Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы Налогового расчета по рентной плате за нефть, природный газ и газовый конденсат, добываемые в Украине

Минфин
Приказ от 17.09.2012 № 1001
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2012

м. Київ

N 1001

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2012 р. за N 1733/22045

Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 21 серпня 2018 року N 707)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1012 "Про затвердження форми Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 82/18820.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Клименко О. В.):

у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні;

доопрацювати програмне забезпечення для приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні, у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр екології та
природних ресурсів України

А. Е. Ставицький

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.09.2012 N 1001

  
  
  
  

Інформація, наведена у:
податковому розрахунку, додатках, доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

  

Керівник або
фізична особа -
підприємець

  
____________
(підпис)

  
________________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або

  

 

серія, номер паспорта3

М. П.

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків

  

 

серія, номер паспорта3

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

___________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки розрахунку
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від "___" ____________ 20__ року

N ____________

"___" ____________ 20__ року

_________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))


____________
1 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданому Податковому розрахунку. Період ідентифікується лише у Податковому розрахунку, що позначений платником як "уточнюючий".

2 Відповідно до абзацу п'ятого пункту 48.3 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу Податковий розрахунок повинен містити повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами.

3 Зазначається платниками - фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 Електронна адреса (електронна пошта) зазначається за бажанням платника.

5 Не зазначається для ділянок надр, що розташовані у межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони.

6 Податкове зобов'язання обчислюється платником без урахування величин рядка(ів) 7 додатка(ів) 1 або рядка(ів) 8 додатка(ів) 2, що позначені платником як "уточнюючий".

7 Вартісні показники Податкового розрахунку (його додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

8 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

9 Кількість рядків для відповідних розрахунків (додатків) за потреби самостійно збільшується платником відповідно до: фактичної кількості видів вуглеводневої сировини на ділянці надр; умов залягання покладів; наявності державного регулювання закупівельних цін та/або кількості податкових періодів, податкові зобов'язання за якими уточнюються.

10 У разі потреби платник податків, керуючись абзацом другим пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, може подати разом з Податковим розрахунком доповнення до такого розрахунку, складене за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною Податкового розрахунку. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


 

Додаток 1
до Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

порядковий N податкового розрахунку

 


Розрахунок N  
податкового зобов'язання з рентної плати за нафту або газовий конденсат

 

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

1.2

що уточнюється:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

2

вид1 видобутої вуглеводневої сировини (сировина):

2.1

нафта

 

2.2

газовий конденсат

 

3

тип1 покладів з яких видобута сировина:

3.1

повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

 

3.2

залягають на глибині понад 5000 метрів

 

рядок

показник

величина

4

коригуючий коефіцієнт

 

5

об'єкт оподаткування2

 

6

ставка3 рентної плати

 

рядок

показник

величина

7

податкове зобов'язання4 за звітний період

(р. 4 х р. 5 х р. 6)

х

 

8

податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок5

(р. 7 додатка 1, що уточнюється)

х

 

8.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 7 > р. 8), то (р. 7 - р. 8)

х

 

8.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 7 < р. 8), то (р. 8 - р. 7)

х

 

9

ставка штрафу6

 

10

сума штрафу

(р. 9 х р. 8.1)

х

 

Інформація, наведена у додатку 1, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

  

Керівник або
фізична особа -
підприємець

  
____________
(підпис)

  
________________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або

  

 

серія, номер паспорта7

М. П.

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або

  

 

серія, номер паспорта7

____________
1 Для кожного виду видобутої вуглеводневої сировини, а також для кожного типу покладів, з яких видобута така сировина, складається окремий розрахунок (додаток).

2 Об'єкт оподаткування - обсяг видобутої вуглеводневої сировини зазначається у визначених законом облікових одиницях з точністю до третього десяткового знака.

3 Зазначається ставка рентної плати, що відповідає типу покладу, зазначеному платником у рядку 3.1 або рядку 3.2 цього розрахунку.

4 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

5 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 7 додатка 1 раніше поданого Податкового розрахунку, що узгоджується у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

6 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданому Податковому розрахунку суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпунктів "а" та "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

7 Див. примітку 3 до Податкового розрахунку.

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


 

Додаток 2
до Податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

порядковий N податкового розрахунку

 


Розрахунок N  
податкового зобов'язання з рентної плати за природний газ або нафтовий (попутний) газ

 

звітний

 

новий звітний

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

1.2

що уточнюється:

місяць

 

 

 

2

0

_

_

року

2

вид1 видобутої вуглеводневої сировини (сировина):

2.1

природний газ

 

2.2

нафтовий (попутний) газ

 

3

тип1 покладів, з яких видобута сировина:

3.1

повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів

 

3.2

залягають на глибині понад 5000 метрів

 

3.3

на ділянках надр (родовищах) в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України

х

 

4

регулювання використання1 сировини:

4.1

видобутої у податковому (звітному) періоді, крім обсягів, що відповідають умові, передбаченій підпунктом 258.1.2 пункту 258.1 статті 258 розділу X Кодексу

х

 

4.2

видобутої у звітному періоді та реалізованої у звітному періоді, коли такий газ був видобутий, згідно з підпунктом 258.1.2 пункту 258.1 статті 258 розділу X Кодексу

х

 

рядок

показник

величина

5

коригуючий коефіцієнт

 

рядок

показник

величина

  

7

ставка рентної плати за сировину, яка:

7.1

відповідає ознакам рядка 4.1 цього розрахунку

 

7.2

відповідає ознакам рядка 4.2 цього розрахунку

 

8

податкове зобов'язання4 за звітний період:

у випадку виконання умови 15

(р. 7.1 х (р. 6. - р. 6.1 - р. 6.3 - р. 6.4.1) х р. 5)

х

 

 

у випадку виконання умови 26

(р. 7.2 х (р. 6.3 + р. 6.4.1))

 

 

9

податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок7

(р. 8 додатка 2, що уточнюється)

х

 

9.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 8 > р. 9) то (р. 8 - р. 9)

х

 

9.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 8 < р. 9) то (р. 9 - р. 8)

х

 

10

ставка штрафу8

 

11

сума штрафу

(р. 10 х р. 9.1)

х

 

Інформація, наведена у додатку 2, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр)

  

Керівник або
фізична особа -
підприємець

  
____________
(підпис)

  
________________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або

  

 

серія, номер паспорта9

М. П.

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або

  

 

серія, номер паспорта9

____________
1 Для кожного виду видобутої вуглеводневої сировини, кожного типу покладів, з яких видобута така сировина, а також у разі підпадання під регулювання використання такої сировини складається окремий розрахунок (додаток).

2 Об'єкт оподаткування - обсяг видобутої вуглеводневої сировини зазначається у визначених законом облікових одиницях з точністю до третього десяткового знака.

3 Загальний обсяг виробничо-технологічних витрат сировини під час її видобування, крім обсягу рециркулюючого газу.

4 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

5 Умова 1 - виконання умови рядка 4.1 цього додатка для всього або частини видобутого у податковому (звітному) періоді газу. При цьому для тієї частини обсягу видобутого газу, для якої виконується умова рядка 4.2 цього додатка, платником складається окремий додаток, податкові зобов'язання у якому обчислюються за формулою умови 2 рядка 8 цього додатка.

6 Умова 2 - виконання умови рядка 4.2 цього додатка для всього або частини видобутого у податковому (звітному) періоді газу. При цьому для тієї частини обсягу видобутого газу, для якої виконується умова рядка 4.1 цього додатка, платником складається окремий додаток, податкові зобов'язання у якому обчислюються за формулою умови 1 рядка 8 цього додатка.

7 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 8 додатка 2 раніше поданого Податкового розрахунку, що узгоджується у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

8 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданому Податковому розрахунку суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпунктів "а" та "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

9 Див. примітку 3 до Податкового розрахунку.

____________

Опрос