Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 09 июля 2010 года N 679

Минфин
Приказ от 08.06.2012 № 690
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.06.2012

м. Київ

N 690

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 червня 2012 р. за N 1058/21370

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства фінансів України
 від 9 липня 2010 року N 679
згідно з
 наказом Міністерства фінансів України
 від 26 серпня 2014 року N 836)

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України та з метою удосконалення програмно-цільового методу у бюджетному процесі

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за N 573/17868 (далі - Наказ), такі зміни:

1.1. У преамбулі слова "у Автономній Республіці Крим, Житомирській, Луганській та Львівській областях (далі - місцеві бюджети)" виключити.

1.2. Абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (далі - Правила).".

1.3. В абзаці п'ятому пункту 1 слова "квартального (річного)" виключити.

1.4. Підпункт 2.2 пункту 2 викласти в такій редакції:

"2.2. За формами, затвердженими цим наказом, подають до місцевих фінансових органів у паперовому та електронному вигляді:

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя - до 25 липня;

річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм - у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.".

1.5. Пункти 3 - 5 викласти в такій редакції:

"3. Державній фінансовій інспекції України та її територіальним органам під час проведення контрольних заходів (ревізій, перевірок, аудиту) здійснювати контроль за використанням коштів місцевого бюджету, виділених на виконання бюджетних програм. За результатами здійснення такого контролю до 1 квітня року, що настає за звітним, подавати до місцевих фінансових органів відповідну інформацію для врахування при формуванні проектів місцевих бюджетів на наступні бюджетні періоди.

4. Річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та разом із офіційною державною статистичною, фінансовою, бюджетною та іншою звітністю за відповідний бюджетний період, а також висновками про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства, використовуються для оцінки ефективності бюджетних програм.

5. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм за підсумками півріччя, подані відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 цього наказу, визначають фактичні результативні показники бюджетних програм та є підставою для врегулювання проблемних питань, що виникають у процесі їх виконання, а також використовуються при прийнятті рішень про внесення змін до паспортів бюджетних програм. ".

2. Затвердити Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 09 липня 2010 року N 679, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 липня 2010 року за N 574/17869, що додаються.

3. Унести зміни до форми паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, затвердженої Наказом, виклавши її в новій редакції, що додається.

4. Унести зміни до форми квартального (річного) звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету, затвердженої Наказом, виклавши її в новій редакції, що додається.

5. Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій (Кузькін Є. Ю.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до відома головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

 

Міністр

Ю. Колобов

 

Зміни до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм

1. Заголовок викласти в такій редакції:

"Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

2. У розділі I:

2.1. В абзаці шостому пункту 1.1 слова "у Автономній Республіці Крим, Житомирській, Луганській та Львівській областях" виключити.

2.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Паспорти бюджетних програм складають усі головні розпорядники бюджетних коштів (далі - головні розпорядники) за кожною бюджетною програмою, крім бюджетних програм, які створюються протягом року за рахунок коштів резервного фонду бюджету; з повернення кредитів до бюджету; з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб; з перерахування міжбюджетних трансфертів.

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішенням про місцевий бюджет.".

2.3. Пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на затвердження місцевому фінансовому органу (далі - фінорган) протягом 30 днів після набрання чинності рішенням про місцевий бюджет.

Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм у разі виникнення нових бюджетних програм у зв'язку з:

набранням чинності рішенням про внесення змін до рішення про місцевий бюджет;

передачею бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачею нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілом видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику.

Якщо реалізація бюджетної програми потребує затвердження нового або внесення змін до чинного порядку використання бюджетних коштів, головні розпорядники подають на затвердження до фіноргану проекти паспортів бюджетних програм протягом тижня після набрання чинності відповідним рішенням.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються до фіноргану разом з проектами наказів про їх затвердження у паперовому та електронному вигляді.".

2.4. У пункті 1.6 перше речення викласти в такій редакції:

"1.6. Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та фіноргану в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності рішенням про місцевий бюджет, а у випадках, визначених абзацами третім - сьомим пункту 1.3 цього розділу, - протягом двох тижнів після настання відповідних випадків.".

2.5. В абзаці другому пункту 1.7 слова "на електронних носіях" замінити словами "в електронному вигляді".

2.6. Пункт 1.9 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо до рішення про місцевий бюджет внесено зміни, які призводять до зміни інформації та показників бюджетної програми, паспорт якої ще не затверджено, паспорт зазначеної програми затверджується на підставі показників (обсягу коштів, назви), установлених рішенням про місцевий бюджет з урахуванням унесених змін.

Якщо в процесі виконання бюджету відкриваються нові бюджетні програми, показники паспорта повинні відповідати показникам розпису місцевого бюджету зі змінами.".

2.7. У пункті 1.10:

після абзацу третього доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого;

передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет мету між головними розпорядниками;

перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику;

прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм;

внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних показників бюджетної програми.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом дев'ятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"У разі внесення протягом звітного періоду змін до помісячного та річного розписів, що призводять до зміни результативних показників за підсумками півріччя, зміни до паспорта бюджетної програми вносяться за п'ять днів до закінчення звітного періоду, але не частіше ніж раз на квартал.".

2.8. Доповнити розділ новим пунктом 1.11 такого змісту:

"1.11. У разі зменшення або передачі бюджетних призначень, що призводять до скасування існуючої програми, відповідний головний розпорядник бюджетних коштів готує наказ про визнання таким, що втратив чинність, наказу про затвердження відповідного паспорта бюджетної програми.".

3. У розділі II:

3.1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. У пунктах 1 - 4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, якому відповідає бюджетна програма, бюджетні призначення, установлені рішенням про місцевий бюджет, або бюджетні асигнування, установлені розписом місцевого бюджету у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 1.3 розділу I цих Правил.".

3.2. У пунктах 2.2 та 2.3 слово "Форми" виключити.

3.3. У пункті 2.4:

слово "Форми" виключити;

слова "напрямів використання бюджетних коштів з поквартальною розбивкою" замінити словами "завдань бюджетної програми з розбивкою на півріччя".

3.4. Пункти 2.5 та 2.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.10 вважати відповідно пунктами 2.5 - 2.8.

3.5. Пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. У пункті 9 зазначаються обсяги бюджетних призначень, що спрямовуються на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.".

3.6. У пункті 2.6:

в абзаці першому:

цифри "12" замінити цифрами "10";

слово "Форми" виключити;

після слів "результативні показники" доповнити словами "бюджетної програми";

в абзацах другому - четвертому слово "(квартальні)" замінити словами "(за підсумками півріччя)".

3.7. У пункті 2.7:

цифри "13" замінити цифрами "11";

слово "Форми" виключити.

4. У розділі III:

4.1. Назву викласти в такій редакції:

"III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми".

4.2. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. У пунктах 1 - 3 наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма.".

4.3. У пункті 3.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3.2. У пункті 4 відображаються обсяги видатків та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період.";

в абзаці другому слова "Форми звіту" та "унесених протягом звітного періоду" виключити;

в абзаці третьому:

слово "проведених" замінити словом "касових";

слова "Форми звіту" та "(касові видатки)" виключити;

в абзаці четвертому:

слова "Форми звіту" виключити;

слово "проведених" замінити словом "касових";

слова "порівняно з обсягами, затвердженими" замінити словами "від обсягів, затверджених".

4.4. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. У пункті 5 у розрізі завдань бюджетної програми, затверджених паспортом відповідної програми, відображаються обсяги затверджених паспортом бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету за звітний період та відхилення.".

4.5. Пункт 3.4 викласти в такій редакції:

"3.4. У пункті 6 зазначаються обсяги затверджених паспортом бюджетної програми і касових видатків, наданих кредитів з бюджету на реалізацію державних/регіональних цільових програм за звітний період, що виконуються у складі бюджетної програми, та їх відхилення.".

4.6. У пунктах 3.5 та 3.6 слова "Форми звіту" виключити.

5. Розділ IV виключити.

6. У тексті Правил слова "Державне казначейство України" в усіх відмінках замінити словами "Державна казначейська служба України" у відповідних відмінках.

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

Паспорт
бюджетної програми на ____ рік

1.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

 

2.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

 

3.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________
(КТКВК)

_____________________________________
(найменування бюджетної програми)

 

4.  Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - ________ тис. гривень, у тому числі загального фонду - _________ тис. гривень та спеціального фонду - ____________ тис. гривень.

5.  Підстави для виконання бюджетної програми _________________________________________________________________________________

6.  Мета бюджетної програми _________________________________________________________________________________________________

7.  Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п

Завдання

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі завдань:

(тис. грн.)

N
з/п

Завдання бюджетної програми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Перелік державних / регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Півріччя

Рік

 

Завдання 1

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

якості

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)1:

(тис. грн.)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Інвестиційний проект
(програма) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування
(за видами)

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект
(програма) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Керівник фінансового органу

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

 

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на ____________ року

1.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування головного розпорядника)

 

2.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

 

3.

_______________
(КПКВК МБ)

_______________
(КТКВК)

_____________________________________
(найменування бюджетної програми)

 

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

(тис. грн.)

N
з/п

Завдання бюджетної програми1

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Видатки на реалізацію державних / регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

(тис. грн.)

Назва державної  / регіональної цільової програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом державні цільові програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом регіональні цільові програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом державні та регіональні цільові програми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

N
з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний період

Відхилення

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

1

затрат

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2

продукту

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

ефективності

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4

якості2

 

 

 

 

 

 

показник

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

 

Аналіз стану виконання результативних показників

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

____________
2 Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)3:

(тис. грн.)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду

Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Інвестиційний проект
(програма) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування
(за видами)

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

 

Інвестиційний проект
(програма) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Директор Департаменту
місцевих бюджетів та інвестицій

Є. Ю. Кузькін

Опрос