Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по управлению активами институционных инвесторов (деятельности по управлению активами)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 03.07.2012 № 926
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

03.07.2012

м. Київ

N 926

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 липня 2012 р. за N 1232/21544

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Державної комісії з цінних паперів
 та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 341
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року N 1281)

Відповідно до статей 16, 18, 26 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 32 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", Закону України від 02 червня 2011 року N 3462-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг", Закону України від 06 жовтня 2011 року N 3831-VI "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 341, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 2006 року за N 864/12738 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови), що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства України.

4. Юридичні особи, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), до набрання чинності цим рішенням повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу другого пункту 6 глави 1 розділу II, абзацу третього пункту 4 глави 1 розділу III, абзацу першого пункту 4 глави 1 розділу IV Ліцензійних умов (щодо керівників, фахівців ліцензіатів та їх відокремлених підрозділів) протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

5. Юридичні особи, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), до набрання чинності цим рішенням повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу сьомого пункту 2 глави 1 розділу II Ліцензійних умов до 08 січня 2013 року.

6. Юридичні особи, які отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) до 01 травня 2012 року, повинні привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу четвертого пункту 5 розділу I, пункту 5 глави 1 розділу II, абзацу сьомого пункту 1 глави 2 розділу II, абзацу восьмого пункту 5 глави 3 розділу II, пунктів 11 та 12 глави 3 розділу II, підпункту "є" пункту 2 розділу IX цих Ліцензійних умов до 01 травня 2013 року.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України -
керівник апарату

В. П. Павленко

Голова Антимонопольного
комітету України

В. П. Цушко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

С. Г. Гуржій

 

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

1. У розділі I:

1.1. Абзац сьомий пункту 2 доповнити словами "та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку".

1.2. У пункті 3 слово "Державна" замінити словом "Національна".

1.3. У пункті 4:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"банк - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" у разі, якщо він не виконує функції зберігача цього фонду;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Національний банк України - щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду.".

1.4. Пункт 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Юридична особа може утворити відокремлений підрозділ, що здійснює управління активами інституційних інвесторів за межами України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".

1.5. Пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.".

1.6. Пункт 7 після слів "строку її дії" доповнити словами "(за наявності відповідного строку в ліцензії)".

1.7. Пункт 8 після слів "строку дії ліцензії" доповнити словами "(за наявності відповідного строку в ліцензії)".

1.8. У пункті 9:

абзац перший після слів "строку дії ліцензії" доповнити словами "(за наявності відповідного строку в ліцензії)";

абзаци другий та третій після слів "виданої ліцензії" доповнити словами "(за наявності відповідного строку в ліцензії)".

1.9. Абзац другий пункту 10 після слів "строку дії" доповнити словами "(за наявності відповідного строку в ліцензії)".

1.10. Пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. За видачу, переоформлення ліцензії, видачу дубліката, копії ліцензії справляється плата, розмір якої встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Кабінетом Міністрів України.".

2. У розділі II:

2.1. У главі 1:

пункт 1 після слів "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

пункт 2 доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"структурний підрозділ або окрему посадову особу для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

Структурний підрозділ, який проводить внутрішній аудит (контроль), організаційно не залежить від інших підрозділів фінансової установи.";

у пункті 3 слово "Державної" замінити словом "Національної";

доповнити главу після пункту 4 новим пунктом такого змісту:

"5. У складі учасників (акціонерів) компанії з управління активами не можуть бути фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі цієї компанії з управління активами.".

У зв'язку з цим пункти 5 - 8 вважати відповідно пунктами 6 - 9;

у пункті 7:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Керівники та фахівці компанії з управління активами (в тому числі керівники та фахівці її відокремлених підрозділів), яким надані повноваження щодо здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

абзац третій викласти у такій редакції:

"Керівник або тимчасово виконуючий обов'язки керівника юридичної особи, яка здійснює управління активами інституційних інвесторів, повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше двох років та за останні два роки цієї діяльності не повинен бути керівником професійного учасника, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду, до якого застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії.".

2.2. У главі 2:

2.2.1. У пункті 1:

в абзаці першому слово "Державної" замінити словом "Національної";

в абзаці п'ятому слова "за станом на дату державної реєстрації" виключити;

доповнити пункт після абзацу шостого двома новими абзацами такого змісту:

"довідка про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника (додаток 9), засвідчена підписом та печаткою заявника;

довідка про бездоганну ділову репутацію керівника заявника, складена у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів займання керівником заявника протягом останніх двох років посади керівника в професійному учаснику, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого не застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим.

2.2.2. У пункті 8:

в абзаці третьому цифру "8" замінити цифрою "9";

в абзаці четвертому слово "Державної" замінити словом "Національної".

2.3. У главі 3:

в абзацах дев'ятому, одинадцятому, дванадцятому, чотирнадцятому, шістнадцятому та сімнадцятому пункту 1 слово "Державна" в усіх відмінках замінити словом "Національна" у відповідному відмінку;

пункт 3 після слів "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

у пункті 4 слово "Державної" замінити словом "Національної";

у пункті 5:

в абзаці першому слово "Державної" замінити словом "Національної";

після абзацу шостого доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

"довідку про бездоганну ділову репутацію керівника заявника, складену у довільній формі, в якій повинна міститися інформація стосовно наявності (відсутності) фактів займання керівником заявника протягом останніх двох років посади керівника в професійному учаснику, якого визнано банкрутом та здійснено його ліквідацію за рішенням суду або до якого не застосовувалась санкція за порушення законодавства щодо ліквідації інститутів спільного інвестування або санкція - анулювання ліцензії, протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін (в тому числі призначення на посаду, звільнення з посади);

довідку про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника (додаток 9), протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення відповідних змін у складі учасників (акціонерів), що володіють прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі ліцензіата;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим;

абзац дванадцятий викласти у такій редакції:

"У разі звільнення керівника компанії з управління активами орган, наділений відповідно до законодавства повноваженнями щодо призначення керівника, зобов'язаний призначити нового керівника або тимчасово виконуючого обов'язки керівника компанії з управління активами не пізніше трьох робочих днів з дати звільнення керівника компанії з управління активами. У разі тимчасової відсутності керівника компанії з управління активами (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність) особа, яка тимчасово виконує його обов'язки, має приступити до виконання обов'язків керівника компанії з управління активами з першого дня його відсутності.";

у пункті 7 слово "Державної" замінити словом "Національної";

абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

"8. Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в регіоні іншому, ніж регіон місцезнаходження ліцензіата (крім тих, що створюються за межами України), то ліцензіат повинен повідомити про це відповідний територіальний орган Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та надати йому інформацію згідно з пунктом 6 глави 3 розділу II цих Ліцензійних умов.";

доповнити главу після пункту 10 двома новими пунктами такого змісту:

"11. Ліцензіат та його відокремлені підрозділи, у тому числі ті, що утворені та діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, ліцензіат зобов'язаний повідомити спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.

12. Ліцензіат в установленому законодавством порядку повинен вживати заходів щодо обмеження ділових відносин або фінансових операцій з особами, що діють на території держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.".

У зв'язку з цим пункти 11 - 15 вважати відповідно пунктами 13 - 17;

у пункті 16 слово "Державної" після слів "подати до" замінити словом "Національної", а слово "Державну" замінити словом "Національну";

у пункті 17:

в абзаці другому слово "адміністрування" замінити словами "управління активами";

в абзацах п'ятому - сьомому слово "Державна" в усіх відмінках замінити словом "Національна" у відповідному відмінку.

3. У розділі III:

3.1. У главі 1:

пункт 1 після слів "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

у пункті 3 слово "Державної" замінити словом "Національної";

абзац третій пункту 4 після слів "Керівні посадові особи" доповнити словами "та фахівці";

абзац п'ятий пункту 4 виключити.

3.2. У пункті 1 глави 2 слова та цифри "абзацами третім - дев'ятим пункту 1 глави 2 розділу II й абзацом одинадцятим пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов" замінити словами та цифрами "абзацами третім - одинадцятим пункту 1 глави 2 розділу II й абзацом тринадцятим пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов".

3.3. У главі 3:

у пункті 1 слово та цифри "пунктів 7 - 12" замінити словом та цифрами "пунктів 7 - 14";

пункт 2 після слів "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

в абзаці другому пункту 3 слова "частиною четвертою" замінити словами "абзацами другим - четвертим частини третьої";

у пункті 5 слово та цифри "пунктом 14" замінити словом та цифрами "пунктом 16".

4. У розділі IV:

4.1. У главі 1:

пункт 1 після слів "Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами "та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";

абзац перший пункту 4 після слів "Керівні посадові особи" доповнити словами "та фахівці";

абзац третій пункту 4 виключити.

4.2. Пункт 1 глави 2 викласти у такій редакції:

"1. Банк для отримання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) подає до структурного підрозділу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який розглядає документи, подані на отримання ліцензії, документи, визначені абзацами третім - одинадцятим та тринадцятим пункту 1 глави 2 розділу II цих Ліцензійних умов.".

4.3. У главі 3 слово та цифри "пунктів 7 - 12" замінити словом та цифрами "пунктів 7 - 14".

5. У пунктах 2 та 12 розділу V слово "Державної" замінити словом "Національної".

6. У пункті 3 розділу VII слово "Державної" замінити словом "Національної".

7. Розділ IX викласти у такій редакції:

"Розділ IX. Анулювання ліцензії (копії ліцензії)

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) компанії з управління активами з підстав, встановлених законодавством, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів.

2. Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) можуть бути:

а) заява ліцензіата про анулювання ліцензії (копії ліцензії);

б) рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи);

в) акт про повторне порушення ліцензіатом цих Ліцензійних умов та законодавства;

г) акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником для одержання ліцензії (копії ліцензії);

ґ) акт про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії) іншій юридичній особі;

д) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

е) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням;

є) акт про встановлення факту прямого чи опосередкованого володіння акціями (частками) ліцензіата фізичною особою, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності;

ж) непровадження ліцензіатом діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) протягом двох років;

з) подання органів Антимонопольного комітету України про порушення ліцензіатом вимог законодавства про захист економічної конкуренції;

и) неодноразове або грубе порушення законодавства з питань діяльності з управління активами інститутів спільного інвестування, що заподіяло шкоду інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;

і) анулювання професійному адміністратору недержавного пенсійного фонду, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), ліцензії на здійснення адміністрування недержавних пенсійних фондів;

ї) невідновлення протягом строку, встановленого законодавством, статусу члена саморегулівної організації;

й) провадження компанією з управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), крім випадків, передбачених пунктом 14 розділу I цих Ліцензійних умов.

3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставах, зазначених у підпунктах "в" - "є" пункту 2 цього розділу, здійснюється уповноваженою (уповноваженими) особою (особами) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства, яке регулює діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідною постановою.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах "ж" - "и", "ї", "й" пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

З підстав для анулювання ліцензії, зазначених у підпунктах "б", "і" пункту 2 цього розділу, прийняте рішення про анулювання ліцензії оформлюється наказом Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. У разі анулювання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ліцензіат зобов'язаний здійснити такі дії:

припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії;

протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії у письмовій формі повідомити про таке рішення наглядові ради корпоративних і пайових інвестиційних фондів (у разі створення таких наглядових рад), активами яких він управляє, із зазначенням дати набрання чинності цим рішенням;

протягом 10 робочих днів з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє;

наступного робочого дня з дати прийняття рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє, повідомити про прийняте ним рішення зберігача, депозитарій (реєстратора) та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;

протягом строку, встановленого нормативно-правовими актами з питань регулювання порядку ліквідації інститутів спільного інвестування та заміни компанії з управління активами, починаючи з дати набрання чинності відповідним рішенням про анулювання ліцензії, прийняти рішення про розірвання договорів про управління активами (для корпоративних інвестиційних фондів та недержавних пенсійних фондів), про ліквідацію пайових інвестиційних фондів або заміну компанії з управління активами шляхом передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять ці пайові інвестиційні фонди, іншій компанії з управління активами.

5. У разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата (крім випадку його реорганізації) до неї необхідно додати:

засвідчену печаткою копію рішення відповідного органу ліцензіата;

баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою товариства;

бланк ліцензії (оригінал);

копію повідомлення, надісланого радам (спостережним радам) інвестиційних та пенсійних фондів, з якими укладено відповідні договори, про прийняте рішення щодо анулювання ліцензії, завірену підписом керівника та засвідчену печаткою заявника;

висновок відповідної саморегулівної організації щодо можливості (неможливості) припинення заявником професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), за винятком випадків припинення зазначеної діяльності за рішенням суду.

6. Орган ліцензування у разі отримання в установленому порядку заяви професійного учасника (з доданням відповідних документів) про анулювання ліцензії або рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата як суб'єкта господарювання повинен протягом тридцяти календарних днів з дати надходження вказаних документів прийняти рішення про анулювання ліцензії або залишити заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду (у разі анулювання ліцензії за заявою ліцензіата). Рішення про анулювання ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником органу ліцензування. У разі надання ліцензіатом заяви про анулювання ліцензії рішення вручається (надсилається) заявнику не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Повідомлення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у письмовій формі надається протягом трьох робочих днів органом ліцензування усім фондам, з якими особою, ліцензію якої анульовано, укладено договори про управління активами, а також їх зберігачам та адміністраторам недержавних пенсійних фондів.

Повідомлення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення на веб-сайті органу ліцензування та протягом п'яти робочих днів - в офіційних засобах масової інформації органу ліцензування.

Заява про анулювання ліцензії (копії ліцензії) залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

документи, які додаються до заяви про анулювання ліцензії, не відповідають вимогам пункту 2 цього розділу.

Про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду протягом 30 календарних днів. У такому разі документи повертаються заявнику.

Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви про анулювання ліцензії (копії ліцензії) без розгляду, ліцензіат може повторно подати відповідну заяву та документи про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

Ліцензіат одночасно з прийняттям рішення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) зобов'язаний прийняти рішення про зупинення розміщення інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, активами яких він управляє.

7. Для анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії, яку отримав відповідний відокремлений підрозділ, документи подаються відповідно до пункту 2 розділу IX цих Ліцензійних умов. Анулювання за заявою ліцензіата копії ліцензії здійснюється відповідно до пункту 6 розділу IX цих Ліцензійних умов.

8. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання ліцензіатом в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії (копії ліцензії); акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником для одержання ліцензії (копії ліцензії); акта про встановлення факту передачі ліцензії (копії ліцензії) іншій юридичній особі; акта про невиконання професійним учасником розпорядження про усунення порушень цих Ліцензійних умов; акта про повторне порушення професійним учасником цих Ліцензійних умов здійснюється уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства.

9. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

10. У разі анулювання ліцензії на підставі актів, визначених пунктом 8 розділу IX цих Ліцензійних умов, ліцензіат може подати заяву на отримання нової ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

11. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

12. У разі анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) особа, яка надає послуги з управління активами корпоративного інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду, зобов'язана забезпечити передачу в повному обсязі повноваження щодо управління активами іншій особі, що має право на здійснення управління активами інституційних інвесторів, у порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Анулювання ліцензії компанії з управління активами, яка здійснює управління активами інституту спільного інвестування, є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов'язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами інституційних інвесторів.".

8. Доповнити Ліцензійні умови новим додатком 9 (додається).

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

 

Довідка
про наявність (відсутність) у складі учасників (акціонерів) заявника фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано акціями (частками) у статутному капіталі заявника

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті

Частка прямого володіння та/або опосередкованого володіння акціями (частками) у статутному капіталі заявника, %

Найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, через яку фізичною особою здійснюється опосередковане володіння акціями (частками)

Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)*

Дата набрання законної сили обвинувальним вироком

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Керівник заявника

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Заповнюється за фактом події. У разі відсутності у фізичної особи такої судимості у колонці "Відомості щодо не погашеної або не знятої в установленому порядку судимості за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності (рік та підстава виникнення судимості)" здійснюється запис "Відсутні".

____________

Опрос