Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 31 марта 2000 года N 667

Фонд государственного имущества
Приказ от 06.07.2012 № 3082
Утратил силу

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2012

м. Київ

N 3082

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2012 р. за N 1265/21577

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року N 667

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Фонду державного майна України
 від 31 березня 2000 року N 667
згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 10 квітня 2018 року N 499)

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1. У назві та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року N 667 "Про порядок передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2000 року за N 224/4445 (із змінами), слова "функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна" замінити словами "єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію".

2. Унести зміни до Порядку передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 березня 2000 року N 667, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2000 року за N 224/4445, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Управлінню з питань реформування власності Департаменту планування процесів приватизації та реформування власності подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ПОРЯДОК
передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про Державну програму приватизації", "Про приватизацію державного майна", "Про Фонд державного майна України", постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року N 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та визначає порядок безоплатної передачі єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - єдині майнові комплекси підприємств) із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності, Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (крім об'єктів, які відповідно до чинного законодавства не підлягають приватизації) (далі - уповноважені органи управління), до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію.

2. Державний орган приватизації у п'ятиденний строк після прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства повідомляє уповноважений орган управління, місцевий орган виконавчої влади за місцем розташування підприємства, адміністрацію та трудовий колектив підприємства про прийняття рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства та про заборону:

здійснення операцій (дій), внаслідок яких може відбутися відчуження майна підприємства чи зменшення його вартості або зменшення розміру земельної ділянки державної власності;

обміну, іпотеки або застави майна;

списання основних засобів, що мають залишкову вартість;

безоплатної передачі та реалізації майна для погашення заборгованості;

передачі майна в оренду;

внесення майна до статутного капіталу інших суб'єктів господарювання, передачі майна в управління та здійснення операцій з борговими вимогами і зобов'язаннями (факторинг), якщо за період з моменту прийняття такого рішення сума вартості майна, що відчужується, або зобов'язань перевищує 5 відсотків підсумку балансу підприємства за останній звітний період, але не більш як 250 мінімальних заробітних плат протягом одного календарного року;

вчинення дій, які можуть призвести до обмеження (обтяження) прав на земельну ділянку державної власності, на якій розташований такий об'єкт;

прийняття рішень про припинення господарської організації шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

3. Уповноважений орган управління у тижневий строк з дня отримання зазначеного повідомлення приймає рішення про передачу єдиного майнового комплексу підприємства (крім майна, що не підлягає приватизації, в тому числі матеріальних носіїв секретної інформації) до сфери управління державного органу приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію та подає кандидатуру до складу Комісії з питань передачі об'єкта (далі - Комісія).

4. Державний орган приватизації у п'ятиденний строк затверджує склад Комісії.

До складу Комісії входять представники державного органу приватизації, уповноваженого органу управління та підприємства.

Головою Комісії призначається представник державного органу приватизації.

5. Передача єдиного майнового комплексу підприємства із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління державних органів приватизації у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію здійснюється у місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію і оформлюється Актом приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства (наведений у додатку), який затверджується наказом державного органу приватизації.

До Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства додаються:

нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію (за наявності), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою, встановленою спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації;

засвідчену в установленому порядку копію балансу на останню звітну дату;

контракт з керівником підприємства;

перелік майна підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання (оперативного управління);

інші документи за визначенням Комісії.

6. Акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства складається в трьох примірниках. По одному примірнику направляється до уповноваженого органу управління та адміністрації підприємства, а один примірник залишається державному органу приватизації.

Державний орган приватизації після затвердження Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу державного підприємства, зобов'язаний у двотижневий строк повідомити про передачу органи державної статистики, державної податкової служби, фінансові органи, відповідні органи охорони культурної спадщини (стосовно об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками), центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку (стосовно об'єктів, передача яких здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України), внести відомості до Єдиного реєстру об'єктів державної власності, внести відповідні зміни до установчих документів підприємства і провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства та здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об'єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.

7. Протягом місячного строку після затвердження Акта приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства державний орган приватизації в установленому порядку переукладає контракт з керівником підприємства або продовжує термін дії укладеного контракту.

8. У разі скасування рішення про приватизацію єдиного майнового комплексу підприємства державний орган приватизації у тижневий строк повідомляє про це центральний орган виконавчої влади з питань економічного розвитку, уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, місцевий орган виконавчої влади за місцем розташування підприємства.

9. Уповноважений орган управління, який здійснював управління єдиним майновим комплексом підприємства до прийняття рішення про приватизацію, у тижневий строк з дня отримання зазначеного повідомлення зобов'язаний прийняти рішення про приймання єдиного майнового комплексу підприємства до сфери управління у зв'язку із скасуванням рішення про приватизацію та утворити Комісію.

До складу Комісії входять представники уповноваженого органу управління, державного органу приватизації та підприємства.

Головою комісії з прийняття єдиного майнового комплексу підприємства призначається представник уповноваженого органу управління.

10. Кабінет Міністрів України може визначити іншого суб'єкта управління об'єктом державної власності відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" у зв'язку із скасуванням рішення про приватизацію.

Пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, готуються ініціатором такої передачі або державними органами приватизації.

11. Передача єдиних майнових комплексів підприємств здійснюється в місячний строк з дня скасування рішення про приватизацію, оформлюється Актом приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства та затверджується наказом відповідного уповноваженого органу управління.

12. Акт приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства складається в трьох примірниках. По одному примірнику направляється до державного органу приватизації та адміністрації підприємства, а один примірник залишається у відповідного уповноваженого органу управління.

 

В. о. директора Департаменту
планування процесів приватизації
та реформування власності

Н. Рикова

 

АКТ
приймання-передачі єдиного майнового комплексу підприємства

____________________________________________________________________________________
                                                           (найменування єдиного майнового комплексу підприємства)

     Комісія, створена відповідно до
____________________________________________________________________________________,
                                                                   (документ, на підставі якого створена комісія)
     у складі: голова комісії _____________________________________________________________,
                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
     члени комісії: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
здійснила приймання-передачу єдиного майнового комплексу підприємства у зв'язку з прийняттям/скасуванням рішення про приватизацію (найменування об'єкта), яке знаходиться:
____________________________________________________________________________________,
із сфери управління __________________________________________________________________
                                                                      (найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності)
до сфери управління __________________________________________________________________,
                                                                        (найменування суб'єкта управління об'єктами державної власності)

     До цього Акта додаються:

     нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства, свідоцтва про його державну реєстрацію (за наявності), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за встановленою законодавством формою;

     засвідчена в установленому порядку копія балансу на останню звітну дату;

     контракт з керівником підприємства;

     перелік майна підприємства, що закріплене за ним на праві господарського відання (оперативного управління);

     інші документи за визначенням Комісії _______________________________________________

Голова комісії:

Члени комісії:

_________________________ (посада, прізвище, ініціали)

_________________________ (посада, прізвище, ініціали)

_________________________ (посада, прізвище, ініціали)


"___" _____________ 20__ р.

____________

Опрос