Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по вопросам определения приоритетов обеспечения основными фондами сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях финансового лизинга

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Положение, Приказ от 14.08.2012 № 504
действует с 24.09.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2012

м. Київ

N 504

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2012 р. за N 1496/21808

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 року N 648 (із змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу, що додається.

2. Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування (Григорович О. І.) у встановленому порядку подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

О. В. Сень

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсну комісію з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності конкурсної комісії з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу (далі - Комісія), яка утворюється при Міністерстві аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики України).

2. Головним завданням Комісії є визначення за результатами проведеного конкурсного відбору переліку вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання (далі - техніка), племінних нетелей та корів, закупівля яких фінансується за рахунок коштів державного бюджету на умовах фінансового лізингу через державне підприємство "Спецагролізинг", та граничних цін на них.

3. Комісія діє у складі не менше п'яти осіб, до складу якої входять заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, керівники структурних підрозділів Мінагрополітики України.

Комісію очолює заступник Міністра аграрної політики та продовольства України.

Склад Комісії затверджується наказом Мінагрополітики України.

Для участі в роботі Комісії можуть залучатися (за згодою) керівники галузевих наукових установ та представники громадських організацій агропромислового комплексу України.

4. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням голови Комісії або заступника голови Комісії, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

5. Для участі у конкурсі з визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу (далі - Конкурс) заводами-виробниками техніки, суб'єктами племінної справи у тваринництві, які реалізують племінні нетелі та корови, подаються до Комісії заявки за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.

Суб'єктами племінної справи у тваринництві, які реалізують племінні нетелі та корови, до заяви додаються документи за переліком, наведеним у додатку 2 до цього Положення.

Визначення пріоритетів забезпечення сільськогосподарських товаровиробників технікою здійснюється Комісією за результатами розгляду документів, поданих заводами-виробниками техніки до комісії з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до Положення про комісію з питань визначення переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 червня 2012 року N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за N 1056/21368.

6. Оголошення про початок приймання документів розміщується на веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua) не пізніше ніж за місяць до початку нового бюджетного року.

7. Документи, подані до Комісії учасниками Конкурсу, є конфіденційними і розголошенню не підлягають, крім випадків, передбачених законодавством України.

8. Під час розгляду документів Комісією беруться до уваги такі показники:

а) для суб'єктів племінної справи у тваринництві, які реалізують племінні нетелі та корови вітчизняного походження:

наявність статусу племінного заводу або племінного репродуктора та ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами;

продуктивність по стаду, з якого походить тварина, що пропонується для реалізації (середній надій від однієї корови згідно з даними Державного реєстру суб'єктів племінної справи у тваринництві станом на 1 січня поточного року має становити не менше 110 відсотків згідно зі стандартом відповідної породи за другу лактацію за молочним жиром, який визначено Інструкцією з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30 грудня 2003 року N 474, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 21 січня 2004 року за N 95/8694 (далі - Інструкція));

вік корів (не старше трьох отелів станом на дату подання документів для участі у Конкурсі);

відповідність показників розвитку тварин за живою масою стандарту відповідної породи у відповідному віці за живою масою нетелей та корів, який визначено Інструкцією;

вартість однієї тварини;

б) для суб'єктів племінної справи у тваринництві, які реалізують імпортовані племінні нетелі та корови:

чистопорідність за відповідною породою імпортованих тварин, підтверджена засвідченими в установленому порядку копіями сертифікатів (документів з племінного обліку), виданих країною походження імпортованих тварин, з перекладом їх українською мовою;

відповідність показників розвитку тварин за живою масою стандарту відповідної породи у відповідному віці за живою масою нетелей та корів, який визначено Інструкцією;

в) для заводів-виробників техніки:

вартість техніки;

термін гарантійного періоду;

наявність сервісної мережі.

9. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях у присутності не менше ніж двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами, присутніми на засіданні.

На підставі рішення Комісії секретар Комісії готує відповідний проект наказу Мінагрополітики України, забезпечує його погодження та подання на підпис Міністру аграрної політики та продовольства України.

10. Наказ доводиться до відома державного підприємства "Спецагролізинг" та оприлюднюється на веб-сайті Мінагрополітики України (www.minagro.gov.ua).

 

Директор Департаменту
інженерно-технічного забезпечення
та сільськогосподарського
машинобудування

О. І. Григорович

 

(Оформлюється на бланку суб'єкта господарювання)

Заявка
щодо участі у конкурсі з визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу та граничних цін на них

Прошу включити до переліку_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (номенклатура техніки / порода племінних нетелей та корів)

Відомості про заявника:

1. Найменування:

            1.1. Повне ______________________________________________________________________

            1.2. Скорочене __________________________________________________________________

2. Місцезнаходження та контактна інформація ______________________________________________

            2.1. Телефон __________________________ Факс _____________________________________

            2.2. Сайт ______________________ E-mail ___________________________________________

3. Форма власності ____________________________________________________________________

4. Види діяльності _____________________________________________________________________

5. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________________________________

6. Банківські реквізити __________________________________________________________________

Керівник __________________________
                             (підпис, прізвище та ініціали)

 

Перелік документів, які надаються суб'єктами племінної справи
у тваринництві, які реалізують племінні нетелі та корови, конкурсній комісії з питань визначення пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських товаровиробників на умовах фінансового лізингу

1. Для суб'єктів племінної справи у тваринництві, які реалізують племінні нетелі та корови вітчизняного походження:

1.1. Копія атестата про присвоєння суб'єкту племінної справи у тваринництві відповідного статусу.

1.2. Копія ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами.

1.3. Копія кількісних та якісних показників продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід за попередній рік за формою, наведеною в додатку 2 до Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року N 358, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за N 1118/21430, засвідчена підписом керівника та печаткою суб'єкта племінної справи у тваринництві.

1.4. Копія форми звітності N 24 "Стан тваринництва за 20__ р." за попередній рік, засвідчена підписом керівника та печаткою суб'єкта племінної справи у тваринництві.

1.5. Індивідуальна за списком інформація про тварин, які пропонуються до реалізації, із зазначенням породи, статево-вікової групи (корова, нетель), ідентифікаційного номера, віку в місяцях (для корів - кількість отелів), живої маси в зазначеному віці.

1.6. Документи щодо формування граничної ціни.

2. Для суб'єктів племінної справи у тваринництві, які реалізують імпортовані племінні нетелі та корови:

2.1. Копія договору поставки племінних нетелей та корів імпортного виробництва із зазначенням індивідуальних показників розвитку тварин за живою масою.

2.2. Засвідчені в установленому порядку копії документів з племінного обліку, виданих країною походження імпортованих тварин, що підтверджують чистопорідність за відповідною породою імпортованих тварин, з перекладом їх українською мовою.

2.3. Документи щодо формування граничної ціни.

____________

Опрос