - протягом трьох робочих днів з дати виникнення нерегулярних Даних, для нерегулярних Даних, які виникли у випадку ситуації цінової нестабільності, - протягом одного робочого дня.

2. Нерегулярні Дані організатора торгівлі подаються за фактом їх виникнення у разі:

змін, що відбулись у переліку членів фондової біржі, торговців цінними паперами, допущених до укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;

(абзац другий пункту 2 глави 2 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.08.2015 р. N 1178)

змін, що відбулись у біржовому списку;

змін щодо біржових контрактів;

виникнення ситуації цінової нестабільності;

подання безадресної заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, які діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією.

(пункт 2 глави 2 розділу III доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.07.2019 р. N 361)

3. Якщо останній день подання Даних припадає на неробочий день, строк подання Даних переноситься на перший після нього робочий день.

4. Організатор торгівлі у разі виявлення невідповідностей Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності, подати Дані повторно, але не пізніше строків, зазначених у пункті 1 цієї глави. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом із супровідною довідкою для виправлених Даних організатора торгівлі (додаток 15 до цього Положення).

(пункт 4 глави 2 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22.12.2020 р. N 799)

5. Дані в паперовій формі формуються як друкована копія електронної форми. Дані в паперовій формі, подання яких передбачено цим Положенням, засвідчуються підписом керівника організатора торгівлі.

(пункт 5 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.09.2014 р. N 1245,
від 05.10.2017 р. N 741)

6. Дані вважаються прийнятими, якщо вони подані (надіслані) до Комісії у формах, строки та в обсязі, що встановлені цим Положенням, та містять усі визначені цим Положенням реквізити.

7. Паперова форма Даних при поданні (надсиланні) до Комісії супроводжується листом на бланку організатора торгівлі, у якому зазначаються звітний період, перелік додатків паперової форми, що додаються, та перелік надісланих файлів електронної форми.

8. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням документів організатора торгівлі в паперовій та електронній формах правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

9. Організатор торгівлі зобов'язаний подати Дані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації.

10. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

3. Порядок підготовки та подання інформації щодо пруденційних нормативів

1. Формування довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу (додаток 5 до цього Положення) здійснюється на кожний робочий день.

2. Дані довідки про пруденційні нормативи організатора торгівлі (додаток 4 до цього Положення), довідки про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу (додаток 5 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів (додаток 6 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат (додаток 7 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності (додаток 8 до цього Положення), довідки про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику (додаток 9 до цього Положення) розраховуються організаторами торгівлі відповідно до вимог нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює вимоги до пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку.

(пункт 2 глави 3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1)

(розділ ІІІ доповнено главою 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.12.2015 р. N 2003)

 

Директор департаменту регулювання
діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж

О. Науменко

 

(У тексті додатків до Положення слова "за ЄДРПОУ" виключено; рядок "Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту (для опціонів інформація заповнюється у вигляді "a, b, c", де "a" - реєстраційний номер випуску опціону, "b" - клас опціону, "c" - серія опціону)" замінено рядком "Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту" згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 липня 2019 року N 361)

ДОВІДКА
про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент

Найменування емітента фінансового інструменту

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту1

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Номінальна вартість цінного папера2

Номінальна вартість цінного папера (код валюти)3

Щодо цінного папера здійснено публічну пропозицію, або емітент цінних паперів вважається таким, що здійснив публічну пропозицію відповідно до закону: "1" - так, "0" - ні"

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту4

"1" - лістингові, "0" - позалістингові"

Біржовий курс цінного папера

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів

Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів, на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів

Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні

Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється щодо облігації.

3 Заповнюється щодо облігації відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 1 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 13.08.2013 р. N 1467
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 р. N 460
,
у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 09.07.2019 р. N 361)

 

Довідка про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) із цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО, "2" - друга частина операції за договором РЕПО

Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО

Найменування емітента фінансового інструменту

Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО, кількість строкових контрактів) (шт.)

Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн

Вид ринку2

Технологія проведення торгів3

Види ринку за характером проведення операцій4

Вид заявок, на підставі яких укладено біржовий контракт (договір РЕПО, строковий контракт): адресні - "1", безадресні (анонімні) - "2", інші безадресні - "3"

Дата анулювання (заповнюється у разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) у день його укладання)

Сторони біржового контракту. Торговець - продавець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код

У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації6

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

Ідентифікаційний код депозитарної установи торговця - продавця

Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується ідентифікаційний код юридичної особи

У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується П. І. Б. фізичної особи. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної особи

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: країна реєстрації6

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

Ідентифікаційний код депозитарної установи торговця - покупця

Наявність у організатора торгівлі підозри у маніпулюванні цінами за біржовим контрактом (договором): "1" - так, "2" - ні

"Підозрілий" біржовий контракт (договір): "1" - так, "2" - ні

Відсоток різниці ціни цінного папера за біржовим контрактом (договором) від останнього розрахованого за останні 12 місяців біржового курсу на фондовій біржі7

Відсоток різниці ціни цінного папера за біржовим контрактом (договором) від останньої розрахованої за останні 12 місяців ціни закриття торговельного дня на фондовій біржі8

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюється щодо лістингових цінних паперів та цінних паперів, які використовуються для розрахунку біржового фондового індексу.

8 Заповнюється щодо позалістингових цінних паперів.

(додаток 2 у редакції рішень Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 13.08.2013 р. N 1467
,
від 22.06.2017 р. N 460
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2019 р. N 361)

 

Довідка про перелік членів фондової біржі, торговців цінними паперами та їх уповноважених представників, допущених до укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на організаторі торгівлі

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Ідентифікаційний код торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата допущення торговця цінними паперами до біржових торгів на організаторі торгівлі

Наявність у члена фондової біржі статусу учасника біржових торгів (так - "1", ні - "2")

Представник (прізвище)

Представник (ім'я)

Представник (по батькові)

Найменування документа, на підставі якого представнику надано право укладати та/або виконувати біржові контракти

Дата видачі документа, на підставі якого представнику надано право укладати та/або виконувати біржові контракти

Строк повноважень представника (вказується дата, з якої припиняються повноваження)

Наявність у учасника біржових торгів статусу маркет-мейкера (так - "1", ні - "2")

Номер договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

Дата укладання договору, на підставі якого учасник біржових торгів отримав статус маркет-мейкера

Найменування емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер

Ідентифікаційний код або реєстраційний код за ЄДРІСІ емітента, ліквідність цінних паперів та інших фінансових інструментів якого підтримує маркет-мейкер

Класифікація фінансового інструменту, ліквідність якого підтримує маркет-мейкер1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту, ліквідність якого підтримує маркет-мейкер

Дата початку звітного періоду

Дата закінчення звітного періоду

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 3 у редакції рішень Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 13.08.2013 р. N 1467
,
 від 04.08.2015 р. N 1178)

 

Довідка про вартість виконаних біржових контрактів за фінансовими інструментами за рік

Додаток 4 виключено
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 4 серпня 2015 року N 1178
,
 у зв'язку з цим додатки 5 - 9 вважати відповідно додатками 4 - 8
)

 

ДОВІДКА
про пруденційні нормативи організатора торгівлі

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

2 Заповнюється організатором торгівлі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі.

3 Не заповнюється у разі, якщо поточні зобов'язання (грн) дорівнюють нулю.

4 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

(Положення доповнено новим додатком 4 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.12.2015 р. N 2003
,
 додаток 4 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 15.03.2018 р. N 145)

 

ДОВІДКА
про розрахунок коефіцієнта покриття зобов'язань учасників клірингу1

Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Заповнюється організатором торгівлі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі.

2 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.12.2015 р. N 2003)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку розміру власних коштів

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Розмір власних коштів, грн

Розмір капіталу першого рівня, грн

Розмір капіталу другого рівня, грн

Зареєстрований статутний капітал, грн

Резервний капітал, грн

Додатковий капітал, грн

Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн

Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн)

Неоплачений статутний капітал, грн

Вилучений статутний капітал, грн

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн

Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн

Рядок виключено

Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн

Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн

Непокритий збиток на початок звітного року, грн

Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн

Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн

Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн

Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн

Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн)

Гудвіл, грн

Векселі, придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн

Відстрочені податкові активи, грн

Витрати майбутніх періодів, грн

Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

Капітал у дооцінках, грн

Дата початку звітного періоду

Дата закінчення звітного періоду

Примітки

Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(Положення доповнено новим додатком 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.12.2015 р. N 2003
,
 додаток 6 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
від 28.12.2018 р. N 940)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку фіксованих накладних витрат

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн

Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн

Витрати на службові відрядження, грн

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн

Витрати на оплату послуг зв'язку, грн

Винагороди за консультаційні послуги, грн

Винагороди за інформаційні послуги, грн

Винагороди за аудиторські послуги, грн

Винагороди за інші послуги, грн

Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн

Витрати на охорону приміщень, грн

Розмір фіксованих накладних витрат, грн

Дата початку звітного періоду

Дата закінчення звітного періоду

Примітки

Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

(Положення доповнено новим додатком 7 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.12.2015 р. N 2003)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку
коефіцієнта абсолютної ліквідності1

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів

Готівкові кошти, грн

Кошти на поточних рахунках, а також депозити до запитання та строкові депозити, за умовами яких кошти можуть бути повернуті на вимогу в будь-який час у повному обсязі, в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, грн

Поточні фінансові інвестиції, крім поточних фінансових інвестицій у цінні папери, що не перебувають в біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), або щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законом, або обіг яких чи торгівлю якими на будь-якій фондовій біржі зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або на інших підставах, установлених законодавством, а також поточних фінансових інвестицій у цінні папери емітентів, щодо яких проводиться процедура ліквідації, та у корпоративні права в іншій, ніж цінні папери, формі, грн

Вартість високоліквідних активів, грн

Поточні зобов'язання, грн

Дата початку звітного періоду

Дата закінчення звітного періоду

Примітки

Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Заповнюється організатором торгівлі, що здійснює кліринг та розрахунки за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі.

(Положення доповнено новим додатком 8 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.12.2015 р. N 2003
,
 додаток 8 із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.01.2017 р. N 1
,
від 01.02.2018 р. N 58
,
від 28.12.2018 р. N 940)

 

ДОВІДКА
про вихідні дані для розрахунку нормативу достатності власних коштів та коефіцієнта покриття операційного ризику

Примітка. Усі дані, зазначені в додатку у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

(Положення доповнено новим додатком 9 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 01.12.2015 р. N 2003
,
 у зв'язку з цим додатки 4 - 8
 вважати відповідно додатками 10 - 14
)

 

Довідка про виконання маркет-мейкером своїх зобов'язань1

____________
1 Зобов'язання маркет-мейкера визначаються відповідно до вимог Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року N 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за N 2082/22394 (зі змінами).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

(Положення доповнено новим додатком 10 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.12.2020 р. N 799,
у зв'язку з цим додатки 10 - 15 вважати відповідно додатками 11 - 16)

 

Довідка про зміни у біржовому списку

ІІдентифікаційний код організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

Найменування емітента фінансового інструменту

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Країна реєстрації емітента фінансового інструменту 2

Номінальна вартість цінного папера3

Номінальна вартість цінного папера: код валюти4

Дата включення до біржового списку (має бути заповнена завжди)

Дата виключення з біржового списку

Дата включення до біржового реєстру

Дата виключення з біржового реєстру

Рядок виключено

Підстави виключення з біржового списку/реєстру, назва та дата документа, на підставі якого відбулося виключення з біржового списку/реєстру

"1" - лістингові, "0" - позалістингові", "9" - фінансові інструменти, відносно яких припинено торгівлю

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється щодо облігації.

4 Заповнюється щодо облігації відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 11 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 13.08.2013 р. N 1467
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2019 р. N 361)

 

Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів на організаторі торгівлі

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Ідентифікаційний код торговця цінними паперами

Найменування торговця цінними паперами

Дата допущення

Дата виключення (у разі допущення торговця цінними паперами до біржових торгів не заповнюється)

Довідка про зміни в переліку торговців цінними паперами, допущених до біржових торгів, станом на (дата)

Примітки

 

Довідка про біржові контракти (договори РЕПО) з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на організаторі торгівлі, щодо яких відбулися зміни

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Дата укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Дата виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Час фіксації укладання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Реквізити біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту) (реєстраційний номер у системі)

Частина договору РЕПО: "1" - перша частина договору РЕПО, "2" - друга частина договору РЕПО

Реквізити пов'язаної частини договору РЕПО

Найменування емітента фінансового інструменту

Ідентифікаційний код  емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за біржовим контрактом (договором РЕПО/кількість строкових контрактів) (шт.)

Вартість біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Загальна сума накопиченого купонного (процентного) доходу за облігаціями, що є предметом біржового контракту, грн

Вид ринку2

Технологія проведення торгів3

Види ринку за характером проведення операцій4

Дата анулювання (заповнюється в разі анулювання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту))

Сторони біржового контракту. Торговець-продавець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код

У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується найменування емітента фінансового інструменту. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується найменування органу

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець: країна реєстрації6

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - продавець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

Ідентифікаційний код депозитарної установи торговця - продавця

Сторони біржового контракту. Торговець - покупець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті). У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується ідентифікаційний код юридичної особи

У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає фізична особа, вказується П. І. Б. фізичної особи. У випадках, коли стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає юридична особа (яка не має ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами), вказується найменування юридичної особи

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування5

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець: країна реєстрації6

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець - покупець (заповнюється при операції субкомісії): вид особи (юридична особа - резидент - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4")

Ідентифікаційний код депозитарної установи торговця - покупця

Інформація про санкції, які застосовано організатором торгівлі у зв'язку з порушенням правил фондової біржі щодо виконання біржового контракту (договору РЕПО, строкового контракту)

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

5 При здійсненні дилерської діяльності торговцем цінними паперами поля не заповнюються.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 13 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 13.08.2013 р. N 1467
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2019 р. N 361)

 

Довідка про ситуації цінової нестабільності

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Найменування емітента фінансового інструменту

Ідентифікаційний код емітента фінансового інструменту або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент фінансового інструменту - нерезидент

Реєстраційний код за ЄДРІСІ (у разі укладання біржового контракту з цінними паперами інститутів спільного інвестування)

Класифікація фінансового інструменту1

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Час попереднього розрахунку поточної ціни фінансового інструменту

Час фіксації ситуації цінової нестабільності

Поточна ціна фінансового інструменту при попередньому розрахунку

Поточна ціна фінансового інструменту при фіксації цінової нестабільності

Зафіксоване значення зміни, %

"1" - лістингові, "0" - позалістингові

Вид ринку2

Технологія проведення торгів3

Види ринку за характером проведення операцій4

Час призупинення торгівлі фінансовим інструментом

Час відновлення торгівлі фінансовим інструментом

Інформація про підстави зупинення торгів

Заходи, які здійснюються фондовою біржею у цій ситуації

Результати перевірки причин цінової нестабільності та значного коливання ціни фінансового інструменту

Примітки

____________
1 Заповнюється відповідно до
Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 14 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 13.08.2013 р. N 1467
,
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії
 з цінних паперів та фондового ринку від 09.07.2019 р. N 361)

 

Супровідна довідка для виправлених Даних організатора торгівлі

Ідентифікаційний код за організатора торгівлі

Найменування організатора торгівлі

Дата заповнення

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

Примітки

 

Довідка про подані безадресні заявки на продаж цінних паперів, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), торговцями цінними паперами, що діяли в інтересах клієнтів, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів та які не розкрили інформацію про себе в обсязі, визначеному Комісією1

Ідентифікаційний код організатора торгівлі

Дата, станом на яку складено Дані

Дата подання заявки

Час подання заявки

Найменування емітента цінних паперів

Ідентифікаційний код емітента цінних паперів

Класифікація цінного папера2

Код класифікації фінансового інструменту (код CFI)

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого, ніж цінний папір, фінансового інструменту

Вид ринку3

Технологія проведення торгів4

Види ринку за характером проведення операцій5

Торговець. Ідентифікаційний код торговця цінними паперами. У разі первинного розміщення емітентом його цінних паперів вказується ідентифікаційний код емітента цінних паперів. Якщо стороною біржового контракту відповідно до законодавства виступає державний орган, вказується його ідентифікаційний код

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: вид особи (юридична особа - резидент або інститут спільного інвестування - "1", юридична особа - нерезидент - "2", фізична особа - резидент - "3", фізична особа - нерезидент - "4", торговець цінними паперами - "5")

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний код за ЄДРІСІ інституту спільного інвестування, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: П. І. Б. фізичної особи, найменування юридичної особи, найменування інституту спільного інвестування

Клієнт, в інтересах якого виступає торговець: країна реєстрації6

____________
1 Вимоги до обсягу інформації про клієнтів торговців цінними паперами, яким надано прямий електронний доступ до біржових торгів, встановлено у Положенні про функціонування фондових бірж, затвердженому
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року N 1688, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за N 2082/22394 (зі змінами).

2 Заповнюється відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до Довідника 8 "Види ринку" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється відповідно до Довідника 25 "Технології проведення торгів" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 9 "Види ринку за характером проведення операцій" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

(Положення доповнено додатком 16 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 09.07.2019 р. N 361)

____________

Опрос