Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о региональном органе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Положение, Приказ от 17.08.2012 № 450
Утратил силу

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.08.2012

м. Київ

N 450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2012 р. за N 1556/21868

Про затвердження Положення про регіональний орган Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 19 червня 2013 року N 329

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
 від 1 вересня 2014 року N 432)

Відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717, з метою забезпечення виконання регіональними органами покладених на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України завдань у регіонах

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про регіональний орган Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Департаменту організації урядового зв'язку Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

Г. А. Резніков

 

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний орган Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус, основні завдання, функції, повноваження та організаційні засади службової діяльності управлінь Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональний орган).

1.2. Регіональний орган входить до загальної структури Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку), підпорядковується та підконтрольний Адміністрації Держспецзв'язку і забезпечує виконання покладених на Держспецзв'язку завдань на території міста Києва та Київської області, Автономної Республіки Крим, областей і міста Севастополя (далі - регіон).

1.3. Регіональний орган утворюється, реорганізовується, ліквідовується відповідно до законодавства Адміністрацією Держспецзв'язку в межах загальної структури, чисельності особового складу Держспецзв'язку і виділених коштів для забезпечення виконання покладених на Держспецзв'язку завдань.

1.4. Структуру, штатний розпис і кошторис регіонального органу затверджує Голова Держспецзв'язку.

1.5. Регіональний орган у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, Кабінету Міністрів України, наказами Адміністрації Держспецзв'язку та цим Положенням.

1.6. Регіональний орган є бюджетною установою зі статусом юридичної особи, яка має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України. Регіональний орган утримується за рахунок державного бюджету.

1.7. Службова діяльність регіонального органу провадиться згідно з планами службової діяльності Держспецзв'язку, річними планами службової діяльності регіонального органу й поточними планами службової діяльності структурних підрозділів регіонального органу. Річний план службової діяльності регіонального органу затверджує Голова Держспецзв'язку за попереднім письмовим погодженням із головою відповідної місцевої державної адміністрації.

(пункт 1.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 19.06.2013 р. N 329)

1.8. Регіональні органи комплектуються особами начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державними службовцями, а також працівниками, з якими укладається трудовий договір.

1.9. Особовий склад регіонального органу провадить свою службову діяльність згідно з посадовими інструкціями, які затверджує начальник регіонального органу.

II. Основні завдання, функції та повноваження регіонального органу

2.1. Основними завданнями регіонального органу є:

забезпечення в регіоні в установленому порядку урядовим зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, інших посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації;

забезпечення функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв'язку (далі - ДСУЗ) і Національної системи конфіденційного зв'язку (далі - НСКЗ);

участь у реалізації державної політики у сферах захисту державних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - інформаційно-телекомунікаційні системи), криптографічного та технічного захисту інформації, використання і захисту державних електронних інформаційних ресурсів, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, участь у реалізації державної політики у сфері електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, впровадженні електронного цифрового підпису в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

здійснення в межах наданих повноважень державного контролю в регіоні за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, протидії технічним розвідкам;

здійснення державного контролю в регіоні за додержанням вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису;

охорона об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації регіонального органу.

2.2. Регіональний орган відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує в регіоні надійне функціонування, безпеку та розвиток ДСУЗ, зокрема її готовності до роботи в особливий період і в разі виникнення надзвичайної ситуації.

2.2.2. Забезпечує безперервне й ефективне оперативно-технічне управління підсистемами ДСУЗ у регіоні в мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, надзвичайних ситуацій, а також у інших особливих випадках.

2.2.3. Здійснює в межах регіону контроль за виконанням технічних умов у приміщеннях абонентів урядового зв'язку.

2.2.4. Бере участь у виконанні завдань із територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону в регіоні.

2.2.5. Здійснює державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.2.6. Здійснює державний контроль за станом протидії технічним розвідкам щодо озброєння, військової та спеціальної техніки, об'єктів оборонно-промислового комплексу, військових об'єктів та об'єктів, призначених для застосування в інтересах оборони і безпеки держави, які розміщені на території регіону.

2.2.7. Бере участь у проведенні в регіоні перевірок додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації, а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб.

2.2.8. Узагальнює та аналізує:

стан функціонування мереж і комплексів ДСУЗ і НСКЗ в регіоні, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх вдосконалення і розвитку;

результати державного контролю в регіоні за станом криптографічного, технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам і виконання вимог нормативно-правових актів у цих сферах; готує та надає Адміністрації Держспецзв'язку, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, утвореним відповідно до законодавства військовим формуванням, підприємствам, установам і організаціям рекомендації щодо поліпшення захисту інформації в регіоні;

інформацію щодо виконання необхідних захисних заходів у регіоні під час роботи іноземних інспекційних місій на території України на об'єктах інформаційної діяльності регіону, готує та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо їх вдосконалення.

2.2.9. Бере участь (у межах своїх повноважень) у вирішенні питання готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану, в особливий період, а також забезпечує у разі запровадження особливого періоду переведення мереж зв'язку на відповідний режим роботи.

2.2.10. Бере участь у реалізації державної політики у сфері електронного документообігу органів державної влади й органів місцевого самоврядування.

2.2.11. Забезпечує здійснення державного контролю в регіоні за додержанням вимог законодавства, а також технічних вимог нормативних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

2.2.12. Бере участь у проведенні заходів щодо створення, розвитку та забезпечення функціонування НСКЗ у регіоні, забезпечує її безпеку й оперативно-технічне управління.

2.2.13. Бере участь у реалізації в регіоні державної політики у сфері користування радіочастотним ресурсом України.

2.2.14. Розглядає і погоджує (у межах своїх повноважень) технічні завдання на створення комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які призначені для захисту державних інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та контролює виконання вимог із технічного та криптографічного захисту інформації.

2.2.15. Бере участь у роботі спеціальних експертних комісій органів (підрозділів) Служби безпеки України з питань перевірки наявності умов для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях регіону, у складі яких є органи спеціального зв'язку.

2.2.16. Бере участь у роботі комісій органів Служби безпеки України з перевірки стану охорони державної таємниці суб'єктів режимно-секретної діяльності, у складі яких функціонують органи спеціального зв'язку.

2.2.17. Бере у межах своїх повноважень участь у погодженні питань розміщення на території регіону дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав.

2.2.18. Бере участь (у межах своїх повноважень) у роботах, що проводяться Адміністрацією Держспецзв'язку, з реалізації державних цільових програм розвитку спеціальних видів зв'язку та захисту інформації.

2.2.19. Забезпечує (у межах своїх повноважень) реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у структурних підрозділах регіонального органу, організовує ведення діловодства й охорону режимних об'єктів регіонального органу.

2.2.20. Здійснює у взаємодії з відповідними структурними підрозділами Адміністрації Держспецзв'язку матеріально-технічне, кадрове, фінансове і правове забезпечення діяльності регіонального органу; організовує спільно з Медичним управлінням Держспецзв'язку медичне забезпечення осіб начальницького складу регіонального органу.

2.2.21. Забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист осіб начальницького складу, державних службовців та працівників регіонального органу (далі - особовий склад) і членів їх сімей.

2.2.22. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів з охорони праці та пожежної безпеки на об'єктах, що перебувають у сфері управління регіонального органу.

2.2.23. Виступає в регіоні замовником будівництва житла та інших об'єктів Держспецзв'язку, вживає заходів щодо їх експлуатації, реконструкції та ремонту.

2.2.24. Веде облік осіб начальницького складу, які потребують забезпечення житлом та/або поліпшення житлових умов, формує фонд службового житла, вживає заходів щодо забезпечення житлом осіб начальницького складу регіонального органу.

2.2.25. Організовує і веде бухгалтерський і податковий облік у порядку, що встановлений для бюджетних організацій; складає і подає статистичну, бухгалтерську і податкову звітність у порядку й у терміни, встановлені законодавством України та наказами Адміністрації Держспецзв'язку.

2.2.26. Організовує планово-фінансову діяльність, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

2.2.27. Вирішує в межах компетенції питання щодо забезпечення зв'язку для потреб ДСУЗ, НСКЗ, органів безпеки, оборони, охорони правопорядку.

2.2.28. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

2.2.29. З метою організації своєї діяльності:

здійснює планування службової діяльності в порядку, визначеному наказами Адміністрації Держспецзв'язку;

здійснює підбір кадрів для заміщення посад, організовує роботу з підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації особового складу регіонального органу;

забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання проявам корупції серед осіб начальницького складу, державних службовців та працівників регіонального органу;

забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо охорони відомостей, що становлять державну таємницю;

забезпечує в межах повноважень виконання завдань із мобілізаційної підготовки і територіальної оборони;

організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

2.2.30. Забезпечує виконання нормативно-правових актів України щодо екологічної безпеки під час діяльності регіонального органу.

2.2.31. Виконує інші функції, передбачені законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також наказами Адміністрації Держспецзв'язку.

2.3. Регіональний орган має право:

2.3.1. Взаємодіяти (в межах компетенції) з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законодавства військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності з питань, що належать до його повноважень, отримувати від них у встановленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на регіональний орган завдань.

2.3.2. Залучати в установленому порядку фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формувань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до його повноважень, а також проведення спільних інспекційних перевірок.

2.3.3. Доступу в установленому порядку своїх уповноважених представників на об'єкти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формувань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, на яких розміщені засоби й обладнання урядового та спеціального зв'язку, об'єкти, щодо яких здійснюється державний контроль за станом криптографічного та технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, за станом протидії технічним розвідкам, а також за додержанням вимог законодавства й технічних вимог нормативних документів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

2.3.4. Надавати на договірних засадах допомогу підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності в розробленні та проведенні заходів із захисту інформаційних ресурсів у інформаційно-телекомунікаційних системах, криптографічного та технічного захисту інформації.

2.3.5. Провадити в порядку, встановленому законодавством, господарську діяльність, що безпосередньо пов'язана із забезпеченням виконання покладених на нього завдань за видами діяльності, визначеними законодавством.

2.3.6. Проводити в регіоні планові та позапланові перевірки акредитованих центрів сертифікації ключів і центрів сертифікації ключів щодо додержання ними вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

2.3.7. Проводити планові та позапланові інспекційні перевірки стану криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях регіону незалежно від форми власності, а також під час діяльності на території України іноземних інспекційних груп відповідно до міжнародних договорів України без одержання доступу до змісту інформації.

2.3.8. Брати участь у проведенні планових і позапланових перевірок додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організаціях регіону, а також умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб в органах державної влади.

2.3.9. Ознайомлюватися в установленому порядку з усіма документами, необхідними для проведення перевірок стану криптографічного, технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, протидії технічним розвідкам, дотримання умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб, додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації, а також додержання вимог законодавства у сфері надання послуг електронного цифрового підпису.

2.3.10. Порушувати в установленому порядку питання про:

припинення інформаційної діяльності з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формуваннях, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності у разі порушення ними вимог законодавства у сфері захисту державних інформаційних ресурсів, криптографічного та/або технічного захисту інформації;

зупинення дії або скасування в установленому порядку атестатів відповідності комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та актів атестації комплексів технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності, експертних висновків на допуск до експлуатації та свідоцтв про допуск до експлуатації засобів криптографічного захисту інформації, які призначені для захисту інформації з обмеженим доступом і криптографічних алгоритмів, а також дозволів органам державної влади на проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб;

зупинення дії або скасування спеціальних дозволів на проведення діяльності, пов'язаної з державною таємницею, в разі виявлення порушень у сфері криптографічного та технічного захисту інформації.

2.3.11. Залучати спеціальних і загальних користувачів радіочастотного ресурсу для виявлення й усунення радіозавад, що перешкоджають роботі радіоелектронних засобів ДСУЗ і НСКЗ.

2.3.12. Складати в установленому порядку протоколи про адміністративні правопорушення.

2.3.13. За погодженням із Адміністрацією Держспецзв'язку направляти до навчальних закладів, установ та інших організацій особовий склад для навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації за напрямом службової діяльності.

2.3.14. Брати участь у нарадах, наукових і науково-практичних конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції Держспецзв'язку.

2.3.15. Виступати замовником закупівлі для регіонального органу товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2.3.16. Звертатися до суду в разі виникнення спорів із питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом.

2.3.17. Одержувати і використовувати за погодженням із Адміністрацією Держспецзв'язку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, стаціонарних технічних засобів та інженерних споруд, інших об'єктів, необхідних для функціонування регіонального органу.

2.3.18. Орендувати в установленому порядку в межах кошторису приміщення, майно, а також ресурси телекомунікаційних мереж для забезпечення потреб ДСУЗ і НСКЗ у регіоні.

2.3.19. Виступати замовником будівництва об'єктів Держспецзв'язку на території регіону.

III. Начальник регіонального органу

3.1. Регіональний орган очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Голова Держспецзв'язку за погодженням із головою відповідної місцевої державної адміністрації.

(пункт 3.1 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.06.2013 р. N 329)

3.2. Начальник регіонального органу підпорядкований Голові Держспецзв'язку та його заступникам.

3.3. На посаду начальника регіонального органу призначається особа, яка відповідає вимогам, визначеним у Довіднику професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженому наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 08 серпня 2009 року N 171, або Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженому наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року N 11.

3.4. Начальник регіонального органу має заступників, кількість яких визначається штатним розписом.

3.5. Заступників начальника регіонального органу призначає на посади і звільняє з посад Голова Держспецзв'язку за погодженням із головою відповідної місцевої державної адміністрації на підставі погодженого із заступником Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків подання начальника регіонального органу.

(пункт 3.5 у редакції наказу Адміністрації Державної служби
 спеціального зв'язку та захисту інформації України від 19.06.2013 р. N 329)

3.6. Начальник регіонального органу може заслуховуватися на колегії Адміністрації Держспецзв'язку та колегії відповідної місцевої державної адміністрації.

(розділ III доповнено новим пунктом 3.6 згідно з наказом Адміністрації
 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
від 19.06.2013 р. N 329,
у зв'язку з цим пункти 3.6 - 3.8 вважати відповідно пунктами 3.7 - 3.9)

3.7. Начальник регіонального органу відповідає за:

організацію і виконання покладених на регіональний орган завдань;

мобілізаційну готовність регіонального органу, а також готовність до виконання завдань із територіальної оборони;

забезпечення охорони державної таємниці в регіональному органі відповідно до вимог режиму секретності;

організацію службової діяльності регіонального органу, додержання при цьому законності та правопорядку;

реалізацію заходів щодо запобігання проявам корупції серед осіб начальницького складу, державних службовців і працівників регіонального органу;

ефективне використання наявних ресурсів і засобів регіонального органу;

стан службової та трудової дисципліни, морально-психологічний стан особового складу регіонального органу, а також за організацію і проведення виховної роботи в регіональному органі.

3.8. Начальник регіонального органу зобов'язаний:

3.8.1. Здійснювати:

керівництво службовою діяльністю регіонального органу;

розподіл обов'язків між своїми заступниками, визначати ступінь їх відповідальності і ступінь відповідальності начальників структурних підрозділів регіонального органу, організовувати розробку та затверджувати положення про структурні підрозділи і посадові інструкції особового складу регіонального органу.

3.8.2. Організовувати і забезпечувати виконання регіональним органом актів законодавства, нормативно-правових актів Адміністрації Держспецзв'язку, рішень колегії Адміністрації Держспецзв'язку, доручень (рішень) Голови Держспецзв'язку та його заступників.

3.8.3. Підписувати в установленому порядку приписи на право здійснення в регіоні державного контролю за виконанням вимог нормативно-правових актів у сферах криптографічного та технічного захисту інформації в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності з питань протидії технічним розвідкам щодо озброєння, військової та спеціальної техніки, об'єктів оборонно-промислового комплексу, військових об'єктів та об'єктів, призначених для застосування в інтересах оборони і безпеки держави, а також за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг у галузі криптографічного та технічного захисту інформації і умов проведення робіт із технічного захисту інформації для власних потреб.

3.8.4. Планувати й координувати взаємодію регіонального органу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законодавства військовими формуваннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності при вирішенні питань, що стосуються службової діяльності регіонального органу.

3.8.5. У межах повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, контролювати їх виконання.

3.8.6. Керувати розробленням і затверджувати (підписувати) документи з питань мобілізаційної готовності регіонального органу, а також інші документи, що стосуються службової діяльності регіонального органу.

3.8.7. Затверджувати:

плани службової діяльності структурних підрозділів регіонального органу;

склад атестаційних, інвентаризаційних, внутрішньоперевірних та інших комісій регіонального органу;

правила внутрішньоб'єктового та пропускного режиму регіонального органу;

річний графік відпусток особового складу регіонального органу і контролювати його виконання (терміни відпустки начальника регіонального органу затверджує Голова Держспецзв'язку).

3.8.8. Організовувати і контролювати:

виконання заходів з питань функціонування ДСУЗ і НСКЗ в регіоні, забезпечення їх безпеки, виконання особовим складом нормативно-правових і розпорядчих документів Адміністрації Держспецзв'язку з питань криптографічного та технічного захисту інформації, правил поводження з апаратурою засекречування, ключовою і технічною документацією до неї;

роботу щодо своєчасної підготовки та подання до Адміністрації Держспецзв'язку відповідних планових і звітних документів;

проведення заходів, спрямованих на зміцнення службової та трудової дисципліни, запобігання правопорушенням;

діяльність структурних підрозділів регіонального органу з метою забезпечення ефективного виконання покладених на регіональний орган завдань;

розгляд звернень громадян, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються діяльності регіонального органу, а також забезпечувати доступ до публічної інформації та її надання за запитами, вести особистий прийом громадян.

3.8.9. Організовувати розроблення планів службової діяльності регіонального органу та його структурних підрозділів, здійснювати контроль за їх виконанням і вживати необхідних заходів щодо вдосконалення роботи регіонального органу.

3.8.10. Заохочувати особовий склад і притягувати його до дисциплінарної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.8.11. Організовувати:

добір кадрів і кадрове забезпечення регіонального органу, а також формування резерву кадрового призначення на відповідні посади;

роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу регіонального органу, проведення професійного навчання, ведення раціоналізаторської роботи;

виконання заходів із реалізації державної політики в регіоні у сфері електронного документообігу органів державної влади й органів місцевого самоврядування;

взаємодію регіонального органу за відповідними напрямами роботи зі структурними підрозділами Адміністрації та підрозділами Держспецзв'язку;

розробку проекту кошторису регіонального органу за загальним і спеціальним фондами державного бюджету й подавати їх на розгляд Голові Держспецзв'язку;

проведення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності підрозділів регіонального органу;

охорону об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту інформації регіонального органу;

виконання заходів, спрямованих на забезпечення охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки в регіональному органі;

вирішення в установленому порядку питання відряджень особового складу регіонального органу;

проведення в регіональному органі заходів щодо запобігання проявам корупції.

3.8.12. Забезпечувати збереження коштів, бланків суворої звітності та переданих регіональному органу в оперативне управління матеріальних цінностей.

3.8.13. Знати вимоги законодавства у сфері охорони державної таємниці та стан справ з цього питання в регіональному органі, своєчасно вживати заходів для забезпечення режиму секретності, здійснювати постійний контроль за охороною державної таємниці в регіональному органі.

3.8.14. Встановлювати в регіональному органі внутрішній розпорядок дня й вимагати його виконання.

3.8.15. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

3.9. Начальник регіонального органу має право:

3.9.1. Представляти на підставі довіреності в установленому порядку інтереси Адміністрації Держспецзв'язку, а також інтереси регіонального органу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до законодавства військових формуваннях, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності.

3.9.2. Укладати відповідно до законодавства і в межах наданих повноважень правочини, а також провадити іншу діяльність в інтересах Держспецзв'язку.

3.9.3. Вносити до Адміністрації Держспецзв'язку:

пропозиції про призначення (звільнення) осіб середнього або старшого начальницького складу регіонального органу на посади (з посад), за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання полковника Держспецзв'язку;

подання про присвоєння спеціальних звань особам середнього і старшого начальницького складу;

пропозиції щодо вдосконалення службової діяльності регіонального органу, пріоритетних напрямів роботи і шляхів виконання покладених на регіональний орган завдань;

подання щодо нагородження особового складу регіонального органу державними нагородами, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, а також клопотання щодо заохочення його керівництвом Держспецзв'язку.

3.9.4. У межах наданих повноважень призначати на посади (звільняти з посад) осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників регіонального органу.

3.9.5. Порушувати перед Головою Держспецзв'язку клопотання про накладення на осіб начальницького складу, які скоїли правопорушення або порушення службової дисципліни, дисциплінарних стягнень.

3.9.6. Застосовувати заходи дисциплінарного впливу до осіб начальницького складу відповідно до Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, до державних службовців та інших працівників - відповідно до законодавства про працю і державну службу.

3.9.7. Взаємодіяти з регіональним органом Служби безпеки України з питань надання (переоформлення) допуску до державної таємниці особовому складу регіонального органу та інших питань, передбачених законодавством.

3.9.8. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, документи і матеріали, що необхідні для виконання покладених на регіональний орган завдань.

3.9.9. Здійснювати інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Директор Департаменту організації
урядового зв'язку Адміністрації
Держспецзв'язку

Г. Б. Запорожець

Опрос