Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям, национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций

Национальный банк
Постановление от 10.07.2012 № 289
действует с 17.08.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

10.07.2012

м. Київ

N 289

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2012 р. за N 1268/21580

Про затвердження Змін до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н. О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

І. В. Соркін

 

Зміни до Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Філії та інші відокремлені структурні підрозділи, невідокремлені структурні підрозділи небанківських фінансових установ, об'єкти поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку (далі - структурні підрозділи) здійснюють операції згідно з відповідними положеннями та в межах повноважень, наданих небанківською фінансовою установою - юридичною особою, національним оператором поштового зв'язку".

1.2. Абзац перший пункту 1.8 замінити двома новими абзацами такого змісту:

"1.8. Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких потребує ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, є чинною протягом строку дії ліцензії, зазначеної в цьому підпункті.

Генеральна ліцензія в частині проведення операцій, здійснення яких не потребує ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, діє протягом строку, що не перевищує трьох календарних років".

У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.

2. У пункті 2.1 глави 2:

підпункт "а" доповнити словами "(крім надання генеральної ліцензії на діяльність з обміну валют)";

у підпункті "б":

слова та цифри "для здійснення операцій, передбачених пунктами 2, 3 частини першої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність", і" та "статутом" виключити;

слова "надання послуг з торгівлі цінними паперами" замінити словами "здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів".

3. У главі 3:

3.1. Абзац третій пункту 3.1:

після слів "Національний банк" доповнити словами та цифрою "протягом 5 робочих днів з дати надходження пакета документів від небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку";

доповнити словами "для отримання від них висновків щодо надання генеральної ліцензії небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку".

3.2. В абзаці другому пункту 3.2 слова "надійдуть після закінчення" замінити словами "не надійшли протягом".

3.3. Абзац другий пункту 3.4 доповнити словами "(якщо їх проведення згідно із законодавством України потребує такої ліцензії)".

3.4. У пункті 3.6:

абзац четвертий доповнити словами ", іншої інформації, зазначеної в генеральній ліцензії";

в абзаці шостому:

слова "клопотання про надання нової генеральної ліцензії у зв'язку з наміром" замінити словами "обґрунтоване клопотання про надання нової генеральної ліцензії у зв'язку з наміром";

після слів "місцезнаходження небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку" доповнити словами ", іншої інформації, зазначеної в генеральній ліцензії";

абзац дев'ятий після слова "копії" доповнити словами та цифрами "ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 цього Положення, та";

абзац п'ятнадцятий після слів "нової генеральної ліцензії" доповнити словами "(за винятком заміни генеральної ліцензії у випадках, передбачених абзацом четвертим цього пункту)".

3.5. Пункт 3.7 після підпункту "ґ" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Національний банк приймає рішення про відмову в наданні небанківській фінансовій установі, національному оператору поштового зв'язку генеральної ліцензії без урахування умов підпунктів "в" - "ґ" цього пункту у випадках, передбачених абзацом четвертим пункту 3.6 цієї глави".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3.6. Пункт 3.8 доповнити новими підпунктом і абзацом такого змісту:

"и) подання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку на виконання вимог глави 4 цього Положення недостовірної інформації.

Національний банк у разі прийняття рішення про відкликання генеральної ліцензії на здійснення певних валютних операцій з переліку, передбаченого умовами генеральної ліцензії, надає нову генеральну ліцензію зі зміненим переліком операцій замість раніше наданої генеральної ліцензії".

4. Положення доповнити новою главою такого змісту:

"4. Порядок інформування Національного банку про початок здійснення небанківськими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку, структурними підрозділами валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій

4.1. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку за 15 днів до початку здійснення ними або їх структурними підрозділами валютних операцій надсилають до відповідного територіального управління інформацію за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення, для внесення цієї інформації до єдиного електронного довідника:

стосовно небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку - юридичної особи - у разі одержання ними генеральних ліцензій;

стосовно структурного підрозділу - у разі прийняття рішення керівним органом небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку (якому згідно зі статутом надані відповідні повноваження) про надання структурному підрозділу повноважень щодо здійснення певного переліку валютних операцій.

4.2. Структурний підрозділ має право розпочати здійснення валютних операцій, на виконання яких небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надали йому повноваження, через 15 днів після надання небанківською фінансовою установою, національним оператором поштового зв'язку інформації, наведеної в додатку 7 до цього Положення.

4.3. Небанківська фінансова установа, національний оператор поштового зв'язку надсилають інформацію про будь-які зміни в інформації, зазначеній у додатку 7 до цього Положення (щодо зміни переліку валютних операцій, ліквідації структурних підрозділів, зміни місцезнаходження тощо), не пізніше ніж через 10 днів з дати виникнення таких змін до територіального управління за місцезнаходженням зазначених небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку або їх структурних підрозділів.

4.4. Територіальне управління, якому була надана інформація, визначена в додатку 7 до цього Положення, пункті 4.3 цієї глави, надсилає повідомлення про отримання зазначеної інформації на адресу територіального управління за місцезнаходженням небанківської фінансової установи, національного оператора поштового зв'язку та до Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій".

5. У додатках:

5.1. Додаток 2 викласти в такій редакції:

Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій
від ____________ N ____

     Надана __________________________________________________________________________
                                            (повне найменування небанківської фінансової установи, національного
___________________________________________________________________________________
                                                 оператора поштового зв'язку; код за ЄДРПОУ; місцезнаходження)
на право здійснення операцій, зазначених у пунктах (_____________________________________)
                                                                                                                                                           (номери пунктів)
(__________________________________________________________________________________)
                                                                                              (перелік видів операцій)
частини першої статті 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", якщо вони є валютними операціями.
     Здійснення небанківською фінансовою установою операцій (_____________________________
___________________________________________________________________________________)
                                                                                             (перелік видів операцій)
можливе за наявності чинної ліцензії, зазначеної в підпункті "ґ" пункту 2.2 глави 2 Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000 (зазначається у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 1.8 глави 1 цього Положення).

   Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний подавати звітність про зазначені в ній валютні операції в порядку та терміни, що визначаються Національним банком України за погодженням з Державною службою статистики України.

   Власник цієї генеральної ліцензії зобов'язаний надавати інформацію в порядку та терміни, визначені Положенням про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09.08.2002 N 297, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за N 712/7000.

      Генеральна ліцензія діє до "___" ____________ 20__ року (зазначається у випадку, передбаченому абзацом другим пункту 1.8 глави 1 зазначеного Положення).

Голова Національного банку України
або уповноважена ним посадова особа
Національного банку України, яка за
розподілом функціональних обов'язків
здійснює загальне керівництво
Департаментом контролю, методології та
ліцензування валютних операцій

 
 
 
 
 
 
____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)
                           М. П.".

5.2. Назву додатка 4 доповнити словами ", іншої інформації, зазначеної в генеральній ліцензії".

5.3. Положення доповнити новим додатком такого змісту:

Інформація, що надається до Національного банку України про початок здійснення небанківськими фінансовими установами, їх філіями та іншими відокремленими структурними підрозділами, невідокремленими структурними підрозділами, національним оператором поштового зв'язку, об'єктами поштового зв'язку національного оператора поштового зв'язку валютних операцій та про зміни щодо здійснення ними валютних операцій

N
з/п

Назва реквізиту

Зміст

1

Код за ЄДРПОУ

 

2

Тип установи (рівень підпорядкованості: 0 - головний офіс; 1 - підрозділи, що мають власний код за ЄДРПОУ, підпорядковані головному офісу; 2 - підрозділи, які не мають власного коду за ЄДРПОУ, підпорядковані головному офісу, а також підрозділи, які не мають власного коду за ЄДРПОУ, підпорядковані підрозділам 1 рівня; 4 - пункти обміну валюти)

 

3

Код області підрозділу, що має власний код за ЄДРПОУ та підпорядкований головному офісу

 

4

Код області підрозділу, який не має власного коду за ЄДРПОУ

 

5

Найменування установи

 

6

Скорочене найменування (за наявності) установи (не більше 27 знаків, включаючи пробіли)

 

7

Місцезнаходження установи (лише для головного офісу)

 

8

Місцезнаходження установи (для типу установи залежно від рівня підпорядкованості 1, 2 або 4)

 

9

Телефон установи

 

10

Електронна пошта (e-mail)

 

11

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон керівника установи

 

12

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон головного бухгалтера установи

 

13

Прізвище, ім'я, по батькові і телефон особи, яка відповідальна за подання статистичної звітності до Національного банку України (лише для головного офісу)

 

14

Перелік видів валютних операцій, які здійснюватимуться

 

Керівник

_________________________".
(підпис, ініціали, прізвище)

 

Директор Департаменту контролю,
методології та ліцензування
валютних операцій

Н. О. Пасенова

Опрос