Идет загрузка документа (109 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений в Положение об особенностях реорганизации банка по решению его владельцев

Национальный банк
Постановление от 02.07.2012 № 276
действует с 06.08.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

02.07.2012

м. Київ

N 276

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2012 р. за N 1221/21533

Про затвердження Змін до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

Відповідно до статей 15, 55 Закону України "Про Національний банк України", глави 5 розділу II Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення порядку реорганізації банків та сприяння консолідації банківського сектору Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 27.06.2008 N 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.09.2008 за N 845/15536 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.), Юридичному департаменту (Новіков В. В.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Іваненко Н. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І. В.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Зміни до Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.1:

в абзаці першому слова "та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю" виключити;

пункт доповнити новим абзацом такого змісту:

"Вимоги цього Положення не поширюються на здійснення реорганізації банку відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

1.2. Пункт 1.2 доповнити після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"відповідне територіальне управління - територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку, що реорганізовується, банку-правонаступника".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим.

2. У главі 3:

пункти 3.1, 3.2 викласти в такій редакції:

" 3.1. Процедура злиття банків здійснюється в такій послідовності:

а) підготовка та надання учасникам банку, що реорганізовується, матеріалів, визначених у частинах другій - четвертій статті 81 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон про товариства);

б) прийняття спостережною (наглядовою) радою кожного банку, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту угоди про злиття банків, про затвердження пояснень до умов угоди про злиття;

в) отримання спостережною (наглядовою) радою банку, що реорганізовується, висновку незалежного експерта щодо умов угоди про злиття банків (у разі необхідності);

г) прийняття загальними зборами кожного банку, що бере участь у злитті, рішення про реорганізацію банку, яке має містити інформацію, передбачену статтею 28 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), та про затвердження угоди про злиття банків;

ґ) після прийняття загальними зборами учасників банку рішення про реорганізацію банку подання до Національного банку документів для отримання дозволу Національного банку на реорганізацію банку та затвердження Національним банком плану реорганізації;

д) після отримання дозволу Національного банку на проведення реорганізації подання документів до державного реєстратора для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення учасників банку про реорганізацію банку відповідно до вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

е) письмове повідомлення кредиторів банку й опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про реорганізацію банку шляхом злиття;

є) задоволення вимог кредиторів, заявлених до банку, що реорганізовується, відповідно до статті 82 Закону про товариства;

ж) реалізація акціонерами банку права вимоги обов'язкового викупу належних їм цінних паперів у порядку, передбаченому статтями 68, 69 Закону про товариства;

з) погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі учасника в банку-правонаступнику;

и) складення комісією для проведення реорганізації передавального акта;

і) прийняття спостережною (наглядовою) радою кожного банку, що бере участь у реорганізації, рішення про затвердження проекту статуту банку, створюваного в результаті злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією для проведення реорганізації, а також про затвердження умов конвертації акцій банку, що припиняється, в акції банку-правонаступника;

ї) прийняття загальними зборами кожного банку, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, статуту банку-правонаступника, а також про обрання уповноважених осіб банку на здійснення подальших дій щодо банків, що реорганізовуються;

й) подання уповноваженими особами банків - учасників реорганізації заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

к) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

л) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

м) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;

н) обмін акцій (паїв) банку, створюваного в результаті злиття, на акції (паї) банків, що реорганізовуються;

о) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій (паїв) уповноваженими органами банків - учасників реорганізації;

п) подання банком-правонаступником до Національного банку (відповідного територіального управління) документів, що потрібні для погодження статуту;

р) державна реєстрація статуту банку-правонаступника державним реєстратором;

с) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

т) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття банку та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій банків, що реорганізувалися;

у) подання банком-правонаступником до Національного банку документів для отримання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, дозволів (за необхідності) та внесення відомостей до Державного реєстру банків про реєстрацію банку-правонаступника;

ф) подання банком-правонаступником до відповідного територіального управління документів для відкриття кореспондентського рахунку банку;

х) подання банком, що реорганізувався шляхом злиття, до Національного банку (відповідного територіального управління) документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про припинення банку і всіх його відокремлених підрозділів у результаті злиття;

ц) державна реєстрація припинення юридичної особи у результаті злиття;

ч) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій банку-правонаступника.

3.2. Процедура приєднання банків здійснюється аналогічно порядку, визначеному в пункті 3.1 цієї глави (крім підпунктів "у", "ф"), з урахуванням вимог статей 81 та 84 Закону про товариства";

пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. Процедура виділення банку здійснюється аналогічно порядку, визначеному в пункті 3.1 цієї глави (крім підпункту "ц"), з урахуванням вимог статей 81 та 86 Закону про товариства".

3. Абзац перший пункту 4.1 глави 4 викласти в такій редакції:

"4.1. Банк, що реорганізовується, і банк-правонаступник (у разі приєднання) для отримання дозволу Національного банку на реорганізацію і затвердження плану реорганізації подають до Національного банку (відповідного територіального управління) такі документи".

4. Главу 6 викласти в такій редакції:

"6. Завершення реорганізації

6.1. Банк, що реорганізовується шляхом приєднання, протягом трьох робочих днів після затвердження передавального акта для виключення його з Державного реєстру банків подає до:

а) Національного банку:

банківську ліцензію;

передавальний акт;

протокол спільних загальних зборів учасників або протоколи банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта;

заяву про розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;

б) відповідного територіального управління за своїм місцезнаходженням:

передавальний акт;

заяву про закриття його кореспондентського рахунку на дату затвердження передавального акта;

повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП на дату затвердження передавального акта.

6.2. Банки, що реорганізовуються шляхом злиття, поділу, для виключення з Державного реєстру банків після проведення державної реєстрації та внесення до Державного реєстру банків запису про реєстрацію банку-правонаступника протягом трьох робочих днів подають до:

а) Національного банку:

банківську ліцензію;

копію статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника;

передавальний акт/розподільчий баланс;

протокол загальних зборів учасників банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта/розподільчого балансу;

заяву про розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в СЕП та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;

б) відповідного територіального управління за своїм місцезнаходженням:

передавальний акт/розподільчий баланс;

заяву про закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується;

повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП.

6.3. Банк, що реорганізовується шляхом виділення, протягом трьох робочих днів після затвердження розподільчого балансу подає до:

а) Національного банку:

розподільчий баланс;

протокол загальних зборів учасників банку, що реорганізовується, і банку-правонаступника про затвердження розподільчого балансу;

копію статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника;

б) відповідного територіального управління за своїм місцезнаходженням:

розподільчий баланс;

протокол загальних зборів учасників банку, що реорганізовується, і банку-правонаступника про затвердження розподільчого балансу;

копію статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника.

6.4. Залишок коштів за кореспондентським рахунком банку, що реорганізовується шляхом злиття, приєднання, поділу, перераховується на кореспондентський рахунок банку-правонаступника відповідно до заяви про закриття кореспондентського рахунку в Національному банку (для банку, що реорганізовується шляхом злиття, приєднання, перерахування здійснюється на дату затвердження передавального акта).

6.5. Залишок коштів за рахунком для формування і зберігання коштів обов'язкових резервів банку, що реорганізовується шляхом приєднання, злиття, поділу, перераховується на рахунок для формування і зберігання коштів обов'язкових резервів банку-правонаступника в день закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується.

6.6. Після виключення запису про банк, що реорганізовується шляхом приєднання, злиття, поділу, з Державного реєстру банків та включення до цього реєстру запису про банк-правонаступник відповідні записи вносяться до Довідника учасників системи електронних платежів Національного банку та Електронного технологічного довідника банків України та інших установ відповідно до вимог нормативно-правового акта Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті".

5. Додатки 1 - 4 викласти в новій редакції, що додається.

6. У тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "наглядова рада банку", "нормативно-правовий акт Національного банку про реєстрацію" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку", "спостережна (наглядова) рада банку", "нормативно-правовий акт Національного банку з питань реєстрації та ліцензування" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
нормативно-методологічного забезпечення
банківського регулювання та нагляду

Н. В. Іваненко

 

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
_____________________________________
                             (повне найменування
_____________________________________
банків, що реорганізовуються)

____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ________

Затверджено
рішенням Комісії Національного банку
України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом злиття

(зразок)

______________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування банків, що реорганізовуються)
______________________________________________________________________________________

Розділ I. Умови злиття

1. Згідно з цим планом передбачається реорганізувати ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування банків, які зливаються)
(далі - банки, що реорганізовуються) шляхом їх злиття та створення банку-правонаступника ______________________________________________________________________________________.
                                                                     (повне найменування банку-правонаступника)

Унаслідок реорганізації банк-правонаступник стає правонаступником усього майна, прав та обов'язків банку, що реорганізовується, капітал у повному обсязі передається банку-правонаступнику за передавальним актом, складеним на ____________ 20__ року.

2. Передавальний акт складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і усунення виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й урегулювання наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

3. Організаційно-правова форма банку-правонаступника _____________________________________.

4. Розмір статутного капіталу банку-правонаступника ________________________________________.

5. Порядок та умови обміну акцій (паїв) банку, що реорганізовується, на акції (паї) банку-правонаступника, у тому числі строки проведення цього обміну ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                      (якщо після реорганізації банк-правонаступник здійснюватиме діяльність у формі
                                 кооперативного банку, то зазначаються, зокрема, кількість і розмір паїв кожного з його
                                учасників. Якщо внаслідок злиття створюється банк-правонаступник у формі публічного
                            акціонерного товариства, то зазначається, що обмін акцій (паїв) банку, що реорганізовується,
                             на акції банку-правонаступника здійснюється згідно з порядком та умовами, затвердженими
                                                                                рішеннями загальних зборів учасників)

6. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
______________________________________________________________________________________.
                                                          (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

7. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
______________________________________________________________________________________.
                                             (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                                          реорганізації банк-правонаступник, або зазначений перелік
                                                                         подається як додаток до плану реорганізації)

8. Після злиття банків передбачається такий порядок роботи банку-правонаступника (філій банку-правонаступника) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):
______________________________________________________________________________________.
                                         (стосовно банку-правонаступника зазначається модель обслуговування його
                              кореспондентського рахунку згідно з нормативно-правовим актом Національного банку,
                               що визначає порядок міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті,
                                                         або те, що банк-правонаступник і його філії працюватимуть
                                                                     за окремими кореспондентськими рахунками)

9. Інші умови.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу Національного банку
на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку (відповідного територіального управління) інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

_________________
(строк подання документів до Національного банку/відповідного територіального управління)

 

4

Подання банком-правонаступником до Національного банку (відповідного територіального управління) за своїм місцезнаходженням документів, що потрібні для:
погодження статуту;
отримання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі наявності)

 

 

5

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для його державної реєстрації як юридичної особи

__________________
(після отримання погоджених Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

6

Подання банком-правонаступником до відповідного територіального управління документів для відкриття кореспондентського рахунку

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку (відповідним територіальним управлінням) за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку (відповідному територіальному управлінню) документів, що потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки

 

 

8

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку (відповідному територіальному управлінню) документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про припинення банку шляхом реорганізації і всіх його відокремлених підрозділів:
банківської ліцензії;
копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника;
передавального акта;
протоколу загальних зборів учасників банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта;
заяви про закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується (і кореспондентських рахунків його філій, якщо банк працював за окремим кореспондентським рахунком), розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП

 

 

9

Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації припинення банку

__________________
(після закриття в територіальному управлінні Національного банку кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)

 

10

Банк-правонаступник здійснює перереєстрацію кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

11

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

12

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

13

______________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

 

 
_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління (ради директорів)
________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
               (підпис, прізвище, ініціали)

 

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
_____________________________________
(повне найменування
_____________________________________
банку, що реорганізовується)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

Затверджено
рішенням загальних зборів
учасників ____________________________
_____________________________________
(повне найменування
_____________________________________
банку-правонаступника)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

 

Затверджено
рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом приєднання

(зразок)

______________________________________________________________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

до _____________________________________________________________________
(повне найменування банку, до якого здійснюється приєднання)

______________________________________________________________________________________

Розділ I. Умови приєднання банків

1. Згідно з цим планом передбачається реорганізувати ________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                  (повне найменування банку, який приєднується до іншого банку)

(далі - банк, що реорганізовується) шляхом приєднання до ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                    (повне найменування банку, до якого здійснюється приєднання)
(далі - банк-правонаступник).

Унаслідок реорганізації банк-правонаступник стає правонаступником усього майна, прав та обов'язків банку, що реорганізовується, у зв'язку з чим його активи, зобов'язання та власний капітал у повному обсязі передаються банку-правонаступнику за передавальним актом, складеним на ____________ 20__ року.

2. Передавальний акт складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і усунення виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й врегулювання наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

3. Розмір статутного капіталу банку-правонаступника ________________________________________.

4. Порядок та умови обміну акцій (паїв) банку, що реорганізовується, на акції (паї) банку-правонаступника, у тому числі строки проведення цього обміну _____________________________________________________________________________________.

5. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                                        (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

6. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                         (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                              реорганізації банк-правонаступник, або зазначений перелік подається
                                                                                   як додаток до плану реорганізації)

7. Після приєднання банків передбачається такий порядок роботи банку-правонаступника (філій банку-правонаступника) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):
_____________________________________________________________________________________.
                                         (стосовно банку-правонаступника зазначається модель обслуговування його
                          кореспондентського рахунку згідно з нормативно-правовим актом Національного банку,
                           що визначає порядок міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті,
                                                           або те, що банк-правонаступник і його філії працюватимуть
                                                                      за окремими кореспондентськими рахунками)

8. Інші умови.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу Національного банку
на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку (відповідного територіального управління) інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

___________________
(строк подання документів Національному банку/відповідному територіальному управлінню)

 

4

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку (відповідним територіальним управлінням) за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку (відповідному територіальному управлінню) документів, що потрібні для внесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки

 

 

5

Налагодження роботи філій банку-правонаступника, які утворилися внаслідок реорганізації, у системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП).
Подання банком, що реорганізовується, і банком-правонаступником відповідним територіальним управлінням документів для:
закриття кореспондентських рахунків філій банку, що реорганізовується шляхом приєднання, які працювали за окремим кореспондентським рахунком;
відкриття кореспондентських рахунків філій, які утворилися внаслідок приєднання банку, що реорганізувався (якщо банк працює за окремим кореспондентським рахунком)

 

 

6

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку (відповідному територіальному управлінню) за його місцезнаходженням протягом трьох робочих днів після затвердження передавального акта таких документів для виключення його з Державного реєстру банків:
банківської ліцензії;
передавального акта;
протоколу спільних загальних зборів учасників або протоколів банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження передавального акта;
заяв про закриття його кореспондентського рахунку на дату затвердження передавального акта (і кореспондентських рахунків його філій, якщо банк працював за окремим кореспондентським рахунком), розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в СЕП та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП на дату затвердження передавального акта

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, документів державному реєстратору для здійснення державної реєстрації
припинення банку

___________________
(після закриття в територіальному управлінні кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)

 

8

Подання банком-правонаступником Національному банку (відповідному територіальному управлінню) за його місцезнаходженням:
документів, що потрібні для погодження змін до статуту;
повідомлення про початок здійснення нового виду діяльності та/або надання нового виду фінансових послуг (у разі потреби)

 

 

9

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних із проведенням реорганізації шляхом приєднання

___________________
(подається після погодження Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

10

Подання банком-правонаступником Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про реєстрацію змін до статуту

___________________
(протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації банку-правонаступника як юридичної особи)

 

11

Банк-правонаступник здійснює перереєстрацію кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

12

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

13

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

14

______________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку-правонаступника

Голова правління (ради директорів)
________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

 

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
________________________________
(повне найменування
_____________________________
банку, що реорганізовується)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

Затверджено
рішенням Комісії
Національного банку України
з питань нагляду та
регулювання діяльності
банків
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом поділу

(зразок)

_____________________________________________________
(повне найменування банку/банків, що реорганізовується/реорганізовуються)

Розділ I. Умови поділу банку

1. Згідно з цим планом унаслідок реорганізації _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                               (повне найменування банку, що реорганізовується)
(далі - банк, що реорганізовується) шляхом поділу мають створитися
______________________________________________________________________________________
                                           (повне найменування кожного банку-правонаступника, що створюється шляхом поділу)
(далі - банки-правонаступники або банк-правонаступник).

2. Майно, права та обов'язки банку, що реорганізовується, передаються кожному банку-правонаступнику в частинах, визначених у розподільчому балансі.

Розподіл активів, зобов'язань (у тому числі субординованого боргу, якщо банк залучав кошти на умовах субординованого боргу) та власного капіталу банку, що реорганізовується, здійснюється між банками-правонаступниками.

3. Розподільчий баланс складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і врегулювання виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й усунення наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

4. Організаційно-правова форма банків-правонаступників ____________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Розподіл статутного капіталу банку, що реорганізовується, між банками-правонаступниками ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

6. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам _____________________________________________________________________.

7. Правонаступництво щодо дочірніх підприємств між банками-правонаступниками, що створюються внаслідок поділу, - за наявності в банку, що реорганізовується, дочірніх підприємств
_____________________________________________________________________________________.

8. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                                       (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

9. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                          (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                                 реорганізації кожний банк-правонаступник, або зазначений перелік
                                                                    подається як додаток до плану реорганізації)

10. Банк, що реорганізовується, у період між датами, на які складений розподільчий баланс і внесені відповідні записи про банки - учасники реорганізації до Державного реєстру банків, установлює такі обмеження щодо здійснення ним операцій із залучення коштів від нових кредиторів та активних операцій за новими договорами: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                    (зазначається обсяг обмежень з метою забезпечення дотримання обґрунтувань і
                                          прогнозних розрахунків показників діяльності банку після реорганізації та
                                                                        захисту інтересів кредиторів і вкладників)

11. Після завершення реорганізації передбачається такий порядок роботи банків-правонаступників (філій банків-правонаступників) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                        (щодо кожного банку-правонаступника зазначається модель обслуговування
                             його консолідованого кореспондентського рахунку, визначеного нормативно-правовим
                                                    актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в
                                           Україні в національній валюті, або те, що банк-правонаступник та його філії
                                                        працюватимуть за окремими кореспондентськими рахунками)

12. Відомості про права, які надаватимуться банком-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів банку, діяльність якого припиняється внаслідок реорганізації, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів _____________________________________________________________________________________.

13. Інформація щодо складу правління (ради директорів) банку-правонаступника після завершення реорганізації та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації _____________________________________________________________________________________.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу
Національного банку на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо його припинення шляхом реорганізації і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку (відповідного територіального управління) інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

____________________
(строк подання документів до Національного банку/відповідного територіального управління)

 

4

Подання банком-правонаступником до Національного банку (відповідного територіального управління) за своїм місцезнаходженням документів, що потрібні для:
погодження статуту;
отримання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі наявності)

 

 

5

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для його державної реєстрації як юридичної особи

____________________
(після отримання погоджених Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

6

Подання банком-правонаступником відповідному територіальному управлінню документів для відкриття кореспондентського рахунку

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку (відповідним територіальним управлінням) за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку (відповідному територіальному управлінню) документів, що потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки

 

 

8

Передавання банку-правонаступнику з оформленням відповідних актів:
основних засобів та інших матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами банку, що реорганізовується;
бухгалтерських та інших документів банку, що реорганізовується, постійного, довгострокового і тимчасового строків зберігання;
архівів та їх описів відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку і номенклатури справ банку, що реорганізовується

 

 

9

Подання банком, що реорганізувався, Національному банку (відповідному територіальному управлінню) документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про припинення банку шляхом реорганізації і всіх його відокремлених підрозділів:
банківської ліцензії;
копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника;
розподільчого балансу;
протоколу загальних зборів учасників банку-правонаступника і банку, що реорганізовується, про затвердження розподільчого балансу;
заяви про закриття кореспондентського рахунку банку, що реорганізовується (і кореспондентських рахунків його філій, якщо банк працював за окремим кореспондентським рахунком), розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку (далі - СЕП) та надання послуг системою електронної пошти Національного банку;
повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП

 

 

10

Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації припинення банку

____________________
(після закриття в територіальному управлінні
Національного банку кореспондентського рахунку банку, що реорганізувався)

 

11

Банк-правонаступник здійснює перереєстрацію кореспондентських рахунків банку, що реорганізовується, або закриває його кореспондентські рахунки відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

12

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

13

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

14

________________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
___________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банків-правонаступників)

 

 
_____________________________
              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова правління (ради директорів)
___________________________________
(повне найменування банків-правонаступників)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

Затверджено
рішенням загальних зборів учасників
_____________________________
(повне найменування
_____________________________
банку, що реорганізовується)
____________ 20__ року
(дата прийняття рішення)
протокол N ______

Затверджено
рішенням Комісії Національного
банку України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків
____________ 20__ року N _______

План реорганізації шляхом виділення

(зразок)

_____________________________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

Розділ I. Умови виділення банку

1. Згідно з цим планом унаслідок реорганізації _______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                               (повне найменування банку, що реорганізовується)
(далі - банк, що реорганізовується) шляхом виділення має створитися ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                   (повне найменування банку-правонаступника)
(далі - банк-правонаступник).

2. Майно, права та обов'язки банку, що реорганізовується, передаються банку-правонаступнику в частині, визначеній у розподільчому балансі.

Розподіл активів, зобов'язань та власного капіталу банку, що реорганізовується, здійснюється між ним і банком-правонаступником.

3. Розподільчий баланс складається після:

проведення в банку, що реорганізовується, інвентаризації активів, зобов'язань, резервів, уключаючи ті, що обліковуються на позабалансових рахунках банку, що реорганізовується, і врегулювання виявлених розбіжностей;

закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами й усунення наявних конфліктів з ними (задоволення чи відхилення вимог кредиторів).

Аудиторська перевірка здійснюється за період від останньої аудиторської перевірки до дати, на яку має бути складений розподільчий баланс. У разі реорганізації шляхом виділення аудиту підлягають саме ті філії, майно, права та обов'язки яких згідно з планом реорганізації мають передаватися за розподільчим балансом банку-правонаступнику.

4. Організаційно-правова форма банку-правонаступника _____________________________________
_____________________________________________________________________________________.

5. Розподіл статутного капіталу між банком, що реорганізовується, та банком-правонаступником
_____________________________________________________________________________________.

6. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам
_____________________________________________________________________________________.

7. Правонаступництво щодо дочірніх підприємств між банком-правонаступником, що створюється внаслідок виділення, і банком, що реорганізовується, - за наявності в банку, що реорганізовується, дочірніх підприємств
_____________________________________________________________________________________.

8. Банк, що реорганізовується, має закрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                                          (за потреби зазначається перелік відокремлених підрозділів,
                                                                       які закриватиме банк, що реорганізовується)

9. Банк-правонаступник має відкрити такі відокремлені підрозділи:
_____________________________________________________________________________________.
                                        (зазначається перелік відокремлених підрозділів, які має відкрити внаслідок
                                          реорганізації банк-правонаступник, або зазначений перелік подається як
                                                                              додаток до плану реорганізації)

10. Банк, що реорганізовується, у період між датами, на які складено розподільчий баланс і внесено відповідні записи про банки - учасники реорганізації до Державного реєстру банків, установлює такі обмеження щодо здійснення ним операцій із залучення коштів від нових кредиторів та активних операцій за новими договорами: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                      (зазначається обсяг обмежень з метою забезпечення дотримання обґрунтувань і
                                              прогнозних розрахунків показників діяльності банку після реорганізації
                                                                      та захисту інтересів кредиторів і вкладників)

11. Після завершення реорганізації передбачається такий порядок роботи банку-правонаступника (філій банку-правонаступника) у системі електронних платежів Національного банку України (далі - Національний банк)
_____________________________________________________________________________________.
                                            (щодо банку-правонаступника зазначається модель обслуговування його
                                    консолідованого кореспондентського рахунку, визначеного нормативно-правовим
                                            актом Національного банку про міжбанківський переказ коштів в Україні в
                                      національній валюті, або те, що банк-правонаступник та його філії працюватимуть
                                                                         за окремими кореспондентськими рахунками)

12. Відомості про права, які надаватимуться банком-правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів банку, діяльність якого припиняється внаслідок реорганізації, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів _____________________________________________________________________________________.

13. Інформація щодо складу правління (ради директорів) банку-правонаступника після завершення реорганізації та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації _____________________________________________________________________________________.

Розділ II. Заходи з реорганізації

N
з/п

Назва заходу

Строк виконання

Особи, відповідальні за виконання заходів

1

2

3

4

 

Заходи після отримання дозволу
Національного банку на реорганізацію

1

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку або територіальному управлінню Національного банку за своїм місцезнаходженням (далі - відповідне територіальне управління) інформації про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення загальних зборів учасників банку щодо виділення і надання копії повідомлення, яке складене відповідно до вимог статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

 

 

2

Викуп банком, що реорганізовується, часток учасників у статутному капіталі банку з дотриманням вимог статті 33 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) у разі звернення учасників банку, які не голосували на загальних зборах за прийняття рішення про реорганізацію.
Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку (відповідного територіального управління) інформації відповідно до частин четвертої та п'ятої статті 33 Закону про банки

 

 

3

Погодження Національним банком набуття або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику

____________________
(строк подання документів до Національного банку/відповідного територіального управління)

 

4

Подання банком-правонаступником до Національного банку (відповідного територіального управління) документів, що потрібні для:
погодження статуту;
отримання банківської ліцензії, генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій (у разі необхідності) та дозволу на право здійснення емісії іпотечних сертифікатів і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (у разі необхідності)

 

 

5

Подання банком-правонаступником державному реєстратору документів для його державної реєстрації як юридичної особи

____________________
(після отримання погоджених Національним банком примірників статуту банку-правонаступника)

 

6

Подання банком-правонаступником відповідному територіальному управлінню документів для відкриття кореспондентського рахунку

 

 

7

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку (відповідним територіальним управлінням) після затвердження розподільчого балансу:
розподільчого балансу;
протоколу загальних зборів учасників банку, що реорганізовується, і банку-правонаступника про затвердження розподільчого балансу;
копії статуту з відміткою державного реєстратора про державну реєстрацію банку-правонаступника

 

 

8

Подання банком, що реорганізовується, Національному банку (відповідним територіальним управлінням) за його місцезнаходженням та місцезнаходженням його відокремлених підрозділів документів, які потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про їх припинення відповідно до статті 23 Закону про банки.
Подання банком-правонаступником Національному банку (відповідному територіальному управлінню) документів, що потрібні для унесення до Державного реєстру банків інформації про відкриття відокремлених підрозділів відповідно до статті 23 Закону про банки

 

 

9

Налагодження роботи філій банку-правонаступника, які утворилися внаслідок реорганізації, у системі електронних платежів Національного банку.
Подання банком, що реорганізовується, та банком-правонаступником відповідним територіальним управлінням документів для:
закриття кореспондентських рахунків філій банку, що реорганізовується, які працювали за окремим кореспондентським рахунком;
відкриття кореспондентських рахунків філій, які утворилися внаслідок виділення від банку, що реорганізувався (якщо банк працює за окремим кореспондентським рахунком)

 

 

10

Подання банком, що реорганізовується, до Національного банку (відповідного територіального управління) документів, що потрібні для реєстрації змін до статуту (у тому числі щодо зменшення статутного капіталу)

 

 

11

Подання банком, що реорганізовується, державному реєстратору документів для державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних з проведенням реорганізації шляхом виділення

____________________
(надається після погодження Національним банком примірників статуту банку)

 

12

Подання банком, що реорганізувався, Національному банку документів для здійснення запису в Державному реєстрі банків про реєстрацію змін до статуту

 

 

13

Перереєстрація (у разі необхідності) кореспондентських рахунків у відповідних територіальних управліннях відповідно до нормативно-правового акта Національного банку про реєстрацію кореспондентських рахунків банків

 

 

14

Переукладення (у разі необхідності) банком-правонаступником договорів з клієнтами банку, зокрема банківського рахунку, банківського вкладу, кредитних, про встановлення кореспондентських відносин тощо

 

 

15

Подання документів (у разі необхідності) банком-правонаступником (за умови його відповідності вимогам нормативно-правового акта щодо регулювання діяльності банків) щодо внесення змін до дозволу на врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку

 

 

16

________________________________________
(інші заходи відповідно до законодавства України та/або за ініціативою сторін, які забезпечують належне проведення реорганізації банку)

 

 

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

М. П. банку, що реорганізовується

Голова правління (ради директорів)
_____________________________________
(повне найменування банку, що реорганізовується)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

Голова спостережної (наглядової) ради
_____________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

 

 

Голова правління (ради директорів)
________________________________
(повне найменування банку-правонаступника)

_____________________________
             (підпис, прізвище, ініціали)

____________

Опрос