Идет загрузка документа (142 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов и предоставлении информации для осуществления финансовой поддержки субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Справка, Приказ от 06.07.2012 № 401
действует с 06.08.2012

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2012

м. Київ

N 401

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 липня 2012 р. за N 1204/21516

Про затвердження форм документів та надання інформації для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 794 (із змінами), та з метою аналізу ефективності використання бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі форми, що додаються:

1.1. Заявки на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками).

1.2. Довідки про отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками) за рахунок коштів державного бюджету.

1.3. Журналу обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів (позик) за рахунок коштів державного бюджету.

1.4. Реєстру підприємств-позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за короткостроковими, середньостроковими, довгостроковими кредитами (позиками).

1.5. Реєстру підприємств-позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за короткостроковими, середньостроковими, довгостроковими кредитами (позиками) та суми фактично сплачених відсотків за користування ними.

1.6. Інформації про використання бюджетних коштів, спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2012 року, за залученими кредитами в розрізі підприємств-позичальників.

1.7. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами (позиками), залученими у поточному році.

1.8. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами (позиками), залученими у попередніх роках.

1.9. Інформації про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами (позиками) в розрізі банків.

2. Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.):

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Щокварталу до 20-го числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду забезпечити подання до Мінфіну України інформації про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Безуглого М. Д.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк

 

Заявка
на участь у конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками)

в __________________________________________________ за рахунок коштів державного бюджету
                                            (найменування кредитора)

у _____ році

Прошу допустити ______________________________________________________________________
                                                                                     (повне найменування підприємства-позичальника)
_____________________________________________________________________________________
до участі в конкурсі для отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим кредитом (позикою) ____________________________________________________________________
                                                                              (короткостроковим, середньостроковим чи довгостроковим)

Відомості про юридичну особу:

  

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 794, та з умовами проведення конкурсу ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.
_________________________________________________________
Керівник юридичної особи                        _______________                 ___________________________
                                                                                                          (підпис)                                                                 (П. І. Б.)

Головний бухгалтер юридичної особи     _______________                 ___________________________
                                                                                                          (підпис)                                                                 (П. І. Б.)

М. П.                                               Заповнюється секретарем конкурсної комісії
                                                         Реєстраційний N заявки ______________________
                                                         (відповідно до порядкового номера в журналі обліку реєстрації документів
                                                         учасників конкурсу щодо визначення переліку підприємств-позичальників
                                                         агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки через
                                                         механізм здешевлення кредитів (позик) за рахунок коштів державного бюджету)

  

 

Секретар комісії ___________________________
                                                                (П. І. Б.)

Примітка. Заявка надається в друкованому та електронному вигляді.

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

Довідка
про отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками) за рахунок коштів державного бюджету

у _____ році

Надана _______________________________________________________________________________
                                                                            (найменування підприємства-позичальника)
______________________________________________________________________________________
                                                                         (місцезнаходження підприємства-позичальника)
про те, що ця юридична особа за результатами конкурсу
______________________________________________________________________________________
                                       (Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим,
                                   обласних державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації)
______________________________________________________________________________________
                                                       (N протоколу, дата проведення засідання конкурсної комісії)
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (має право, не має права)
отримувати часткову компенсацію відсоткової ставки за залученим
____________________________________________________________________ кредитом (позикою)
                                (короткостроковим, середньостроковим чи довгостроковим)
__________________________________________________________________________________ грн
               (сума кредиту (позики) у національній валюті або в іноземній валюті в перерахунку на національну)
______________________________________________________________________________________
                                                                (дата і номер кредитної угоди, найменування банку)
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (строк користування кредитом)
за рахунок державного бюджету на умовах Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб'єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 року N 794, в розмірі _______________________________________________________________________________
                               (подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків
                                                                за користування кредитом; 90 відсотків відсоткової ставки
                                                                         або 10 відсотків для кредитів в іноземній валюті)

Розрахунковий розмір компенсації на _______________________ бюджетний рік для здешевлення за __________________________________________________________ кредитом (позикою) становить:
                   (короткостроковим, середньостроковим чи довгостроковим)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


______________________________________________________________________________________
                                                                   (сума компенсації цифрами та словами в гривнях)

Причини відмови в наданні права на фінансову підтримку підприємству-позичальнику
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова конкурсної комісії

______________
(підпис)

___________________________________
(П. І. Б.)

Секретар конкурсної комісії

______________
(підпис)

___________________________________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

 

Реєстраційний N довідки ______________
"___" ____________ ____ року

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

Журнал обліку реєстрації документів учасників конкурсу щодо визначення переліку підприємств-позичальників агропромислового комплексу для здійснення фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів (позик) за рахунок коштів державного бюджету

у _____ році

_____________________________________________________________________________________
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації,
Севастопольська міська державна адміністрація)

Наявність відповідних документів

Реєстра-
ційний номер заявки підприєм-
ства-
позичаль-
ника, N з/п, дата

Найме-
нування підприєм-
ства-
позичаль-
ника, П. І. Б. керівника, телефон

Код згідно з ЄДРПОУ підприєм-
ства-
позичаль-
ника

Копія довідки з ЄДРПОУ, N, дата

Копія кредитного договору або договору позики, посвідчені банком-
кредитором або обслуго-
вуючим банком, N, дата

Копії додатково укладених договорів між позичаль-
ником та креди-
тором

Виписка банку-
кредитора або обслуго-
вуючого банку про отримання позичаль-
ником кредиту чи позики, N, дата

Довідка про банківські реквізити позичаль-
ника

Довідки банків, в яких відкриті рахунки підприєм-
ства, про відсутність (наявність) боргових зобов'язань за кредитами

Довідка про відсутність (наявність) заборго-
ваності з податків і зборів (обов'яз-
кових платежів), N, дата

Завірена в установ-
леному порядку копія свідоцтва про державну реєстрацію іннова-
ційного проекту (у разі реалізації такого проекту)

Проектно-
кошто-
рисна докумен-
тація на проведення будівництва
чи реконст-
рукції приміщень

Докумен-
тація на відве-
дення земельних ділянок під будів-
ництво

Копія свідоцтва про надання юридичній особі статусу оптового ринку сільсько-
господар-
ської продукції

Довідка, видана Українським державним фондом підтримки фермерських господарств про те, що вони не отримували компенсацію, пов'язану із сплатою відсотків за користу-
вання кредитами банків у поточному році

П. І. Б. та посада представ-
ника юридичної особи для передачі документів

N та дата довідки про отримання права на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими кредитами (позиками) за рахунок коштів державного бюджету

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

РЕЄСТР N ____
підприємств-позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за короткостроковими, середньостроковими, довгостроковими кредитами (позиками)

_________________________________________________________________________
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)

за ____________ ____ року
(місяць)

(гривень)

N
з/п

Найменування підприєм-
ства-
позичаль-
ника

Код згідно з ЄДРПОУ підприємства-
позичальника

Найме-
нування банку

МФО банку

Номер поточного рахунку підприєм-
ства-
позичаль-
ника

Цільове призна-
чення кредиту

Відсоткова ставка за корис-
тування кредитом (позикою)

N та дата кредит-
ного дого-
вору

Сума кредиту (позики)

Строк користу-
вання кредитом (позикою)

Облікова ставка Національ-
ного банку України на дату нарахування відсотків /
відсоток відшко-
дування

Дата нарахування відсотків за користу-
вання кредитом (позикою), зазначена в кредитному договорі

Нарахована сума плати за кредит (позику)

у націо-
нальній валюті

в іно-
земній валюті

усього

сума, яку сплачує підприєм-
ство-
позичаль-
ник

сума, яка підлягає відшко-
дуванню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

короткострокові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньострокові кредити (позики)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити (позики)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим /
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації /
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

РЕЄСТР N _____
підприємств-позичальників, які мають право на отримання компенсації відсоткової ставки за короткостроковими, середньостроковими, довгостроковими кредитами (позиками) та суми фактично сплачених відсотків за користування ними

____________________________________________________________________________
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)

за ____________ ____ року
(місяць)

(гривень)

N
з/п

Найменування підприємства-
позичальника

Код згідно з ЄДРПОУ підприєм-
ства-
позичаль-
ника

Наймену-
вання банку

МФО банку

Номер поточ-
ного рахунку підприєм-
ства-
позичаль-
ника

Цільове призна-
чення кредиту

Відсот-
кова ставка за користу-
вання кредитом (пози-
кою)

N та дата кре-
дит-
ного дого-
вору

Сума кредиту (позики)

Строк користу-
вання кре-
дитом (пози-
кою)

Облікова ставка Національ-
ного банку України на дату нараху-
вання відсотків /
відсоток відшкоду-
вання

Дата нараху-
вання відсотків за користу-
вання кредитом (позикою), зазначена в кредит-
ному договорі

Нарахована сума плати за кредит (позику)

З належної компенсації

у націо-
нальній валюті

в іно-
земній валюті

усього

сума, яку сплачує підприєм-
ство-
позичаль-
ник

сума, яка підлягає відшко-
дуванню

спла-
чено згідно з попе-
реднім реєст-
ром

підлягає сплаті за даним реєст-
ром, всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

короткострокові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньострокові кредити (позики)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити (позики)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, спрямованих на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби станом на 01 січня 2012 року, за залученими кредитами в розрізі підприємств-позичальників

___________________________________________________________________________
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Управління промисловості, розвитку
 інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)

за ______ рік

(тис. грн)

N
з/п

Найменування підприємств-
позичальників

Код згідно з ЄДРПОУ підприємства-
позичальника

Цільове призначення кредиту

Сума кредиту

Нарахована сума плати за кредит у 2011 році

Сплачений обсяг компенсаційних коштів

всього

у національній валюті

в іноземній валюті

всього

сума, яку сплатив підприємство-
позичальник

сума, яка підлягала відшкодуванню

у 2011 році

у 2012 році

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

короткострокові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середньострокові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові кредити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами (позиками), залученими у поточному році

___________________________________________________________________________
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Управління промисловості, розвитку
 інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)

за ___________ ____ року
(квартал, рік)

(тис. грн)

Підприємства-позичальники

Кількість підприємств-позичальників

Обсяги кредитів, за якими фактично отримано компенсацію
(з наростаючим підсумком)

Обсяг компенсаційних коштів

всього

у тому числі за видами кредитних угод

всього

у тому числі за видами кредитних угод

всього

у тому числі за видами кредитних угод

короткі

середні

довгі

короткі

середні

довгі

короткі

середні

довгі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сільськогосподарські підприємства, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

займаються виробництвом продукції тваринництва та птахівництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснюють витрати, пов'язані з провадженням енергозберігаючих технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільськогосподарська та зрошувальна техніка вітчизняного виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільськогосподарська техніка та обладнання іноземного виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання племінної худоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибницькі, рибальські, риболовецькі підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цукрові заводи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлібозаготівельні, борошномельні, комбікормові, консервні, м'ясопереробні та молокопереробні, олійно-жирові підприємства, підприємства з первинної обробки насіння, підприємства споживчої кооперації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлібопекарські підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: закупівля зерна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАК "Хліб України" та її дочірні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти господарювання агропромислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: покритя витрат, необхідних для реалізації інноваційних проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптові ринки сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами (позиками), залученими у попередніх роках

___________________________________________________________________________
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)

за ____________ ____ року
(квартал, рік)

(тис. грн)

Підприємства-позичальники

Кількість підприємств-позичальників

Обсяги кредитів, за якими фактично отримано компенсацію (з наростаючим підсумком)

Обсяг компенсаційних коштів

всього

у тому числі за видами кредитних угод

всього

у тому числі за видами кредитних угод

всього

у тому числі за видами кредитних угод

короткі

середні

довгі

короткі

середні

довгі

короткі

середні

довгі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Сільськогосподарські підприємства, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

займаються виробництвом продукції тваринництва та птахівництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здійснюють витрати, пов'язані з провадженням енергозберігаючих технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільськогосподарська та зрошувальна техніка вітчизняного виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільськогосподарська техніка та обладнання іноземного виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання племінної худоби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рибницькі, рибальські, риболовецькі підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цукрові заводи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлібозаготівельні, борошномельні, комбікормові, консервні, м'ясопереробні та молокопереробні, олійно-жирові підприємства, підприємства з первинної обробки насіння, підприємства споживчої кооперації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлібопекарські підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: закупівля зерна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАК "Хліб України" та її дочірні підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти господарювання агропромислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: покритя витрат, необхідних для реалізації інноваційних проектів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптові ринки сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

 

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів для здійснення компенсації відсоткової ставки за залученими короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими кредитами (позиками) в розрізі банків

___________________________________________________________________________
(Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головне управління
агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації)

за _______ рік

(тис. грн)

N
з/п

Найменування банку-кредитора

Кількість підприємств-
позичальників

Сума кредиту (позики)

Середня відсоткова ставка за користування кредитом у національній валюті

Середня відсоткова ставка за користування кредитом в іноземній валюті

Обсяг компенсаційних коштів, сплачений з початку року

у національній валюті

в іноземній валюті

всього

у тому числі

всього

у тому числі

короткі

середні

довгі

короткі

середні

довгі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

За кредитами, залученими у поточному році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За кредитами, залученими у попередніх роках

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом по регіону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим
Начальник Головного управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Начальник Управління промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики

Б. Р. Ахіджанов

Опрос