Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора на распределение природного газа

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики
Постановление, Договор от 06.09.2012 № 1164
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

06.09.2012

м. Київ

N 1164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 вересня 2012 р. за N 1654/21966

Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 22 січня 2015 року N 34)

Відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типовий договір на розподіл природного газу, що додається.

2. Суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на розподіл природного газу у двомісячний строк з дати набрання чинності цією постановою.

3. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому законодавством порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

Р. І. Кузьмін

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на розподіл природного газу

N ____________

________________________
(місце укладення)

                                            _________________
                                                               (дата)

_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування суб'єкта господарської діяльності, що здійснює розподіл газу)
що здійснює діяльність на підставі ліцензії __________________________________________ (далі -
Газорозподільне підприємство), в особі __________________________________________________,
                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                     (довіреність або установчі документи Газорозподільного підприємства)

з однієї сторони, та ____________________________________________________ (далі - Замовник),
                                 (найменування, організаційно-правова форма споживача - для юридичної особи або прізвище, ім'я,
                                                                          по батькові - для фізичної особи - підприємця)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________, з другої сторони
                                                                  (довіреність або установчі документи Замовника)

(далі - Сторони), керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір на розподіл природного газу (далі - Договір) про таке:

I. Терміни та визначення

У Договорі терміни мають таке значення:

Замовник (юридична особа, фізична особа - підприємець) - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі Договору замовляє в Газорозподільного підприємства надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами (далі - ГРМ) до межі балансової належності об'єктів Замовника або його споживачів;

об'єкт - технологічний комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що належать Замовнику або його споживачу на правах власності чи користування;

споживач Замовника - юридична або фізична особа підприємець, яка уклала з постачальником природного газу за нерегульованим тарифом Договір на постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину.

Інші терміни використовуються в Договорі у значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

II. Предмет Договору

2.1. За Договором Газорозподільне підприємство зобов'язується надати Замовнику послугу з транспортування природного газу газорозподільними мережами до межі балансової належності об'єктів Замовника або його споживачів (далі - пункт призначення) відповідно до актів розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін. Пункти призначення з переліком комерційних вузлів обліку природного газу та газоспоживаючого обладнання (далі - комерційні вузли обліку) визначаються Сторонами у додатку до Договору за формою, наведеною у додатку 1 до цього Типового договору.

2.2. Замовник зобов'язується сплатити Газорозподільному підприємству вартість послуги з транспортування природного газу ГРМ у розмірі, строки та порядку, передбачені умовами Договору.

III. Обсяги та умови транспортування природного газу ГРМ

3.1. Договірні обсяги транспортування природного газу Замовника ГРМ визначаються в додатку до Договору по кожному об'єкту Замовника або його споживачів за формою, наведеною у додатку 2 до цього Типового договору.

3.2. Підставами для транспортування природного газу ГРМ є:

3.2.1. Підтверджені в установленому порядку оператором Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор) місячні обсяги природного газу в постачальника, виділені для забезпечення об'єктів споживачів (далі - підтверджені обсяги).

3.2.2. Наявність договору на постачання природного газу або договору на закупівлю імпортованого природного газу у нерезидентів для використання як технологічної сировини без права реалізації такого газу відповідно до вимог законодавства.

Газорозподільному підприємству надається Замовником витяг з договору на постачання природного газу щодо договірних обсягів природного газу, завірений в установленому законодавством порядку.

3.3. Газорозподільне підприємство транспортує природний газ у загальному потоці газу від пунктів приймання-передачі газу в ГРМ до пунктів призначення в обсягах, підтверджених Оператором.

3.4. Місячний обсяг транспортування природного газу ГРМ до пунктів призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу.

3.5. Розподіл підтвердженого обсягу природного газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, ураховуючи середньодобову норму (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого Оператором обсягу природного газу на кількість днів протягом цього місяця.

При перевитратах добової норми відбору природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством Газорозподільне підприємство має право в установленому порядку здійснити примусове обмеження транспортування природного газу до відновлення добової норми.

3.6. Обсяг протранспортованого природного газу ГРМ підтверджується підписаним Сторонами актом наданих послуг з транспортування природного газу ГРМ (далі - акт наданих послуг), що оформлюється на підставі даних комерційних вузлів обліку, визначених у додатку до Договору.

3.7. Газорозподільне підприємство до 5-го (п'ятого) числа місяця, наступного за звітним, направляє Замовнику два примірники оригіналу акта наданих послуг за звітний місяць, які підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою Газорозподільного підприємства.

3.8. Замовник протягом двох днів з дня одержання акта наданих послуг зобов'язується повернути Газорозподільному підприємству один примірник оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою Замовника (для юридичних осіб), або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до законодавства.

До вирішення спірних питань обсяг протранспортованого природного газу та сума для оплати наданих послуг з транспортування природного газу ГРМ установлюються відповідно до даних Газорозподільного підприємства.

3.9. Акти наданих послуг є підставою для остаточних розрахунків Замовника з Газорозподільним підприємством.

IV. Порядок обліку природного газу та його якість

4.1. За розрахункову одиницю протранспортованого природного газу приймається один кубічний метр (куб. м) газу, приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

4.2. Облік обсягів природного газу, що транспортується на умовах Договору, здійснюється згідно з Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року N 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 року за N 67/11941.

4.3. Порядок обліку, порядок обмеження (припинення) транспортування природного газу, а також доступу представників Газорозподільного підприємства до газового обладнання і комерційних вузлів обліку природного газу може регулюватись технічною угодою між Газорозподільним підприємством, постачальником природного газу та споживачем.

4.4. Обсяг протранспортованого природного газу визначається в пунктах призначення за допомогою комерційних вузлів обліку, визначених у додатку до Договору.

У разі розташування комерційних вузлів обліку до пункту призначення витрати і втрати природного газу, які виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до пункту призначення, віднімаються від загального обсягу протранспортованого природного газу, визначеного за допомогою комерційних вузлів обліку.

У разі розташування комерційних вузлів обліку після пункту призначення витрати і втрати природного газу, які виникають від пункту призначення до місця встановлення комерційного вузла обліку, додаються до загального обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою комерційних вузлів обліку.

Розрахунки втрат і витрат проводяться відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року N 264, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за N 570/7891 та N 571/7892 відповідно (зі змінами).

Розрахунок витрат та втрат природного газу в мережі оформлюється додатком до Договору за формою, наведеною у додатку 3 до цього Типового договору.

4.5. На підставі результатів вимірювання комерційних вузлів обліку складаються місячні акти наданих послуг.

4.6. Якість природного газу, який передається Газорозподільним підприємством Замовнику або його споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначаються за методами, передбаченими державними стандартами та іншими нормативними актами з цих питань.

Чисельні значення фізико-хімічних показників природного газу, які заносяться до баз даних обчислювачів та/або коректорів, Газорозподільне підприємство доводить Замовнику або його споживачу з періодичністю, що забезпечує необхідну точність вимірювань, але не рідше ніж один раз на 10 днів.

V. Тариф та порядок розрахунків

5.1. Розрахунки за послуги з транспортування природного газу ГРМ здійснюються за тарифом на транспортування природного газу розподільними трубопроводами за 1000 куб. м (далі - тариф), встановленим для Газорозподільного підприємства Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

5.2. Тариф, зазначений у пункті 5.1 цього розділу, є обов'язковим для Сторін з дати набрання ним чинності. Визначена на його основі вартість послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами буде застосовуватись Сторонами при складенні актів наданих послуг та розрахунків за ці послуги згідно з умовами Договору.

5.3. Розрахунковий період за Договором становить один місяць з 0900 години першого дня місяця до 0900 години першого дня наступного місяця включно.

Місячна вартість послуг з транспортування природного газу ГРМ визначається як добуток тарифу на загальний обсяг протранспортованого природного газу, розрахованого на умовах, визначених у розділі IV Договору, та податку на додану вартість.

5.4. Загальна сума Договору складається з місячних сум вартості планових обсягів транспортування природного газу ГРМ Газорозподільним підприємством Замовнику.

5.5. Оплата вартості послуг з транспортування природного газу ГРМ здійснюється Замовником на умовах попередньої оплати авансовими платежами планового обсягу природного газу на період передоплати, визначений Сторонами в Договорі.

Сума платежу попередньої оплати розраховується як добуток тарифу, визначеного на наступний період передоплати, на плановий обсяг природного газу по кожному об'єкту Замовника або його споживача, заявленого на наступний період передоплати. У разі відсутності інформації про тариф на наступний період передоплати до дня здійснення попередньої оплати Замовник розраховує суму платежу за тарифом, що діяв у попередньому місяці.

У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду Замовник здійснює оплату додатково заявлених обсягів транспортування природного газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу в установленому порядку.

У випадку недоплати за фактично протранспортований природний газ ГРМ за розрахунковий період Замовник проводить остаточний розрахунок не пізніше ___ числа місяця, наступного за розрахунковим.

У разі переплати за фактично протранспортований природний газ сума переплати зараховується Газорозподільним підприємством у рахунок оплати послуг з транспортування газу ГРМ на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Замовника на його письмову вимогу.

5.6. Оплата послуг з транспортування природного газу ГРМ за Договором здійснюється Замовником виключно грошовими коштами, що перераховуються на поточний рахунок Газорозподільного підприємства. При цьому, якщо Замовник замовляє послуги для власних споживачів, він надає Газорозподільному підприємству реєстр споживачів та обсяги транспортування газу, за які здійснена оплата.

5.7. У разі виникнення в Замовника заборгованості з оплати послуг з транспортування природного газу ГРМ Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством України, складають графік погашення заборгованості, який є додатком до Договору.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Газорозподільне підприємство має право грошові кошти, отримані від Замовника за послуги з транспортування природного газу ГРМ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Замовника з найдавнішим строком її виникнення.

Укладення Сторонами та дотримання Замовником узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Замовника від виконання поточних зобов'язань за Договором.

У разі порушення Замовником графіка погашення заборгованості Газорозподільне підприємство має право у порядку, визначеному розділом VIII Договору, припинити або обмежити транспортування природного газу ГРМ на об'єкти Замовника або його споживачам до повного погашення заборгованості.

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Газорозподільне підприємство зобов'язується:

6.1.1. Виконувати умови Договору.

6.1.2. Забезпечувати транспортування природного газу ГРМ до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором та погоджених Оператором, за умови дотримання дисципліни відбору природного газу та розрахунків Замовника за надані Газорозподільним підприємством послуги.

6.1.3. Розміщувати інформацію про тариф, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на своєму офіційному веб-сайті та в регіональних засобах масової інформації.

6.1.4. Складати та надавати на погодження Замовникові акт наданих послуг.

6.2. Газорозподільне підприємство має право:

6.2.1. Отримувати від Замовника плату за надані послуги з транспортування природного газу ГРМ за тарифом відповідно до пункту 5.1 розділу V Договору.

6.2.2. Вільного доступу до газового обладнання та комерційних вузлів обліку на території об'єктів Замовника або його споживачів.

6.2.3. Обмежувати або припиняти транспортування природного газу на об'єкти Замовника або його споживачів згідно з умовами розділу VIII Договору відповідно до порядку, встановленого законодавством.

6.2.4. Перевіряти роботу комерційних вузлів обліку, установлених на об'єктах Замовника або його споживачів, у тому числі за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів, а також у разі виникнення спірних питань щодо технічних, у тому числі метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), вимагати їх позачергової повірки спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1. Виконувати умови Договору.

6.3.2. Оплачувати Газорозподільному підприємству вартість послуг згідно з умовами Договору.

6.3.3. Не перешкоджати Газорозподільному підприємству в здійсненні заходів щодо вдосконалення обліку природного газу на території об'єктів Замовника або його споживачів для точності виміру обсягів протранспортованого природного газу, у тому числі впровадження автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з комерційних вузлів обліку, установлення дублюючих вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів за рахунок Газорозподільного підприємства.

6.3.4. Якщо Замовник замовляє послугу з транспортування природного газу ГРМ на власні об'єкти, він зобов'язується:

забезпечити відповідність системи газопостачання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також протипожежні заходи у газовому господарстві Замовника;

забезпечити дотримання дисципліни відбору природного газу в пунктах призначення в обсягах та на умовах, визначених Договором;

забезпечити допуск уповноважених представників Газорозподільного підприємства за пред'явленням ними службового посвідчення на територію об'єктів Замовника для огляду комерційних вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі:

для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із ЗВТ;

для контрольного огляду газових мереж від пункту призначення до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному нормативно-правовими актами;

забезпечити збереження і цілісність комерційних вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що знаходяться на території об'єктів Замовника. Негайно повідомляти Газорозподільному підприємству про недоліки в роботі ЗВТ (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб), що встановлені на його території;

самостійно обмежити (припинити) відбір природного газу у випадках:

порушення строків оплати за Договором;

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством;

припинення або розірвання Договору;

вживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо, у разі отримання повідомлення про обмеження (припинення) транспортування природного газу ГРМ згідно з умовами розділу VIII Договору.

6.3.5. Якщо Замовник замовляє послугу з транспортування природного газу ГРМ споживачам, він зобов'язується:

самостійно контролювати дисципліну відбору обсягу природного газу, визначеного умовами договору на постачання природного газу, власними споживачами та при його перевитратах надавати Газорозподільному підприємству письмову заявку щодо обмеження (припинення) транспортування природного газу власним споживачам;

забезпечити дотримання власними споживачами вимог щодо:

дотримання дисципліни відбору природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договором;

самостійного обмеження (припинення) відбору природного газу у разі перевитрати добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством, а також припинення або розірвання Договору;

допуску уповноважених представників Газорозподільного підприємства за пред'явленням службового посвідчення на територію споживача Замовника для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних з ЗВТ, контрольного огляду газових мереж від пункту призначення до точки встановлення комерційних вузлів обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному нормативно-правовими актами;

забезпечення збереження та цілісності комерційних вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що знаходяться на території споживача Замовника;

забезпечення належної та безпечної експлуатації об'єктів системи газопостачання споживача Замовника.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. На отримання природного газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених Договором, які підтверджені Оператором, крім випадків обмеження (припинення) транспортування природного газу ГРМ, відповідно до вимог Договору та законодавства.

6.4.2. На коригування планових обсягів природного газу в установленому порядку.

6.4.3. На отримання інформації щодо тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників природного газу та величини його тиску в мережі.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

7.2. Відповідальність Замовника.

7.2.1. У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених розділом V Договору, із Замовника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

7.3. Відповідальність Газорозподільного підприємства:

7.3.1. У разі невиконання своїх зобов'язань щодо обсягів транспортування природного газу ГРМ Газорозподільне підприємство зобов'язане виплатити Замовнику суму у розмірі вартості недотранспортованого природного газу.

7.3.2. Газорозподільне підприємство несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам унаслідок обмеження (припинення) надходження природного газу в пунктах призначення, у встановленому законодавством порядку.

VIII. Порядок обмеження та припинення транспортування природного газу ГРМ

8.1. Газорозподільне підприємство має право обмежити або припинити транспортування природного газу ГРМ на об'єкти Замовника або його споживачам з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) природного газу, у випадках:

непроведення розрахунків за надані послуги згідно з умовами Договору;

несанкціонованого відбору природного газу або втручання у комерційні вузли обліку, визначені в додатку до Договору;

відсутності або недостатності для забезпечення об'єктів Замовника або його споживачів підтвердженого обсягу природного газу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством;

письмової заявки Замовника з обґрунтуванням таких заходів;

припинення або розірвання Договору;

визнання в установленому порядку аварійним стану системи газопостачання;

необґрунтованої відмови від підписання акта наданих послуг;

в інших випадках, не обумовлених Договором, але передбачених законодавством.

8.2. Пломбування та розпломбування газового обладнання на об'єктах Замовника або його споживачів, що пов'язані з обмеженням (припиненням) транспортування природного газу, виконуються Газорозподільним підприємством згідно з порядком пооб'єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення.

8.3. Підключення газового обладнання на об'єктах Замовника або його споживачів здійснюється за письмовим дозволом Газорозподільного підприємства після оплати послуг з відключення та підключення.

У разі самовільного відновлення відбору природного газу без дозволу Газорозподільного підприємства Замовник або його споживач несуть відповідальність в установленому законодавством порядку. Надалі припинення транспортування природного газу ГРМ здійснюється шляхом механічного (зварного) від'єднання газопроводу з наданням копії акта до відповідного органу внутрішніх справ.

8.4. У випадку запланованих капітальних ремонтів ГРМ (крім аварійних) Газорозподільне підприємство має повідомити Замовника та його споживача про припинення транспортування природного газу ГРМ не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення транспортування природного газу ГРМ.

IX. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

9.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.

9.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати Газорозподільному підприємству за послуги, які були надані до їх виникнення.

X. Порядок вирішення спорів

Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються в порядку, установленому законодавством.

XI. Строк дії Договору та інші умови

11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладається на термін до ____________________.

Договір вважається продовженим на аналогічний період, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони повинні переоформити додаток до Договору, у якому визначити планові обсяги газу на продовжений строк.

Договір може бути розірвано і в інший строк за згодою Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

11.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох Сторін.

Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.

11.3. Додатки до Договору: _____________________________________________________________
                                                                                                                     (надається перелік назв додатків)

____________________________________________________________________________________ є
невід'ємними частинами Договору.

11.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Газорозподільного підприємства, другий - у Замовника.

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Газорозподільне підприємство:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
телефон:
________________________________________
М. П.
________________________________________
____________________ / ___________________
              (посада, підпис)                     (ініціали, прізвище)
________________________ 20__ року

Замовник:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
телефон:
_________________________________________
М. П.
_________________________________________
___________________ / ____________________
             (посада, підпис)                       (ініціали, прізвище)
_______________________ 20__ року

 

Начальник управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

 

Пункти призначення з переліком комерційних вузлів обліку природного газу та газоспоживного обладнання

N з/п

Найменування споживача, місцезнаходження пункту призначення

Назва газоспоживних приладів, установлених у споживача

Кількість газоспоживних приладів

Номінальні витрати газу на один газоспоживний прилад
3/год)

Тип приладу обліку газу (завод. номер, дата випуску, клас точності)

Режим роботи споживача
(год/добу)

Витрата газу приладом за добу
3)

Вихідні дні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на розподіл природного газу від ____________ N _______, укладеного між Газорозподільним підприємством та Замовником.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Газорозподільне підприємство:

___________________________________

М. П.

Замовник:

__________________________________

М. П.

 

Договірні обсяги транспортування природного газу Замовника ГРМ
на 20__ рік

1. Газорозподільне підприємство здійснює протягом 20__ року транспортування природного газу газорозподільними мережами в обсязі _________ тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Січень

 

Квітень

 

Липень

 

Жовтень

 

Лютий

 

Травень

 

Серпень

 

Листопад

 

Березень

 

Червень

 

Вересень

 

Грудень

 

I кв.

 

II кв.

 

III кв.

 

IV кв.

 

2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на розподіл природного газу від _____________ N _______, укладеного між Газорозподільним підприємством та Замовником.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Газорозподільне підприємство:

___________________________________

М. П.

Замовник:

__________________________________

М. П.

 

Розрахунок витрат та втрат природного газу в мережі

1. Назва об'єкта: _______________________________________________________________________

2. Місцезнаходження об'єкта: ___________________________________________________________

3. Місце установки комерційного вузла обліку: ____________________________________________

4. Режим роботи: ______________________________________________________________________

Вихідні дані для розрахунку втрат:

 

 

 

Розрахунок:

 

 

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на розподіл природного газу від _____________N _______, укладеного між Газорозподільним підприємством та Замовником.

 

ПІДПИСИ СТОРІН:

Газорозподільне підприємство:

___________________________________

М. П.

Замовник:

__________________________________

М. П.

____________

Опрос