Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об Экспертной комиссии Министерства культуры Украины по вопросам предоставления статуса академического творческим коллективам Украины

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 12.07.2012 № 741
действует с 17.08.2012

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2012

м. Київ

N 741

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 липня 2012 р. за N 1288/21600

Про затвердження Положення про Експертну комісію Міністерства культури України з питань надання статусу академічного творчим колективам України

На підставі підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 388,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Експертну комісію Міністерства культури України з питань надання статусу академічного творчим колективам України, що додається.

2. Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Л. П. Гомольська) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

3. Скасувати наказ Міністерства культури і туризму України від 27 січня 2006 року N 27 "Про затвердження Положення про Експертну раду Міністерства культури і туризму України з розгляду клопотань про надання статусу академічного творчим колективам України та персонального складу Експертних рад Міністерства культури і туризму України".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра культури України Т. Г. Кохана.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

О. О. Губіна

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Експертну комісію Міністерства культури України з питань надання статусу академічного творчим колективам України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організаційно-правовий статус та порядок роботи Експертної комісії Міністерства культури України з питань надання статусу академічного творчим колективам України (далі - Експертна комісія).

1.2. Експертна комісія утворюється Міністерством культури України відповідно до Указу Президента України від 20 серпня 2001 року N 644 "Про Положення про надання статусу академічного творчим колективам України" (із змінами) для розгляду клопотань про надання статусу академічного творчим колективам України - театральним, музичним, хореографічним.

1.3. Експертна комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Міністерства культури України.

1.4. Експертна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі цим Положенням.

II. Повноваження Експертної комісії

2.1. Основним завданням Експертної комісії є аналіз відповідності поданих документів на отримання статусу академічного творчим колективам вимогам, визначеним пунктом 2 Положення про надання статусу академічного творчим колективам України, затвердженого Указом Президента України від 20 серпня 2001 року N 644.

2.2. Експертна комісія відповідно до основного завдання своєї діяльності:

здійснює розгляд клопотань про надання статусу академічного творчим колективам України;

вносить пропозиції Міністру культури України щодо надання статусу академічного творчим колективам України.

2.3. Експертна комісія має право:

отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, закладів культури інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати до участі у засіданнях керівників, творчі колективи яких висунуті до надання статусу академічного;

залучати у разі необхідності в установленому порядку до роботи Експертної комісії фахівців (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

утворювати в разі потреби тимчасові експертні та робочі групи для вирішення питань, пов'язаних із її завданнями.

III. Права та обов'язки членів Експертної комісії

3.1. Члени Експертної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3.2. Члени Експертної комісії зобов'язані:

дотримуватись вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення;

бути присутніми на засіданнях, брати активну участь в обговоренні питань, запропонованих до розгляду;

бути об'єктивними при розгляді питань, віднесених до компетенції Експертної комісії.

3.3. Під час голосування члени Експертної комісії є рівними, вільними і незалежними у прийнятті ними рішень.

3.4. Члени Експертної комісії мають право:

знати дату, час та місце проведення засідань Експертної комісії;

ініціювати внесення на розгляд Експертної комісії питань, що належать до її компетенції;

бути ознайомленими з будь-якими матеріалами, що належать до компетенції Експертної комісії;

висловлювати свої думки, пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються на засіданнях Експертної комісії.

3.5. Члени Експертної комісії:

беруть участь у роботі Експертної комісії;

голосують на засіданнях Експертної комісії;

об'єктивні та неупереджені під час голосування;

завчасно інформують про неможливість прибуття на засідання Експертної комісії.

IV. Порядок формування Експертної комісії

4.1. Експертна комісія складається з голови Експертної комісії, його заступника, відповідального секретаря та членів Експертної комісії.

4.2. До складу Експертної комісії залучаються провідні діячі мистецтва, представники творчих спілок, наукові працівники галузі мистецтва, представники Міністерства культури України (за згодою).

4.3. Персональний склад Експертної комісії затверджується наказом Міністерства культури України раз на три роки, до якого в разі необхідності вносяться зміни.

4.4. Член Експертної комісії не може здійснювати свої повноваження більше двох строків підряд.

4.5. Експертну комісію очолює голова - заступник Міністра культури України.

4.6. Голова Експертної комісії має одного заступника, який в разі відсутності голови виконує його обов'язки.

4.7. Відповідальним секретарем Експертної комісії є працівник Міністерства культури України, який бере участь у засіданнях без права голосу.

4.8. Експертна комісія може утворюватися окремо в галузі музичного мистецтва та в галузі театрального мистецтва.

V. Організація роботи Експертної комісії

5.1. Роботу Експертної комісії спрямовує її голова.

5.2. Головуючий на засіданні Експертної комісії визначає регламент засідання.

5.3. Голова Експертної Комісії:

здійснює загальне керівництво діяльністю Експертної комісії;

веде засідання Експертної комісії;

визначає порядок денний засідань Експертної комісії;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд поданих клопотань щодо надання статусу академічного творчим колективам України;

має вирішальний голос на засіданні Експертної комісії в разі, якщо при голосуванні голоси розділились порівну.

5.4. Відповідальний секретар:

здійснює організаційне забезпечення засідань Експертної комісії;

готує матеріали на розгляд засідань Експертної комісії;

веде протоколи засідань Експертної комісії;

не пізніше ніж за три робочі дні до початку засідання інформує членів Експертної комісії та запрошених осіб про місце і час проведення засідання;

доводить рішення та висновки Експертної комісії до відома Міністра культури України;

веде і забезпечує збереження документації.

5.5. У разі відсутності відповідального секретаря Експертної комісії його обов'язки виконує уповноважена особа, яку призначає голова Експертної комісії.

5.6. Перелік осіб, які не є членами Експертної комісії, але можуть бути присутні на засіданні, визначається її головою.

5.7. Основною формою роботи Експертної комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не більше одного разу в три місяці та скликаються головою Експертної комісії або за його дорученням заступником голови Експертної комісії.

5.8. Засідання Експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

5.9. Члени Експертної комісії, які без поважних причин не беруть участь в засіданнях, виключаються зі складу Експертної комісії.

5.10. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів Експертної комісії, головуючий переносить засідання на інший день.

5.11. Рішення Експертної комісії приймаються простою більшістю голосів від кількості членів Експертної комісії, присутніх на засіданні.

5.12. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та рішення, прийняте за наслідками голосування.

5.13. За результатами засідання Експертної комісії протягом трьох робочих днів складається протокол, в якому зазначаються прізвища та ініціали членів Експертної комісії, запрошених осіб, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та прийняті рішення.

Протокол підписується головуючим на засіданні та відповідальним секретарем Експертної комісії.

Член Експертної комісії, який не підтримує рішення Експертної комісії, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

5.14. Рішення Експертної комісії, прийняте в межах її компетенції, в тижневий строк подається разом із службовою запискою на розгляд Міністру культури України та має рекомендаційний характер.

5.15. Статус академічного надається творчим колективам згідно з рішенням Міністерства культури України і впроваджується в дію відповідним наказом.

5.16. Організаційно-методичне забезпечення роботи Експертної комісії здійснює Міністерство культури України.

 

Директор Департаменту формування
державної політики у галузі
мистецтва, культури та освіти

Л. П. Гомольська

Опрос