Идет загрузка документа (84 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм налоговых расчетов по плате за пользование недрами

Минфин
Форма, Приказ от 17.09.2012 № 1000
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.09.2012

м. Київ

N 1000

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 жовтня 2012 р. за N 1732/22044

Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 17 серпня 2015 року N 719)

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, що додається.

2. Затвердити форму Податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1013 "Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 83/18821.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Державній податковій службі України (Клименко О. В.):

у триденний строк після реєстрації у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю для приймання та автоматизованої обробки Податкових розрахунків з плати за користування надрами;

доопрацювати програмне забезпечення для приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкових розрахунків з плати за користування надрами у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Міністр екології та
природних ресурсів України

Е. А. Ставицький

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.09.2012 N 1000

 

Інформація, наведена у:
податковому розрахунку, додатках, доповненнях, є достовірною.

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -  підприємець 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або
серія, номер паспорта3 

 

  

М. П. 

  

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків

 

 

серія, номер паспорта3

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу
державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності                                                                          "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))
За результатами камеральної перевірки розрахунку
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від "___" ____________ 20__ року                                            N ______

"___" ____________ 20__ року

________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))


____________
1 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку. Період ідентифікується лише у податковому розрахунку, що позначений платником як "уточнюючий".

2 Відповідно до абзацу п'ятого пункту 48.3 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу Податковий розрахунок повинен містити повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами.

3 Зазначається платниками - фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 Електронна адреса (електронна пошта) зазначається за бажанням платника.

5 Не зазначається для ділянок надр, що розташовані у межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони.

6 Податкове зобов'язання обчислюється платником без урахування величин рядка(ів) 7 додатка(ів) 1 або рядка(ів) 8 додатка(ів) 2, що позначені платником як "уточнюючий".

7 Вартісні показники розрахунку (його додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

8 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

9 Кількість рядків для відповідних розрахунків (додатків) за потреби самостійно збільшується платником відповідно до: фактичної кількості видів вуглеводневої сировини на ділянці надр; умов залягання покладів; наявності державного регулювання закупівельних цін та/або кількості податкових періодів, податкові зобов'язання за якими уточнюються.

10 Відповідно до абзацу першого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, якщо платник податків вважає, що форма Податкового розрахунку, визначена центральним контролюючим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам цього Кодексу з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці у Податковому розрахунку.

11 Відповідно до абзацу другого пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, у разі потреби, платник податків може подати разом з Податковим розрахунком доповнення до такого розрахунку, складене за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною Податкового розрахунку. Доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)


Додаток 1
до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

 

порядковий N податкового розрахунку

 


Розрахунок N
податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
(у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)

 

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

 

 

 

2

0

_

_

року

1.2

що уточнюється:

квартал

 

 

 

2

0

_

_

року

2

характер1 запасів корисних копалин,
що ідентифікують об'єкт оподаткування2:

х

 

3

вид1 корисної копалини:

3.1

назва корисної копалини3 _______________________________________________________

3.2

назва корисної копалини4 _______________________________________________________

3.3

назва корисної копалини5 _______________________________________________________

3.4

назва регламентуючого документа6 _______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

рядок

показник

величина

4

коригуючий коефіцієнт7

 

5

об'єкт оподаткування8

якщо (р. 1 додатка 3), то (р. 5.1 + р. 5.2)9;

якщо (р. 2 додатка 3), то (р. 5.1)

х

 

5.1

обсяг видобутих корисних копалин

 

5.2

обсяг втрат видобутих корисних копалин10

 

6

ставка11 плати

 

7

податкове зобов'язання12 за звітний період

(р. 4 х р. 5 х р. 6)

х

 

8

податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок13

(р. 7 додатка 1, що уточнюється)

х

 

8.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 7 > р. 8), то (р. 7 - р. 8)

х

 

8.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 7 < р. 8), то (р. 8 - р. 7)

х

 

9

ставка штрафу14

 

10

сума штрафу

(р. 9 х р. 8.1)

х

 

Інформація, наведена у додатку 1, є достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -  підприємець 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або
серія, номер паспорта15 

 

  

М. П. 

  

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта15

 

 

____________
1 Характер запасів корисних копалин зазначається за рядком додатка 3.

2 Для кожного характеру запасів корисних копалин, що ідентифікують об'єкт оподаткування, а також виду корисних копалин, що зазначаються у рядку 3.1 цього додатка у разі обчислення податкових зобов'язань за обсягом погашених запасів корисних копалин (група рядків 1 додатка 3) або у рядку 3.3 цього додатка у разі обчислення податкових зобов'язань за обсягом видобутих корисних копалин (група рядків 2 додатка 3), складається окремий розрахунок (додаток).

3 Відповідно до спеціального дозволу (далі - дозвіл). У разі зазначення у дозволі декількох видів корисних копалин складається окремий додаток (розрахунок), у якому зазначається один із видів корисних копалин, за яким визначається зобов'язання у такому додатку.

4 Відповідно до визначеної у пункті 263.9 статті 263 розділу XI Кодексу ставки, за якою обчислюються податкові зобов'язання у додатку (розрахунку).

5 Відповідно до регламентуючих документів, що ідентифікують видобуту корисну копалину (мінеральну сировину) в затверджених платником схемах руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях. Зазначаються для додатків, у яких визначаються зобов'язання для видів об'єктів оподаткування групи рядків 2 додатка 3 до Податкового розрахунку.

6 Регламентуючі документи з питань стандартизації зазначаються для додатків, у яких визначаються зобов'язання для видів об'єктів оподаткування групи рядків 2 додатка 3 до Податкового розрахунку.

7 Зазначається затверджений у пункті 263.10 статті 263 розділу XI Кодексу коригуючий коефіцієнт, що за критерієм застосування узгоджується із визначеним платником у рядку 2 видом об'єкта оподаткування. У формулі обчислення податкових зобов'язань у підпункті 263.7.2 пункту 263.7 статті 263 розділу XI Кодексу передбачено застосування лише одного коригуючого коефіцієнта, який самостійно вибирається платником.

8 Обсяг видобутої корисної копалини зазначається у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях з точністю до третього десяткового знака з урахуванням одиниці обліку, що визначена для відповідної ставки плати.

9 Для уточнюючого розрахунку.

10 Визначається платником самостійно з дотриманням вимог актів законодавства з питань гірничого нагляду за раціональним використанням надр для обліку запасів корисних копалин.

11 Зазначається затверджена у пункті 263.9 статті 263 розділу XI Кодексу ставка плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у рядку 3.2 цього розрахунку.

12 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

13 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 7 додатка 1 раніше поданого Податкового розрахунку, що узгоджується, у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

14 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданому Податковому розрахунку суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпунктів "а" та "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

15 Див. примітку 3 до Податкового розрахунку.

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


Додаток 2
до Податкового розрахунку
з плати за користування надрами для видобування корисних копалин

 

порядковий N податкового розрахунку

 


Розрахунок N
податкового зобов'язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин
(у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки у відносних показниках)

 

звітний

 

новий звітний

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

 

 

 

2

0

_

_

року

1.2

що уточнюється:

квартал

 

 

 

2

0

_

_

року

2

характер1 запасів корисних копалин,
що ідентифікують об'єкт оподаткування2:

х

 

рядок

показник

величина

4

коригуючий коефіцієнт7

 

5

об'єкт оподаткування8

 

6

 

вартість одиниці видобутої корисної копалини

р. 6.1, якщо (р. 6.3 < р. 6.1 > р. 6.2)

р. 6.2, якщо (р. 6.1 < р. 6.2 > р. 6.3)

р. 6.3, якщо (р. 6.1 < р. 6.3 > р. 6.2)

х

 

6.1

вартість одиниці видобутої корисної копалини за

х

 

фактичними цінами реалізації9:

((р. 6.1.1 - р. 6.1.2) / р. 6.1.3)

 

6.1.1

дохід від реалізації

 

6.1.2

витрати, пов'язані з доставкою

 

6.1.3

обсяг (кількість) реалізації10

 

6.2

вартість одиниці видобутої корисної копалини за

розрахунковою вартістю11:

((р. 6.2.1 + р. 6.2.2 + р. 6.2.3 + р. 6.2.4 + р. 6.2.5 +

+ р. 6.2.6) х (1 + р. 4.4 Податкового розрахунку) / р. 5)

х

 

6.2.1

матеріальні витрати

 

6.2.2

витрати з оплати праці

 

6.2.3

витрати з ремонту основних засобів

 

6.2.4

інші витрати

 

6.2.5

нарахована амортизація12:

сума рядків групи 6.2.5 (р. 6.2.5.1 + р. 6.2.5.2 +…)

х

 

6.2.5.1

група 2

 

6.2.5.2

група 3

 

6.2.6

нарахована амортизація витрат, пов'язаних з господарською
діяльністю з видобування корисних копалин13

 

 

6.3
 

 

 
6.3.1

вартість одиниці видобутої корисної копалини за
граничною ставкою:

(р. 6.3.1 / р. 7)

гранична ставка (але не менше ніж гривень за одиницю видобутих корисних копалин (колонка 5 таблиці підпункту 263.9.1 пункту 263.9 статті 263 розділу XI Кодексу))

х

 

 

7

ставка14 плати

 

8

податкове зобов'язання15 за звітний період

(р. 4 х р. 5 х р. 6 х р. 7)

х

 

9

податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок16

(р. 8 додатка 2, що уточнюється)

х

 

9.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 8 > р. 9), то (р. 8 - р. 9)

х

 

9.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 8 < р. 9), то (р. 9 - р. 8)

х

 

10

ставка штрафу17

 

11

сума штрафу

(р. 10 х р. 9.1)

х

 

Інформація, наведена у додатку 2, є достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -  підприємець 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або
серія, номер паспорта18 

 

  

М. П. 

  

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або
серія, номер паспорта18

 

 

____________
1 Характер запасів корисних копалин зазначається за рядком додатка 3.

2 Для кожного характеру запасів корисних копалин, що ідентифікують об'єкт оподаткування, а також виду корисних копалин, що зазначаються у рядку 3.3 цього додатка у разі обчислення податкових зобов'язань за обсягом видобутих корисних копалин (група рядків 2 додатка 3), складається окремий розрахунок (додаток).

3 Відповідно до спеціального дозволу. У разі зазначення у дозволі декількох видів корисних копалин складається окремий додаток (розрахунок), у якому зазначається один із видів корисних копалин, за яким визначається зобов'язання у такому додатку.

4 Відповідно до визначеної у пункті 263.9 статті 263 розділу XI Кодексу ставки, за якою обчислюються зобов'язання у додатку (розрахунку).

5 Відповідно до регламентуючих документів з питань стандартизації, що визначають порядок ідентифікації видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у затверджених платником схемах руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях.

6 Регламентуючі документи з питань стандартизації, що ідентифікують видобуту корисну копалину (мінеральну сировину) у затверджених платником схемах руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях.

7 Зазначається затверджений у пункті 263.10 статті 263 розділу XI Кодексу коригуючий коефіцієнт, що за критерієм застосування узгоджується з визначеним платником у рядку 2 видом об'єкта оподаткування. У формулі обчислення податкових зобов'язань у підпункті 263.7.1 пункту 263.7 статті 263 розділу XI Кодексу передбачено застосування лише одного коригуючого коефіцієнта, який самостійно вибирається платником.

8 Об'єкт оподаткування - обсяг видобутої корисної копалини зазначається у визначених відповідним регламентуючим документом облікових одиницях з точністю до третього десяткового знака з урахуванням одиниці обліку, що визначена для відповідної ставки плати.

9 Визначається відповідно до підпунктів 263.6.2 - 263.6.4 пункту 263.6 статті 263 розділу XI Кодексу.

10 Зазначається обсяг (кількість) корисної копалини, що за матеріалами бухгалтерського обліку реалізована у звітному податковому періоді (або у періоді, що уточнюється).

11 Визначається відповідно до підпунктів 263.6.5 - 263.6.10 пункту 263.6 статті 263 розділу XI Кодексу.

12 Кількість рядків групи 6.2.5 визначається платником відповідно до підпункту "а" підпункту 263.6.5 пункту 263.6 статті 263 розділу XI Кодексу залежно від кількості пов'язаних технічно та технологічно з господарською діяльністю з видобуванням відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) груп основних засобів та інших необоротних активів, а також нематеріальних активів, що визначені у статті 145 розділу III Кодексу.

13 Визначається згідно з нормами статті 148 розділу III Кодексу.

14 Зазначається затверджена Кодексом ставка плати для виду корисної копалини, зазначеного платником у рядку 3.2 цього розрахунку.

15 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

16 Сума податкового зобов'язання, зазначена у рядку 8 додатка 2 раніше поданого податкового розрахунку, що узгоджується у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

17 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданому Податковому розрахунку суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпунктів "а" та "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

18 Див. примітку 3 до Податкового розрахунку.

 

Перелік
категорій запасів корисних копалин ділянок надр, що визначають об'єкт оподаткування платою за користування надрами для видобування корисних копалин

рядок

категорія запасів корисних копалин1:

1

погашені запаси корисних копалин,
у тому числі:

1.1

балансові запаси,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.1.1

для обчислення податкових зобов'язань, з яких не застосовується
коригуючий коефіцієнт2

1.1.2

техногенних родовищ

1.1.3

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником за власні
кошти

1.2

дотаційні запаси,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.2.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником
за власні кошти

1.2.2

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 1.2.1

1.3

позабалансові запаси,
у тому числі які віднесено до цієї категорії:

1.3.1

не раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов'язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.3.1.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане
платником за власні кошти

1.3.1.2

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 1.3.1.1

1.3.2

раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов'язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

1.3.2.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане
платником за власні кошти

1.3.2.2

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 1.3.2.1

рядок

категорія запасів корисних копалин:

2

видобуті корисні копалини,
у тому числі із:

2.1

балансових запасів,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.1.1

для обчислення податкових зобов'язань, з яких не застосовується
коригуючий коефіцієнт2

2.1.2

техногенних родовищ

2.1.3

вуглекислих мінеральних підземних вод (гідрокарбонатних) із
свердловин, що не обладнані стаціонарними газовідділювачами

2.1.4

ділянки надр, затверджених державною експертизою на
підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником
за власні кошти

2.1.5

піщано-гравійної сировини

2.2

дотаційних запасів,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.2.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на
підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником
за власні кошти

2.2.2

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 2.2.1

2.3

позабалансових запасів,
у тому числі які віднесено до цієї категорії:

2.3.1

не раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов'язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.3.1.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на
підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане
платником за власні кошти

2.3.1.2

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 2.3.1.1

2.3.2

раніше ніж за 10 (десять) років до виникнення
податкових зобов'язань,
у тому числі із запасів (ресурсів) корисних копалин:

2.3.2.1

ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі
звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником за
власні кошти

2.3.2.2

ділянки надр, іншої, ніж визначені у рядку 2.3.2.1

____________
1 Категорія запасів корисних копалин, які "погашаються" під час провадження платником господарської діяльності з видобування корисних копалин, або категорія запасів корисних копалин, з яких видобуваються відповідні види корисних копалин (мінеральної сировини). Номер рядка кожної відповідної категорії запасів корисних копалин, за якою обчислюється податкове зобов'язання, зазначається у рядку 2 додатка 1 або у рядку 2 додатка 2.

2 Величини коригуючих коефіцієнтів визначені у пункті 263.10 статті 263 розділу XI Податкового кодексу України.

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної податкової служби)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.09.2012 N 1000

Інформація, наведена у:
Податковому розрахунку, додатках, доповненнях, є достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -  підприємець 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

  

Реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або
серія, номер паспорта3 

 

  

М. П. 

  

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків
серія, номер паспорта3

 

 

Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами органу
державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної
бази податкової звітності                                                                          "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))
За результатами камеральної перевірки розрахунку
(потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено.

Складено акт від "___" ____________ 20__ року                                            N ______

"___" ____________ 20__ року

________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби
(підпис, прізвище, ініціали))


____________
1 Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання, у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданому податковому розрахунку. Період ідентифікується лише у податковому розрахунку, що позначений платником як "уточнюючий".

2 Відповідно до абзацу п'ятого пункту 48.3 статті 48 глави 2 розділу II Кодексу Податковий розрахунок повинен містити повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами.

3 Зазначається платниками - фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

4 Електронна адреса (електронна пошта) зазначається за бажанням платника.

5 Не зазначається для ділянок надр, що розташовані у межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони.

6 Податкове зобов'язання обчислюється платником без урахування величин рядка(ів) 5 додатка(ів), що позначений(і) платником як "уточнюючий".

7 Вартісні показники розрахунку (його додатків) зазначаються в гривнях з копійками.

8 Пеня обчислюється платником з дотриманням норм підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

9 Кількість рядків для відповідних розрахунків (додатків) за потреби самостійно збільшується платником відповідно до: фактичної кількості видів вуглеводневої сировини на ділянці надр; умов залягання покладів; наявності державного регулювання закупівельних цін та/або кількості податкових періодів, податкові зобов'язання за якими уточнюються.

10 У разі потреби платник податків, керуючись абзацом другим пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу, може подати разом з Податковим розрахунком доповнення до такого розрахунку, складене за довільною формою, що вважатиметься невід'ємною частиною Податкового розрахунку. Доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 
Відмітка про одержання
(штамп органу державної
податкової служби)


Додаток
до Податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

порядковий N податкового розрахунку за рік

 


Розрахунок N
податкового зобов'язання з плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин

 

звітний

 

звітний новий

 

уточнюючий

1

податковий період:

1.1

звітний:

квартал

 

 

 

2

0

_

_

року

1.2

що уточнюється:

квартал

 

 

 

2

0

_

_

року

рядок

показник

величина

3

об'єкт оподаткування2

 

5

податкове зобов'язання4 за звітний період

(р. 3 х р. 4 / 4)

х

 

6

податкове зобов'язання за результатами виправлення помилок5

(р. 5 додатка, що уточнюється)

х

 

6.1

зобов'язання, що збільшується:

якщо (р. 5 > р. 6), то (р. 5 - р. 6)

х

 

6.2

зобов'язання, що зменшується:

якщо (р. 5 < р. 6), то (р. 6 - р. 5)

х

 

7

ставка штрафу6

 

8

сума штрафу

(р. 7 х р. 6.1)

х

 

Інформація, наведена у додатку, є достовірною. 

Дата заповнення розрахунку (дд.мм.рррр) 

  

Керівник або
фізична особа -  підприємець 

____________
(підпис) 

_______________________
(ініціали та прізвище) 

  

реєстраційний номер облікової картки 

  

платника податків або
серія, номер паспорта7 

 

  

М. П. 

  

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

 

реєстраційний номер облікової картки

 

платника податків або

 

 

серія, номер паспорта7

____________
1 Для кожного виду користування надрами складається окремий розрахунок (додаток).

2 Використаний підземний простір як об'єкт оподаткування визначається в:
тисячах кубічних метрів для виду користування надрами, зазначеного в рядку 2.1;
кубічних метрів для виду користування надрами, зазначеного в рядку 2.2;
квадратних метрів для видів користування надрами, зазначених в рядках 2.3 - 2.6.

3 Зазначається затверджена у пункті 264.4 статті 264 розділу XI Кодексу ставка плати для відповідного виду користування надрами, визначеного у рядку 2 цього додатка.

4 У розрахунках, які позначені платником як "звітний" або "звітний новий", зазначається сума податкового зобов'язання звітного періоду. У розрахунках, які позначені платником як "уточнюючий", зазначається сума податкового зобов'язання, що відповідає сумі уточненого (самостійно узгодженого) платником податкового зобов'язання за податковий період, у раніше поданому розрахунку, за який платником самостійно виявлена помилка.

5 Сума податкового зобов'язання, що зазначена у рядку 5 додатка до раніше поданого Податкового розрахунку, що узгоджується у зв'язку із самостійним виявленням помилки.

6 Розмір штрафної санкції (десятковим дробом), що застосовується у разі заниження у раніше поданому Податковому розрахунку суми податкових зобов'язань, що самостійно узгоджується платником у зв'язку із самостійним виявленням помилки у такому додатку (розрахунку), визначається згідно з нормами підпунктів "а" та "б" абзацу третього пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

7 Див. примітку 3 до Податкового розрахунку.

____________

Опрос