Идет загрузка документа (77 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке составления административных данных относительно осуществления деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг и представлении соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 11.09.2012 № 1220
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

11.09.2012

м. Київ

N 1220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 жовтня 2012 р. за N 1665/21977

Про затвердження Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 18 грудня 2012 року N 1810
,
 від 28 травня 2013 року N 898

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 24 червня 2014 року N 811)

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 червня 2003 року N 290 "Про затвердження Положення про складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 липня 2003 року за N 655/7976 (зі змінами).

3. Адміністративні дані реєстратора власників іменних цінних паперів за 2012 рік подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за формою, у складі, терміни та порядку, що встановлені нормативно-правовими актами, які діяли на звітну дату складання таких даних.

(рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.12.2012 р. N 1810,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 4 - 8)

4. Встановити, що Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143, є обов'язковою для використання реєстроутримувачами власників іменних цінних паперів при складанні та поданні до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних.

5. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

7. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає склад, терміни та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) адміністративних даних (далі - Дані) реєстраторами власників іменних цінних паперів (далі - Реєстратор) та емітентами, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів (далі - Емітент).

2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, у тому числі тих, які мали право відповідно до законодавства на провадження зазначеної професійної діяльності протягом періоду, за який подаються Дані.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

власник пакета акцій - власник цінних паперів, на особовому рахунку якого у системі реєстру власників іменних цінних паперів обліковується інформація про належні йому акції певного емітента у кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу цього емітента;

дата виникнення нерегулярних Даних - дата виникнення події, визначеної пунктом 3 розділу III цього Положення;

нерегулярні Дані - Дані про зміни на особовому рахунку власника пакета акцій та/або номінального утримувача пакета акцій;

номінальний утримувач пакета акцій - депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у системі реєстру власників іменних цінних паперів, ведення якої здійснюють Реєстратор, Емітент, на особовому рахунку якого у системі реєстру власників іменних цінних паперів обліковується інформація про акції певного емітента, що знерухомлені у нього, у кількості, що становить 10 відсотків і більше статутного капіталу цього емітента.

4. Дані Реєстраторів, Емітентів подаються до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних професійними учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії.

5. Нерегулярні Дані, складені за окремою довідкою на одну дату, подаються один раз протягом робочого дня.

6. Дані подаються до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу III цього Положення.

Дані повинні містити всі визначені цим Положенням довідки. Усі довідки Даних мають бути заповнені, містити достовірну та повну інформацію. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до додатків 1 - 8 до цього Положення.

7. Дані Реєстраторів, Емітентів складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).

8. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії Реєстратор, Емітент зобов'язані подати Дані, визначені цим Положенням, у паперовій формі.

У разі якщо паперова форма Даних Реєстратора або Емітента нараховує більше одного аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші пронумеровані, скріплені відбитком печатки відповідно Реєстратора або Емітента та підписом керівника відповідно Реєстратора або Емітента.

9. Дані складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом Комісії нормативно-технічного характеру.

10. Форми фінансової звітності складаються відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

11. У разі наявності у довідці інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності, Реєстратор, Емітент наводять її у примітках до цієї довідки.

II. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щоквартальні;

нерегулярні.

2. Щоденні Дані Реєстратора, Емітента складаються з довідки про зміни на особових рахунках власників іменних цінних паперів (додаток 1 до цього Положення).

Щоденні Дані Реєстратора, Емітента подаються про зміни на особових рахунках власників іменних цінних паперів, пов'язані з набуттям, припиненням права власності на цінні папери, що внесені до системи реєстру власників іменних цінних паперів протягом одного операційного дня.

3. Щоквартальні Дані Реєстратора, Емітента складаються з:

3.1. Титульного аркуша Реєстратора, Емітента (додаток 2 до цього Положення).

3.2. Довідки про укладені Реєстратором договори на ведення реєстру/інформації щодо Емітента (додаток 3 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

3.3. Довідки про перелік власників пакетів акцій та номінальних утримувачів (додаток 4 до цього Положення). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу.

3.4. Довідки про баланс випуску іменних цінних паперів (додаток 5 до цього Положення). Довідка подається за станом на останній день звітного кварталу.

3.5. Довідки про здійснені в системі реєстру операції з іменними цінними паперами (додаток 6 до цього Положення). Довідка подається про здійснені в системі реєстру операції з іменними цінними паперами протягом звітного кварталу.

3.6. Підпункт 3.6 пункту 3 розділу II виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 28.05.2013 р. N 898)

4. Нерегулярні дані Реєстратора, Емітента складаються з довідки про перелік власників пакетів акцій та номінальних утримувачів пакетів акцій (додаток 7 до цього Положення).

III. Строки подання Даних до Комісії

1. Реєстратор, Емітент подають Дані у строки:

щоденні - не пізніше 17-ї години дня, наступного за звітним;

щоквартальні - не пізніше 15-го включно числа місяця, наступного за звітним кварталом;

нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення.

2. Щоденні Дані про зміни на особових рахунках власників іменних цінних паперів не подаються, якщо Реєстратор, Емітент не вносили змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів протягом одного операційного дня.

3. Нерегулярні Дані Реєстратора, Емітента подаються за фактом їх виникнення.

Нерегулярні Дані подаються Реєстратором, Емітентом до Комісії при виникненні змін на особових рахунках власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів унаслідок:

зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок якої він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача, внаслідок якої він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента);

збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, або збільшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, або зменшення на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій на рахунку номінального утримувача зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента;

зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок якої він перестає бути власником пакета акцій, або зміни на особовому рахунку номінального утримувача, внаслідок якої він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій;

зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок якої він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача, внаслідок якої він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), внаслідок формування системи реєстру власників іменних цінних паперів;

зміни на особовому рахунку власника пакета акцій або номінального утримувача пакета акцій (закриття особового рахунку) внаслідок передачі системи реєстру власників іменних цінних паперів до іншого реєстроутримувача або у зв'язку з дематеріалізацією акцій;

зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів, внаслідок якої він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), або зміни на особовому рахунку номінального утримувача, внаслідок якої він стає номінальним утримувачем пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента) за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента;

збільшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента, за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента;

зменшення кількості акцій на особовому рахунку власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, або на особовому рахунку номінального утримувача пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, за наслідками операцій емітента щодо зміни статутного капіталу емітента;

зміни на особовому рахунку власника іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок якої він перестає бути власником пакета акцій, або на особовому рахунку номінального утримувача іменних цінних паперів (зменшення кількості акцій), внаслідок якої він перестає бути номінальним утримувачем пакета акцій.

4. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, Дані подаються Реєстратором, Емітентом до Комісії станом на час закриття операційного дня.

5. Реєстратор, Емітент у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, мають усунути ці невідповідності, повторно подати Дані в обсязі, визначеному у розділі II цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою про виправлення Даних Реєстратора, Емітента (додаток 8 до цього Положення), в якій зазначаються причини виникнення невідповідності.

6. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання Даних вважається перший після нього робочий день.

7. Строк подання Даних Реєстратором, Емітентом продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів).

Дані Реєстратора, Емітента мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів).

8. Державний контроль за дотриманням Реєстратором, Емітентом вимог цього Положення здійснює Комісія.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності

І. Курочкіна

 

Довідка про зміни на особових рахунках власників іменних цінних паперів

Номер за порядком

Дата, на яку складено Дані

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дані Реєстратора/Емітента: найменування

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: повне найменування

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код1

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

Кількість іменних цінних паперів, щодо яких проведено операцію, шт.

Загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Реквізити правочину: дата

Реквізити правочину: номер

Дані про власника: вид2

Дані про власника: країна реєстрації3

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента)4

Дані про власника: "1" - набуття прав власності, "2" - припинення прав власності

Дата внесення змін до системи реєстру

Вид змін на особовому рахунку 5

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюється відповідно до Довідника 31 "Перелік функцій реєстроутримувача" Системи довідників та класифікаторів за кодом показника (01, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20), унаслідок якого відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери.

 

Титульний аркуш Реєстратора, Емітента

Номер за порядком

Рік, за який подаються Дані

Квартал, за який подаються Дані

Дата, станом на яку складено Дані

Дані Реєстратора/Емітента: найменування

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дані Реєстратора/Емітента: ознака юридичної особи. Підприємство - "0", банк - "1"

Дані Реєстратора/Емітента: організаційно-правова форма1

Дані Реєстратора/Емітента: серія ліцензії (літери)

Дані Реєстратора/Емітента: номер ліцензії (цифри)

Дані Реєстратора/Емітента: дата видачі ліцензії

Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: код території 2

Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: поштовий індекс

Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: населений пункт

Місцезнаходження Реєстратора/Емітента: вулиця, будинок, корпус, офіс

Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: телефон із зазначенням коду ММТЗ

Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: факс(и) із зазначенням коду ММТЗ

Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: електронна пошта

Засоби зв'язку Реєстратора/Емітента: ВЕБ-сторінка

Банківські реквізити Реєстратора/Емітента: найменування банку

Банківські реквізити Реєстратора/Емітента: поточний рахунок

Банківські реквізити Реєстратора/Емітента: код МФО банку

Зареєстрований розмір статутного капіталу Реєстратора/Емітента, тис. грн

Фактично сплачена частка статутного капіталу Реєстратора/Емітента, тис. грн

Відомості про керівництво Реєстратора/Емітента: П. І. Б. керівника

Відомості про керівництво Реєстратора/Емітента: П. І. Б. заступника керівника

Відомості про керівництво Реєстратора/Емітента: П. І. Б. головного бухгалтера / бухгалтера

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: дата документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: номер документа про затвердження правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: дата документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу: номер документа про затвердження програми проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: дата документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: номер документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Інформація щодо проведення внутрішнього фінансового моніторингу Реєстратора/Емітента: П. І. Б. працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу

Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: П. І. Б. (найменування) аудитора (аудиторської фірми)

Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми

Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів

Відомості про останню аудиторську перевірку Реєстратора/Емітента: дата проведення аудиторської перевірки

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про укладені Реєстратором договори на ведення реєстру/інформації щодо Емітента

Номер за порядком

Рік, за який подаються Дані

Квартал, за який подаються Дані

Дата, станом на яку складено Дані (Дата засвідчення даних)

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дані про емітента: код за ЄДРПОУ

Дані про емітента: повне найменування

Дані про емітента: організаційно-правова форма1

Дані про емітента: електронна пошта

Дані про емітента: ВЕБ-сторінка

Дані про емітента: зареєстрований розмір статутного капіталу, грн

Дані про місцезнаходження емітента: код території 2

Дані про місцезнаходження емітента: поштовий індекс

Дані про місцезнаходження емітента: населений пункт

Дані про місцезнаходження емітента: вулиця, будинок, корпус, офіс

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код3

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про випуск цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про випуск цінних паперів: кількість цінних паперів у випуску, шт.

Дані про випуск цінних паперів: номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

Дані про випуск цінних паперів: дата реєстрації випуску

Дані про випуск цінних паперів: орган, що зареєстрував випуск

Дані про договір на ведення реєстру: номер договору

Дані про договір на ведення реєстру: дата укладення

Дані про договір на ведення реєстру: термін дії договору

Дата отримання документів та даних системи реєстру

Код за ЄДРПОУ юридичної особи, від якої було отримано документи та дані системи реєстру

Найменування юридичної особи, від якої було отримано документи та дані системи реєстру

Дата формування системи реєстру

Дата припинення дії договору на ведення реєстру (припинення самостійного ведення системи реєстру Емітентом)

Стан реєстру: "1" - закриття, "2" - ведення

Дата закриття реєстру

Орган, що скасував реєстрацію випуску цінних паперів

Дата передачі документів та даних системи реєстру

Код за ЄДРПОУ особи, якій було передано реєстр та документи системи реєстру

Найменування юридичної особи, якій було передано реєстр та документи системи реєстру

Підстава для закриття: "1" - скасування реєстрації випуску цінних паперів, "2" - зупинення обігу цінних паперів, "3" - передача реєстру зберігачу у зв'язку з переведенням випуску у бездокументарну форму існування, "4" - передача системи реєстру іншому реєстроутримувачу, "5" - припинення дії договору на ведення реєстру, "6" - анулювання дії ліцензії, "7" - інше 4.

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

4 Підстава закриття системи реєстру обов'язково заповнюється у рядку "Примітки".

 

Довідка про перелік власників пакетів акцій та номінальних утримувачів

Номер за порядком

Рік, за який подаються Дані

Квартал, за який подаються Дані

Дата, станом на яку складено Дані

Дані Реєстратора/Емітента: найменування

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: повне найменування

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код1

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про власника / номінального утримувача: вид зареєстрованої особи2

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 3

Дані про власника: країна реєстрації4

Дані про власника: код території (юридичної особи - резидента)5

Дані про власника / номінального утримувача: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Дані про власника / номінального утримувача: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є пайовий інвестиційний фонд, фонд операцій з нерухомістю або взаємний фонд інвестиційної компанії, то зазначаються відповідно повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами, управителя або інвестиційного керуючого) або прізвище фізичної особи

Дані про власника / номінального утримувача: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

Дані про власника: по батькові фізичної особи

Дані про власника: місцезнаходження / місце проживання (країна, поштовий індекс, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс тощо)

Дані про власника / номінального утримувача: кількість іменних цінних паперів, шт.

Дані про власника / номінального утримувача: відсоток від загальної кількості цінних паперів у статутному капіталі

Дані про власника / номінального утримувача: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про баланс випуску іменних цінних паперів

Номер за порядком

Рік, за який подаються Дані

Квартал, за який подаються Дані

Дата, станом на яку складено Дані

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: повне найменування

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код1

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про цінні папери: кількість цінних паперів у випуску, шт.

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - резидентами: кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - резидентами: кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - резидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - резидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - нерезидентами: кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - нерезидентами: кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - нерезидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за власниками - фізичними особами - нерезидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за власниками - юридичними особами (крім власника - держава Україна) - резидентами: кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за власниками - юридичними особами (крім власника - держава Україна) - резидентами: кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за власниками - юридичними особами (крім власника - держава Україна) - резидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за власниками - юридичними особами (крім власника - держава Україна) -  резидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за власниками - юридичними особами - нерезидентами: кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за власниками - юридичними особами - нерезидентами: кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за власниками - юридичними особами - нерезидентами: частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за власниками - юридичними особами - нерезидентами: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - Фонд державного майна України або інший державний орган): загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за власником - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - державне господарське об'єднання, державна холдингова компанія, інша державна господарська організація): загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): кількість особових рахунків, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): кількість цінних паперів, шт.

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): частка у статутному капіталі (для акцій)

Депонент - держава Україна (суб'єкт управління корпоративними правами держави - інші особи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності"): загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за номінальними утримувачами - зберігачами цінних паперів: кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за номінальними утримувачами - зберігачами цінних паперів: кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за номінальними утримувачами - зберігачами цінних паперів: частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за номінальними утримувачами - зберігачами цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за номінальними утримувачами - депозитаріями цінних паперів: кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за номінальними утримувачами - депозитаріями цінних паперів: кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за номінальними утримувачами - депозитаріями цінних паперів: частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за номінальними утримувачами - депозитаріями цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Зареєстровано за емітентом: кількість особових рахунків, шт.

Зареєстровано за емітентом: кількість цінних паперів, шт.

Зареєстровано за емітентом: частка у статутному капіталі (для акцій)

Зареєстровано за емітентом: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Баланс випуску іменних цінних паперів: кількість цінних паперів, шт.

Баланс випуску іменних цінних паперів: частка у статутному капіталі (для акцій)

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про здійснені в системі реєстру операції з іменними цінними паперами

Номер за порядком

Рік, за який подаються Дані

Квартал, за який подаються Дані

Дата, станом на яку складено Дані

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дата внесення змін до системи реєстру1

Вид змін на особовому рахунку - формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - формування системи реєстру власників іменних цінних паперів за наслідками розміщення іменних цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за договорами купівлі-продажу (міни) іменних цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за рішенням суду: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками дарування цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками спадкування цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками передачі цінних паперів до статутного капіталу: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності на цінні папери за наслідками приватизації державних підприємств: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення змін до системи реєстру записів про перехід прав власності за інших підстав: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку - унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів: кількість особових рахунків, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів: кількість цінних паперів, задіяних в операціях, шт. 1

Вид змін на особовому рахунку - унесення до системи реєстру записів про викуп емітентом власних цінних паперів: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Примітки

____________
1 Заповнюється за кожен день, коли фактично здійснювались операції у відповідному кварталі.

 

Довідка про перелік власників пакетів акцій та номінальних утримувачів пакетів акцій

Номер за порядком

Дата, станом на яку складено Дані

Дата виникнення нерегулярної інформації

Дані Реєстратора/Емітента: найменування

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: код за ЄДРПОУ

Дані емітента: повне найменування

Дані про цінні папери: міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів

Дані про цінні папери: код1

Дані про цінні папери: номінальна вартість одного цінного папера, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один іпотечний сертифікат участі, премія - для опціонних сертифікатів, грн

Дані про власника / номінального утримувача: види зареєстрованих осіб2

Дані про власника: організаційно-правова форма (юридичної особи - резидента) 3

Дані про власника: країна реєстрації4

Дані про власника: код території (юридичної особи - резидента) 5

Дані про власника / номінального утримувача: код за ЄДРПОУ (юридичної особи - резидента)

Дані про власника: реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи - резидента)

Дані про власника: код за ЄДРІСІ (для інститутів спільного інвестування)

Дані про власника / номінального утримувача: повне найменування юридичної особи (якщо власником пакета акцій є пайовий інвестиційний фонд, фонд операцій з нерухомістю або взаємний фонд інвестиційної компанії, то зазначаються відповідно повне найменування фонду та повне найменування компанії з управління активами, управителя або інвестиційного керуючого) або прізвище фізичної особи

Дані про власника / номінального утримувача: скорочене (за наявності) найменування юридичної особи або ім'я фізичної особи

Дані про власника: по батькові фізичної особи

Дані про власника: місцезнаходження / місце проживання (країна, поштовий індекс, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, офіс тощо)

Дані про власника / номінального утримувача: кількість іменних цінних паперів, шт.

Дані про власника / номінального утримувача: відсоток від загальної кількості акцій

Дані про власника / номінального утримувача: загальна номінальна вартість іменних цінних паперів, загальна частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на іпотечні сертифікати участі, загальна премія - для опціонних сертифікатів, грн

Вид змін на особовому рахунку6

Примітки

____________
1 Заповнюються відповідно до Довідника 7 "Класифікація фінансових інструментів" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 30 "Види зареєстрованих осіб у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюються відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

5 Заповнюються відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

6 Заповнюються відповідно до Довідника 28 "Види змін на особовому рахунку зареєстрованої особи у системі реєстру власників іменних цінних паперів" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про виправлення Даних Реєстратора, Емітента

Дані Реєстратора/Емітента: код за ЄДРПОУ

Дата заповнення

Перелік виправлень та обґрунтування виправлених Даних

Примітки

____________

Опрос