Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов для предоставления займов на покрытие временных кассовых разрывов местных бюджетов

Минфин
Форма, Приказ от 22.06.2012 № 756
редакция действует с 28.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.06.2012

м. Київ

N 756

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 липня 2012 р. за N 1179/21491

Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 27 вересня 2013 року N 852
,
 від 16 червня 2015 року N 562

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року N 446, і пунктів 5 та 9 Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1204,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму примірного договору про надання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету;

форму заяви про надання позики;

форму розрахунку обсягу тимчасового касового розриву;

форму журналу реєстрації договорів про надання позик.

2. Державній казначейській службі України (Харченко С. І.) довести цей наказ до відома територіальних органів Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій (Кузькін Є. Ю.) забезпечити доведення цього наказу до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, головних фінансових управлінь обласних державних адміністрацій, головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансового управління Севастопольської міської державної адміністрації.

4. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій (Кузькін Є. Ю.) та Управлінню фінансових ресурсів (Сидоренко О. М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С. І.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Ю. Колобов

 

Примірний договір про надання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету

від "___" ____________ 20__ року

N _______

м. ____________

______________________________________________________________________________________
                                    (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
(далі - Казначейство) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                     (ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)
який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________,
                                                                              (реквізити нормативно-правових актів, довіреність або інший
                                                                                                          документ, що уповноважує особу)
з одного боку, і ________________________________________________________________________
                                                                    (фінансовий орган Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої
                                                                    державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)
(далі - Позичальник) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                   (ініціали, прізвище уповноваженої посадової особи)
який(а) діє на підставі ___________________________________________________________________,
                                                                                     (реквізити нормативно-правових актів, довіреність або інший
                                                                                                            документ, що уповноважує особу)
з другого боку (далі - Сторони), керуючись Порядком покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1204 (далі - Порядок), уклали цей Договір про таке:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Казначейство надає поворотну та безоплатну позику Позичальникові на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету, пов'язаного із забезпеченням захищених видатків (далі - позика), за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка.

1.2. Позичальник погашає позику у розмірі та за рахунок коштів, зазначених у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору.

II. РОЗМІР ПОЗИКИ

Граничний розмір позики за цим Договором становить
______________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                (сума цифрами та словами)

III. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позика надається Позичальникові траншами в межах граничного обсягу, встановленого пунктом 2.1 розділу II цього Договору.

3.2. Позика надається Позичальникові (код за ЄДРПОУ __________) шляхом безготівкового переказу коштів на його рахунок N ________________, відкритий в ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                                     (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
(код банку _____________).

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Казначейство має право:

4.1.1. Вимагати від Позичальника інформацію, необхідну для проведення аналізу його платоспроможності.

4.1.2. Здійснювати безспірне списання коштів у рахунок погашення позики, починаючи з дня ліквідації тимчасового касового розриву, у розмірі ____________ відсотків усіх надходжень загального
                                                                                                                       (цифрами)
фонду місцевого бюджету (за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) з рахунка Позичальника (код за ЄДРПОУ __________________________)
N ________________, відкритого в
______________________________________________________________________________________
                                    (найменування територіального органу Державної казначейської служби України)
(код банку _____________).

4.1.3. Змінювати норматив відрахувань, установлений підпунктом 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору, у разі неможливості погашення позики у строк, установлений пунктом 5.1 розділу V цього Договору.

4.1.4. Застосовувати стовідсотковий норматив відрахувань від усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету, за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду, до повного погашення позики в поточному бюджетному періоді.

4.2. Позичальник має право:

4.2.1. Відкликати надану Казначейству заяву про надання позики.

4.2.2. Отримувати від Казначейства інформацію про стан погашення позики.

4.2.3. Достроково погасити позику.

4.3. Казначейство зобов'язується:

4.3.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.

4.3.2. Надавати Позичальнику позику траншами без нарахування відсотків за користування нею.

4.3.3. Інформувати Позичальника не пізніше ніж за два робочих дні про встановлення нового нормативу відрахувань на погашення позики.

4.3.4. Здійснювати погашення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

4.4. Позичальник зобов'язується:

4.4.1. Дотримуватись умов і положень цього Договору.

4.4.2. Спрямовувати суму позики на погашення бюджетних фінансових зобов'язань за захищеними видатками, встановленими пунктом 10 Порядку.

4.4.3. У разі зміни річного показника доходів загального фонду місцевого бюджету на підставі рішення відповідної місцевої ради за згодою Сторін вносити зміни до пункту 2.1 розділу II цього Договору.

4.4.4. Здійснювати повернення позики у порядку, визначеному розділом V цього Договору.

V. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ

5.1. Повернення позики здійснюється протягом 60 днів з дня ліквідації тимчасового касового розриву за рахунок усіх надходжень загального фонду місцевого бюджету (за винятком коштів цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду) шляхом їх зарахування на єдиний казначейський рахунок із застосуванням відсоткового нормативу, встановленого у підпункті 4.1.2 пункту 4.1 розділу IV цього Договору, до повного погашення позики.

5.2. Строк погашення позики може бути продовжено за згодою Сторін Договору.

Кінцевим строком погашення позики є 1 грудня поточного бюджетного періоду.

5.3. Міністр фінансів України має право встановлювати інший кінцевий строк погашення позики у межах поточного бюджетного періоду.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законом.

6.2. Усі спори, що пов'язані з Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

VII. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо нього, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

7.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за згодою Сторін і оформляються додатковим договором, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами законодавства.

7.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

Казначейство

Позичальник

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

За Казначейство:

За Позичальника:

__________________________________________
(посада керівника)

_________________________________________
(посада керівника)

___________/ _____________________________
        (підпис)                              (ініціали, прізвище)

М. П.

___________/ _____________________________
        (підпис)                              (ініціали, прізвище)

М. П.

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

ЗАЯВА
про надання позики

Відповідно до договору від "___" ____________ 20__ року N _____ прошу надати позику на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (повне найменування бюджету)
в обсязі ____________ (______________________________________________________________) грн.
                                                                                                         (сума цифрами та словами)
з датою надання позики "___" ____________ 20__ року.

 

"___" ______________ 20__ року
     (дата складання заяви)

______________
(підпис)
М. П.

 
Виконавець:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ініціали, телефон/факс, адреса електронної пошти)

Відмітка територіального органу Державної казначейської служби України про акцепт:
______________________________________________________________________________________
                                                                                       (реквізити документа про акцепт)

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

Розрахунок обсягу тимчасового касового розриву

__________________________________________________
(найменування бюджету)

станом на "___" ____________ 20__ року

(грн)

1

Залишок бюджетних коштів на рахунках місцевого бюджету та розпорядників бюджетних коштів,*
у тому числі:

 

1.1

на рахунках загального фонду місцевого бюджету

 

1.2

на особових рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

 

1.3

на реєстраційних рахунках розпорядників бюджетних коштів за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

 

2

Обсяг очікуваних надходжень до загального фонду місцевого бюджету (у розрізі днів)**

 

3

Обсяг реверсної дотації, перерахування якої припадає на період з дати подання заяви до дати отримання позики

 

4

Залишок зареєстрованих та непогашених бюджетних фінансових зобов'язань***, у тому числі за КЕКВ бюджету:

 

4.1

          2110

 

4.2

          2120

 

4.3

          2220

 

4.4

          2230

 

4.5

          2270

 

4.6

          2282 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, виплату стипендій)

 

4.7

          2400

 

4.8

          2610 (у частині видатків комунальних закладів охорони здоров'я, які є одержувачами бюджетних коштів, на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)

 

4.9

          2620 (у частині видатків бюджетних установ на оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання медикаментів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв)

 

4.10

          2720

 

5

Обсяг тимчасового касового розриву ((1 + 2) - 3 - 4)

 

____________
* Крім цільових міжбюджетних трансфертів та коштів резервного фонду.

** Крім цільових міжбюджетних трансфертів.

*** Крім зобов'язань, джерелом погашення яких є кошти цільових міжбюджетних трансфертів та кошти резервного фонду.

Уповноважена особа

________________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Відповідальна особа
територіального органу
Державної казначейської
служби України
  

_______________
(підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

 

Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін

(форма у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 27.09.2013 р. N 852
,
 від 16.06.2015 р. N 562)

 

Журнал
реєстрації договорів про надання позик

N з/п

Номер договору

Дата укладання

Найменування Позичальника

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

Опрос