Идет загрузка документа (115 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке составления административных данных хранителями ценных бумаг и представления соответствующих документов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 11.09.2012 № 1221
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.09.2012

м. Київ

N 1221

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2012 р. за N 1666/21978

Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 18 грудня 2012 року N 1810
,
 від 19 березня 2013 року N 364

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 червня 2014 року N 812)

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 січня 2006 року N 4 "Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2006 року за N 378/12252;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N 1003 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2006 року за N 1189/13063;

рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 серпня 2011 року N 1096 "Про затвердження Змін до Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і затвердження Порядку заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2011 року за N 1500/20238.

3. Адміністративні дані зберігача цінних паперів за 2012 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

(рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2012 р. N 1810,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8)

4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143, є обов'язковою для використання зберігачами цінних паперів при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних.

5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, терміни та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних (далі - Дані) зберігачів цінних паперів (далі - Зберігач).

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

власник іпотечних цінних паперів - особа, на рахунку у цінних паперах (рахунках у цінних паперах, відкритих у рамках програмних модулів для взаємодії з системами депозитарного обліку різних депозитаріїв) якої у Зберігача обліковуються іпотечні цінні папери;

власник пакета акцій - особа, на рахунку у цінних паперах (рахунках у цінних паперах, відкритих у рамках програмних модулів для взаємодії з системами депозитарного обліку різних депозитаріїв) якої у Зберігача обліковуються акції певного емітента у кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу цього емітента;

дата виникнення нерегулярних Даних - дата виникнення подій, визначених у пункті 3 розділу III цього Положення;

нерегулярні Дані - Дані, що містять інформацію про власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів.

4. Дані Зберігачів подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.

5. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою на одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1 - 10 до цього Положення.

7. Дані Зберігачів складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Зберігач зобов'язаний подати Дані, визначені цим Положенням, у паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, скріплені відбитком печатки Зберігача та підписом уповноваженої особи Зберігача.

(абзац другий пункту 8 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.03.2013 р. N 364)

9. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

10. У разі наявності у довідці інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності, Зберігач наводить її у примітках до цієї довідки.

11. Порядок та періодичність розрахунку пруденційних нормативів, а також перелік професійних учасників фондового ринку, які здійснюють їх розрахунок, визначаються Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15 січня 2013 року N 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2013 року за N 216/22748.

(розділ I доповнено пунктом 11 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 364)

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

(пункт 1 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.03.2013 р. N 364,
у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий
 вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

щоквартальні;

нерегулярні.

2. Щоденні Дані Зберігача складаються з довідки про облікові операції, проведені Зберігачем (додаток 1 до цього Положення).

Щоденні Дані про облікові операції, проведені Зберігачем, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня Зберігача, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери.

3. Щомісячні Дані Зберігача складаються з довідки про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану (додаток 11 до цього Положення).

(розділ II доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 364,
у зв'язку з цим пункти 3 та 4 вважати відповідно пунктами 4 та 5)

4. Щоквартальні Дані Зберігача складаються з:

4.1. Титульного аркуша (додаток 2 до цього Положення).

4.2. Довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються Зберігачем (додаток 3 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

4.3. Довідки про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів (додаток 4 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

4.4. Довідки про адміністративні операції, проведені Зберігачем (додаток 5 до цього Положення). Довідка подається про адміністративні операції, проведені Зберігачем протягом звітного кварталу.

4.5. Довідки про перелік пенсійних фондів, які обслуговує Зберігач (додаток 6 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

4.6. Довідки про облікові операції, проведені Зберігачем (додаток 7 до цього Положення). Довідка подається про облікові операції, проведені Зберігачем протягом звітного кварталу.

5. Нерегулярні Дані Зберігача складаються з:

5.1. Довідки про власників пакетів акцій (додаток 8 до цього Положення);

5.2. Довідки про власників іпотечних цінних паперів (додаток 9 до цього Положення).

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Зберігач подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше 17-ї години дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітним місяцем;

(пункт 1 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 19.03.2013 р. N 364,
у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий
вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим)

щоквартальні - не пізніше 15-го включно числа місяця, наступного за звітним кварталом;

нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення.

2. Щоденні Дані про облікові операції, проведені Зберігачем, не подаються за операційний день, протягом якого Зберігач не здійснював облікових операцій.

3. Нерегулярні Дані Зберігача подаються за фактом їх виникнення.

3.1. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

зарахування акцій на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента);

збільшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента;

зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;

зарахування акцій на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), за наслідками операцій емітента;

збільшення кількості акцій на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості акцій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій за наслідками операцій емітента;

блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) за ініціативи третьої сторони;

розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), за ініціативи третьої сторони;

списання акцій на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій, за ініціативи третьої сторони.

3.2. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

зарахування іпотечних цінних паперів на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунок, на якому не обліковувалися іпотечні цінні папери, зараховується один або більше іпотечних цінних паперів;

збільшення кількості іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів;

зменшення кількості іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, при якому залишок іпотечних цінних паперів на рахунку не стає нульовим;

зменшення кількості іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунку не залишається іпотечних цінних паперів;

погашення іпотечних цінних паперів;

блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) за ініціативи третьої сторони;

розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), за ініціативи третьої сторони;

списання іпотечних цінних паперів з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів за ініціативи третьої сторони.

4. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, Дані подаються Зберігачем до Комісії станом на час закриття операційного дня.

5. Зберігач у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, має усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою про виправлення Даних Зберігача (додаток 10 до цього Положення), в якій зазначаються причини виникнення невідповідності.

6. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

7. Строк подання Даних Зберігачем продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів).

Дані Зберігача мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів).

8. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем

Номер за порядком

Дата, на яку подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дані Зберігача: найменування

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Дані емітента: повне найменування

Дані емітента: країна реєстрації1

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Дані про цінні папери: код2

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

Дані про цінні папери: код валюти3

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про власника: вид4

Дані про власника: країна реєстрації5

Кількість цінних паперів, шт.

Номер запису в журналі депозитарних операцій

Обслуговування операції: "1" - за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів; "2" - унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами; "3" - на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі

Тип операції: "1" - зарахування цінних паперів; "2" - списання цінних паперів; "3" - переказ цінних паперів (збільшення кількості цінних паперів на рахунку); "4" - переказ цінних паперів (зменшення кількості цінних паперів на рахунку)

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: вид договору6

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: дата укладання договору (дата вчинення правочину)

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: номер договору (реквізити правочину)

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

Операція за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів: найменування торговця цінними паперами, що діє в інтересах власника

Безумовна операція на підставі: "1" - виконавчих документів; "2" - свідоцтва про право на спадщину; "3" - інші

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: код за ЄДРПОУ організатора торгівлі

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: дата укладання біржового контракту

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: реквізити біржового контракту (біржових контрактів)

Операції на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі: "1" - за одиночними розрахунками, "2" - при розрахунках за результатами клірингу

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюється відповідно до Довідника 15 "Види договорів у діяльності з торгівлі цінними паперами" Системи довідників та класифікаторів.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 364)

 

Титульний аркуш

Квартал, за який подаються Дані

Рік, за який подаються Дані

Дані Зберігача: найменування

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дані Зберігача: організаційно-правова форма1

Дані Зберігача: серія ліцензії (літери)

Дані Зберігача: номер ліцензії (цифри)

Дані Зберігача: дата видачі ліцензії

Місцезнаходження Зберігача: код території2

Місцезнаходження Зберігача: поштовий індекс

Місцезнаходження Зберігача: область

Місцезнаходження Зберігача: район

Місцезнаходження Зберігача: населений пункт

Місцезнаходження Зберігача: вулиця, будинок

Дані Зберігача: телефон із зазначенням коду ММТЗ

Дані Зберігача: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ

Дані Зберігача: електронна пошта

Дані Зберігача: ВЕБ-сторінка

Банківські реквізити Зберігача: найменування банку

Банківські реквізити Зберігача: поточний рахунок

Банківські реквізити Зберігача: код МФО банку

Зареєстрований розмір статутного капіталу Зберігача, тис. грн

Фактично сплачена частка статутного капіталу Зберігача, тис. грн

Відомості про керівництво Зберігача: П. І. Б. керівника

Відомості про керівництво Зберігача: П. І. Б. заступника керівника

Відомості про керівництво Зберігача: П. І. Б. головного бухгалтера/бухгалтера

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Зберігача: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Зберігача: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Зберігача: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Зберігача: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Зберігача: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Зберігача: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Відомості про останню аудиторську перевірку Зберігача: П. І. Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

Відомості про останню аудиторську перевірку Зберігача: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Відомості про останню аудиторську перевірку Зберігача: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Відомості про останню аудиторську перевірку Зберігача: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Відомості про останню аудиторську перевірку Зберігача: дата проведення аудиторської перевірки

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються Зберігачем

Номер за порядком

Квартал, за який подаються Дані

Рік, за який подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

Дані емітента: повне найменування

Дані емітента: країна реєстрації1

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Дані про депозитарій: найменування

Дані про реєстратора: код за ЄДРПОУ

Дані про реєстратора: найменування

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Дані про цінні папери: код2

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

Дані про цінні папери: код валюти3

Загальна кількість рахунків власників цінних паперів, на яких обліковуються цінні папери, шт.

Загальна кількість цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігача, шт.

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - фізичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - фізичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - фізичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - фізичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - юридичні особи - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Депоненти - юридичні особи - резиденти: усього цінних паперів, шт. (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Депоненти - юридичні особи - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб)

Депоненти - банки - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - банки - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - банки - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - інститути спільного інвестування - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - страхові компанії - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - страхові компанії - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - страхові компанії - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - пенсійні фонди - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - торговці цінними паперами - резиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: усього цінних паперів, шт.

Депоненти - юридичні особи - нерезиденти: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): усього цінних паперів, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів грн

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): усього цінних паперів, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): кількість рахунків у цінних паперах, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): усього цінних паперів, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів

Номер за порядком

Квартал, за який подаються Дані

Рік, за який подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Дані про депозитарій: найменування

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

Дані емітента: повне найменування

Дані емітента: країна реєстрації1

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Дані про цінні папери: код2

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів

Дані про цінні папери: код валюти3

Загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про власника: вид4

Дані про власника: країна реєстрації5

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)6

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

Дані про власника: місцезнаходження

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)7

Кількість цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

Частка в статутному капіталі (для акцій), %

Кількість заблокованих цінних паперів (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску цінних паперів), шт.

Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), %

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про адміністративні операції, проведені Зберігачем

Номер за порядком

Квартал, за який подаються Дані

Рік, за який подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Відкрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України)

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Закрито рахунок за період за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - резиденти, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти (за винятком нижченаведених категорій юридичних осіб), шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - інститути спільного інвестування, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - страхові компанії, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - пенсійні фонди, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - банк, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - резиденти - торговці цінними паперами, шт.

Кількість відкритих рахунків депонентам на кінець періоду за договорами з депонентами: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Кількість керуючих рахунком на кінець періоду за договором з депонентом: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Відкрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

 Закрито рахунків за період за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - резиденти, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: фізичні особи - нерезиденти, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - резиденти, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: юридичні особи - нерезиденти, шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України, інший державний орган або орган, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України), шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація), шт.

Кількість відкритих рахунків на кінець періоду за договорами з емітентами при дематеріалізації: держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інша особа або орган, які виконують функції з управління корпоративними правами держави), шт.

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: усього інформаційних операцій, шт.

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит реєстроутримувача, шт.

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено облікових реєстрів на запит депозитарію, шт.

Кількість проведених інформаційних операцій за звітний квартал: складено виписок, шт.

Примітки

(додаток 5 у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 364)

 

Довідка про перелік пенсійних фондів, які обслуговує Зберігач

Номер за порядком

Квартал, за який подаються Дані

Рік, за який подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дані про пенсійний фонд: тип пенсійного фонду1

Дані про пенсійний фонд: код за ЄДРПОУ

Дані про пенсійний фонд: повне найменування

Дані про пенсійний фонд: код фінансової установи

Дані про пенсійний фонд: реєстраційний номер

Дані про пенсійний фонд: дата укладання договору про обслуговування

Дані про пенсійний фонд: номер договору про обслуговування

Дані про компанію з управління активами: код за ЄДРПОУ

Дані про компанію з управління активами: повне найменування

Дані про адміністратора пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ

Дані про адміністратора пенсійного фонду: повне найменування

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що знаходяться в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про облікові операції, проведені Зберігачем

Номер за порядком

Квартал, за який подаються Дані

Рік, за який подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дата операційного дня

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість операцій, шт.

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна кількість цінних паперів, шт.

Обслуговування операції: за розпорядженнями депонентів, керуючих рахунками депонентів, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість операцій, шт.

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна кількість цінних паперів, шт.

Обслуговування операції: унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість операцій, шт.

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна кількість цінних паперів, шт.

Обслуговування операції: на підставі отриманої інформації від депозитарію про укладення договорів на організаторі торгівлі, загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зарахування цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

Зарахування цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

Зарахування цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Списання цінних паперів: загальна кількість цінних паперів, шт.

Списання цінних паперів: загальна кількість операцій, шт.

Списання цінних паперів: загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

Переказ (збільшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість цінних паперів, шт.

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна кількість операцій, шт.

Переказ (зменшення цінних паперів): загальна номінальна вартість цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі на дату реєстрації випуску одного цінного папера, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Примітки

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 364)

 

Довідка про власників пакетів акцій

Номер за порядком

Дата, станом на яку подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дані Зберігача: найменування

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (емітент - нерезидент)

Дані емітента: повне найменування

Дані емітента: країна реєстрації1

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Дані про депозитарій: найменування

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Дані про цінні папери: код2

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера

Дані про цінні папери: код валюти3

Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн

Дані про власника: вид4

Дані про власника: країна реєстрації5

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)6

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

Дані про власника: місцезнаходження

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)7

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

Дата виникнення нерегулярних Даних

Види змін на рахунку в цінних паперах депонента8

Кількість акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску), шт.

Кількість заблокованих акцій випуску (певного випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача (крім цінних паперів, реєстрація випуску яких оформлена тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску, шт.

Частка в статутному капіталі, %

Частка заблокованих цінних паперів в статутному капіталі (для акцій), %

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюються відповідно до Довідника 27 "Види змін на рахунку в цінних паперах депонента у зберігача" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про власників іпотечних цінних паперів1

Номер за порядком

Дата, станом на яку подаються Дані

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дані Зберігача: найменування

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: повне найменування

Дані емітента: країна реєстрації2

Дані про депозитарій: код за ЄДРПОУ

Дані про депозитарій: найменування

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код класифікації фінансових інструментів (код CFI)

Дані про цінні папери: код3

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі

Дані про цінні папери: код валюти4

Загальна номінальна вартість цінних паперів або частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, грн

Дані про власника: вид5

Дані про власника: країна реєстрації6

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)7

Дані про власника: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

Дані про власника: ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів (юридичної особи - нерезидента)

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Дані про власника: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є інститут спільного інвестування, фонд операцій з нерухомістю - не юридична особа, то вказуються повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами такої особи, управителя) або прізвище фізичної особи

Дані про власника: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

Дані про власника: по батькові (фізичної особи)

Дані про власника: місцезнаходження

Дані про власника: код території (заповнюється для юридичних осіб - резидентів)8

Дата відкриття рахунку в цінних паперах

Дата виникнення нерегулярних Даних

Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів9

Кількість іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

Кількість заблокованих іпотечних цінних паперів (окремих траншів у межах випуску), які обліковуються на рахунку в цінних паперах у зберігача, шт.

Примітки

____________
1 При розміщенні іпотечних цінних паперів нерегулярні Дані надаються з дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про підсумки випуску іпотечних цінних паперів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 37 "Види депонентів" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

7 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

8 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

9 Заповнюються відповідно до Довідника 29 "Види змін на рахунку у цінних паперах власника іпотечних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про виправлення Даних Зберігача

Дані Зберігача: код за ЄДРПОУ

Дата заповнення

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

Примітки

 

Довідка про дотримання пруденційних нормативів регулятивного капіталу та фінансового стану

Номер за порядком

Ідентифікаційний код зберігача

Найменування зберігача

Дата, на яку подаються Дані

Дата, на яку здійснено розрахунок пруденційного нормативу (показника)

Розмір регулятивного капіталу, грн.

Розмір капіталу першого рівня, грн.

Розмір капіталу другого рівня, грн.

Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн.

Резервний капітал, грн.

Емісійний дохід, грн.

Нерозподілений прибуток, грн.

Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн.

Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн.

Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн.

Непокриті збитки, грн.

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, якщо ці фінансові інвестиції обліковуються установою за методом участі в капіталі (крім акціонерних товариств), грн.

Вкладення у капітал юридичних осіб у розмірі 25 і більше відсотків їх статутного капіталу, якщо такі вкладення представлені цінними паперами, які не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї фондової біржі, грн.

Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України), крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою та цінних паперів інших фінансових установ, грн.

Гудвіл, грн.

Векселі одержані, грн.

Відстрочені податкові активи, грн.

Інший вкладений капітал, грн.

Дооцінка активів, грн.

Балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів, грн.

Розмір власного капіталу, грн.

Балансова вартість активів, грн.

Розрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (фінансової стійкості)

Розрахункове значення коефіцієнта фінансування (заборгованості)

Примітки

(Положення доповнено додатком 11 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.03.2013 р. N 364)

____________

Опрос