Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики определения стоимости метрологических работ и услуг

Министерство экономического развития и торговли Украины
Методика, Приказ от 15.06.2012 № 706
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.06.2012

м. Київ

N 706

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2012 р. за N 1696/22008

Про затвердження Методики визначення вартості метрологічних робіт і послуг

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 грудня 2013 року N 1491

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 липня 2017 року N 1001)

Відповідно до підпункту 93.2 пункту 93 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, та з метою запровадження єдиного підходу до визначення вартості метрологічних робіт і послуг

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику визначення вартості метрологічних робіт і послуг, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 04 травня 2005 року N 109 "Про затвердження Методики визначення вартості метрологічних робіт", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 липня 2005 року за N 785/11065.

3. Департаменту технічного регулювання забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника апарату Павленка В. П.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко

 

МЕТОДИКА
визначення вартості метрологічних робіт і послуг

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика поширюється на уповноважені та атестовані відповідно до статей 23 і 24 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон) наукові метрологічні центри та метрологічні центри (далі - підприємства-виконавці), що належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

1.2. Розмір плати за метрологічні роботи і послуги, які належать до платних адміністративних послуг, а саме: проведення метрологічної експертизи документації, пов'язаної з видачею свідоцтва про уповноваження (атестацію) на проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки, свідоцтва про уповноваження (атестацію) на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, свідоцтва про уповноваження (атестацію) на проведення атестації методик виконання вимірювань, свідоцтва про визнання затвердження типу засобів вимірювальної техніки, визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1111 "Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі, підприємствами та організаціями, що належать до сфери його управління, і розміру плати за їх надання".

1.3. Ця Методика встановлює порядок формування вартості метрологічних робіт і послуг, пов'язаних із здійсненням на госпрозрахункових засадах усіх видів державного метрологічного контролю, визначених частиною першою статті 21 Закону, а також послуг, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону (крім зазначених у пункті 1.2 цього розділу), а саме:

державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження їх типів;

державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

повірка засобів вимірювальної техніки;

калібрування засобів вимірювальної техніки;

метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

метрологічна експертиза документації (технічних завдань, нормативних документів, конструкторської, проектної та технологічної документації);

атестація методик виконання вимірювань;

ремонт засобів вимірювальної техніки;

інші метрологічні послуги відповідно до Закону.

1.4. Вартість метрологічних робіт і послуг визначається без урахування податку на додану вартість, що нараховується згідно із законодавством.

II. Порядок формування вартості метрологічних робіт і послуг

2.1. Вартість метрологічних робіт і послуг розраховується підприємством-виконавцем на підставі норм часу на їх виконання та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу - одного людино-дня (людино-години) за формулою

Вмр = Нч х Воч,

де Вмр - вартість метрологічних робіт і послуг, гривень;

Нч - норма часу на виконання метрологічних робіт і послуг, людино-днів (людино-годин);

Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-день (людино-годину).

2.2. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу визначається відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку та документів підприємства з питань його облікової політики, які розробляються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

2.3. Базою для формування вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу є фактичні витрати за даними бухгалтерської звітності за попередній рік з економічним обґрунтуванням на плановий рік. Виняток становить основна заробітна плата, яка враховується в калькуляційну одиницю часу метрологічних робіт і послуг за даними штатного розпису на дату розрахунку.

На новоутворених підприємствах базою для формування вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу є планові фінансові показники.

2.4. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу на виконання метрологічних робіт і послуг обчислюється, ураховуючи повну собівартість та прибуток, за формулою:

Воч = (Сп + Пр) / Фрч,

де Воч - вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу, гривень за один людино-день (людино-годину);

Сп - повна собівартість, гривень;

Пр - прибуток, гривень;

Фрч - фонд робочого часу основних виконавців метрологічних робіт (послуг), людино-днів (людино-годин).

2.5. Повна собівартість розрахункової калькуляційної одиниці часу включає виробничу собівартість, адміністративні витрати та витрати на збут.

2.6. Розподіл загальновиробничих, адміністративних витрат та витрат на збут здійснюється пропорційно основній заробітній платі основних виконавців метрологічних робіт і послуг.

2.7. Витрати, що не враховані у вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу та пов'язані з виконанням конкретних метрологічних робіт і послуг (придбання специфічних матеріалів, комплектуючих виробів, послуги співвиконавців, транспортні та митні платежі тощо), зараховуються додатково до вартості метрологічних робіт і послуг за погодженням із замовником.

Компенсація вимушеного простою з вини замовника, витраченого часу на проїзд спеціалістів підприємства-виконавця до місця проведення робіт і послуг та назад, організацію робочого місця розраховується виходячи з витрат часу та вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу без урахування амортизаційних відрахувань на основні засоби.

2.8. При визначенні вартості метрологічних робіт і послуг, які проводяться без використання обладнання підприємства-виконавця, від вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу віднімаються сума амортизації основних засобів, а також вартість комунальних послуг та енергоносіїв (тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергія) для приміщень виробничого призначення.

(пункт 2.8 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 16.12.2013 р. N 1491)

2.9. Вартість розрахункової калькуляційної одиниці часу метрологічних робіт і послуг переглядається в разі відповідних змін до законодавства та/або зміни суми витрат, що суттєво впливають на її вартість (зростання мінімальної заробітної плати, тарифів на оплату енергоносіїв, цін на матеріали та сировину тощо).

2.10. Перегляд вартості розрахункової калькуляційної одиниці часу здійснюється не частіше одного разу на рік, як правило, до 1 жовтня, але не пізніше 1 грудня поточного року.

2.11. Номенклатура та склад статей калькуляції вартості одиниці часу - одного людино-дня (людино-години) виконавців метрологічних робіт і послуг установлюються підприємствами-виконавцями за формою згідно з додатком до цієї Методики.

2.12. Повірка багатофункціональних і багатодіапазонних засобів вимірювальної техніки на вимогу замовника може здійснюватися не в повному обсязі, передбаченому методикою повірки, а за однією або декількома функціями чи діапазонами вимірювань. У цьому разі вартість повірки визначається за погодженням із замовником, ураховуючи фактичні витрати.

2.13. Підприємства-виконавці формують збірники норм часу та вартості метрологічних робіт і послуг у встановленому законодавством порядку. Збірники затверджуються керівником підприємства-виконавця.

2.14. Відповідальними за обґрунтованість визначення вартості метрологічних робіт і послуг є керівники підприємств-виконавців.

 

Заступник директора департаменту
технічного регулювання - начальник
управління з питань стандартизації
та оцінки відповідності

С. В. Алексеєв

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник
__________________________________
      (найменування підприємства-виконавця)

____________
         (підпис)

__________________
     (ініціали та прізвище)

М. П.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
вартості одного людино-дня (людино-години) виконавців метрологічних робіт і послуг

Назва статей калькуляції

Сума, гривень

1. Основна та додаткова заробітна плата, у тому числі основна заробітна плата

 

2. Відрахування на соціальні заходи

 

3. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

 

4. Інші прямі витрати

 

5. Загальновиробничі витрати

 

6. Додаткові витрати*

 

7. Виробнича собівартість

 

8. Адміністративні витрати

 

9. Витрати на збут

 

10. Повна собівартість

 

11. Прибуток

 

12. Вартість без податку на додану вартість

 

13. Податок на додану вартість

 

14. Відпускна ціна з податком на додану вартість

 

____________
* Додаткові витрати, пов'язані з виконанням конкретних робіт і послуг (згідно з пунктом 2.7 розділу II Методики визначення вартості метрологічних робіт і послуг, затвердженої наказом Мінекономрозвитку України від 15 червня 2012 року N 706).

Начальник планово-економічного відділу ____________
                                                                                                       (підпис)

_______________________
            (ініціали та прізвище)

 

Опрос