Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия за нарушение банковского законодательства

Национальный банк
Постановление от 08.08.2012 № 332
Утратил силу

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

08.08.2012

м. Київ

N 332

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2012 р. за N 1435/21747

Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 17 серпня 2012 року N 346)

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою підвищення ефективності та забезпечення належної організації здійснення ліквідаційної процедури банків Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також ліквідаторів банків для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства

1. У розділі VI:

1.1. В абзаці другому пункту 1.1 глави 1 слова "адекватності регулятивного капіталу/платоспроможності" замінити словами "достатності (адекватності) регулятивного капіталу".

1.2. Пункт 3.2 глави 3 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"надається доручення відповідному структурному підрозділу центрального апарату Національного банку внести запис до Державного реєстру банків про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора. Рішення Національного банку про відкликання банківської ліцензії є підставою для виключення відомостей про банк з Державного реєстру банків;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

1.3. У пункті 5.4 глави 5 слова "Розмір оплати" замінити словом "Оплата".

1.4. У главі 6:

у пункті 6.2:

абзац другий доповнити словами "на підставі договору, укладеного між ними відповідно до законодавства";

абзац чотирнадцятий замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"У разі наявності в касі банку готівкової іноземної валюти на початку ліквідаційної процедури або надходжень готівкової іноземної валюти в результаті погашення заборгованості боржниками банку ліквідатор має право:

укласти договір з банком, який має відповідну ліцензію Національного банку, про купівлю-продаж готівкової іноземної валюти з метою подальшого зарахування коштів у національній валюті на накопичувальний рахунок банку;

унести готівкову іноземну валюту (крім зношеної) на накопичувальний рахунок банку в іноземній валюті, що відкритий у Національному банку.

Ліквідатор забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів Національного банку, якими регулюється порядок ведення касових операцій у національній валюті України.

Ліквідатор у разі потреби здійснення операцій з продажу іноземної валюти включає витрати на сплату комісійної винагороди банку до кошторису витрат ліквідатора (далі в цьому розділі - кошторис)";

абзац третій пункту 6.4 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"складати кошторис на наступний квартал із розподілом за місяцями і подавати до 15 числа останнього місяця кварталу до Національного банку. На початку ліквідаційної процедури банку кошторис уключає період із дня, у який ліквідатор приступив до виконання обов'язків, до кінця поточного кварталу і подається не пізніше 14 календарних днів після призначення ліквідатора. Не використана у звітному місяці/кварталі сума коштів за кошторисом не переноситься на наступний місяць/квартал;

подати Національному банку кошторис, обґрунтування витрат та інші документи, що засвідчують потребу здійснення витрат, згідно з установленим Національним банком порядком складання кошторису в межах наявних коштів на накопичувальному рахунку і в касі ліквідатора";

пункт 6.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 6.8 - 6.12 уважати відповідно пунктами 6.7 - 6.11;

пункт 6.7 викласти в такій редакції:

"6.7. Ліквідатор має право подати зміни до кошторису не пізніше ніж за 14 календарних днів до закінчення поточного місяця в межах кварталу";

главу після пункту 6.8 доповнити новим пунктом такого змісту:

"6.9. Комісія Національного банку затверджує кошторис (зміни до кошторису) за наявності обґрунтованого клопотання ліквідатора та позитивного висновку уповноваженого структурного підрозділу.

Якщо уповноважений структурний підрозділ має зауваження до окремих статей (їх частин) кошторису, то Комісія Національного банку затверджує кошторис у частині статей (їх частин), до яких немає зауважень".

У зв'язку з цим пункти 6.9 - 6.11 уважати відповідно пунктами 6.10 - 6.12;

пункт 6.10 викласти в такій редакції:

"6.10. Ліквідатор зобов'язаний використовувати кошти ліквідаційної маси на задоволення вимог кредиторів банку та забезпечення ліквідаційної процедури".

1.5. У главі 7:

у пункті 7.2 слово і цифри "статтею 92" замінити словом і цифрами "статтями 92, 93";

у пункті 7.3:

пункт після абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"ужити заходів щодо закриття представництв та інших відокремлених підрозділів банку, операції яких не відображаються на окремому балансі;

забезпечити документування всіх операцій (складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку) та відображення їх в обліку".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцять перший уважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять третім;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"повідомити правоохоронні органи про власників істотної участі, керівників банку (крім керівників відокремлених підрозділів банку) про вчинення ними дій, передбачених у частині п'ятій статті 58 Закону про банки";

в абзаці дев'ятому слова "обліку позичальників (боржників)" замінити словами "Реєстр позичальників";

абзац п'ятнадцятий після слів "щодо передачі" доповнити словами "пенсійних активів Накопичувального пенсійного фонду і";

у другому реченні абзацу шістнадцятого слово "філій" замінити словами "відокремлених підрозділів";

в абзаці третьому пункту 7.4 слово "структурних" виключити.

1.6. У главі 8:

пункт 8.3 викласти в такій редакції:

"8.3. Заборгованість за активними операціями банку, що визнана ліквідатором під час складання початкового балансу безнадійною відповідно до методики, установленої Національним банком, списується за рахунок сформованих банком на дату відкликання банківської ліцензії резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями. Безнадійна заборгованість за активними операціями банку, під яку резерв не сформовано, списується з визнанням збитків.

Ліквідатор протягом здійснення ліквідаційної процедури має право прийняти рішення про списання безнадійної заборгованості, яку визнає такою протягом ліквідаційної процедури, з урахуванням ймовірності її повернення (періоду часу, протягом якого заборгованість відповідає критеріям безнадійності, аналізу вжитих заходів щодо її стягнення тощо)";

у пункті 8.9:

в абзаці першому слова "на погодження Національному банку" замінити словами "до Національного банку";

абзац сьомий виключити.

1.7. У пункті 9.4 глави 9:

абзаци другий - четвертий викласти в такій редакції:

"рішення суду про визнання особи кредитором банку та зобов'язання ліквідатора включити вимоги такої особи до реєстру вимог кредиторів, яке набрало законної сили;

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують спадкоємництво за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог;

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог";

пункт після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконавчих документів про стягнення з банку або про зобов'язання банку щодо повернення (сплати, відшкодування) коштів, що надійшли ліквідатору від органів державної виконавчої служби у зв'язку із закінченням виконавчого провадження".

У зв'язку з цим абзац восьмий уважати абзацом дев'ятим.

1.8. У главі 10:

в абзаці четвертому пункту 10.3 слово "структурний" виключити;

пункт 10.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ліквідатор здійснює відчуження банківських металів шляхом їх продажу Державній скарбниці України (далі - Державна скарбниця) за закупівельними цінами на банківські метали, установленими Державною скарбницею, що діють на дату надходження металів до Державної скарбниці, без погодження Комісією Національного банку";

абзац сьомий пункту 10.6 викласти в такій редакції:

"часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або учасниками цього товариства";

у пункті 10.12:

слова "Розмір оплати" замінити словом "Оплата";

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Ліквідатор під час укладення договору з організатором торгів передбачає умову щодо розміщення торговцем оголошення (включаючи розміщення інформації на своєму сайті в Інтернеті) про умови продажу активу банку";

главу доповнити новим пунктом такого змісту:

"10.13. Ліквідатор здійснює передавання майна (активів) покупцям після надходження коштів на накопичувальний рахунок або в касу банку. Ліквідатор передбачає таку умову в договорах про купівлю-продаж".

1.9. У главі 11:

пункт 11.1 викласти в такій редакції:

"11.1. Ліквідатор здійснює задоволення вимог кредиторів у порядку, установленому статтею 96 Закону про банки";

пункт 11.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 11.3 - 11.9 уважати відповідно пунктами 11.2 - 11.8.

1.10. У главі 12:

абзаци восьмий та дев'ятий пункту 12.2 замінити одним абзацом такого змісту:

"Заборгованість за активними операціями банку, що залишилася непогашеною його боржниками на час складання ліквідаційного балансу і яку ліквідатор визнав безнадійною, списується в порядку, установленому пунктом 8.3 глави 8 цього розділу".

У зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим;

у пункті 12.4:

абзац третій викласти в такій редакції:

"інформацію про кошти, що надійшли та використані ліквідатором для задоволення вимог кредиторів і забезпечення здійснення ліквідаційної процедури банку";

пункт після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"аудиторський висновок (звіт) аудиторської фірми щодо підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству України ліквідаційного балансу або довідку (звіт) уповноваженого структурного підрозділу про перевірку діяльності ліквідатора (якщо в ліквідатора немає коштів на проведення аудиту)".

У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий уважати відповідно абзацами сьомим - десятим;

абзац другий пункту 12.6 виключити;

пункт 12.7 викласти в такій редакції:

"12.7. Ліквідатор протягом п'яти робочих днів після отримання рішення Комісії Національного банку про затвердження ліквідаційного балансу, погодження остаточного звіту ліквідатора:

уживає заходів щодо закриття накопичувального рахунку банку;

передає документи банку, які підлягають зберіганню, до архівних установ згідно з Переліком документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 N 601, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12.2004 за N 1646/10245. Акти про приймання-передавання документів банку передаються ліквідатором відповідному структурному підрозділу Національного банку;

звертається до державного реєстратора для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення банку як юридичної особи внаслідок його ліквідації в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Ліквідатор надає Національному банку копію повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи не пізніше наступного робочого дня з дати його отримання";

пункти 12.8, 12.9 виключити.

1.11. У главі 13:

у пункті 13.1:

абзац перший після слів "закінчення процедури ліквідації банку" доповнити словами "негайний продаж яких матиме наслідком істотну втрату їх вартості";

в абзаці другому слова "в ньому" замінити словами "в ній";

в абзаці п'ятому слова "(залишкову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася)" замінити словами "(балансову, ринкову та ліквідаційну, якщо така визначалася)";

в абзаці другому пункту 13.2 слова "має письмовий дозвіл Національного банку на довірче управління" замінити словами "надає послуги з довірчого управління";

абзац перший пункту 13.5 після слів "з визначення управителя" доповнити словами "та його затвердження";

у другому реченні абзацу першого пункту 13.9 слова "на підставі належно оформленої довіреності підписує посадова особа Національного банку згідно з розподілом функціональних обов'язків" замінити словами "підписує уповноважена посадова особа Національного банку".

1.12. У главі 14:

пункт 14.1 викласти в такій редакції:

"14.1. Ліквідатор протягом здійснення процедури ліквідації банку зобов'язаний щомісяця (до 8 числа місяця, наступного за звітним) подавати Національному банку:

а) оборотно-сальдовий баланс банку, іншу статистичну звітність у порядку та у строки, що встановлені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Оборотно-сальдовий баланс банку, що ліквідовується, ліквідатор подає Національному банку щомісячно;

б) щомісячний звіт про свою діяльність, який, зокрема, має містити дані про:

використання коштів згідно з кошторисом;

продаж і повернення майна (активів) банку;

кошти, що надійшли та використані ліквідатором для задоволення вимог кредиторів банку;

здійснену претензійно-позовну роботу щодо боржників банку;

незакриті прямі кореспондентські рахунки в банках-кореспондентах (резидентах і нерезидентах) з поясненням причин їх незакриття.

Ліквідатор зобов'язаний кожного останнього місяця кварталу подавати Національному банку відомості про кількість отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України запитів про додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, та про стан виконання запитів на відповідну дату.

Національний банк має право вимагати копії документів та іншу інформацію, що підтверджують ужиття ліквідатором заходів щодо здійснення ліквідації банку";

абзац другий пункту 14.4 викласти в такій редакції:

"Позапланова перевірка діяльності ліквідатора проводиться в разі встановлення факту бездіяльності ліквідатора щодо здійснення процедури ліквідації, термінової потреби перевірки достовірності наданої ліквідатором інформації про надходження коштів та їх використання для задоволення вимог кредиторів і забезпечення здійснення ліквідаційної процедури банку або надходження до Національного банку інформації про порушення ліквідатором законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, надання недостовірної звітності, інформації чи її ненадання";

у пункті 14.5 слова "та за підстав" виключити.

2. У додатку 4:

2.1. У пункті 3:

слово "роботи" замінити словом "праці";

підпункти 3.1 - 3.4 викласти в такій редакції:

"3.1. За здійснення процедури ліквідації банку Ліквідаторові встановлюється оплата праці в розмірі ______________________________________________________________________ гривень за місяць.
                                                                      (цифрами та словами)

3.2. Сума оплати праці Ліквідатора перераховується на визначений ним рахунок або виплачується готівкою щомісяця ______ числа.

3.3. Ліквідатор має право отримати додаткову винагороду в розмірі _____ відсотків від розміру оплати праці за результатами задоволення вимог кредиторів однієї та кожної наступної черги в повному обсязі. Рішення про оплату додаткової винагороди Ліквідаторові приймає Комісія Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі - Комісія).

3.4. Додаткова винагорода перераховується Ліквідаторові на визначений ним рахунок або виплачується готівкою після прийняття рішення про її затвердження в межах кошторису";

абзац перший підпункту 3.6 викласти в такій редакції:

"3.6. За рішенням Комісії сума оплати праці Ліквідаторові може бути зменшена (але не більше ніж на 50 відсотків) у разі:".

2.2. У підпункті 5.1 пункту 5 слова "прийняття Національним банком рішення про виключення банку з Державного реєстру банків" замінити словами "дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про ліквідацію банку".

3. У додатку 8:

3.1. Назву колонки 5 "за даними балансу на останній робочий день банку" замінити назвою "за даними балансу".

3.2. Назву колонки 7 "списана" замінити назвою "акцептована".

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

Опрос