Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об электронных образовательных ресурсах

Министерство образования и науки; молодежи и спорта Украины
Положение, Приказ от 01.10.2012 № 1060
редакция действует с 19.07.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012

м. Київ

N 1060

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2012 р. за N 1695/22007

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства освіти і науки України
 від 1 вересня 2016 року N 1061
,
від 22 грудня 2017 року N 1662
,
від 29 травня 2019 року N 749

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту" та на виконання підпункту 48.1 пункту 48 розділу IV Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 494, з метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про електронні освітні ресурси, що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

 

Віце-президент НАПН України

А. М. Гуржій

 

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні освітні ресурси

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР), їх основні види, вимоги до них, порядок розроблення та впровадження.

2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійну (професійно-технічну) освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", "Про авторське право і суміжні права", національних стандартів України ДСТУ 3017:2015 "Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять", ДСТУ 7157:2010 "Інформація та документація. Електронні видання. Основні види та вихідні відомості", ДСТУ 2481-94 "Системи оброблення інформації. Інтелектуальні інформаційні технології. Терміни та визначення", стандартів освіти з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи освіти.

3. Під ЕОР розуміють засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому процесі.

Вимоги до електронного підручника визначаються Положенням про електронний підручник, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2018 року N 440, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за N 621/32073.

Вимоги до дистанційних курсів визначаються Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року N 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за N 703/23235.

4. Метою створення ЕОР є забезпечення модернізації освітнього процесу, змістове наповнення освітнього простору, надання рівного доступу учасникам освітнього процесу незалежно від місця їх проживання та форми навчання відповідно до якісних навчальних і методичних матеріалів, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

5. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

електронна версія друкованого видання - електронне видання, що відтворює друковане видання, зберігаючи розміщення на сторінці тексту ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

електронна хрестоматія - електронне навчальне видання, що містить літературно-художні, історичні, музичні та інші твори чи уривки з них, які є об'єктом вивчення у навчальному предметі, дисципліні;

електронне видання - документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості, містить інформацію у форматі електронних даних чи програм (або їх комбінації), для використовування якої потрібні цифрові пристрої;

електронний довідник - електронне довідкове видання прикладного характеру, побудоване в систематичному порядку, призначене для швидкого пошуку певних відомостей;

електронний лабораторний практикум - електронне практичне видання, що містить завдання практичного змісту, моделі природних та/або штучних об'єктів, процесів і явищ із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації;

електронний навчальний посібник - електронне навчальне видання, що доповнює або частково (повністю) замінює підручник;

електронний освітній ігровий ресурс (далі - ЕОІР) - різновид ЕОР, що поєднує пізнавальну та розвивальну функції, містить цілісний теоретичний матеріал і компетентнісні завдання з навчального предмета, подані в ігровій формі;

електронний підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом навчального матеріалу, що відповідає освітній програмі, містить цифрові об'єкти різних форматів та забезпечує інтерактивну взаємодію;

електронний практикум - електронне навчальне видання, що містить сукупність практичних завдань та/або вправ із певного навчального предмета, дисципліни, які сприяють формуванню компетентностей та містять інтерактивні елементи;

електронний робочий зошит - електронне практичне видання, що містить дидактичний матеріал і сприяє самостійній роботі учня під час освоєння навчального предмета;

електронний словник - електронне довідкове видання, що містить упорядкований перелік мовних одиниць (слів, словосполучень, термінів, фразеологізмів тощо) з відомостями про їх значення, вживання, будову, походження тощо;

електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (статичні та динамічні двовимірні та тривимірні моделі, мапи, креслення, схеми, репродукції, інші допоміжні ілюстративні матеріали, відео- й аудіозаписи тощо), що можуть використовуватись як допоміжні в освітньому процесі;

електронні методичні рекомендації - електронне практичне видання з певної теми, розділу або питання навчального предмета, дисципліни, курсу, роду практичної діяльності з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, а також заходів.

II. Види ЕОР

1. За функціональною ознакою ЕОР в освітньому процесі поділяють на:

електронні навчальні видання (електронна версія (копія, аналог) друкованого підручника, електронний підручник, електронний практикум, електронна хрестоматія, електронний курс лекцій, електронний навчальний посібник, ЕОІР тощо);

електронні довідкові видання (електронний довідник, електронна енциклопедія, електронний словник тощо);

електронні практичні видання (збірник віртуальних лабораторних робіт, електронні методичні рекомендації, електронний робочий зошит тощо).

2. За наявністю друкованої версії ЕОР поділяють на:

електронні версії (копії, аналоги) друкованих видань;

самостійні електронні видання або матеріали, що не мають друкованих аналогів.

3. Організаційно-допоміжні ЕОР, які можуть входити до складу основних ЕОР або публікуватися самостійно:

аудіовізуальний твір;

електронний довідник;

електронний словник;

електронні методичні рекомендації;

електронні тести;

електронні дидактичні демонстраційні матеріали тощо.

III. Загальні вимоги до ЕОР

1. Загальні вимоги до ЕОР:

функціональність;

безпечність;

надійність функціонування;

зручність використання для користувача;

крос-платформність;

відповідність засадам реалізації принципів державної політики цифрового розвитку;

відповідність законодавству України щодо захисту авторських прав;

відповідність міжнародним стандартам (Experience API тощо).

2. Електронний навчальний посібник може містити:

теоретичний матеріал з його систематизованим викладенням, що відповідає навчальній програмі;

контрольні запитання до кожної теми;

практико-орієнтовані компетентнісні завдання різних рівнів складності;

тестові завдання;

словник;

список основної та додаткової літератури тощо.

3. ЕОІР може містити:

теоретичну та практичну частини, що відповідають навчальній програмі;

практико-орієнтовані компетентнісні завдання різних рівнів складності, подані в ігровій формі;

інтерактивні елементи;

тестові завдання тощо.

IV. Поширення та використання ЕОР

1. ЕОР можуть створюватися і використовуватися в одному закладі освіти відповідно до законодавства. Педагогічна доцільність застосування у такому разі забезпечується директором (керівником) закладу освіти.

2. ЕОР, яким надано гриф, можуть розміщуватися на спеціальному інформаційному ресурсі. При цьому ЕОР має супроводжуватися:

методичними рекомендаціями щодо його використання в освітньому процесі педагогічними працівниками;

настановою користувача;

інструкцією з інсталяції (за потреби).

3. Змістова частина ЕОР не потребує обов'язкового дублювання у паперовому вигляді.

4. Зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, або шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях, або на інших локальних і мережевих інформаційних ресурсах.

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. О. Осмоловський

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства освіти і науки України від 01.09.2016 р. N 1061
,
від 22.12.2017 р. N 1662
,
у редакції наказу Міністерства освіти
 і науки України від 29.05.2019 р. N 749)

Опрос