Идет загрузка документа (99 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 15.06.2012 № 246
действует с 27.07.2012

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.06.2012

м. Київ

N 246

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 липня 2012 р. за N 1138/21450

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 2, 11, 12 та 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Указу Президента України від 27.06.99 N 734 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами), що додаються.

2. В абзаці дев'ятому пункту 1.5 глави 1 Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 266, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2004 за N 897/9496 (зі змінами), слова "(договором поруки)" замінити словами "(договором позики)".

3. Установити, що реєстраційні свідоцтва, індивідуальні ліцензії Національного банку України на одержання резидентом кредиту, позики в іноземній валюті від іноземного кредитора, надані резидентам-позичальникам до дати набрання чинності цією постановою, залишаються діючими.

4. Генеральному департаменту інформаційних технологій та платіжних систем (Синявська Н. Б.):

протягом 10 днів після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України надати банкам України в разі потреби технічне завдання на доопрацювання внутрішніх систем автоматизації для реалізації взаємодії з програмним забезпеченням щодо здійснення реєстрації Національним банком України договорів резидентів-позичальників з нерезидентами-кредиторами;

протягом трьох місяців після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України внести відповідні зміни до програмного забезпечення щодо здійснення реєстрації Національним банком України договорів резидентів-позичальників з нерезидентами-кредиторами з використанням засобів захисту інформації Національного банку України та за результатами цієї роботи протягом місяця здійснити тестування доопрацьованого програмного забезпечення з банками України та територіальними управліннями Національного банку України.

5. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

6. Організацію виконання цієї постанови покласти на Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Щербакова О. А.).

7. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування, крім пункту 1 цієї постанови, який набирає чинності через 4 місяці після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова

С. Г. Арбузов

 

Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1. В абзаці другому преамбули слова "та видачі резидентам реєстраційних свідоцтв про здійснення валютних операцій за такими договорами" виключити.

2. У розділі I:

2.1. У главі 1:

у пункті 1.1 слова "- громадяни України" виключити;

перше речення пункту 1.2 замінити трьома новими реченнями такого змісту: "Резидент-позичальник (крім уповноваженого банку України) залучає кредит від нерезидента через уповноважений банк, який надав згоду на обслуговування операцій за договором. Функції обслуговуючого банку за договором (далі - обслуговуючий банк), визначені цим розділом, може виконувати як уповноважений банк, так і від його імені відокремлений підрозділ банку (філія, відділення). Обслуговування операцій за відкритими в Україні резидентами-позичальниками рахунками в межах одного договору має проводитися лише через один обслуговуючий банк";

у пункті 1.5:

у першому реченні слова "оригіналу реєстраційного свідоцтва і" виключити;

у другому реченні слова "(крім реєстраційного свідоцтва)" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Якщо договором з нерезидентом передбачено надання резиденту кредиту шляхом сплати іноземним кредитором коштів за зобов'язаннями резидента-позичальника згідно із зовнішньоекономічним договором без зарахування цих коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку, то перерахування коштів нерезиденту з метою погашення заборгованості (основної суми боргу, процентів за користування кредитом, комісій, неустойки, інших платежів, установлених договором) за таким кредитом здійснюється за умови отримання банком від іноземного банку-кредитора відповідного SWIFT чи телексного повідомлення або подання резидентом-позичальником обслуговуючому банку документів, які підтверджують сплату іноземним кредитором кредитних коштів нерезиденту-експортеру за зовнішньоекономічним договором (засвідчені іноземним банком/іноземною фінансовою установою оригінали або копії платіжних документів). Зазначені підтвердні документи мають містити реквізити договору, дату та суму кредитних коштів, перерахованих нерезиденту-експортеру. Датою надання кредитних коштів під час здійснення сплати нерезидентом-кредитором за зобов'язаннями за зовнішньоекономічним договором резидента-позичальника за межами України слід уважати дату списання коштів з рахунку нерезидента-кредитора на користь нерезидента-експортера";

абзаци другий та третій пункту 1.6 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"Фізична особа має право використовувати кредитні кошти в іноземній валюті виключно для:

проведення розрахунків із нерезидентами на виконання власних зобов'язань фізичної особи щодо оплати товарів (робіт, послуг);

продажу іноземної валюти за гривні на міжбанківському валютному ринку України із зарахуванням коштів у гривнях на власний поточний рахунок фізичної особи в уповноваженому банку з метою їх подальшого використання на території України в безготівковій формі або зняття готівкою національної валюти";

пункти 1.7 - 1.9 викласти в такій редакції:

"1.7. Резидент-позичальник зобов'язаний зареєструвати договір у Національному банку до фактичного одержання кредиту.

Такі договори підлягають реєстрації Національним банком у порядку, установленому:

главою 2 цього розділу - для резидентів-позичальників, що не є банками;

главою 4 цього розділу - для уповноважених банків-позичальників.

1.8. Реєстрація договорів, укладених резидентами-позичальниками, що не є банками, здійснюється територіальним управлінням Національного банку (далі - територіальне управління) за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

1.9. Національний банк (його територіальне управління) за наявності інформації про одержання резидентом-позичальником, що не є банком, кредиту чи позики в іноземній валюті від нерезидента без реєстрації договору повідомляє про це орган державної податкової служби за місцем реєстрації такого резидента як платника податків протягом семи робочих днів із дати отримання такої інформації";

у пункті 1.11:

у виносці абзацу першого слово та цифри "пунктами 2.1, 2.6 - 2.8" замінити словом та цифрами "пунктом 2.4";

в абзаці четвертому слова "встановлює постановою Правління Національного банку України" замінити словами "встановлює окремим розпорядчим документом";

пункти 1.12, 1.13 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.14 - 1.21 уважати відповідно пунктами 1.12 - 1.19;

абзац п'ятий пункту 1.12 після слів "із затримкою" доповнити словом "тощо";

пункт 1.13 викласти в такій редакції:

"1.13. Реєстрація Національним банком змін до договорів, у яких установлений розмір виплат за користування кредитом, що перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до Національного банку (територіального управління) пакета документів для реєстрації змін до договорів, не дозволяється в разі пролонгації строку кредиту, збільшення загальної суми кредиту (у тому числі за рахунок капіталізації прострочених процентів), розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом";

у пункті 1.15 слова "Національним банком" виключити;

пункт 1.16 викласти в такій редакції:

"1.16. Резиденти-позичальники мають передбачати в договорі умову про те, що він набирає чинності з моменту (або не раніше) його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік.

Вимоги абзацу першого цього пункту поширюються на зміни до договору, які стосуються суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом";

пункт 1.18 доповнити словами "та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам";

доповнити главу новим пунктом 1.20 такого змісту:

"1.20. Якщо договором з нерезидентом передбачено надання кредиту кільком резидентам-позичальникам, то реєстрація договору здійснюється кожним резидентом-позичальником окремо. У повідомленні про договір за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, що подається кожним резидентом-позичальником, зазначається загальний обсяг кредиту, який передбачається отримати цим позичальником окремо (у разі невизначення такого обсягу в договорі зазначається загальний розрахунковий обсяг для кожного резидента-позичальника)".

2.2. Главу 2 викласти в такій редакції:

"Глава 2. Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками, крім уповноважених банків

2.1. Резидент-позичальник звертається до обслуговуючого банку для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) в Національному банку.

Для реєстрації договору (реєстрації змін до договору) резидент-позичальник зобов'язаний подати до обслуговуючого банку повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) (далі в цій главі - повідомлення) на паперовому носії за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, і договір (разом з іншими додатковими угодами/договорами, документами, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором). Документи, які складені іноземною мовою, подаються резидентом-позичальником разом з їх перекладом на українську мову, засвідченим підписом перекладача (справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально) або нотаріусом (не потребують перекладу документи, складені російською мовою або текст яких викладено одночасно іноземною та українською/російською мовами).

Разом із пакетом документів, що подається для реєстрації договору, подається копія платіжного документа про сплату коштів за надання Національним банком послуг з реєстрації договору відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що визначають перелік послуг і тарифи за їх надання.

Зміни, які стосуються сторін зареєстрованого договору, суми, валюти, строку кредиту, розміру процентної ставки, комісій, неустойки, інших установлених цим договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання договору, що впливають на розмір виплат за користування кредитом, потребують реєстрації в Національному банку відповідних змін до договору в порядку, установленому для реєстрації договору, та з урахуванням вимог пункту 1.13 глави 1 цього розділу.

Резидент-позичальник заповнює пункти 1 - 3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, що містять змінену інформацію.

Перехід резидента-позичальника на обслуговування в інший уповноважений банк потребує внесення відповідних змін до реєстрації договору в Національному банку в порядку, установленому в пункті 2.10 цієї глави.

Унесення змін до електронного реєстру повідомлень про договори з відміткою про реєстрацію, що ведеться засобами програмного забезпечення щодо реєстрації (далі - електронний реєстр повідомлень про договори), у зв'язку зі зміною найменування обслуговуючого банку, переходом резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку здійснюється в порядку, установленому в пункті 2.9 цієї глави.

2.2. Обслуговуючий банк проставляє на повідомленні дату надходження, що засвідчується підписом відповідального працівника банку та відбитком штампа банку.

Обслуговуючий банк перевіряє правильність оформлення резидентом-позичальником повідомлення на паперовому носії (зокрема, наявність дати та відповідних реквізитів, необхідних підписів, відбитка печатки резидента-позичальника, правильність та повноту заповнення пунктів повідомлення), його відповідність умовам договору з нерезидентом та повноту поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору (змін до договору) підтвердних документів, а також відповідність умов договору встановленому законодавством України порядку отримання резидентами кредитів від нерезидентів, зокрема вимогам абзацу першого пункту 1.11, пунктів 1.12, 1.16 глави 1 цього розділу. У разі виявлення невідповідності поданих документів установленим законодавством України вимогам обслуговуючий банк повертає їх резиденту-позичальнику на доопрацювання із зазначенням підстави повернення.

2.3. Якщо за висновком обслуговуючого банку поданий резидентом-позичальником для реєстрації договору пакет документів відповідає встановленим законодавством України вимогам, то обслуговуючий банк:

проставляє на зворотному боці останнього аркуша повідомлення на паперовому носії відмітку про підтвердження відповідності зазначеної в цьому повідомленні інформації умовам договору резидента-позичальника з нерезидентом, оформленого відповідно до вимог законодавства України (далі - відмітка обслуговуючого банку);

надсилає в разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку до уповноваженого банку повідомлення з відміткою обслуговуючого банку засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі або його копію з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії.

Примірник повідомлення з відміткою обслуговуючого банку на паперовому носії, а також засвідчені нотаріально чи підписом відповідального працівника обслуговуючого банку копії документів, що були подані резидентом-позичальником у пакеті документів для реєстрації договору, залишаються в обслуговуючому банку.

2.4. Відповідальний працівник уповноваженого банку надсилає до територіального управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення реєстрації Національним банком договорів резидентів-позичальників з нерезидентами-кредиторами з використанням засобів захисту інформації Національного банку (далі в цій главі - засоби програмного забезпечення щодо реєстрації):

повідомлення з відміткою обслуговуючого банку в електронній формі;

підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором (додаток 2) в електронній формі.

Уповноважений банк повинен забезпечити ідентичність інформації, що зазначена у відповідних документах на електронних і паперових носіях.

Примірник підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором на паперовому носії передається обслуговуючому банку на зберігання.

2.5. Загальний строк розгляду обслуговуючим банком пакета документів, поданих резидентом-позичальником для реєстрації договору, до їх повернення резиденту-позичальнику на доопрацювання або надсилання уповноваженим банком територіальному управлінню повідомлення в електронному вигляді не повинен перевищувати чотирьох робочих днів із дня надходження документів до обслуговуючого банку.

2.6. Територіальне управління здійснює реєстрацію договору на підставі пакета документів, поданого згідно з вимогами цієї глави уповноваженим банком, який надав згоду на обслуговування операцій за договором, в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації.

Територіальне управління здійснює реєстрацію договору (змін до договору) резидента-позичальника, що не є уповноваженим банком, аналогічно до порядку, установленого для реєстрації договорів (змін до договорів) уповноважених банків-позичальників згідно з підпунктом 4.2.3, абзацом другим підпункту 4.2.4, підпунктом 4.2.5, абзацами першим і другим підпункту 4.2.6, підпунктом 4.2.7, абзацом четвертим підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

Територіальне управління може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору, яка надається останнім та розглядається територіальним управлінням з дотриманням порядку та строків, установлених абзацом другим підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

Територіальне управління вносить відомості про реєстрацію договору до електронного реєстру повідомлень про договори та видає резиденту-позичальнику повідомлення з відміткою про реєстрацію договору, оформлене відповідно до абзацу другого пункту 2.7 цієї глави, що є реєстраційним свідоцтвом до договору (далі в цьому розділі - засвідчене територіальним управлінням повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії).

2.7. Територіальне управління після реєстрації договору надсилає:

уповноваженому банку - примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію в електронній формі засобами програмного забезпечення щодо реєстрації;

резиденту-позичальнику - засвідчене територіальним управлінням повідомлення з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії на адресу, зазначену в підпункті 2.4 пункту 2 повідомлення (відмітка територіального управління за формою, зазначеною в додатку 1 до цього Положення, роздруковується на зворотному боці першої сторінки примірника повідомлення на паперовому носії та засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки територіального управління. Усі сторінки повідомлення з відміткою про реєстрацію мають бути пронумеровані та прошнуровані).

У разі відмови в реєстрації або неналежного оформлення повідомлення чи підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором територіальне управління засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, зазначеною в додатку 3 до цього Положення, з дотриманням строків, установлених підпунктом 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

2.8. Уповноважений банк роздруковує документ, що надійшов від територіального управління в електронній формі згідно з пунктом 2.7 цієї глави, на паперовому носії для здійснення обліку та контролю.

У разі виконання відокремленим підрозділом уповноваженого банку функцій обслуговуючого банку уповноважений банк надсилає обслуговуючому банку повідомлення з відміткою про реєстрацію договору (лист територіального управління про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення) або засобами внутрішньої автоматизації банку в електронній формі, або роздруковане за допомогою засобів програмного забезпечення щодо реєстрації на паперовому носії.

Обслуговуючий банк зобов'язаний довести до відома резидента-позичальника лист територіального управління про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення (додаток 3), що надсилається через уповноважений банк засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання уповноваженим банком такого листа.

2.9. Територіальне управління, яке здійснило реєстрацію договору, уносить зміни до електронного реєстру повідомлень про договори стосовно зміни найменування обслуговуючого банку або переходу резидента-позичальника на обслуговування від одного підрозділу уповноваженого банку до іншого підрозділу цього банку на підставі відповідного письмового обґрунтованого звернення уповноваженого банку.

Територіальне управління вносить відповідні зміни щодо обслуговуючого банку засобами програмного забезпечення щодо реєстрації в строк, що не перевищує трьох робочих днів із дати надходження відповідного звернення уповноваженого банку.

2.10. Територіальне управління вносить зміни до реєстрації договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку на підставі пакета документів, який передбачений пунктом 2.4 цієї глави, що надійшов від уповноваженого банку, до якого резидент-позичальник має намір перейти на обслуговування операцій за договором.

Перехід резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку не є підставою для перегляду інших умов реєстрації договору, у тому числі вимоги щодо розміру виплат за максимальною процентною ставкою (за винятком випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 1.12 глави 1 цього розділу та абзацом четвертим пункту 2.1 цієї глави).

Територіальне управління в строк, що не перевищує п'яти робочих днів із наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління відповідного пакета документів, оформленого згідно з вимогами цієї глави:

робить відповідну відмітку на повідомленні про договір та надсилає його з дотриманням порядку, установленого пунктом 2.7 цієї глави, новому обслуговуючому банку та резиденту-позичальнику;

надсилає листа попередньому обслуговуючому банку щодо припинення обслуговування ним операцій за договором у зв'язку з переходом резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку.

У разі неналежного оформлення повідомлення чи підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором територіальне управління засобами програмного забезпечення щодо реєстрації повідомляє про це уповноважений банк за формою листа, наведеною в додатку 3 до цього Положення, з дотриманням строків, установлених підпунктом 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 цього розділу.

2.11. Територіальне управління анулює реєстрацію договору в разі:

неотримання кредиту (повністю або частково) протягом 180 календарних днів від дати реєстрації договору та закінчення у зв'язку з цим строку дії реєстрації (за відповідним письмовим зверненням у довільній формі резидента-позичальника або обслуговуючого банку);

неотримання відповідної звітності про операції за договором, яка передбачена нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку (далі - статистична звітність), за три звітних періоди поспіль (у тому числі за відповідним зверненням обслуговуючого банку із зазначеної підстави);

відповідного письмового звернення резидента-позичальника з обґрунтуванням підстав для анулювання (відмова резидента-позичальника від отримання кредиту або відмова нерезидента-кредитора надати кредит, переоформлення договору в інший вид договору на повну суму кредиту, переведення боргу на нерезидента тощо);

виявлення недостовірної інформації в документах, які були подані резидентом-позичальником до обслуговуючого банку та/або Національного банку і на підставі яких здійснено реєстрацію договору;

наявності інформації про порушення резидентом-позичальником норм валютного законодавства під час виконання договору.

Якщо договір переоформляється в інший вид договору на неповну суму, то реєстрація договору не анулюється, а до нього вносяться зміни, визначені умовами інших договорів.

Якщо борг за кількома зареєстрованими договорами замінюється за домовленістю договірних сторін новим позиковим зобов'язанням між тими самими сторонами, то новий договір позики (новації) підлягає реєстрації з одночасним анулюванням реєстрації раніше укладених договорів.

Територіальне управління протягом п'яти робочих днів із дати виникнення підстави для анулювання реєстрації договору розглядає питання про анулювання реєстрації договору і приймає відповідне рішення. Реєстрація вважається анульованою з дати прийняття територіальним управлінням відповідного рішення. Територіальне управління в день прийняття рішення про анулювання реєстрації вносить засобами програмного забезпечення щодо реєстрації відомості щодо анулювання реєстрації договору до електронного реєстру повідомлень і в строк, що не перевищує два робочих дні з дати прийняття такого рішення, направляє листи на паперовому носії на адреси обслуговуючого банку та резидента-позичальника про анулювання реєстрації (із зазначенням підстав для анулювання).

Територіальне управління може звернутися до обслуговуючого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору".

2.3. У главі 3:

у пункті 3.1 слова "на підставі реєстраційного свідоцтва" замінити словами "за наявності реєстрації договору Національним банком";

у пункті 3.2:

в абзаці першому слова "зазначеним у реєстраційному свідоцтві з урахуванням усіх додатків до нього" замінити словами "реєстрації договору";

в абзацах третьому та четвертому слова "в реєстраційному свідоцтві" замінити словами "під час реєстрації договору";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Обслуговуючий банк до проведення платіжної операції за договором має перевірити в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться Національним банком та доводиться до відома обслуговуючих банків засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, наявність реєстрації договору";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Обслуговуючий банк після виконання платіжних операцій за договором та/або здійснення купівлі (обміну) іноземної валюти на підставі поданих резидентом-позичальником документів, що підтверджують правомірність проведення такої операції, проставляє на договорі та засвідченому територіальним управлінням повідомленні з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії, а також на копіях цих документів, що залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні, дату здійснення операції, її суму, засвідчуючи їх підписом відповідального працівника відповідного підрозділу банку та відбитком його особистого штампа або печатки уповноваженого банку";

пункт 3.3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Уповноважений банк на підставі цього розділу зобов'язаний розробити та затвердити внутрішнє положення про організацію роботи щодо здійснення контрольних функцій обслуговуючого банку, у якому відповідно до внутрішніх процедур визначити, зокрема, перелік підрозділів, які мають право виконувати функції обслуговуючого банку, порядок надання уповноваженим банком резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором, порядок та строки обміну між уповноваженим банком та його відокремленим підрозділом, що виконує функції обслуговуючого банку, документами (в електронній та/або паперовій формі), передбаченими цією главою, тощо";

у пункті 3.4:

речення четверте виключити;

слово "письмового" у всіх відмінках виключити;

у пункті 3.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.6. Перехід резидента-позичальника (у разі потреби) на обслуговування операцій за договором в інший уповноважений банк здійснюється після внесення територіальним управлінням відповідних змін до реєстрації договору";

у пункті слова "реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій)" у всіх відмінках замінити словами "реєстрації договору" у відповідних відмінках;

у пункті 3.7 слова "реєстраційних свідоцтв (індивідуальних ліцензій) Національного банку", "реєстраційному свідоцтві (індивідуальній ліцензії)" замінити словами "реєстрації договору";

у пункті 3.8:

в абзаці першому слова "Правилами статистичної звітності" замінити словами "нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Обслуговуючий банк зобов'язаний звернутися до відповідного територіального управління з пропозицією про анулювання реєстрації договору в строк до 10 робочих днів із дати виникнення підстав для анулювання, передбачених абзацами другим і третім пункту 2.11 глави 2 цього розділу";

абзац третій виключити.

2.4. У главі 4:

у пункті 4.2:

у підпункті 4.2.1 слово та цифру "додатку 6" замінити словом і цифрою "додатку 4";

в абзаці першому підпункту 4.2.4 слова "повідомлення, яке відповідає вимогам цього пункту" замінити словами "належного пакета документів";

у підпункті 4.2.6:

у другому реченні абзацу другого слово "Повідомлення" замінити словами "Один примірник повідомлення";

в абзаці третьому слова "за реєстраційними свідоцтвами" замінити словами "реєстрації договорів резидентів-позичальників, що не є банками";

в абзаці сьомому підпункту 4.2.7 слова "уповноважений банк" замінити словом "позичальник";

перше речення абзацу першого підпункту 4.2.8 викласти в такій редакції: "Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення документів, поданих уповноваженим банком до територіального управління згідно з вимогами цього розділу, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням усіх недоліків, що потребують виправлення";

перше речення абзацу четвертого підпункту 4.2.9 виключити;

абзац четвертий підпункту 4.2.10 викласти в такій редакції:

"неподання уповноваженим банком статистичної звітності за три звітних періоди поспіль";

у підпункті 4.2.11 слово та цифри "додатком 11" замінити словом і цифрою "додатком 5";

у підпункті 4.2.13:

в абзаці першому слово та цифру "додатком 6" замінити словом і цифрою "додатком 4";

підпункт після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Продовження строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо розмір виплат за користування кредитом перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до територіального управління пакета документів, потрібного для продовження строку дії реєстрації договору".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий уважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

в абзаці четвертому слова та цифри "у тому числі пунктом 1.15 глави 1 цього розділу" виключити;

в абзаці першому пункту 4.3 слова та цифри "пункту 1.9 глави 1 цього розділу" виключити.

3. У пункті 1.8 глави 1 розділу II цифри "1.10" замінити цифрами "1.7".

4. Додатки 1 - 3 до Положення викласти в такій редакції:

Вихідний N ____________

Дата "___" ____________ ____
             [число, місяць (словами), рік]

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (назва, дата, номер договору)

зареєстровано в _______________________________________________________________________
                                                        (найменування територіального управління Національного банку України)
____________ 20__ р. N _____________ (зміни до __________________________________________,
(дата реєстрації)                        (номер реєстрації)                                                    (назва, дата, номер договору)
зареєстрованого за N _____________ від ____________ 20__ р.,
                                                  (номер реєстрації)          (дата реєстрації)
зареєстровано в _______________________________________________________________________
                                                              (найменування територіального управління Національного банку України)
____________ 20__ р. N ________________).
(дата реєстрації)                           (номер реєстрації)

Розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не повинен перевищувати розмір виплат за максимальною процентною ставкою, яка встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні 
_____________________________________________________________________________ % річних1.
                                          (розмір максимальної процентної ставки, що встановлена Національним банком
                                                  України для зовнішніх запозичень резидентів, на дату надходження до
                                          територіального управління Національного банку України пакета документів,
                                                                                потрібних для реєстрації договору)

Реєстрація дійсна, якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації резидент-позичальник отримав кредит, позику або його/її частку.

Обслуговування операцій за _____________________________________________________________
                                                                                                  (назва, дата, номер договору)
з ___ ____________ 20__ р. (зазначається дата реєстрації договору, а у разі переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку - дата внесення відповідних змін до реєстрації договору) здійснюється _______________________________________. 
                                                                                                                     (найменування уповноваженого банку, який надав згоду на
                                                                                                                                     обслуговування операцій за договором)

____________________________
(посада уповноваженої особи
територіального управління
Національного банку України)

__________________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 


Примітка. Дані заповнює територіальне управління Національного банку України.

_________________________________________________________

Вихідний N ________
Дата "___" ____________ ____
             [число, місяць (словами), рік]

Адресати:
_________________________________________
(найменування територіального управління
Національного банку України)

_________________________________________
(найменування уповноваженого банку, який надав згоду
на обслуговування операцій за договором)


Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком (повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком)

Відповідно до вимог розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам), просимо здійснити _______________________________________________________________ (зазначається необхідне).
           (реєстрацію договору, реєстрацію змін до договору, внести зміни до реєстрації
                                  договору у зв'язку зі зміною обслуговуючого банку тощо)
_____________________________________________________________________________________.
                                                               (додаткова інформація, що зазначається за потреби)

1. Назва договору, дата, номер: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ (із
зазначенням додаткових угод до договору, які є невід'ємною частиною договору, але за виключенням тих, що зазначаються у пункті 1.3).

1.1. Договір зареєстровано в _________________________________________________ (зазначається найменування відповідного територіального управління Національного банку України) за N ________ від ____________ 20__ р. (заповнюється в разі повідомлення про зміни до договору).

1.2. Зареєстровані зміни до договору (заповнюється в разі повідомлення про зміни до договору за наявності раніше зареєстрованих змін до договору):
_____________________________________________________________________________________.
                                                                          (дата, номер реєстрації змін до договору)

1.3. Назва, дата, номер документа, на підставі якого вносяться зміни: ___________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.4. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність договору до договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам:
_____________________________________________________________________________________.

1.5. Відомості щодо анульованої реєстрації договору (заповнюються в разі потреби нової реєстрації договору замість анульованої): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                                (номер і дата реєстрації договору та дата її анулювання)

1.6. Реквізити платіжного документа, що підтверджує внесення плати за реєстрацію договору (реєстрацію змін до договору, унесення змін до реєстрації договору стосовно переходу резидента-позичальника на обслуговування до іншого уповноваженого банку): _________________________.

2. Відомості щодо резидента-позичальника:

2.1. Юридична особа України: ____________________________________________________ [повне та скорочене (за наявності) найменування юридичної особи, код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) та місцезнаходження юридичної особи, прізвища, імена, по батькові керівника та головного бухгалтера, вид підприємства2].

2.2. Суб'єкт господарювання України - фізична особа: _______________________________________
___________________________________________________________________ [прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; громадянство; адреса місця проживання фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта].

2.3. Фізична особа: _____________________________________________________ [прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; громадянство; адреса місця проживання фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта].

2.4. Поштова адреса (для листування): _____________________________________________________.

3. Обслуговуючий банк:

3.1. Найменування, місцезнаходження та код уповноваженого банку або підрозділу цього банку [для уповноваженого банку зазначається код банку - юридичної особи (6 знаків), для відокремленого підрозділу банку - внутрішньобанківський реєстраційний код (20 знаків), що має відповідати відомостям, зазначеним у підтвердженні про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором]: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

3.2. Реквізити банківського рахунку, за яким проводяться операції за договором:
_____________________________________________________________________________________.

4. Найменування та місцезнаходження нерезидента [для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) та місце проживання], тип кредитора3, банківські реквізити:
_____________________________________________________________________________________.

5. Сума та назва валюти, що передбачена договором (для кредитної лінії зазначається її розрахунковий обсяг)4: _________________________________________________________________.

5.1. Кредит, що фінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів на міжнародних та іноземних фондових ринках, ___________________________________________________________.

5.2. Кредит, що залучається на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, ________________________________________________________________________.

5.3. Синдикований кредит: ______________________________________________________________.

5.4. Інший кредит: _____________________________________________________________________.

6. Мета використання коштів (за відсутності в договорі інформації щодо мети використання коштів зазначена інформація вказується позичальником за власним визначенням):
_____________________________________________________________________________________.

7. Строк погашення, передбачений договором (кінцева дата): _________________________________.

8. Строк, на який одержується кредит (позика): до одного року (уключно); від одного року до трьох років (уключно), понад три роки (підкреслити необхідне).

9. Процентна ставка за основною сумою боргу:

9.1. Безпроцентна/змінювана/фіксована (підкреслити необхідне).

9.2. Розмір базової ставки (у процентах річних)5: ____________________________________________.

9.3. Розмір маржі для змінюваної процентної ставки: ________________________________________.

9.4. Максимальний розмір збільшення процентної ставки, визначений договором (у разі застосування змінюваної процентної ставки)6: _____________________________________________.

10. Процентна ставка за простроченими платежами (у процентах річних):
_____________________________________________________________________________________.

11. Комісії (назва, розмір, визначені договором): ____________________________________________.

12. Неустойка та інші санкції за договором (назва, розмір, визначені договором):
_____________________________________________________________________________________.

13. Інші платежі, визначені договором: ____________________________________________________.

14. Інші умови договору, що впливають на розрахунки за договором: __________________________
_____________________________________________________________________________________.

15. Назва документа, дата, номер гарантії (поруки), назва, місцезнаходження гаранта (поручителя), країна, банківські реквізити7: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Сума та назва валюти, що передбачені гарантією (порукою): __________________________________.

16. Розрахунок за станом на ________ (указується дата заповнення повідомлення) розміру виплат за користування кредитом протягом періоду дії договору:

Згідно з умовами договору

Розрахункова сума процентів за кредитом за максимальною процентною ставкою, що встановлена Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів9

Примітки

дата операції

операції за основною сумою кредиту

заборго-
ваність за основною сумою боргу

виплати в рахунок сплати процентів, комісій, а також інших платежів, установлених договором
(за винятком погашення кредиту)8

одержання

погашення

сума операції

кумулятивна сума операцій

сума процентів

кумулятивна сума процентів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 S

 S

-

 S

-

 S

 

 

У разі потреби додаткові відомості подаються в примітці.

17. Підтверджуємо, що розмір виплат за користування кредитом (за встановленою договором процентною ставкою з урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов цього договору) протягом усього періоду дії договору не перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою, установленою Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів на рівні __________________ % річних10, 11.

_______________________________________________________
(посада та підпис керівника чи іншої уповноваженої особи юридичної
особи/підпис фізичної особи - підприємця/підпис фізичної особи)

____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.
(за наявності)

 

Дата заповнення повідомлення _____________________________
                                                                                              (число, місяць, рік)

 

Контактна особа резидента-позичальника ________________________________________________
                                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, номер факсу)

_________________________________________________________

Відмітка обслуговуючого банку
_____________________12
         (число, місяць, рік)

Повідомлення про договір перевірено на відповідність умовам договору
____________________________________________________________________________ (зі змінами
                                                                    (назва, дата, номер договору)

згідно з ______________________________________________________________________________
                                                (назва, дата, номер документа, відповідно до якого вносяться зміни до договору)

та фактично здійсненим за договором операціям) з урахуванням вимог Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і встановленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки13.

____________________________________
(посада уповноваженої особи банку)

_________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Підписано ____________________________
                                               (число, місяць, рік)

 

 


Контактна особа обслуговуючого банку ___________________________________________________
                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти)

____________
1 Цей абзац не включається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку України, під час реєстрації договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.

2 Підприємство з іноземними інвестиціями, але не дочірнє, підприємство, яке контролює іноземний інвестор (дочірнє), орган місцевого самоврядування, фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, інші.

3 Тип кредитора: банк або інша фінансова установа; іноземна материнська компанія (іноземна компанія або фізична особа, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків); інший прямий інвестор, але не материнська компанія, участь якого в статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків; офіційний кредитор (іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація); інший приватний кредитор.

4 Сума та назва валюти кредиту зазначаються у відповідному підпункті цього пункту згідно з ознаками кредиту.

5 Якщо договором передбачена змінювана процентна ставка, то назва базової ставки та розмір базової ставки зазначаються на дату заповнення повідомлення.

6 Згідно з частиною шостою статті 10561 Цивільного кодексу України у разі застосування змінюваної процентної ставки в кредитному договорі повинен визначатися максимальний розмір збільшення процентної ставки.

7 Заповнюється для договорів, забезпечених гарантією (порукою).

8 У разі змінюваної процентної ставки за договором для розрахунку розміру річних виплат за користування кредитом використовується розмір базової ставки на дату заповнення повідомлення, що зазначений у підпункті 9.2 пункту 9 цього додатка.

9 Обчислюється із застосуванням установленого Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розміру максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального управління Національного банку України повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору, пропорційно часу користування кредитними коштами за методом визначення кількості днів для обрахування процентів, що визначений договором, або за методом "факт/365".

10 Зазначається встановлений Національним банком України для зовнішніх запозичень резидентів розмір максимальної процентної ставки, що є дійсним на дату надходження до територіального управління Національного банку України повного пакета документів, потрібних для реєстрації договору.

11 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:

"Згідно з пунктом _____ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються".

12 Дата надсилання уповноваженим банком повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) з відміткою обслуговуючого банку (заповнюється автоматично засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком України реєстрації договорів із використанням засобів захисту інформації Національного банку України).

13 Заповнюється обслуговуючим банком.

 

Вихідний N ________
Дата "___" ____________ ____
            [число, місяць (словами), рік]

Адресат:
__________________________________________
            (найменування територіального управління
                        Національного банку України)

_____________________________________________________________________________________
                                                  (найменування уповноваженого банку, місцезнаходження)

повідомляє про згоду на обслуговування операцій за договором ______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (назва договору, дата, номер)

з урахуванням змін до договору, унесених _________________________________________________,
                                                                                                                                 (назва документа, дата, номер)
укладеним між резидентом ______________________________________________________________
                                                                                         [назва резидента, місцезнаходження (місце проживання),
_____________________________________________________________________________________
                                  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові,
_____________________________________________________________________________________
                              реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, у
_____________________________________________________________________________________
                                якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права
_____________________________________________________________________________________
                                                      здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта]
та нерезидентом ______________________________________________________________________.
                                                                                                          [назва нерезидента (країна)]

Операції за зазначеним договором обслуговуватиме: _______________________________________
                                                                                                                                                             (назва підрозділу банку,
_____________________________________________________________________________________
                                               який обслуговуватиме операції за договором, його місцезнаходження та
_____________________________________________________________________________________.
                                                                      внутрішньобанківський реєстраційний код)

Залучення кредитних коштів передбачається у вигляді кредитної лінії із загальним (розрахунковим) обсягом: __________________________ (цей абзац уключається до листа в разі залучення кредитних коштів як кредитної лінії, якщо в договорі зазначається не загальний обсяг кредитної лінії, а лише ліміт заборгованості).

Відомості щодо одержання кредиту (позики, поворотної фінансової допомоги) без реєстрації договору: ____________________________________________________________________________
                                                                                        (сума кредиту, одержана резидентом без
_____________________________________________________________________________________
                               реєстрації договору, дата зарахування коштів на розподільчий рахунок та поточний
_________________________________________________________ (цей абзац уключається до листа
                                                       рахунок резидента)

лише в разі виявлення банком факту одержання кредиту резидентом-позичальником від нерезидента без реєстрації договору).

Відомості щодо реєстрації договору (змін до договору): договір зареєстровано в
_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування територіального управління Національного банку України)
за N ______ від ____________ 20__ року.

Відомості щодо договору, права вимоги за яким резидентом - первісним кредитором відступлено нерезиденту - новому кредитору: ______________ (цей абзац уключається до листа в разі реєстрації договору про одержання резидентом-позичальником кредиту в іноземній валюті від резидента - первісного кредитора, права вимоги за яким відступлено нерезиденту. Зазначаються реквізити документа, що є підставою для відступлення прав вимоги нерезиденту, сума одержаного резидентом-позичальником кредиту та стан заборгованості за кредитом).

_____________________________________________________________________________________.
                                                            (додаткова інформація, що зазначається за потреби)

_______________________________________
(посада уповноваженої особи банку)

_______
(підпис)

М. П.

__________________
(ініціали та прізвище)


Виконавець __________________________________
                                     (прізвище та ініціали, номер телефону)

 

Вихідний N _____________
Дата "___" ____________ _____
             [число, місяць (словами), рік]

Адресат: ________________________________
                    (найменування уповноваженого банку-
                позичальника/найменування уповноваженого
            банку, який надав згоду на обслуговування
                        операцій за договором)

_____________________________________________________________________________________
                                           (найменування територіального управління Національного банку України)

повідомляє, що в повідомленні про договір (повідомлення про зміни до договору, підтвердженні про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором)
від ____________ 20__ року стосовно ____________________________________________________
            (дата, місяць)                                                                              (назва договору або
_____________________________________________________________________________________
                                     доповнення до договору, на підставі якого вносяться зміни до договору, дата, номер)
виявлено таке: ________________________________________________________________________.

У зв'язку з цим на підставі ____________________________1 Вам ____________________________2.

_______________________________________
(посада уповноваженої особи територіального
управління Національного банку України)

_______
(підпис)

М. П.

__________________
(ініціали та прізвище)

____________
1 Згідно з вимогами пункту 1.13 глави 1, абзацу четвертого пункту 2.7 глави 2, підпунктів 4.2.5, 4.2.7 або 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I цього Положення.

2 У разі неналежного оформлення повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) або підтвердження про згоду уповноваженого банку на обслуговування операцій за договором зазначається таке: "необхідно подати повторний пакет документів для реєстрації". У разі відмови в реєстрації договору (змін до договору) зазначається таке: "відмовлено в реєстрації договору (змін до договору, зареєстрованого в ______________ за N ___ від ___ ____________ 20__ р.)". У разі відмови в продовженні строку дії реєстрації договору уповноваженого банку-позичальника зазначається таке: "відмовлено в продовженні строку дії реєстрації договору, зареєстрованого в ______________________ за N __ від ___ ____________ 20__ р.".

5. Додатки 4, 5 виключити.

У зв'язку з цим додатки 6 - 11 уважати відповідно додатками 4 - 9.

6. У додатку 4 до Положення:

пункт 1 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:

"1.8. Назва, дата, номер документа, що свідчить про належність договору до договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам _________________________________________________________.

1.9. Реквізити платіжного документа, що підтверджує внесення плати за реєстрацію договору (реєстрації змін до договору) _______________________";

виноску 1 викласти в такій редакції:

"1 Цей абзац не включається до даних, що заповнюються територіальним управлінням Національного банку України, під час реєстрації договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.14, 1.18 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам";

виноску 3 викласти в такій редакції:

"3 Тип кредитора: материнський банк (іноземний банк, участь якого в статутному капіталі банку-позичальника становить більше ніж 50 відсотків); інший банк або фінансова установа; іноземна материнська компанія (іноземна компанія або фізична особа, участь якої в статутному капіталі підприємства-позичальника становить більше ніж 50 відсотків); інший прямий інвестор, але не материнська компанія, участь якого в статутному капіталі підприємства-позичальника становить не менше ніж 10 та не більше ніж 50 відсотків; офіційний кредитор (іноземний уряд або його офіційне агентство, міжнародна організація); інший приватний кредитор".

7. Доповнити Положення новим додатком 5:

Відомості про реєстрацію/анулювання реєстрації договорів (змін до договорів), які передбачають виконання ___________________________________________________________________________
                                                                                            (найменування уповноваженого
______________________________________________ боргових зобов'язань перед нерезидентами за
                                        банку-позичальника)

залученими від них кредитами, позиками за ____________ 20__ року:
                                                                                                               (місяць)

Тип операції

Відомості про реєстрацію договору

Відомості
про реєстрацію змін до договору

Відомості про договір (зміни до договору)

Дата анулювання реєстрації договору

номер

дата

номер

дата

назва

дата

номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Колонка 1 "Тип операції" - зазначається "реєстрація договору"/"реєстрація змін до договору"/"анулювання реєстрації договору".

Колонки 2 та 3 "Відомості про реєстрацію договору: номер, дата". Для типу операції "реєстрація договору" - зазначаються відомості про реєстрацію договору протягом звітного місяця. Для типу операції "реєстрація змін до договору" - зазначаються відомості про первісну реєстрацію договору. Для типу операції "анулювання реєстрації договору" - зазначаються відомості про реєстрацію договору, яка анулюється.

Колонки 4 та 5 "Відомості про реєстрацію змін до договору: номер, дата" - зазначаються відомості про реєстрацію змін до договору протягом звітного місяця.

Колонки 6 - 8 "Відомості про договір (зміни до договору): назва, дата, номер" - зазначаються відомості про договір (зміни до договору), за наявності зареєстрованих змін до договору додатково зазначаються назва, дата, номер документа, на підставі якого були внесені зміни до договору.

Колонка 9 "Дата анулювання реєстрації договору" - заповнюється лише для типу операції "анулювання реєстрації договору".

У зв'язку з цим додатки 5 - 9 до Положення уважати відповідно додатками 6 - 10. У тексті Положення посилання на додатки 7 - 9 замінити посиланням відповідно на додатки 6 - 8.

8. Додатки 9, 10 виключити.

9. У Положенні та додатках до нього слово "плаваюча" в усіх відмінках замінити словом "змінювана" у відповідних відмінках.

 

Директор Генерального департаменту
грошово-кредитної політики

О. А. Щербакова

Опрос