Идет загрузка документа (75 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок учета сырья, материалов и готовой продукции на предприятиях маслично-жировой отрасли

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 20.07.2012 № 455
действует с 17.09.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.07.2012

м. Київ

N 455

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2012 р. за N 1373/21685

Про внесення змін до Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі

Відповідно до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні", з метою створення сучасних дієвих умов роботи олійно-жирових підприємств різних форм власності і господарювання, поліпшення обліку й уніфікації оформлення операцій із олійним насінням та продуктами його перероблення та приведення нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики та продовольства України до норм чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 11 вересня 2009 року N 656, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2009 року за N 1163/17179, що додаються.

2. Департаменту продовольства (Куць О. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

І. Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ЗМІНИ
до Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі

1. У розділі I:

1.1. Пункт 1.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.49 вважати пунктами 1.3 - 1.48 відповідно.

1.2. Пункти 1.3, 1.4 викласти у такій редакції:

"1.3. Первинний облік на олійно-жирових підприємствах ґрунтується на даних зважування сировини, матеріалів, готової продукції, побічної (супутньої) продукції та відходів виробництва з урахуванням їх якості, що фіксується у первинних документах.

Первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції.

Первинні документи, створені в електронному вигляді, та порядок електронного документообігу визначаються та застосовуються у бухгалтерському обліку підприємствами всіх форм власності за умови дотримання вимог чинного законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

Первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов'язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Форми обліку та звітності, що наведені у додатках до цього Порядку, є типовими та можуть доповнюватися та змінюватися відповідно до умов виробництва, технологічного процесу та обладнання, інших умов з дотриманням вимог чинного законодавства.

Облік олійної сировини в бухгалтерському обліку на підприємствах олійно-жирової галузі може проводитись як у фізичній, так і в заліковій вазі.

1.4. Первинний облік у виробничих цехах, складах і лабораторіях відображається в спеціальних книгах обліку, лабораторних і технологічних журналах. Облік може проводитись на паперових носіях та в електронному вигляді згідно з вимогами чинного законодавства. Форми книг обліку у виробничих цехах і складах встановлені цим Порядком. Форми лабораторних і технологічних журналів на паперових носіях або в електронному вигляді визначені чинними нормативними документами. Якщо книги обліку ведуться на паперових носіях, то записи у книгах обліку, лабораторних та технологічних журналах здійснюються тільки чорнилом або кульковими ручками пастою темного кольору.".

1.3. Пункт 1.9 викласти у такій редакції:

"1.9. Контроль за правильністю ведення і своєчасністю записів у технологічних журналах здійснюється інженером зміни та начальником цеху. Факт перевірки, наявність усіх сторінок у технологічних журналах на паперових носіях, зауваження з ведення технологічних журналів зазначаються в журналах за підписом особи, яка здійснила перевірку, із зазначенням дати проведення перевірки, посади, прізвища та ініціалів особи, яка здійснила перевірку. При веденні журналів в електронному вигляді факт перевірки посвідчується формуванням відповідної відмітки у журналі за період, що перевіряється, у вигляді електронного документа з електронним цифровим підписом особи, яка здійснила перевірку.".

1.4. Пункт 1.11 викласти у такій редакції:

"1.11. Первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська звітність, технологічні та лабораторні журнали на паперових носіях та в електронному вигляді зберігаються відповідно до вимог із зберігання архівних документів відповідно до чинного законодавства.".

1.5. Пункт 1.14 викласти у такій редакції:

"1.14. Визначення кількості сировини, матеріалів, готової основної та побічної (супутньої) продукції при прийманні, передачі зі складів до цехів, з цехів до складів і з цеху до цеху повинно проводитись ваговим методом. Облік руху олії дозволяється проводити з використанням масових витратомірів. На підприємстві повинно бути встановлено графік повірки ваговимірювального господарства (ваг). Повірка ваг здійснюється у строки, передбачені нормативною документацією. Результати повірки ваг відмічаються у книзі відважувань на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги (форма N 2), книзі реєстрації вантажів, що прибули залізницею і водним транспортом (форма N 8), та книзі відважувань (форма N 11) (додатки 2, 8, 12 до цього Порядку) або в журналі обліку засобів вимірювання і в технічних паспортах на ваги. На ваги ставиться клеймо про дату повірки.".

1.6. Абзац другий пункту 1.21 викласти у такій редакції:

"При складанні договорів на поставку сировини перелік якісних показників може включати не тільки показники, що входять у чинні стандарти на дану сировину, але також і ті, які мають важливе значення для ведення технологічного процесу (наприклад, показник "вміст воску" в олії для олійно-жирових підприємств, що переробляють олію).".

1.7. Абзац перший пункту 1.24 викласти у такій редакції:

"1.24. Для перевірки достовірності даних постачальника про якість олійного насіння представник лабораторії підприємства-одержувача відбирає проби відповідно до вимог чинної нормативної документації і виконує контрольні аналізи експресним методом на лабораторних приладах, обумовлених договором на поставку сировини. В разі розбіжностей результатів аналізи випробування проводяться відповідно до вимог чинних нормативних документів (стандартів). При відбиранні проб надається перевага принципу пропорційного відбору проби, при якому з кожної тонни олійної сировини відбирається встановлена нормативними документами кількість сировини.".

1.8. Пункти 1.28, 1.29 викласти у такій редакції:

"1.28. Зважування і відбір проб усієї олійної сировини, що приймається безпосередньо від постачальників, проводяться у присутності представників постачальників. На кожну прийняту партію виписується приймальна квитанція (прибутковий ордер). У квитанції зазначаються вага і якість олійного насіння за даними підприємства - одержувача.

Якщо протягом доби одним постачальником здається декілька партій олійної сировини, однорідних за якістю, визначення якості усієї олійної сировини, що надходить від цього постачальника, можна проводити за середньодобовою пробою.

1.29. Жирова сировина, що надходить від постачальників, приймається за вагою в натурі, враховується в первинних документах за вагою в натурі, встановленою одержувачем, і в жирах (без вологи та нежирових домішок) та оформляється прибутковим ордером приймання жирової сировини (форма N 18) та актом приймання жирової сировини (форма N 18а) (додатки 21, 22 до цього Порядку). Жирову сировину (вітчизняну та імпортовану), що надійшла на підприємство в тарі з трафаретною вагою, дозволяється приймати, враховувати і відпускати на виробництво за вагою, вказаною на трафареті, за умови, якщо тара не пошкоджена і не має течі.".

1.9. Пункт 1.36 викласти у такій редакції:

"1.36. Виробничі звіти складаються на паперових носіях або в електронному вигляді на основі даних лімітно-забірних карток, актів приймання сировини, актів здачі готової основної та побічної (супутньої) продукції і зворотних відходів та інших документів, а також даних лабораторії про якість сировини, основної та побічної (супутньої) продукції тощо. Результати аналізів та інші дані видаються цехам, заводам, складам з лабораторії за підписом начальника (завідувача) лабораторії або уповноваженого працівника лабораторії і оформляються належним чином (темним чорнилом або кульковою ручкою темною пастою з повним найменуванням показників і чітко написаними цифрами) на паперових носіях або в електронному вигляді.

Виробничі звіти після перевірки бухгалтерією перевіряються і підписуються уповноваженою особою і затверджуються керівником підприємства.".

1.10. Пункти 1.38, 1.39 викласти у такій редакції:

"1.38. Залишки сировини, готової основної та побічної (супутньої) продукції, напівфабрикатів у виробництві на кінець місяця (незавершене виробництво), що підлягають інвентаризації, перераховуються у вихідну сировину і враховуються як виробничі запаси.

До незавершеного виробництва належать сировина та продукти, що не пройшли повний цикл виробництва, передбачений технологією: залишки олійного насіння після зважування; напівфабрикати (ядро, м'ятка, місцелла, олія нерафінована, шрот, фуз, макуха пресових цехів або заводів, що переробляються на тому самому підприємстві, тощо) в олійнодобувному цеху (на заводі);

маргаринова емульсія у змішувачах маргаринового цеху (заводу); мило у відстійних ємкостях миловарного цеху (заводу); саломас, олія, рафінована в рафінаційному цеху олієзаводу, гідрозаводу олійно-жирового комбінату; залишок гліцерину в гліцериновому цеху; емульсії для кетчупів, гірчиці, хрону та інших соусів.

1.39. Передача олійно-жирової сировини, жирозамінників і жиромістких відходів у виробництво оформлюється лімітно-забірними картками на відпуск сировини у виробництво (форма N 20) (додаток 24 до цього Порядку) (далі - форма N 20) або лімітно-забірними картками відповідно до типової форми з обліку сировини та матеріалів М-8 "Лімітно-забірна картка", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21 червня 1996 року N 193 (далі - типова форма N М-8), або актом приймання складом готової і супутньої продукції та зворотних виробничих відходів (форма N 15) (додаток 16 до цього Порядку) (далі - акт за формою N 15) на паперових носіях або в електронному вигляді.".

1.11. Пункт 1.42 викласти у такій редакції:

"1.42. Реалізація (відвантаження) готової продукції, побічної (супутньої) продукції і відходів, які підлягають реалізації, проводиться олійно-жировими підприємствами на підставі укладених договорів. Оформлення відвантаження проводиться на підставі наказу на відпуск (відвантаження) продукції зі складу (додаток 39 до цього Порядку) з оформленням товарно-транспортних накладних.".

1.12. Абзац шостий пункту 1.48 викласти у такій редакції:

"Передача фузу зі складу на переробку у виробництво оформляється лімітно-забірною карткою або актами за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді. Фуз, отриманий при зачищенні цехової апаратури і баків перед зупинкою олієзаводу (цеху) на капітальний ремонт, здається на склад за вагою в натурі і в жирах.".

2. У розділі II:

2.1. Пункти 2.3 - 2.6 викласти у такій редакції:

"2.3. Приймання від постачальників насіння, доставленого залізничним (водним, автомобільним) транспортом, оформляється актом приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників (форма N 9) (додаток 9 до цього Порядку), на паперових носіях або в електронному вигляді. Приймання давальницького насіння безпосередньо від замовників оформляється квитанціями до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції (форма N 5) (додаток 5 до цього Порядку), квитанції оформляються на паперових носіях або в електронному вигляді.

2.4. Насіння, що надійшло, оприбутковується і обліковується за видами, кількістю і якістю у книзі кількісно-якісного обліку за формою N 12. Книга кількісно-якісного обліку за формою N 12 ведеться у паперовому або електронному вигляді матеріально відповідальною особою без розмежування за окремими місцями зберігання.

2.5. У книзі кількісно-якісного обліку за формою N 12 (у паперовому або електронному вигляді) відображається фізична вага олійного насіння, що надійшло до підприємства. Розходження за вагою, що зазначена в накладній залізничної станції, порту, заготівельного пункту, оформляється комерційним актом, що складається залізничною станцією (портом), або актом при перевезенні автомобільним транспортом за підписом супроводжувальної особи і підписом завідувача складу або іншої матеріально відповідальної особи, яка прийняла насіння. Комерційний акт складається в тому випадку, якщо нестача олійного насіння перевищує норму природного убутку при перевезеннях відповідним видом транспорту та граничні розходження у визначенні маси нетто для ваг. Норми граничного розходження у визначенні маси вантажу обумовлені допустимою похибкою, встановленою для автомобільних та залізничних ваг, на яких здійснюється зважування партій олійного насіння.

2.6. Переміщення олійного насіння у межах підприємства оформлюється актом внутрішнього пересування олійного насіння (форма N 10) (додаток 10 до цього Порядку) (далі - акт за формою N 10) на паперових носіях або в електронному вигляді.

Актом за формою N 10 оформляється передача олійного насіння зі складу на виробництво, зі складу в сушарку, з сушарки до виробництва. Якщо на заводі є два або декілька завідувачів сировинними складами, то переміщення олійного насіння зі складів, закріплених за однією матеріально відповідальною особою, в склади, закріплені за іншою матеріально відповідальною особою, оформляється також актом за формою N 10 на паперових носіях або в електронному вигляді.

Акт за формою N 10 на передачу олійного насіння зі складу в сушарку і з сушарки до складу складається в день передачі в двох примірниках - по одному для кожної із сторін.

Акт за формою N 10 на паперових носіях або в електронному вигляді на передачу олійного насіння на виробництво складається щодня в двох примірниках за підписами завідувача складу (здавальника) і начальника цеху (приймальника). Один примірник цього акта передається начальнику цеху і є основою для складання виробничого звіту (форма N 23) (додаток 27 до цього Порядку), а другий примірник залишається у завідувача складу і передається до бухгалтерії разом із звітом про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма N 4) (додаток 4 до цього Порядку) (далі - звіт за формою N 4).

На кожний вид олійного насіння складається на паперових носіях або в електронному вигляді окремий акт на основі записів у книзі відважувань (форма N 11) (додаток 12 до цього Порядку) (далі - книга відважувань за формою N 11) і результатів аналізів лабораторії олійно-жирового підприємства.

Відвантаження олійного насіння на інші підприємства оформлюється розпорядженням керівника підприємства і відповідними відвантажувальними документами.".

2.2. У пункті 2.7:

абзаци перший - третій викласти у такій редакції:

"2.7. На підприємствах, що мають самостійні сушильні відділення, начальник відділення або за його дорученням інший робітник приймає і відпускає просушене олійне насіння за фактичною вагою та за якістю, що визначаються лабораторією. Облік руху олійного насіння відображається у книзі кількісно-якісного обліку за формою N 12 сушильного відділення (на паперових носіях або в електронному вигляді).

Результати підробітку олійного насіння на очисних машинах і в сушарках відображаються в звіті про підробіток олійного насіння (форма N 14) (додаток 15 до цього Порядку) (далі - звіт за формою N 14) на паперових носіях або в електронному вигляді.

Списання вологи і сміття внаслідок підробітку олійного насіння і сушіння проводиться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248, і фіксується у книзі кількісно-якісного обліку за формою N 12 один раз на місяць на підставі звіту за формою N 14 або розрахунку убутку ваги олійного насіння внаслідок зміни вмісту в ньому вологи і сміття (форма N 10а) (додаток 11 до цього Порядку)";

абзац сьомий викласти у такій редакції:

"Списання сміття за ваговим обліком дозволяється тільки на тих підприємствах, які мають змогу окремо зберігати сміття, що зняте при підробітку, зважувати його, систематично вивозити з території підприємства після аналізів лабораторії з оформленням відповідного запису у книзі відважувань на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги (форма N 2) (додаток 2 до цього Порядку), на паперових носіях або в електронному вигляді за перепустками.".

2.3. Абзац перший пункту 2.8 викласти у такій редакції:

"2.8. Олійне насіння передають на виробництво за фактичною вагою і якістю, що визначається лабораторією підприємства. Якщо підприємство проводить бухгалтерський облік олійної сировини у заліковій вазі, то при передачі цього олійного насіння у виробництво фізична вага перераховується у залікову з урахуванням якісних показників сировини.".

2.4. У пункті 2.11:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2.11. У процесі зберігання і підробітку олійного насіння відбувається зміна його якості (тобто зниження вологості і сміттєвих домішок), що спричиняє зміну маси олійного насіння. Убуток маси олійного насіння (за рахунок зниження вологості і сміттєвих домішок) відноситься до технічних (виробничих) втрат і обґрунтовується досягнутим при зберіганні і підробітку поліпшенням його якості. Порядок розрахунку зміни фізичної маси олійного насіння у процесі зберігання і підробітку наведено у цьому пункті та пункті 2.14 цього розділу. Якість олійного насіння, що передається у виробництво, визначає лабораторія підприємства, за даними якої робиться відповідний запис у книзі кількісно-якісного обліку за формою N 12 на паперових носіях або в електронному вигляді. Убуток олійного насіння за рахунок природного убутку при зберіганні розраховується за діючими нормами. Порядок розрахунку природного убутку олійного насіння наведено у пункті 2.13 цього розділу.";

абзац четвертий підпункту 7 викласти у такій редакції:

"Списання убутку фізичної ваги олійного насіння внаслідок зменшення вологості і сміттєвої домішки, а також нестача олійного насіння при зберіганні на складі внаслідок природного убутку без проведення інвентаризації і перевірки її результатів забороняється.".

2.5. Пункт 2.19 викласти у такій редакції:

"2.19. Для обліку продукції (включаючи побічну (супутню) продукцію і відходи) на олієзаводі (у цеху) ведеться книга відважувань за формою N 11 на паперових носіях або в електронному вигляді. На основі записів у ній щодня складається акт за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді, який є основним документом для бухгалтерського і складського обліку.".

2.6. Абзац перший пункту 2.20 викласти у такій редакції:

"2.20. Склад готової продукції приймає олію за вагою, видами і ґатунками. Облік олії ведеться в книзі обліку готової і попутної продукції, жирової сировини й зворотних виробничих відходів (форма N 21) (додаток 25 до цього Порядку) на паперових носіях або в електронному вигляді за вагою в натурі і в жирах. Зберігання виробленої олії з різними кислотними числами, що відповідають різним ґатункам, здійснюється окремо.".

2.7. У пункті 2.21:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2.21. Якщо облік випуску шроту (макухи), лушпиння ведеться ваговим способом, здані на склад шрот (макуха), лушпиння враховуються у книзі кількісно-якісного обліку за формою N 12 на паперових носіях або в електронному вигляді за кожним видом за вагою в натурі і за вологістю.";

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"При інвентаризації і зачищенні складів шроту (макухи), лушпиння зміна ваги за рахунок зміни вмісту вологи визначається так само, як і для олійного насіння і відображається в книзі кількісно-якісного обліку за формою N 12 на паперових носіях або в електронному вигляді.".

2.8. Пункти 2.22, 2.23 викласти у такій редакції:

"2.22. Оформлення здавання складу лушпиння, що отримано у виробництві, проводиться раз на місяць з оформленням акта за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді на підставі записів у книгах відважувань на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги (форма N 2) (додаток 2 до цього Порядку) та в книгах відважувань (форма N 11) (додаток 12 до цього Порядку) на паперових носіях або в електронному вигляді або на основі розрахунку. Вага лушпиння розрахунковим шляхом визначається начальником олієдобувного цеху (олієзаводу) за результатами випробувань лабораторії, перевіряється начальником планово-виробничого відділу і затверджується головним інженером підприємства.

2.23. При щомісячній інвентаризації на заводі (у цеху) залишок напівфабрикатів (ядро, м'ятка, фуз, місцелла, олія, макуха пресового заводу, що передається на екстракцію на тому самому підприємстві) зважується або визначається об'ємним методом і перераховується на вихідну сировину. Перерахунок робиться на основі даних лабораторії про вміст олії у напівфабрикатах і в насінні.

Розрахунок ведеться за формулою

 

а х б

 

Х =

_________

,

 

в

 


(10) 

де

Х -

кількість олійного насіння (напівфабрикат у перерахунку на насіння), кг;

 

а -

вага напівфабрикату, кг;

 

б -

вміст олії у напівфабрикаті, %;

 

в -

середньозважена олійність насіння, що передається у виробництво, при фактичній вологості і засміченості, за звітний період, %.

Обчислена за формулою (10) кількість олійного насіння в залишку незавершеного виробництва приймається в розрахунок при визначенні кількості переробленого у виробництві олійного насіння.

Для спрощення обліку незавершеного виробництва (місцелла, шрот) екстракційного цеху можливо провести перерахунок залишків напівзнежиреного та знежиреного шроту в пресову макуху. Для цього розраховується робочий обсяг технологічного обладнання, який містить в собі напівзнежирений та знежирений шрот (проміжні бункери, екстрактор, тостер тощо). Після цього визначається об'ємним методом кількість пресової макухи та робиться перерахунок макухи на вихідну сировину.

У додатку 45 до цього Порядку наведено приклад перерахунку незавершеного виробництва у вихідну сировину.".

2.9. У пункті 2.24:

абзац перший викласти у такій редакції:

"2.24. Виробничий звіт олієзаводу (форма N 23) (додаток 27 до цього Порядку) (далі - звіт за формою N 23) складається на паперових носіях або в електронному вигляді на основі документів за надходженням олійного насіння на виробництво і за здаванням готової основної та побічної (супутньої) продукції на склад або на подальшу переробку, акта інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів (форма N 17) (додаток 19 до цього Порядку), даних лабораторних аналізів, обліку залишків незавершеного виробництва.";

абзаци п'ятий, шостий викласти у такій редакції:

"Величина загальних втрат олії у відсотках (Х) визначається як різниця між виходом продукції і вмістом олії в насінні за балансом. Втрати олії у шроті (макусі), лушпинні визначаються за формулою

 

М х К

 

Х =

__________

,

 

100

 


(11) 

де М - олійність шроту (макухи) або лушпиння, у % до ваги;

К - кількість отриманого шроту (макухи) або лушпиння, у % до ваги насіння, або кількість отриманого лушпиння, у % до ваги поданого на виробництво насіння, за винятком залишку цілого насіння в незавершеному виробництві.

Невраховані втрати олії визначаються як різниця між вмістом олії в насінні, виходом олії і втратами у шроті (макусі) і лушпинні. Втрати олії з фосфатидним концентратом не входять до загальних втрат олії.".

3. У розділі III:

3.1. Пункт 3.1 викласти у такій редакції:

"3.1. Нерафінована олія для гідратації передається за вагою і оформляється за формою N 20 на паперових носіях або в електронному вигляді або типовою формою N М-8, або актами за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді на основі записів у книзі відважувань за формою N 11.";

3.2. Пункт 3.5 викласти у такій редакції:

"3.5. Якщо цех (дільниця) гідратації олії є самостійною одиницею, то після закінчення місяця цей цех (дільниця) складає виробничий звіт з гідратації олії (форма N 23а) (додаток 28 до цього Порядку) на паперових носіях або в електронному вигляді. Початковими даними для складання цього звіту є лімітно-забірні картки, акти про здачу готової продукції, акти інвентаризації гідратованої олії. Готовою продукцією вважається олія гідратована, яка здана за вагою на склад. Під час процесу гідратації отримують побічний (супутній) продукт - гідратаційний осад, який здають на склад або передають до інших цехів для подальшої переробки за вагою в натурі і в жирах (без вологи) або з якого з подальшим виділенням вологи під вакуумом отримують побічний (супутній) продукт - фосфатидний концентрат (харчовий і кормовий), який здають на склад за вагою в натурі і в жирах (без вологи).".

4. У розділі IV:

4.1. Пункт 4.1 викласти у такій редакції:

"4.1. Передача олії на рафінацію оформляється за формою N 20, або типовою формою N М-8, або актами за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді за вагою в натурі і в жирах (без вологи). Передача рафінованої олії з цеху рафінації для подальшої переробки в інші цехи заводу оформляється лімітно-забірною карткою або актом за формою N 15, відпуск на сторону - через склад готової продукції.".

4.2. Пункти 4.3, 4.4 викласти у такій редакції:

"4.3. Виробничі відходи враховуються за вагою в натурі та в жирах, а технічні (виробничі) втрати жирів (жири у відбільній глині, у фільтраційному порошку тощо) - тільки в жирах. Здавання зворотних виробничих відходів на склад оформляється актом за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді.

4.4. Передача побічної (супутньої) продукції, а також виробничих відходів, які підлягають реалізації за нормативною документацією, на подальшу переробку (дистиляцію, миловаріння тощо) оформляється лімітно-забірною карткою за формою N 20, або типовою формою N М-8, або актами за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді.".

4.3. Абзац другий пункту 4.6 викласти у такій редакції:

"Цех рафінації на олієзаводі (що є самостійною одиницею), продукція якого включається до складу готової продукції, також складає окремий виробничий звіт з рафінації олій та жирів (форма N 24) (додаток 30 до цього Порядку) (далі - звіт за формою N 24) на паперових носіях або в електронному вигляді.".

4.4. Пункт 4.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Витрати допоміжних матеріалів на рафінацію олії визначаються на підставі залишків на початок і кінець місяця, надходжень за місяць і відповідно до даних про фактичне виробництво рафінованої олії.".

4.5. Розділ IV доповнити пунктом 4.8 такого змісту:

"4.8. Витрати допоміжних матеріалів на рафінацію олії не повинні перевищувати діючі норми витрат.".

5. Розділ V викласти у такій редакції:

"V. ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА ФАСОВАНОЇ ОЛІЇ

5.1. При фасуванні олії передача її із складу до цеху фасування проводиться за вагою і оформляється лімітно-забірною карткою за формою N 20, або типовою формою N М-8, або актами за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді.

5.2. Витрати допоміжних матеріалів і тари оформлюються накладною-вимогою за типовою формою N М-11 або лімітно-забірною карткою за формою N 20 на паперових носіях або в електронному вигляді.

5.3. Здавання готової продукції з виробництва на склад оформлюється актом за формою N 15 на паперових носіях або в електронному вигляді.

5.4. Витрати допоміжних матеріалів і тари на фасування олії не повинні перевищувати діючі норми витрат.

5.5. Щомісяця начальник цеху (дільниці) складає виробничий звіт з фасування олії (форма N 23б) (додаток 29 до цього Порядку) з долученням до нього актів за формою N 15, лімітно-забірних карток за формою N 20 або за типовою формою N М-8 і накладних-вимог на відпуск допоміжних матеріалів і тари за типовою формою N М-11 на паперових носіях або в електронному вигляді.".

6. У розділі VI:

6.1. Пункт 6.2 доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді.".

6.2. У пункті 6.3:

абзац перший доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді.";

абзац третій після слів та цифр "за формою N 21" доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді.".

6.3. Пункт 6.5 доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді."

6.4. Абзац перший пункту 6.6 викласти у такій редакції:

"6.6. Щомісяця керівник гідрозаводу (цеху) подає до бухгалтерії звіт за формою N 25 на паперових носіях або в електронному вигляді з долученням до звіту актів за формою N 15 і лімітно-забірних карток за формою N 20 або типовою формою N М-8 на паперових носіях або в електронному вигляді.".

7. Пункти 7.4 - 7.6, абзаци перший та другий пункту 7.7 та пункт 7.9 розділу VII доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді.".

8. У розділі VIII:

8.1. Пункт 8.11 викласти в такій редакції:

"8.11. Виробничий звіт маргаринового заводу (цеху) (форма N 26) (додаток 32 до цього Порядку) (далі - звіт за формою N 26) складається за видами продукції з урахуванням середньозважених даних аналізів лабораторії або враховуючи жирність згідно з рецептурою, затвердженою в установленому порядку. Звіт за формою N 26 складається на паперових носіях або в електронному вигляді.".

8.2. У пункті 8.12 слова та цифри "виробничий звіт маргаринового заводу (цеху) (форма N 26, додаток 32) (далі - звіт за формою N 26)" замінити словами та цифрами "звіт за формою N 26".

9. У розділі IX:

9.1. Пункт 9.1 після слів та цифри "типовою формою N М-8" доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді".

9.2. Пункт 9.7 після слів та цифр "(форма N 26а, додаток 33)" доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді".

10. У розділі X:

10.1. Пункт 10.5 доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді".

10.2. Пункт 10.10 після слів та цифр "типовою формою N М-8" та "формою N 15" доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді".

10.3. Абзац перший пункту 10.15 викласти у такій редакції:

"10.15. Виробничий звіт миловарного заводу (цеху) (форма N 27) (додаток 34 до цього Порядку) (далі - звіт за формою N 27) складається на паперових носіях або в електронному вигляді окремо з виробництва мила і мийних засобів. У звіті за формою N 27 виробництво миловарної продукції відображається на підставі документів, що підтверджують здавання продукції на склад. Продукція, що не прийнята на склад, у виробіток даного місяця не включається. Вироблена продукція відображається згідно з класифікацією, наведеною у пункті 10.12 цього розділу.".

10.4. Пункт 10.16 доповнити новим реченням такого змісту: "Зазначені звіти складаються на паперових носіях або в електронному вигляді.".

11. У розділі XI:

11.1. Пункт 11.1 доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді".

11.2. У пункті 11.3:

абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "Звіт за формою N 30 складають на паперових носіях або в електронному вигляді.";

абзац другий після слів та цифр "за формою N 15" доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді".

11.3. Абзац другий пункту 11.4 доповнити словами "на паперових носіях або в електронному вигляді.".

12. У розділі XII:

12.1. Пункт 12.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Облік операцій у книзі відважувань за формою N 2 ведуть на паперових носіях або в електронному вигляді.".

12.2. Пункти 12.3 - 12.6 викласти у такій редакції:

"12.3. При надходженні олійної сировини від постачальників (замовників) уповноважена особа (лаборант, вагар тощо) виписує на кожну партію ярлик-пробу (форма N 1) (додаток 1 до цього Порядку) (далі - ярлик-проба за формою N 1), в якій заповнює пункти 1 - 7. Дані про переважування (пункт 7) заповнюються з книги відважувань на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги (форма N 2) (додаток 21 до цього Порядку), та засвідчуються підписом вагаря. Лаборант відбирає пробу та після визначення показників якості заповнює пункт 8, підписує ярлик-пробу і передає до відділу обліку. Ярлик-проба за формою N 1 оформлюється у паперовому або електронному вигляді.

12.4. У разі надходження давальницької сировини залізницею або водним транспортом її реєстрація ведеться в книзі реєстрації вантажів, що прибули залізницею або водним шляхом (форма N 8) (додаток 8 до цього Порядку), яку ведуть на паперових носіях або в електронному вигляді. При надходженні насіння на підприємство складається акт приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників (форма N 9) (додаток 9 до цього Порядку), на паперових носіях або в електронному вигляді.

12.5. Щодня приймальник складає звіт про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма N 4) (додаток 4 до цього Порядку) (далі - звіт за формою N 4) на паперових носіях або в електронному вигляді, включаючи давальницьку, і передає його до бухгалтерії в установлений строк. Оскільки давальницька сировина при прийманні на склад знеособлюється, то окремий звіт за формою N 4 про рух давальницького насіння не складається, а всі операції включаються до загального звіту.

Передача насіння зі складу у виробництво оформляється актом внутрішнього пересування олійного насіння за формою N 10, який складають на паперових носіях або в електронному вигляді.

Ярлик-проба за формою N 1 із заповненими показниками є підставою для занесення даних про якість давальницького насіння в квитанцію за формою N 5, яку складають на паперових носіях або в електронному вигляді.

Відділ обліку сировини (або бухгалтер з обліку сировини) кожного ранку приймає від лабораторії, авто- та залізничних вагарів оригінали первинних документів: ярлик-проба, товарно-транспортні накладні та інші супровідні документи на прийняте олійне насіння за минулу добу. Проводять перевірку на відповідність первинних документів фактичним даним інформаційної системи, формують квитанції на приймання до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції за формою N 5 та передають для подальшого обліку разом з усіма первинними документами.

Квитанції за формою N 5 формуються окремо для кожного замовника у трьох примірниках. Один примірник передається замовнику, а два примірники залишаються на підприємстві для обліку.

У квитанції за формою N 5 проставляються маса прийнятого насіння і його якість, належна до видачі замовнику готова основна та побічна (супутня) продукція і розмір оплати послуг за переробку давальницької сировини в грошовому або натуральному вираженні.

Оформлену квитанцію за формою N 5 підписують начальник сировинного відділу та бухгалтер.

На основі квитанцій за формою N 5 бухгалтерія складає реєстр квитанцій за формою N 6, який ведеться на паперових носіях або в електронному вигляді, на прийняте до переробки давальницьке олійне насіння в двох примірниках за матеріально відповідальними особами за підписами відповідального приймальника і бухгалтера. Один примірник реєстру залишається в бухгалтерії і є основою для подальших бухгалтерських записів, другий передається матеріально відповідальній особі.

Кількісно-якісні показники з цього реєстру заносяться до книги кількісно-якісного обліку за формою N 12 на паперових носіях або в електронному вигляді.

Реєстр за формою N 6 є підставою для розрахунків з індивідуальними замовниками, а також для складання актів виконаних робіт. Для розрахунків із замовниками - юридичними особами додатково до реєстру ведуться особові картки на кожного замовника на паперових носіях або в електронному вигляді.

12.6. За узгодженням замовника і переробника якість олійної сировини нижче обмежувальних норм не є бракувальним фактором за умови подальшого доведення такої сировини до стандартних якісних показників.".

12.3. Пункт 12.11 викласти у такій редакції:

"12.11. При надходженні олійного насіння приймання насіння і розрахунок готової продукції ведуться за заліковою масою.

Залікова маса олійного насіння - це фізична маса олійного насіння, зменшена на розрахункову величину маси відхилень від базисних норм вмісту вологи та сміттєвої домішки в олійному насінні, що зазначені у нормативному документі (ДСТУ) на відповідне олійне насіння.

Залікова маса для всього олійного насіння, крім льону-довгунця, визначається за формулою

 

(100 - Вф) х (100 - Сф)

 

З = Ф х

____________________________

,

 

(100 - Вб) х (100 - Сб)

 


(12) 

де З - залікова маса насіння, т;

Ф - фізична маса насіння, т;

Вф - фактична вологість, %;

Сф - фактичні сміттєві домішки, %;

Вб - базисна вологість, %;

Сб - базисні сміттєві домішки, %.

Базисні показники для насіння соняшнику наведені в ДСТУ 4694:2006 "Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови".

Приймання насіння льону-довгунця ведеться за заліковою масою, яка визначається за формулою

 

,

(13)

де З - залікова маса насіння, т;

Ф - фізична маса насіння, т;

Вф - фактична вологість, %;

Сф - фактичні сміттєві домішки, %;

Вб - базисна вологість, %;

Модф - фактичні олійні домішки, %.

Якщо один із показників якості (вологість або вміст сміттєвих домішок) дорівнює або нижчий за базисний показник, то при розрахунку залікової ваги цей показник не враховується.".

12.4. Пункти 12.13, 12.14 викласти у такій редакції:

"12.13. Для розрахунків із замовником на підприємствах на кожного замовника ведуться картки обліку розрахунків із замовниками (форма N 6а) (додаток 7 до цього Порядку), в яких відображаються: отримана від них сировина, належна за розрахунком і фактично відпущена готова основна і побічна (супутня) продукція та залишок продукції, що належить до видачі. Картки обліку розрахунків із замовниками ведуться на паперових носіях або в електронному вигляді.

12.14. Готова продукція, що вироблена з давальницької сировини, зберігається також на складах підприємства разом з усією іншою продукцією.

За підсумками місяця начальник виробництва (уповноважена особа) складає додаток до виробничого звіту за формою N 23 - довідку про переробку олійного насіння та виробництво готової продукції (додаток 27а до цього Порядку) у перерахунку на залікову вагу.

За підсумками місяця бухгалтерія складає акт виконаних робіт з переробки давальницького олійного насіння та звіт про рух давальницького олійного насіння (додаток 44 до цього Порядку).

Довідка про переробку олійного насіння та виробництво готової продукції є підставою для складання акта виконаних робіт з переробки давальницької олійної сировини, звіту про рух давальницького олійного насіння та проведення розрахунків із замовниками за переробку давальницького олійного насіння згідно з умовами договору на поставку олійної сировини.

Зазначені документи є підставою для ведення бухгалтерського обліку, розрахунку собівартості готової продукції, визначення виручки і результатів від реалізації при переробці давальницької сировини.".

12.5. Абзац другий пункту 12.16 викласти у такій редакції:

"На основі прибуткових ордерів давальницька сировина разом з купованою сировиною включається до звіту за формою N 4, який складають на паперових носіях або в електронному вигляді.".

13. Доповнити Порядок розділом XIV такого змісту:

"XIV. ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ ЗА НАЯВНОСТІ РОЗБІЖНОСТЕЙ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЯКОСТІ ОЛІЙНОЇ СИРОВИНИ

14.1. Якщо за результатами випробувань лабораторії олійно-жирового підприємства - одержувача олійної сировини будуть виявлені розбіжності в якості олійної сировини понад норму допустимих відхилень, підприємство-одержувач вживає таких заходів:

протягом доби, крім вихідних днів, у письмовій формі (телеграма, телефонограма, факсограма з їх обов'язковою реєстрацією у реєстраційній книзі) викликає представників власника олійної сировини, підприємства-відправника за місцем відвантаження олійної сировини;

забезпечує цілісність зберігання олійної сировини та незмінність її якості до вирішення спірних питань в опломбованій місткості або в нерозвантаженому транспортному засобі.

За письмовим погодженням з підприємством-відправником зберігання олійної сировини можливе без розвантаження транспорту або із розвантаженням. Розвантаження проводиться в опломбовану місткість (силос, склад тощо), що забезпечує незмінність маси олійної сировини та її якості, та складається акт про розвантаження спірної партії олійної сировини, який повинен містити відомості про:

час і місце складання цього акта;

дату надходження олійної сировини, найменування підприємства-відправника (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця - відправника) та власника олійної сировини;

прізвища та посади осіб, що присутні під час перевантаження олійної сировини в місткість для зберігання;

короткий опис технічного стану місткості, в яку розвантажують спірну партію олійної сировини;

вид та масу олійної сировини;

номер та дату договору на поставку олійної сировини та транспортної накладної;

вид і номер транспортного засобу;

реквізити документа, що засвідчує якість олійної сировини, якісні показники олійної сировини за даним документом;

якісні показники олійної сировини даної партії за даними лабораторії підприємства-одержувача;

кількість пломб та опис відтисків на пломбах.

14.2. Представники власника олійної сировини, підприємства-відправника терміново (протягом доби) повинні повідомити про участь у спільному визначенні якості спірної партії.

14.3. Із представників власника олійної сировини, підприємства-відправника разом з представником підприємства-одержувача створюють комісію для спільного визначення якості спірної партії олійної сировини.

14.4. Комісія проводить обстеження транспортного засобу або місткості, де зберігається спірна партія олійної сировини, та перевіряє наявність пломб. Наявність пломб на нижніх люках залізничних вагонів обов'язкова.

14.5. За відсутності порушень вимог щодо зберігання спірної партії проводиться відбір проби відповідно до вимог нормативних документів. Виділені проби пломбуються, забезпечуються етикетками з підписами осіб, які брали участь у відборі. Відбір проби оформляється актом відбору проби сировини, що надійшла (форма N 19) (додаток 23 до цього Порядку). Акт відбору проби сировини, що надійшла, підписується всіма членами комісії. Відібрані і опломбовані проби надаються заінтересованим сторонам. У лабораторії підприємства-одержувача комісією проводиться визначення якості однієї з виділених проб.

14.6. За результатами спільного визначення якості олійної сировини складається акт про фактичну якість спірної партії (пункт 14.17 цього розділу), який є підставою для підтвердження або заміни документа про якість олійної сировини, що надійшла від підприємства-відправника. Акт про фактичну якість спірної партії повинен бути оформлений у день визначення якості.

На зворотному боці заміненого документа про якість робиться запис: "Замість Посвідчення про якість (сертифіката якості) ____________ від "___" _____________ 20__ року N ___ у зв'язку з розбіжностями в показниках якості", який затверджується підписом відповідальної особи та печаткою підприємства-власника олійної сировини.

14.7. Спірна партія олійної сировини у кількісно-якісному обліку оприбутковується підприємством-одержувачем та списується з обліку підприємством-відправником за результатами спільного визначення якості у разі виявлення розбіжностей понад норму допустимих відхилень.

14.8. У випадку, коли за результатами спільного визначення якості сторони не можуть дійти згоди про фактичну якість партії (її відповідність вимогам нормативних документів, вимогам договору на поставку сировини), комісією складається акт, де вказано причини, з яких сторони не дійшли згоди, та приймається рішення про арбітражне визначення якості спірної партії олійної сировини.

14.9. У разі незабезпечення підприємством-одержувачем відокремленого, кількісного і якісного зберігання спірної партії олійна сировина оприбутковується згідно з документом, що засвідчує якість олійної сировини.

14.10. У разі неприбуття представників власника олійної сировини, підприємства-відправника в обумовлені строки (не пізніше наступного дня з моменту одержання повідомлення, якщо підприємство-відправник та підприємство-одержувач розміщені в одному населеному пункті, або протягом двох днів, якщо підприємство-відправник та підприємство-одержувач розміщені в різних населених пунктах) оприбуткування олійної сировини проводиться за якісними показниками, визначеними лабораторією підприємства-одержувача.

14.11. У разі неприбуття представника підприємства-відправника спільне визначення якості спірної партії олійної сировини не проводиться.

14.12. Визначення якості спірної партії при надходженні олійної сировини із супровідними документами, що засвідчують якість олійної сировини за домовленістю, проводиться акредитованою лабораторією.

14.13. Якщо одна із сторін не згодна з результатами арбітражного визначення якості, проведеного акредитованою лабораторією, проба з актом відбору проби сировини, що надійшла, направляється для визначення якості олійної сировини в Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції.

14.14. Відбір проб для всіх спірних чи арбітражних визначень проводиться комісією в присутності заінтересованих сторін (в тому числі за дорученням) згідно з вимогами чинних стандартів масою, яка дозволяє сформувати проби для усіх заінтересованих сторін та забезпечити всі етапи арбітражу.

Проби пакуються в тару, яка гарантує незмінність якості, опломбовуються та засвідчуються підписами членів комісії.

14.15. Відбір проб оформляється актом відбору проб (форма N 19) (додаток 23 до цього Порядку), у якому повинно бути вказано:

час і місце складання акта, найменування підприємства - одержувача олійної сировини;

прізвища та посади осіб, що брали участь у відборі проб;

нормативний документ, згідно з яким проведено відбір проб;

вид та масу олійної сировини;

вид, номер транспортного засобу та дату надходження вантажу;

дату відправлення, найменування підприємства-відправника (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця - відправника), найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника олійної сировини;

номер транспортного документа;

вид, номер, дату, ким видано документ, що засвідчує якість олійної сировини;

найменування підприємства-одержувача;

для затареної продукції - кількість місць і масу;

загальну масу відібраної проби, кількість виділених проб та масу кожної;

вид пакування проб, чиєю печаткою або пломбою (відтиски на пломбах) опломбовані проби;

наявність етикетки, що містить дані, які передбачені стандартами або технічними умовами;

мету відбору проби та її направлення;

інші додаткові дані, які включаються до цього акта з метою докладнішої характеристики проби;

підписи осіб, які засвідчують факт відбору проб.

14.16. Відібрані проби повинні зберігатися усіма заінтересованими сторонами до остаточного вирішення спірних питань про якість партії.

14.17. За результатами спільного визначення якості олійної сировини в день її визначення складається акт про фактичну якість спірної партії.

В акті про фактичну якість спірної партії зазначаються:

час і місце складання акта, найменування підприємства-одержувача;

прізвища та посади осіб, що брали участь у спільному визначенні якості олійної сировини, місце їх роботи;

вид та масу олійної сировини;

номер та дату договору на поставку олійної сировини та транспортної накладної;

вид і номер транспортного засобу;

реквізити документа, що засвідчує якість олійної сировини;

дату відправлення, найменування підприємства-відправника (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця - відправника), найменування (прізвище, ім'я, по батькові) власника олійної сировини;

дату надходження олійної сировини;

для готової продукції - найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) виробника, кількість місць;

умови зберігання олійної сировини на складі підприємства-одержувача до оформлення цього акта;

стан місткості зберігання олійної сировини на момент її огляду;

для готової продукції - вид, стан тари на момент огляду, відповідність маркування тари та інші дані;

наявність пломб;

результати спільного визначення якості з посиланням на стандарт;

висновок за результатами спільного визначення якості, в якому зазначаються: відомості про якість партії, розбіжності між показниками спільного визначення та показниками якості, зазначеними у документах про якість, виданих при відвантаженні партії олійної сировини;

підтвердження документів про якість підприємства-відправника;

місце направлення проб, у разі коли сторони вважають за необхідне провести арбітражне визначення якості спірної партії.".

14. Додаток 1 до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

15. Заголовок додатка 16 викласти у такій редакції:

"_________________________
      (найменування юридичної особи)

Код згідно з
ЄДРПОУ

 

 


АКТ N ____
приймання складом готової основної і побічної (супутньої) продукції та зворотних виробничих відходів
"___" _____________ 20__ року
"

16. Доповнити Порядок додатком 27а, що додається.

 

Директор Департаменту
продовольства

О. І. Куць

 

_________________________
  (найменування юридичної особи)

 
 

Код згідно з
ЄДРПОУ

 

 


 

Код за ДКУД  

Форма N 1

 


ЯРЛИК-ПРОБА

1. Назва культури _____________________________________________________________________

2. Здавальник, місце або станція відправлення _____________________________________________

3. Автомашина N ___________________________________

4. Вагон (баржа) N __________________________________

5. Транспортна накладна N ___________________________

6. Прийнято до складу N _____________________________

7. Дані перевезення і приймання:

вага нетто, включаючи вагу проби відібраного зразка _______________________________________

Вагар ____________________
                           (підпис, П. І. Б.)

8. Аналіз N _______________

1) Домішки:

а) сміттєва ______________ %;

б) олійна _______________ %;

2) Вологість ____________ %;

3) Зараження __________________________________________

Лаборант _______________
                            (підпис, П. І. Б.)

Зворотний бік форми 

Ярлик-проба виписується на кожну партію олійного насіння, що надходить з держресурсів за комерційною закупівлею і від кожного замовника і є основою для оформлення квитанції при здаванні.

Пункти 1 - 7 ярлика-проби заповнює уповноважена особа (лаборант, вагар та інші). Дані про переважування (пункт 7 ярлика-проби) заповнюються з книги відважувань на вантажі, що ввозяться і вивозяться через автомобільні ваги (форма N 2) (додаток 2 до Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 11 вересня 2009 року N 656, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2009 року за N 1163/17179), та засвідчуються підписом вагаря.

Дані аналізу (пункт 8 ярлика-проби) заповнюються лабораторією.

Ярлик-проба на насіння, прийняте від замовників і від здавальників за держзакупівлею, подається в бухгалтерію з іншими документами разом із звітом про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма N 4) (додаток 4 до Порядку обліку сировини, матеріалів та готової продукції на підприємствах олійно-жирової галузі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 11 вересня 2009 року N 656, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2009 року за N 1163/17179).

 

 

ДОВІДКА
про переробку олійного насіння та виробництво готової продукції

за ____________ місяць 20__ року

N
з/п

Показники

Одиниці
виміру

Кількість

за фізичною вагою

залікова вага

1

Наявність сировини в незавершеному виробництві на початок звітного періоду

кг

 

Х

2

Наявність сировини в незавершеному виробництві на кінець звітного періоду

кг

 

Х

3

Надійшло сировини у виробництво

кг

 

Х

4

Перероблено сировини у виробництві, з урахуванням незавершеного виробництва

кг

 

 

5

Вироблено олії

кг

 

 

6

Вироблено шроту (макухи)

кг

 

 

7

Вироблено лушпиння

кг

 

 

8

Вихід олії

%

 

 

9

Вихід шроту (макухи)

%

 

 

10

Вихід лушпиння

%

 

 

Начальник цеху ___________________
                                                (підпис, П. І. Б.)

Бухгалтер з обліку сировини _____________
                                                                    (підпис, П. І. Б.)

Начальник виробництва ____________
                                                           (підпис, П. І. Б.)

Бухгалтер з обліку готової продукції ____________
                                                                                    (підпис, П. І. Б.)

____________

Опрос